Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2680 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

THỜI GIAN LÀM VIỆC ĐỂ TÍNH TRỢ CẤP THÔI VIỆC
Là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm ...
ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT
Là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại các điều 35, 36 và 37 của Bộ luật Lao động 2019.(Theo Điều 39 Bộ luật ...
NGƯỜI LÀM VIỆC KHÔNG TRỌN THỜI GIAN
Là người lao động có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần hoặc theo tháng được quy định ...
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.(Theo Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động 2019)
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ ...
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
Là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;(Theo điểm a Khoản 1 Điều 20 Bộ luật ...
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ ...
VIỆC LÀM
Là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà pháp luật không cấm.(Theo Khoản 1 Điều 9 Bộ luật Lao động 2019)
QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC
Là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp ...
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TRONG LAO ĐỘNG
Là hành vi phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia hoặc nguồn gốc xã hội, dân tộc, giới tính, độ ...
CƯỠNG BỨC LAO ĐỘNG
Là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác để ép buộc người lao động phải làm việc trái ý muốn của họ.(Theo Khoản ...
NGƯỜI LÀM VIỆC KHÔNG CÓ QUAN HỆ LAO ĐỘNG
Là người làm việc không trên cơ sở thuê mướn bằng hợp đồng lao động.(Theo Khoản 6 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019)
QUAN HỆ LAO ĐỘNG
Là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động, người sử dụng lao động, các tổ chức đại ...
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Là tổ chức được thành lập hợp pháp, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.(Theo Khoản ...
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ
Là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại một đơn vị sử dụng lao động nhằm mục đích bảo vệ quyền và ...
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; ...
NGƯỜI LAO ĐỘNG
Là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao ...
CỘNG TÁC VIÊN KIỂM NGƯ
Là công dân Việt Nam cung cấp thông tin, hỗ trợ hoạt động của kiểm ngư.(Theo Khoản 1 Điều 92 Luật Thủy sản 2017)
THUYỀN VIÊN TÀU KIỂM NGƯ
Bao gồm:a) Công chức được bổ nhiệm vào ngạch Thuyền viên tàu kiểm ngư;b) Viên chức được tuyển dụng theo vị trí việc làm trên tàu kiểm ngư;c) Người làm ...
KIỂM NGƯ VIÊN
Là công chức được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm ngư viên.(Theo Khoản 1 Điều 90 Luật Thủy sản 2017)
TỔ CHỨC KIỂM NGƯ
Bao gồm:a) Kiểm ngư trung ương;b) Kiểm ngư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển được tổ chức trên cơ sở yêu cầu bảo vệ nguồn lợi thủy ...
KIỂM NGƯ
Là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, thực hiện chức năng thực thi pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa ...
THUYỀN TRƯỞNG TÀU CÁ
Là người chỉ huy cao nhất ở trên tàu cá, chỉ huy tàu theo chế độ thủ trưởng.(Theo Điều 75 Luật Thủy sản 2017)
KHAI THÁC THỦY SẢN BẤT HỢP PHÁP
Bao gồm các hành vi:a) Khai thác thủy sản không có giấy phép;b) Khai thác thủy sản trong vùng cấm khai thác, trong thời gian cấm khai thác; khai thác, ...
VÙNG BIỂN KHAI THÁC THỦY SẢN
Bao gồm vùng ven bờ, vùng lộng và vùng khơi; hoạt động của tàu cá trên các vùng biển.(Theo Khoản 1 Điều 48 Luật Thủy sản 2017)
QUỸ CỘNG ĐỒNG
Là quỹ xã hội được thành lập để hỗ trợ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; Nhà nước khuyến khích thành lập quỹ cộng đồng.(Theo Khoản 1 ...
QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN
Là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương và cấp tỉnh để huy động các nguồn lực của xã hội cho công tác ...
KHU BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN
Là nơi cư trú, tập trung sinh sản, nơi thủy sản còn non tập trung sinh sống thường xuyên hoặc theo mùa của ít nhất một loài thủy sản thuộc ...
KHU BẢO TỒN BIỂN
Bao gồm vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan. Việc phân cấp khu bảo tồn biển thực ...
PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC
Ngày 21 tháng 4 hằng năm là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.(Theo Khoản 1 Điều 30 Luật Thư viện 2019)
THƯ VIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI CÓ PHỤC VỤ NGƯỜI VIỆT NAM
Là thư viện có tài nguyên thông tin tổng hợp, chuyên ngành do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập tại Việt Nam; tự bảo đảm kinh phí hoạt ...
THƯ VIỆN TƯ NHÂN CÓ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
Là thư viện có tài nguyên thông tin tổng hợp hoặc chuyên ngành do tổ chức, cá nhân Việt Nam thành lập, tự bảo đảm kinh phí hoạt động.(Theo Khoản ...
THƯ VIỆN CỘNG ĐỒNG
Là thư viện, có tài nguyên thông tin tổng hợp do cộng đồng dân cư thành lập tại trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm văn hóa, thể thao ...
THƯ VIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC
Là thư viện có tài nguyên thông tin phục vụ người học và người dạy trong cơ sở giáo dục.(Theo Khoản 1 Điều 15 Luật Thư viện 2019)
THƯ VIỆN ĐẠI HỌC
Là thư viện có tài nguyên thông tin phục vụ người học và người dạy trong cơ sở giáo dục đại học.(Theo Khoản 1 Điều 14 Luật Thư viện 2019)
THƯ VIỆN LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
Là thư viện của các đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, có tài nguyên thông tin tổng hợp, chuyên ngành quốc phòng, an ninh phục ...
THƯ VIỆN CHUYÊN NGÀNH
Là thư viện có tài nguyên thông tin chuyên sâu về một ngành, lĩnh vực hoặc nhiều ngành, lĩnh vực phục vụ cán bộ, công chức, viên chức, người lao ...
THƯ VIỆN CẤP TỈNH
Là thư viện trung tâm của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 4 của Luật Thư viện 2019 và ...
THƯ VIỆN CÔNG CỘNG
Là thư viện có tài nguyên thông tin tổng hợp phục vụ Nhân dân.(Theo Khoản 1 Điều 11 Luật Thư viện 2019)
THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM
Là thư viện trung tâm của cả nước.(Theo Khoản 1 Điều 9 Luật Thư viện 2019)