Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1861 đến 1890 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

SUY ĐOÁN VÔ TỘI
Nguyên tắc mà theo đó bị can, bị cáo được coi là vô tội, không phải chịu trách nhiệm hình sự, khi lỗi của người đó chưa được chứng minh theo trình tự, thủ tục ...
SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI
Sử dụng, khai thác các thuộc tính có ích của đất đai vì mục đích kinh tế và đời sống, xã hội trong quá trình sử dụng đất. 
SỰ BIẾN PHÁP LÝ
Sự kiện có tính chất tự nhiên xảy ra không phụ thuộc vào ý chí của con người, trong những trường hợp nhất định làm xuất hiện, thay đổi hoặc làm chấm dứt quan hệ ...
SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
Các tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi bất thường của thiên nhiên, gây suy thoái môi trường nghiêm trọng.Sự cố môi trường có ...
SỰ KIỆN BẢO HIỂM
Sự kiện do các bên dự liệu trong hợp đồng bảo hiểm hoặc do pháp luật quy định làm cơ sở để khi xảy ra trên thực tế thì bên bảo hiểm phải trả tiền ...
SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG
Sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể tiên liệu được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong điều kiện và khả năng ...
SỰ KIỆN BẤT NGỜ
Sự kiện nảy sinh (xuất hiện) ngoài dự kiến của chủ thể pháp luật và chủ thể không thể thấy trước hậu quả của nó.Chủ thể pháp luật khi thực hiện hành vi nguy hiểm ...
SỰ KIỆN PHÁP LÝ
Sự việc nảy sinh trong cuộc sống dưới dạng một hành vi của con người hoặc một sự cố tự nhiên được pháp luật gắn với việc làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt một ...
SỰ THẬT KHÁCH QUAN CỦA VỤ ÁN
Những sự việc cụ thể diễn ra trên thực tế khi xảy ra vụ án.Những sự việc này có nguyên nhân, điều kiện và quan hệ nhân quả, vừa tồn tại độc lập, vừa có ...
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Thay đổi một phần nội dung của văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhằm làm cho nội dung của văn bản quy phạm pháp luật đó phù hợp với hệ thống pháp luật ...
SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
Thay đổi bổ sung một hoặc một số nội dung của Hiến pháp đang có hiệu lực pháp luật.Sửa đổi Hiến pháp là hoạt động lập hiến của Quốc hội. Sửa đổi Hiến pháp phải ...
TÁC GIẢ
Người trực tiếp sáng tạo ra toàn bộ hoặc một phần tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.Những người sau đây cũng được công nhận là tác giả: 1) Người dịch tác phẩm từ ...
TÁC PHẨM
Sản phẩm sáng tạo trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học được thể hiện dưới hình thức và bằng phương tiện nào đó; không phân biệt nội dung, giá trị và không ...
TÁC PHẨM CỦA HÀN PHI TỬ
Bộ sách mang tính tổng kết, bổ sung, nâng cao các quan điểm, chủ trương, chính sách... và cả chất liệu thực tế lịch sử phản ánh về sự cần thiết phải biết dựa vào ...
TAI NẠN GIAO THÔNG
Sự việc rủi ro, bất ngờ xảy ra khi phương tiện giao thông đang di chuyển trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không, gây thiệt hại đến tính mạng, sức ...
TAI NẠN LAO ĐỘNG
Sự cố rủi ro bất ngờ xảy ra trong quá trình lao động gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng người lao động, gắn với việc thực hiện công việc, nghĩa vụ lao động.Tai ...
TÀI KHOÁ
Chu kì trong khoảng thời gian 12 tháng, có hiệu lực cho báo cáo dự toán và quyết toán hàng năm của ngân sách nhà nước cũng như của các doanh nghiệp.Tài khoá cũng là ...
TÀI KHOẢN
Tài liệu kế toán dùng để ghi chép, phản ánh vốn và nguồn vốn.Mỗi tài khoản được chia thành hai vế “nợ và "có”. Bên “có” (tài khoản tài sản có) phản ánh vốn, bên ...
TÀI KHOẢN THANH TOÁN
Tài khoản sử dụng cho việc thanh toán mở tại trung gian thanh toán.Người sở hữu tài khoản thanh toán hoặc đại diện của người sở hữu tài khoản thanh toán là người sử dụng ...
TÀI LIỆU LƯU TRỮ QUỐC GIA
Tài liệu có giá trị về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ được hình thành trong các thời kỳ lịch sử của ...
TÀI PHÁN X. Xét xử.
 
TÀI SẢN
Các vật có giá trị bằng tiền và là đối tượng của quyền tài sản và các lợi ích vật chất khác.Tài sản bao gồm vật có thực, vật đang tồn tại và sẽ có ...
TÀI SẢN BẢO ĐẢM
Tài sản được bên bảo đảm dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo đảm thông qua các biện pháp bảo đảm như cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, ký ...
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Những tư liệu lao động chủ yếu, mà đặc điểm của chúng là tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. Giá trị của tài sản cố định không bị tiêu hao hoàn ...
TÀI SẢN CHUNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH
Tài sản thuộc sở hữu của hộ gia đình, bao gồm tài sản do các thành viên cùng nhau tạo lập nên hoặc được tặng cho chung và các tài sản khác mà các thành ...
TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG
Vật và lợi ích vật chất khác thuộc sở hữu chung của cả vợ và chồng.Theo pháp luật Việt Nam, tài sản chung của vợ chồng bao gồm: 1) Tài sản do vợ hoặc chồng ...
TÀI SẢN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ
Động sản, bất động sản thuộc sở hữu của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự.Theo quy định của Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao và Công ước ...
TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
Vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp, được doanh nghiệp sử dụng cho ...
TÀI SẢN CỦA PHÁP NHÂN
Tài sản riêng của pháp nhân thuộc sở hữu của pháp nhân hoặc được giao cho pháp nhân quản lý.Tài sản của pháp nhân độc lập với tài sản của thành viên pháp nhân, với ...
TÀI SẢN ĐƯỢC BẢO HIỂM
Tài sản là đối tượng trong hợp đồng bảo hiểm tài sản.Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra mà đối tượng bảo hiểm bị thiệt hại thì bên bảo hiểm phải bồi thường thiệt ...