Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2640 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI NỢ CÔNG
Là việc nhận diện các loại rủi ro đối với danh mục nợ công, xác định mức độ ảnh hưởng để có biện pháp phòng ngừa, xử lý thích hợp, ...
ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY LẠI VỐN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI
Bao gồm:a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;b) Đơn vị sự nghiệp công lập;c) Doanh nghiệp.(Theo Khoản 1 Điều 33 Luật Quản lý nợ công 2017)
CÔNG CỤ NỢ CỦA CHÍNH PHỦ
Bao gồm:a) Trái phiếu Chính phủ;b) Tín phiếu Kho bạc;c) Công trái xây dựng Tổ quốc.(Theo Khoản 1 Điều 27 Luật Quản lý nợ công 2017)
HÌNH THỨC VAY CỦA CHÍNH PHỦ
Bao gồm:a) Phát hành công cụ nợ;b) Ký kết thỏa thuận vay.(Theo Khoản 1 Điều 26 Luật Quản lý nợ công 2017)
KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ CÔNG HẰNG NĂM
Bao gồm:a) Kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ hằng năm;b) Kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương hằng năm;c) Hạn mức vay về cho vay ...
KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ CÔNG 05 NĂM
Bao gồm:a) Chỉ tiêu an toàn nợ công;b) Tổng mức vay, trả nợ của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương; hạn mức vay về cho vay lại và ...
CHỈ TIÊU AN TOÀN NỢ CÔNG
1. Chỉ tiêu an toàn nợ công là hệ thống chỉ tiêu quy định mức trần và ngưỡng cảnh báo về nợ công do Quốc hội quyết định.2. Các chỉ ...
NỢ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Bao gồm:a) Nợ do phát hành trái phiếu chính quyền địa phương;b) Nợ do vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài;c) Nợ của ngân sách địa phương ...
NỢ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH
Bao gồm:a) Nợ của doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh;b) Nợ của ngân hàng chính sách của Nhà nước được Chính phủ bảo lãnh.(Theo Khoản 2 Điều 4 Luật ...
NỢ CHÍNH PHỦ
Bao gồm:a) Nợ do Chính phủ phát hành công cụ nợ;b) Nợ do Chính phủ ký kết thỏa thuận vay trong nước, nước ngoài;c) Nợ của ngân sách trung ương ...
ĐÌNH CÔNG
Là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của người lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động ...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH
Bao gồm:a) Hòa giải viên lao động;b) Hội đồng trọng tài lao động.(Theo Khoản 1 Điều 195 Bộ luật Lao động 2019)
CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN
Bao gồm:1. Hòa giải viên lao động;2. Hội đồng trọng tài lao động;3. Tòa án nhân dân.(Theo Điều 187 Bộ luật Lao động 2019)
HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG
Là người do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm để hòa giải tranh chấp lao động, tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề; hỗ trợ ...
TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH
Bao gồm:a) Tranh chấp lao động phát sinh trong quá trình thương lượng tập thể;b) Khi một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong thời ...
TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ QUYỀN
Là tranh chấp giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng ...
TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
Là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh ...
LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH
Là người lao động làm thường xuyên các công việc trong gia đình của một hoặc nhiều hộ gia đình.Các công việc trong gia đình bao gồm công việc nội ...
THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TỐI ĐA
Là 02 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.(Theo Điều 155 Bộ luật Lao động 2019)
NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
Là người có quốc tịch nước ngoài và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:a) Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy ...
NGƯỜI LAO ĐỘNG CAO TUỔI
Là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019. (Theo Điều 148 Bộ luật Lao động 2019)
LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN
Là người lao động chưa đủ 18 tuổi.(Theo Khoản 1 Điều 139 Bộ luật Lao động 2019)
HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
1. Khiển trách.2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.3. Cách chức.4. Sa thải.(Theo Điều 124 Bộ luật Lao động 2019)
KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
Là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy ...
THỜI GIAN LÀM THÊM GIỜ
Là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.(Theo ...
GIỜ LÀM VIỆC BAN ĐÊM
Được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.(Theo Điều 106 Bộ luật Lao động 2019)
THỜI GIỜ LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG
Không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.(Theo Khoản 1 Điều 105 Bộ luật Lao động 2019)
THƯỞNG
Là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, ...
HỘI ĐỒNG TIỀN LƯƠNG QUỐC GIA
Là cơ quan tư vấn cho Chính phủ về mức lương tối thiểu và chính sách tiền lương đối với người lao động.(Theo Điều 92 Bộ luật Lao động 2019)
MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU
Là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối ...
TIỀN LƯƠNG
Là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc ...
THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ
Là việc đàm phán, thỏa thuận giữa một bên là một hoặc nhiều tổ chức đại diện người lao động với một bên là một hoặc nhiều người sử dụng ...
ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC
Là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc tổ chức đại diện người ...
TẬP NGHỀ ĐỂ LÀM VIỆC CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Là việc người sử dụng lao động tuyển người vào để hướng dẫn thực hành công việc, tập làm nghề theo vị trí việc làm tại nơi làm việc. Thời ...
HỌC NGHỀ ĐỂ LÀM VIỆC CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Là việc người sử dụng lao động tuyển người vào để đào tạo nghề nghiệp tại nơi làm việc. Thời gian học nghề theo chương trình đào tạo của từng ...
HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và áp dụng đối ...
CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Là việc người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, sau đó người lao ...
TIỀN LƯƠNG ĐỂ TÍNH TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM
Là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động mất việc làm.(Theo Khoản 3 Điều 47 Bộ luật Lao ...
THỜI GIAN LÀM VIỆC ĐỂ TÍNH TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM
Là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm ...
TIỀN LƯƠNG ĐỂ TÍNH TRỢ CẤP THÔI VIỆC
Là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.(Theo Khoản 2 Điều 46 Bộ luật Lao động 2019)