Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2640 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

HỦY BỎ MỘT PHẦN HỢP ĐỒNG
là việc bãi bỏ thực hiện một phần nghĩa vụ hợp đồng, các phần còn lại trong hợp đồng vẫn còn hiệu lực.(Theo khoản 3 Điều 312 Luật Thương mại 2005)
HỦY BỎ TOÀN BỘ HỢP ĐỒNG
là việc bãi bỏ hoàn toàn việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ hợp đồng đối với toàn bộ hợp đồng.(Theo khoản 2 Điều 312 Luật Thương mại 2005)
BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.(Theo khoản 1 Điều 302 Luật Thương ...
PHẠT VI PHẠM
là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các ...
NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch ...
CHO THUÊ HÀNG HOÁ
là hoạt động thương mại, theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá (gọi là bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) ...
UỶ QUYỀN GIÁM ĐỊNH
Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định nước ngoài được thuê thực hiện giám định mà chưa được phép hoạt động tại Việt Nam thì thương nhân ...
CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH
là văn bản xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ theo các nội dung giám định được khách hàng yêu cầu.2. Chứng thư giám định phải ...
DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH
là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá, kết quả cung ...
DỊCH VỤ QUÁ CẢNH HÀNG HÓA
là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân thực hiện việc quá cảnh cho hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ ...
QUÁ CẢNH HÀNG HÓA
là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, ...
DỊCH VỤ LOGISTICS
là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ ...
MỞ THẦU
là việc tổ chức mở hồ sơ dự thầu tại thời điểm đã được ấn định hoặc trong trường hợp không có thời điểm được ấn định trước thì thời ...
PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU
1. Phương thức đấu thầu bao gồm đấu thầu một túi hồ sơ và đấu thầu hai túi hồ sơ. Bên mời thầu có quyền lựa chọn phương thức đấu ...
ĐẤU THẦU HẠN CHẾ
là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu chỉ mời một số nhà thầu nhất định dự thầu.(Theo điểm b khoản 1 Điều 215 Luật Thương mại 2005)
ĐẤU THẦU RỘNG RÃI
là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu không hạn chế số lượng các bên dự thầu.(Theo điểm a khoản 1 Điều 215 Luật Thương mại 2005)
ĐẤU THẦU HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ
là hoạt động thương mại, theo đó một bên mua hàng hoá, dịch vụ thông qua mời thầu (gọi là bên mời thầu) nhằm lựa chọn trong số các thương ...
NGƯỜI ĐIỀU HÀNH ĐẤU GIÁ
là người tổ chức đấu giá hoặc người được người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều hành bán đấu giá.(Theo khoản 2 Điều 187 Luật Thương mại 2005)
NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ HÀNG HOÁ
là tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia cuộc đấu giá.(Theo khoản 1 Điều 187 Luật Thương mại 2005)
NGƯỜI BÁN HÀNG
là chủ sở hữu hàng hoá, người được chủ sở hữu hàng hoá uỷ quyền bán hoặc người có quyền bán hàng hoá của người khác theo quy định của ...
NGƯỜI TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
là thương nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người bán hàng của mình trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá.(Theo ...
ĐẤU GIÁ HÀNG HOÁ
là hoạt động thương mại, theo đó người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hoá công khai để chọn người ...
GIA CÔNG TRONG THƯƠNG MẠI
là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện ...
TỔNG ĐẠI LÝ MUA BÁN HÀNG HOÁ, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ ...
ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN
là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số ...
ĐẠI LÝ BAO TIÊU
là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho ...
BÊN ĐẠI LÝ
là thương nhân nhận hàng hoá để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận uỷ quyền cung ứng dịch vụ.(Theo ...
BÊN GIAO ĐẠI LÝ
là thương nhân giao hàng hoá cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân uỷ quyền thực hiện dịch vụ cho ...
ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI
là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho ...
HÀNG HOÁ UỶ THÁC
Tất cả hàng hoá lưu thông hợp pháp đều có thể được uỷ thác mua bán.(Theo Điều 158 Luật Thương mại 2005
BÊN UỶ THÁC MUA BÁN HÀNG HOÁ
là thương nhân hoặc không phải là thương nhân giao cho bên nhận uỷ thác thực hiện mua bán hàng hoá theo yêu cầu của mình và phải trả thù ...
BÊN NHẬN UỶ THÁC MUA BÁN HÀNG HOÁ
là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hoá được uỷ thác và thực hiện mua bán hàng hoá theo những điều kiện đã thoả thuận với ...
UỶ THÁC MUA BÁN HÀNG HOÁ
là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận ...
ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHÂN
là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương ...
KINH DOANH DỊCH VỤ HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI
là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân kinh doanh dịch vụ này cung ứng dịch vụ tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại cho ...
HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI
là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu ...
KINH DOANH DỊCH VỤ TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ
là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ cho thương nhân khác.(Theo Điều 119 ...
TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ
là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về ...
NGƯỜI PHÁT HÀNH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
là người trực tiếp phát hành sản phẩm quảng cáo thương mại.(Theo Điều 115 Luật Thương mại 2005)
PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
là công cụ được sử dụng để giới thiệu các sản phẩm quảng cáo thương mại.Phương tiện quảng cáo thương mại bao gồm:a) Các phương tiện thông tin đại chúng;b) ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH