Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1921 đến 1950 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

THAM NHŨNG
Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn hưởng lợi ích vật chất trái pháp luật, gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, tập thể, cá nhân, xâm phạm hoạt động đúng đắn ...
THAM Ô
Hành vi chiếm đoạt tài sản của cơ quan, tổ chức, hoặc công dân của người có chức vụ, quyền hạn thành tài sản riêng của mình.Trong Bộ luật Hình sự năm 1999, tham ô ...
THAM Ô TÀI SẢN X. Tham ô.
 
THANG LƯƠNG
Tương quan tỉ lệ tiền lương giữa những người lao động trong một ngành, trong một nhóm ngành kinh tế kỹ thuật hoặc trong một đơn vị sử dụng lao động; trên cơ sở trình ...
THANH TOÁN
Việc chi trả để giải quyết xong một khoản nợ.Việc thanh toán phát sinh từ nhiều loại quan hệ xã hội như quan hệ dân sự, quan hệ nộp phạt, nộp thuế, quan hệ kinh ...
THANH TOÁN QUỐC TẾ
Thanh toán giữa các bên tham gia hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế hoặc hợp đồng dịch vụ có yếu tố nước ngoài.Nghiệp vụ về thanh toán quốc tế thường được thực hiện ...
THANH TRA CHUYÊN NGÀNH X. Thanh tra nhà nước.
 
THANH TRA NHÀ NƯỚC
Xem xét để làm rõ việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch nhà nước của cơ quan, tổ chức, cá nhân và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ ...
THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG
Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước có chức năng xem xét, kiểm tra việc thực hiện chính sách lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị sử ...
THANH TRA NHÂN DÂN
Hình thức giám sát của nhân dân thông qua ban thanh tra nhân dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế ...
THANH TRA QUỐC HỘI
Thanh tra viên quốc hội (Ombudsman) là một hay một số công chức, độc lập với các bộ, ngành của Chính phủ, do Quốc hội bổ nhiệm ra để tiếp nhận, điều tra và giải ...
THANH TRA VIÊN
Công chức nhà nước được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra.Khác với những người thực hiện hoạt động thanh tra của các tổ chức thanh tra khác, thanh ...
THÀNH PHẦN XÃ HỘI
Tập hợp những người có cùng tiêu chí nhất định nằm trong xã hội (công nhân, nông dân, trí thức...). 
THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH
Đơn vị hành chính cấp huyện, thường là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu của một tỉnh hoặc vùng liên tỉnh ...
THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đơn vị hành chính trực thuộc chính quyền nhà nước ở trung ương có các đơn vị trực thuộc là các quận, huyện, thị xã.Thành phố trực thuộc trung ương phải là đô thị loại ...
THÀNH VIÊN CÔNG TY
Người góp vốn vào công ty và có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ đối với công ty.Khi góp vốn vào công ty, công ty có quyền sở hữu đối với tài sản ...
THẨM ĐỊNH
Xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận mang tính pháp lý bằng văn bản về một vấn đề nào đó.Hoạt động này do tổ chức hoặc cá nhân có chuyên môn, nghiệp vụ ...
THẨM ĐỊNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hoạt động nghiên cứu, xem xét, đánh giá về nội dung và hình thức, kỹ thuật soạn thảo đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo nội dung, trình tự, ...
THẨM PHÁN
Người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Toà án.Thẩm phán Toà án nhân ...
THẨM QUYỀN
Quyền chính thức được xem xét để kết luận và định đoạt, quyết định một vấn đề.Thẩm quyền gắn liền với quyền và nhiệm vụ mà pháp luật quy định cho cơ quan nhà nước, ...
THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦA TOÀ ÁN
Quyền xem xét và quyết định trong hoạt động xét xử của Tòa án theo quy định của pháp luật.Trước tiên,"thẩm quyền xét xử của Toà án" được hiểu là một quyền chuyên biệt được ...
THẨM TRA
Kiểm tra, xem xét các nội dung cơ bản của một vấn đề nào đó để đi đến kết luận về tính đúng đắn, tính hợp pháp và tính khả thi.Quá trình này do tổ ...
THÂN NHÂN
Người có quan hệ đặc biệt đối với cá nhân nào đó.Thông thường, thân nhân của cá nhân được xác định bởi mối quan hệ thân thuộc (huyết thống), thích thuộc (hôn nhân, nuôi dưỡng) ...
THẤT NGHIỆP
Tình trạng (người lao động) không có việc làm và không có thu nhập.Thất nghiệp được nhìn nhận là hiện thực có tính khách quan của nền kinh tế thị trường, khi cung về lao ...
THẺ TÍN DỤNG
Loại thẻ thanh toán mà chủ thẻ được sử dụng để thanh toán trong hạn mức tín dụng do ngân hàng phát hành thẻ chấp nhận.Hình thức cơ bản của thẻ tín dụng là thẻ ...
THỂ CHẾ
Những quy định, luật lệ của một chế độ xã hội buộc mọi người phải tuân theo (nói tổng quát).Hệ thống các định chế hợp thành một tổng thể các chế độ nhà nước, hình ...
THẾ CHẤP
Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản, theo đó, bên có nghĩa vụ dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với ...
THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Sự thoả thuận giữa các bên tuân theo các điều kiện, nội dung, hình thức chuyển quyền sử dụng đất được Bộ luật dân sự và pháp luật đất đai quy định; theo đó bên ...
THỀM LỤC ĐỊA
Vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển nằm bên ngoài lãnh hải của quốc gia ven biển, trên phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền của quốc gia cho đến ...
THI HÀNH ÁN
Hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được tiến hành theo thủ tục, trình tự được pháp luật quy định nhằm thực hiện các bản án, quyết định đã có hiệu lực ...