Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2560 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

SỐ HÓA HỒ SƠ
Là việc quét (scan) dữ liệu có sẵn trên giấy nhằm chuyển dữ liệu dạng văn bản giấy sang dạng văn bản điện tử.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và tình trạng pháp lý của ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 19 ĐIỀU 4 LUẬT DOANH NGHIỆP
Là hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký doanh nghiệp do bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có ...
ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi trong thông tin về đăng ...
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH TỈNH
Bao gồm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên của Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ...
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH CẤP QUỐC GIA, QUY HOẠCH VÙNG
Bao gồm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên của Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch là Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng ...
THỜI KỲ QUY HOẠCH
Là khoảng thời gian được xác định để làm cơ sở dự báo, tính toán các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho việc lập quy hoạch.(Theo Điều 8 ...
QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA
Là cơ sở để lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, ...
HỆ THỐNG QUY HOẠCH QUỐC GIA
1. Quy hoạch cấp quốc gia.Quy hoạch cấp quốc gia bao gồm quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất ...
CÁN BỘ, CHIẾN SĨ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG
Bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc biên chế của bộ đội biên phòng.(Theo Khoản 5 ...
VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI
Là phần lãnh thổ từ đường biên giới quốc gia trên đất liền trở vào từ 100 m đến 1.000 m do hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có ...
THẾ TRẬN BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN
Là việc tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng và các nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ biên phòng phù hợp với chiến lược bảo vệ ...
NỀN BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN
Là sức mạnh biên phòng của đất nước, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần và các nguồn lực với phương châm toàn dân, toàn diện, độc ...
BIÊN PHÒNG
Là tổng thể các hoạt động, biện pháp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc và bảo đảm an ninh, trật tự, ...
HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Là tập hợp số liệu, thông tin về người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.(Theo Khoản 6 Điều 3 Luật Người lao động ...
CƯỠNG BỨC LAO ĐỘNG
Là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác để ép buộc người lao động phải làm việc trái ý muốn của họ.(Theo Khoản ...
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ
Là hành vi phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia hoặc nguồn gốc xã hội, dân tộc, giới tính, độ ...
BÊN NƯỚC NGOÀI TIẾP NHẬN LAO ĐỘNG
Là người sử dụng lao động ở nước ngoài, tổ chức dịch vụ việc làm ở nước ngoài.(Theo Khoản 3 Điều 3 Luật Người lao động Việt Nam đi làm ...
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở NƯỚC NGOÀI
Là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trực tiếp thuê mướn, sử dụng người lao động việt nam làm việc cho mình ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.(Theo ...
NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Là công dân việt nam từ đủ 18 tuổi trở lên cư trú tại việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Luật Người lao động ...
NƠI Ở HIỆN TẠI
Là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú mà công dân đang thường xuyên sinh sống; trường hợp không có nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi ở hiện ...
NƠI TẠM TRÚ
Là nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú.(Theo Khoản 9 Điều 2 Luật cư ...
NƠI THƯỜNG TRÚ
Là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú;(Theo Khoản 8 Điều 2 Luật cư trú 2020)
TẠM VẮNG
Là việc công dân vắng mặt tại nơi cư trú trong một khoảng thời gian nhất định.(Theo Khoản 7 Điều 2 Luật cư trú 2020)
LƯU TRÚ
Là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian ít hơn 30 ngày.(Theo Khoản 6 Điều 2 Luật ...
ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ
Là việc thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng; thông báo lưu trú và khai báo thông tin, điều chỉnh thông ...
CƠ QUAN ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ
Là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân, bao gồm công an xã, phường, thị trấn; công an huyện, ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ CƯ TRÚ
Là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tập hợp thông tin về cư trú của công dân, được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông ...
CƯ TRÚ
Là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện ở nơi không có đơn vị ...
CHỖ Ở HỢP PHÁP
Là nơi được sử dụng để sinh sống, thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của công dân, bao gồm nhà ở, tàu, thuyền, phương tiện khác có khả ...
TẠM ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ
Là hành vi do bên ký kết việt nam thực hiện để tạm ngừng thực hiện toàn bộ hoặc một phần thỏa thuận quốc tế.(Theo Khoản 9 Điều 2 Luật ...
RÚT KHỎI THỎA THUẬN QUỐC TẾ
Là hành vi do bên ký kết việt nam thực hiện để từ bỏ việc chấp nhận sự ràng buộc của thỏa thuận quốc tế.(Theo Khoản 8 Điều 2 Luật ...
CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA THỎA THUẬN QUỐC TẾ
Là hành vi do bên ký kết việt nam thực hiện để từ bỏ hiệu lực của thỏa thuận quốc tế.(Theo Khoản 7 Điều 2 Luật Thỏa thuận quốc tế 2020)
Là hành vi của người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền dùng chữ ký của mình để chấp nhận sự giao kết của cơ quan, tổ chức ký ...
KÝ KẾT
Là hành vi do người có thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền thực hiện, bao gồm ký, thông qua thỏa thuận quốc tế hoặc trao đổi văn kiện ...
BÊN KÝ KẾT NƯỚC NGOÀI
Là nhà nước, quốc hội, chính phủ, chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài, tổ chức quốc tế, cá nhân nước ...
CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG
Bao gồm các cơ quan quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 2 Luật Thỏa thuận quốc tế 2020 này.(Theo Khoản 3 Điều 2 Luật ...
BÊN KÝ KẾT VIỆT NAM
Bao gồm:a) Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ;b) Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội (sau đây gọi chung là cơ quan của Quốc hội), Tổng Thư ký ...
THỎA THUẬN QUỐC TẾ
Là thỏa thuận bằng văn bản về hợp tác quốc tế giữa bên ký kết việt nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình với bên ...
CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Là chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác ...