Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1771 đến 1800 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

QUYỀN
 Khái niệm khoa học pháp lý dùng để chỉ những điều mà pháp luật công nhận và đảm bảo thực hiện đối với cá nhân, tổ chức để theo đó cá nhân được hưởng, được ...
QUYỀN CHIẾM HỮU
Quyền của một chủ thể pháp luật được nắm giữ, quản lý tài sản trên thực tế hoặc danh nghĩa pháp lý theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ (xt. ...
QUYỀN CON NGƯỜI
Quyền của thành viên trong xã hội loài người - quyền của tất cả mọi người. Đó là nhân phẩm, nhu cầu, lợi ích và năng lực của con người được thể chế hóa (ghi ...
QUYỀN CÔNG DÂN
Khả năng tự do lựa chọn hành vi của công dân mà nhà nước phải bảo đảm khi công dân yêu cầu.Quyền của công dân liên quan đến nghĩa vụ tương ứng của Nhà nước ...
QUYỀN CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN
Quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp, điều chỉnh những quan hệ đặc biệt quan trọng giữa công dân và nhà nước, là cơ sở tồn tại của cá nhân và hoạt ...
QUYỀN DÂN SỰ
Khả năng được phép xử sự theo một cách nhất định của chủ thể trong quan hệ dân sự để thực hiện, bảo vệ lợi ích của mình.Quyền dân sự hiểu theo nghĩa rộng là ...
QUYỀN DÂN TỘC CƠ BẢN
Đó là quyền không thể thiếu được đối với một dân tộc. Pháp luật quốc tế hiện đại ghi nhận quyền tồn tại và phát triển của một dân tộc không bị lệ thuộc, bị ...
QUYỀN DÂN TỘC TỰ QUYẾT
Quyền tự mình định đoạt những công việc thuộc về vận mệnh của dân tộc mình, như lập ra một nhà nước dân tộc riêng, độc lập, hoặc cùng với các dân tộc khác thành ...
QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT
Quyền quyết định số phận của tài sản thuộc sở hữu của mình.Quyền định đoạt được biểu hiện ở hai dạng: 1) Quyết định số phận thực tế của tài sản: tiêu dùng, phá hỦy ...
QUYỀN HẠN
Quyền của một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được xác định theo phạm vi nội dung, lĩnh vực hoạt động, cấp và chức vụ, vị trí công tác và trong phạm vi không ...
QUYỀN HÀNH PHÁP
Quyền quản lý hành chính nhà nước về mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... trên phạm vi toàn lãnh thổ quốc gia.Quyền ...
QUYỀN LẬP PHÁP
Quyền ban hành, sửa đổi luật. Quyền lập pháp là một trong những quyền lực quan trọng nhất của Nhà nước.Quyền lập pháp được giao cho cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân ...
QUYỀN LỢI
Quyền được hưởng những lợi ích về chính trị, xã hội, vật chất hoặc tinh thần do kết quả lao động của bản thân tạo nên hoặc do phúc lợi chung do nhà nước, xã ...
QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ
Quyền quyết định, định đoạt những công việc quan trọng về chính trị, tổ chức và hoạt động để bảo đảm sức mạnh thực hiện quyền lực ấy của một giai cấp, một chính đảng, ...
QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC
Quyền lực chính trị được thực hiện bằng bộ máy nhà nước là cơ quan, là công cụ của quyền lực chính trị. Nhà nước thể hiện một cách tập trung quyền lực chính trị.Thông ...
QUYỀN LỰC XÃ HỘI
Khả năng, năng lực chi phối và điều khiển xã hội.Quyền lực xã hội tồn tại ở khắp mọi nơi, trong tất cả các tập thể có tính cộng đồng của con người: trong các ...
QUYỀN NHÂN THÂN
Quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân mà không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.Quyền nhân thân bao gồm: quyền có họ tên; quyền ...
QUYỀN PHỦ QUYẾT CỦA UỶ VIÊN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC
Quyền phủ quyết của Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với những nghị quyết do Hội đồng bảo an đưa ra mà nội dung không phải là vấn đề ...
QUYỀN SỞ HỮU
Phạm trù pháp lý phản ánh các quan hệ sở hữu trong chế độ sở hữu nhất định.Tổng hợp các quy phạm pháp luật về vấn đề sở hữu tồn tại trong xã hội tại ...
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, quyền sử dụng đối với tên gọi xuất xứ hàng hóa ...
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ
Quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân nước ngoài đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, quyền sử dụng đối với tên gọi, xuất xứ ...
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Quyền sở hữu đối với kết quả của hoạt động sáng tạo của con người. Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa ...
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ
Các quyền sở hữu bao gồm quyền sở hữu tác giả và quyền sở hữu công nghiệp có yếu tố nước ngoài liên quan tới: 1) Các sản phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; ...
QUYỀN SỬ DỤNG
Quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.Quyền sử dụng còn bao gồm quyền lựa chọn cách sử dụng tài sản và quyền không sử dụng tài sản. Người có ...
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Quyền của các chủ thể được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc được chuyển giao từ những chủ thể khác ...
QUYỀN TÁC GIẢ
1. Tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh từ việc cá nhân sáng tạo ra tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật (theo ...
QUYỀN TÁC GIẢ TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ
Quyền tác giả được hiểu là quyền tài sản và nhân thân (phi tài sản) của tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình khoa học.Khác với quyền sở hữu theo ...
QUYỀN TÀI PHÁN QUỐC GIA
Quyền phán quyết của quốc gia về hành chính và tư pháp trong việc giải quyết các vụ việc.Quyền tài phán quốc gia được thực hiện đối với mọi cá nhân, tổ chức trong phạm ...
QUYỀN TÀI SẢN
Quyền của chủ thể đối với một tài sản, một khối tài sản trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao lưu dân sự.Quyền tài sản bao gồm cả quyền sở ...
QUYỀN THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI
Quyền cơ bản của công dân về lĩnh vực chính trị được ghi nhận trong đạo luật cơ bản của Nhà nước, theo đó nhà nước bảo đảm cho công dân có quyền tham gia ...