Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2320 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

NGHĨA VỤ PHẢI THỰC HIỆN MỘT CÔNG VIỆC
là nghĩa vụ mà theo đó bên có nghĩa vụ phải thực hiện đúng công việc đó.(Theo khoản 1 Điều 281 Bộ luật dân sự 2015)
ĐỐI TƯỢNG CỦA NGHĨA VỤ
là tài sản, công việc phải thực hiện hoặc không được thực hiện.(Theo khoản 1 Điều 276 Bộ luật dân sự 2015)
HIỆU LỰC CỦA QUYỀN BỀ MẶT
Quyền bề mặt có hiệu lực từ thời điểm chủ thể có quyền sử dụng đất chuyển giao mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước ...
QUYỀN BỀ MẶT
là quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc ...
QUYỀN HƯỞNG DỤNG
là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một ...
QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ
là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác ...
TÀI SẢN BỊ TỊCH THU
Khi tài sản của chủ sở hữu do phạm tội, vi phạm hành chính mà bị tịch thu, sung quỹ nhà nước thì quyền sở hữu đối với tài sản ...
TỪ BỎ QUYỀN SỞ HỮU
Chủ sở hữu có thể tự chấm dứt quyền sở hữu đối với tài sản của mình bằng cách tuyên bố công khai hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ ...
TÀI SẢN VÔ CHỦ
là tài sản mà chủ sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu đối với tài sản đó.Người đã phát hiện, người đang quản lý tài sản vô chủ là ...
SỞ HỮU CHUNG HỖN HỢP
là sở hữu đối với tài sản do các chủ sở hữu thuộc các thành phần kinh tế khác nhau góp vốn để sản xuất, kinh doanh thu lợi nhuận.Tài ...
SỞ HỮU CHUNG TRONG NHÀ CHUNG CƯ
1. Phần diện tích, trang thiết bị và các tài sản khác dùng chung trong nhà chung cư theo quy định của Luật nhà ở thuộc sở hữu chung hợp ...
SỞ HỮU CHUNG CỦA VỢ CHỒNG
1. Sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia.2. Vợ chồng cùng nhau tạo lập, phát triển khối tài sản chung; có ...
SỞ HỮU CHUNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH
1. Tài sản của các thành viên gia đình cùng sống chung gồm tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản ...
SỞ HỮU CHUNG CỦA CỘNG ĐỒNG
là sở hữu của dòng họ, thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân cư khác đối với tài sản được hình thành ...
SỞ HỮU CHUNG HỢP NHẤT
là sở hữu chung mà trong đó, phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu chung không được xác định đối với tài sản chung.Sở hữu chung hợp nhất ...
SỞ HỮU CHUNG THEO PHẦN
là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung.Mỗi chủ sở hữu chung theo phần ...
SỞ HỮU RIÊNG
là sở hữu của một cá nhân hoặc một pháp nhân.(Theo khoản 1 Điều 205 Bộ luật dân sự 2015)
TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU TOÀN DÂN
Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, ...
QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT CỦA NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ CHỦ SỞ HỮU
Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của luật.(Theo Điều ...
QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT CỦA CHỦ SỞ HỮU
Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu hủy hoặc thực hiện các hình thức ...
QUYỀN SỬ DỤNG CỦA NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ CHỦ SỞ HỮU
Người không phải là chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo thỏa thuận với chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật.(Theo Điều 191 Bộ luật ...
QUYỀN SỬ DỤNG CỦA CHỦ SỞ HỮU
Chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo ý chí của mình nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, ...
BẢO VỆ VIỆC CHIẾM HỮU
Trường hợp việc chiếm hữu bị người khác xâm phạm thì người chiếm hữu có quyền yêu cầu người có hành vi xâm phạm phải chấm dứt hành vi, khôi ...
CHIẾM HỮU CÔNG KHAI
là việc chiếm hữu được thực hiện một cách minh bạch, không giấu giếm; tài sản đang chiếm hữu được sử dụng theo tính năng, công dụng và được người ...
CHIẾM HỮU LIÊN TỤC
là việc chiếm hữu được thực hiện trong một khoảng thời gian mà không có tranh chấp về quyền đối với tài sản đó hoặc có tranh chấp nhưng chưa ...
CHIẾM HỮU KHÔNG NGAY TÌNH
là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết hoặc phải biết rằng mình không có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.(Theo Điều 181 Bộ luật dân sự 2015)
CHIẾM HỮU NGAY TÌNH
là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.(Theo Điều 180 Bộ luật dân sự 2015)
CHIẾM HỮU CÓ CĂN CỨ PHÁP LUẬT
Là việc chiếm hữu tài sản trong trường hợp sau đây:a) Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản;b) Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản;c) Người ...
QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN
là quyền của chủ thể trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác.Quyền khác đối với tài sản bao gồm:a) Quyền đối ...
THỜI HIỆU YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
là thời hạn mà chủ thể được quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp ...
THỜI HIỆU KHỞI KIỆN
là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị ...
THỜI HIỆU MIỄN TRỪ NGHĨA VỤ DÂN SỰ
là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì người có nghĩa vụ dân sự được miễn việc thực hiện nghĩa vụ.(Theo khoản 2 Điều 150 Bộ luật ...
THỜI HIỆU HƯỞNG QUYỀN DÂN SỰ
là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự.(Theo khoản 1 Điều 150 Bộ luật dân sự 2015)
ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.2. Các thành viên hộ gia đình, tổ ...
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA PHÁP NHÂN
1. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bao gồm:a) Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ;b) Người có thẩm quyền đại diện theo quy định ...
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÁ NHÂN
1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.2. Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm ...
ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI
là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.(Theo Điều 123 Bộ luật dân sự 2015)
ĐIỀU CẤM CỦA LUẬT
là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.(Theo Điều 123 Bộ luật dân sự 2015)
VẬT ĐỒNG BỘ
Vật đồng bộ là vật gồm các phần hoặc các bộ phận ăn khớp, liên hệ với nhau hợp thành chỉnh thể mà nếu thiếu một trong các phần, các ...
VẬT ĐẶC ĐỊNH
là vật phân biệt được với các vật khác bằng những đặc điểm riêng về ký hiệu, hình dáng, màu sắc, chất liệu, đặc tính, vị trí.Khi thực hiện nghĩa ...