Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2200 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Hệ thống quan trắc môi trường gồm:a) Quan trắc môi trường quốc gia;b) Quan trắc môi trường cấp tỉnh;c) Quan trắc môi trường tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, ...
TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG
gồm tiêu chuẩn chất lượng môi trường xung quanh, tiêu chuẩn về chất thải và các tiêu chuẩn môi trường khác.(Theo khoản 1 Điều 119 Luật Bảo vệ môi trường 2014)
PHÍ CÔNG CHỨNG
Phí công chứng bao gồm phí công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, phí lưu giữ di chúc, phí cấp bản sao văn bản công chứng.Người yêu cầu công ...
HỒ SƠ CÔNG CHỨNG
1. Hồ sơ công chứng bao gồm phiếu yêu cầu công chứng, bản chính văn bản công chứng, bản sao các giấy tờ mà người yêu cầu công chứng đã ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG CHỨNG
Bao gồm các thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối ...
CÔNG CHỨNG BẢN DỊCH
La việc dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để công chứng phải do người phiên dịch ...
THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN
Là căn cứ chứng minh tư cách hành nghề công chứng của công chứng viên. Công chứng viên phải mang theo Thẻ công chứng viên khi hành nghề công chứng.(Theo ...
HÌNH THỨC HÀNH NGHỀ CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
Các hình thức hành nghề của công chứng viên bao gồm:a) Công chứng viên của các Phòng công chứng;b) Công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng;c) Công ...
TIẾNG NÓI VÀ CHỮ VIẾT DÙNG TRONG CÔNG CHỨNG
Tiếng nói và chữ viết dùng trong công chứng là tiếng Việt.(Theo Điều 6 Luật Công chứng 2014)
TÀI SẢN RIÊNG CỦA CON
Bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của ...
TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ, CHỒNG
1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời ...
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT MÀ VỢ, CHỒNG CÓ ĐƯỢC SAU KHI KẾT HÔN
Là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài ...
TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN
1. Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán gồm:a) Tài sản và quyền tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã có tại thời ...
THANH TRA XÂY DỰNG
Thanh tra xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về xây dựng đối với tổ ...
DỰ TOÁN XÂY DỰNG
Là chi phí cần thiết để xây dựng công trình, thực hiện gói thầu, công việc xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết ...
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung của Báo cáo nghiên ...
NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
gồm tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, định mức và giá xây dựng, chi phí quản lý dự ...
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐẶC THÙ
Công trình xây dựng đặc thù gồm:a) Công trình bí mật nhà nước;b) Công trình được xây dựng theo lệnh khẩn cấp;c) Công trình xây dựng tạm.(Theo khoản 1 Điều ...
PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, mức độ quan trọng; công năng phục vụ, tính chất chuyên ngành của công trình và mục đích ...
GIẤY PHÉP QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù làm căn ...
LOẠI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
được xác định theo công năng sử dụng gồm công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, ...
BẾN THỦY NỘI ĐỊA
Là công trình độc lập có quy mô nhỏ, gồm vùng đất và vùng nước trước bến để phương tiện neo đậu, xếp dỡ hàng hóa, đón trả hành khách ...
CẢNG THỦY NỘI ĐỊA
Là hệ thống công trình được xây dựng để phương tiện, tàu biển neo đậu, xếp dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện dịch vụ hỗ trợ ...
TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Là tai nạn xảy ra trên đường thủy nội địa, trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa do đâm va hoặc sự cố liên quan đến phương tiện, tàu ...
CHỦ PHƯƠNG TIỆN
Là tổ chức, cá nhân sở hữu phương tiện.(Theo khoản 1 Điều 1 Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi 2014)
HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
gồm hoạt động của người, phương tiện tham gia giao thông vận tải trên đường thủy nội địa; quy hoạch phát triển, xây dựng, khai thác, bảo vệ kết cấu ...
CƠ SỞ LƯU TRÚ
Là nơi tạm trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm các cơ sở lưu trú du lịch, nhà khách, khu nhà ở cho người nước ...
KHU VỰC QUÁ CẢNH
Là khu vực thuộc cửa khẩu quốc tế, nơi người nước ngoài được lưu lại để đi nước thứ ba.(Theo Khoản 2 Điều 24 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC EV
Thị thực điện tử(Theo điểm i khoản 3 Điều 1 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019)
KÝ HIỆU THỊ THỰC SQ
Cấp cho các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.(Theo khoản ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC VR
Cấp cho người vào thăm người thân hoặc với mục đích khác.(Theo khoản 19 Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC TT
Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC DL
Cấp cho người vào du lịch.(Theo khoản 17 Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014)
KÝ HIỆU THỊ THỰC LĐ2
Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động.(Theo điểm g khoản 3 Điều 1 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC LĐ1
Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC PV2
Cấp cho phóng viên, báo chí vào hoạt động ngắn hạn tại Việt Nam.(Theo khoản 15 Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC PV1
Cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam.(Theo khoản 14 Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC HN
Cấp cho người vào dự hội nghị, hội thảo.(Theo khoản 13 Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014)
KÝ HIỆU THỊ THỰC DH
Cấp cho người vào thực tập, học tập.(Theo khoản 12 Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014)
KÝ HIỆU THỊ THỰC NN3
Cấp cho người vào làm việc với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ ...