Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2240 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

HỆ SỐ ĐỊA BÀN
Là hệ số quy ước để đánh giá mức độ thuận lợi, khó khăn của từng địa bàn có trụ sở của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.(Theo khoản ...
MỨC SINH HOẠT PHÍ CƠ SỞ
Là định mức tiền tính bằng đô-la Mỹ áp dụng cho tất cả các địa bàn.(Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành ...
PHU NHÂN/PHU QUÂN
Là vợ hoặc chồng của thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.(Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành viên cơ ...
THÀNH VIÊN CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước; sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức, công nhân viên hưởng lương ...
CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
bao gồm các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là cơ quan đại diện Việt Nam ...
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Là cơ quan giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quản lý, lưu trữ, chia sẻ các thông tin báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính ...
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỘT XUẤT
Là chế độ báo cáo được ban hành để đáp ứng yêu cầu thông tin về vấn đề phát sinh bất thường.(Theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy ...
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Là chế độ báo cáo được ban hành để đáp ứng yêu cầu thông tin có tính chuyên sâu về một chủ đề nào đó và phải thực hiện một ...
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
Là chế độ báo cáo được ban hành để đáp ứng yêu cầu thông tin tổng hợp của các cơ quan hành chính nhà nước, được thực hiện theo một ...
BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH (KPI)
Là những chỉ số được thiết kế nhằm đo lường, đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân.(Theo khoản 8 Điều ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO BỘ, CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG
Là Hệ thống thông tin thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo và cung cấp số liệu để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO CHÍNH PHỦ
Là Hệ thống thông tin thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo từ các bộ, cơ quan, địa phương để phục vụ công tác chỉ đạo, điều ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO QUỐC GIA
Là Hệ thống thông tin thu thập, tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước để tổng hợp, phân tích dữ liệu ...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO DO CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC BAN HÀNH
Là các đối tượng phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định mà không phải cơ quan hành chính nhà nước.(Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 09/2019/NĐ-CP ...
THỜI GIAN CHỐT SỐ LIỆU BÁO CÁO
Là khoảng thời gian tính từ thời điểm bắt đầu lấy số liệu của kỳ báo cáo đến thời điểm kết thúc việc lấy số liệu để thực hiện việc ...
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Là những yêu cầu cụ thể về việc thực hiện báo cáo do cơ quan, người có thẩm quyền trong hệ thống hành chính nhà nước ban hành và bắt ...
BÁO CÁO
Là một loại văn bản hành chính (gồm văn bản giấy và văn bản điện tử) của cơ quan, tổ chức, cá nhân để thể hiện tình hình, kết quả ...
BỘ QUỐC PHÒNG
Là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh.(Theo ...
ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT
Là hoạt động bắt buộc nhằm thu thập các thông tin về tình trạng ô nhiễm bom mìn vật nổ và phải được thực hiện trước khi lập dự án, ...
QUỸ HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH
Là quỹ được thành lập ở trung ương, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý để tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, ...
NHIỆM VỤ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH
Là các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ được Chính phủ, Bộ Quốc phòng hoặc cấp có thẩm quyền giao các đơn vị quân đội hoặc ...
HẠNG MỤC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH TRONG THÀNH PHẦN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Là một hợp phần của dự án đầu tư nhằm thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ phục vụ cho việc tiến hành hoạt ...
HOẠT ĐỘNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH
Là các hoạt động nhằm hạn chế hậu quả, loại bỏ tác động, ảnh hưởng của bom mìn vật nổ, khôi phục hoạt động bình thường ở khu vực ô ...
NẠN NHÂN BOM MÌN VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH
Là người bị chết, bị khuyết tật hoặc dị tật do bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.(Theo khoản 8 Điều 3 Nghị định 18/2019/NĐ-CP về quản ...
TỔ CHỨC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VẬT NỔ
Là tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam theo ...
CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, RÀ PHÁ BOM MÌN VẬT NỔ
Là chứng chỉ do Bộ Quốc phòng cấp cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện về trang bị, kỹ thuật, an toàn và nhân sự ...
RÀ PHÁ BOM MÌN VẬT NỔ
Là hoạt động dò tìm, thu gom, tiêu hủy hoặc vô hiệu hóa bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại các khu vực được xác định ...
KHU VỰC Ô NHIỄM BOM MÌN VẬT NỔ
Là khu vực được xác định có bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh sau khi đã tiến hành các hoạt động điều tra và khảo sát ...
KHẢO SÁT BOM MÌN VẬT NỔ
Là hoạt động can thiệp cụ thể bằng các trang thiết bị nhằm kiểm tra tình trạng ô nhiễm bom mìn vật nổ trên một khu vực được xác nhận ...
ĐIỀU TRA BOM MÌN VẬT NỔ
Là hoạt động liên quan đến việc thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin, dữ liệu về bom mìn vật nổ sau chiến tranh và diện tích có ...
BOM MÌN VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH
Là tên gọi chung cho các loại bom, mìn, lựu đạn, quả nổ, ngư lôi, thủy lôi, vật liệu nổ, đầu đạn tên lửa, đạn pháo và đầu đạn pháo, ...
QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Là quan hệ dân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài;b) Các ...
PHÂN CHIA DI SẢN THEO PHÁP LUẬT
1. Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần ...
NGƯỜI PHÂN CHIA DI SẢN
1. Người phân chia di sản có thể đồng thời là người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc hoặc được những người thừa kế thỏa thuận ...
DI CHÚC HỢP PHÁP
1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, ...
DI CHÚC MIỆNG
1. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.2. Sau 03 ...
DI CHÚC BẰNG VĂN BẢN
Di chúc bằng văn bản bao gồm:1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.3. Di chúc bằng văn ...
THỜI ĐIỂM PHÁT SINH QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.(Theo Điều 614 Bộ luật dân sự 2015)
DI SẢN
Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.(Theo Điều 612 Bộ luật dân sự 2015)
NGHĨA VỤ THANH TOÁN
Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản, người bị thiệt hại được hoàn trả tài sản thì phải thanh toán chi phí cần thiết mà ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH