Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1651 đến 1680 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

PHÁP LUẬT TẬP QUÁN
Quy tắc xử sự hình thành và tồn tại qua nhiều đời, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội ...
PHÁP LUẬT THỰC ĐỊNH
1. Tổng thể các quy phạm pháp luật hiện hành đang có hiệu lực pháp luật của một nhà nước ở một thời điểm nhất định.2. Trường phái khoa học pháp lý cho rằng  chỉ ...
PHÁP LUẬT TỐ TỤNG
Bộ phận của pháp luật, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến trình tự, thủ tục tranh tụng như các quy phạm pháp ...
PHÁP LUẬT TỰ NHIÊN
Hệ thống pháp luật tồn tại trong tự nhiên một cách vĩnh cửu, xuất phát từ bản lĩnh tự nhiên của  con người, lấy lý trí làm nền tảng, không phục thuộc vào nhà nước, ...
PHÁP NHÂN
Tổ chức hội đủ các điều kiện cần và đủ do pháp luật quy định.Pháp nhân là một chủ thể quan hệ pháp luật dân sự, khác với thể nhân (cá nhân) là một con ...
PHÁP NHÂN NƯỚC NGOÀI
Tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài.Pháp nhân nước ngoài là chủ thể cơ bản của quan hệ tư pháp quốc tế. Pháp nhân ...
PHÁP QUY
Quy định pháp luật do Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương ban hành nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, ...
PHÁP QUYỀN
Tư tưởng thể hiện quyền lực thống trị của pháp luật trong xã hội có nhà nước, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội và duy trì trật tự xã hội.Lí thuyết pháp quyền ...
PHÁP TRƯỜNG
Địa điểm thi hành bản án đối với người bị kết án tử hình.Trên thế giới hiện tồn tại nhiều hình thức thi hành án tử hình như xử bắn; treo cổ; chặt đầu; ném ...
PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN
Hình thức đưa ra lưu hành chứng khoán mới để huy động vốn (tư bản) cần thiết cho người phát hành chứng khoán và trao cho người mua (chủ sở hữu chứng khoán) quyền nhận ...
PHÁT HÀNH THƯƠNG PHIẾU
Hành vi của người ký phát hoặc người phát hành cung ứng thương phiếu cho người thụ hưởng.Trong quan hệ thương phiếu, người ký phát là người lập và ký phát hối phiếu, người phát ...
PHÁT HÀNH TIỀN
Cung ứng tiền vào lưu thông làm phương tiện thanh toán.Kho phát hành tiền của quốc gia để cung ứng cho lưu thông được hình thành từ hai nguồn: nguồn tiền mới in và nguồn ...
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
Cung ứng chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận nghĩa vụ trả nợ của người cung ứng (tổ chức phát hành) và quyền sở hữu một khoản tiền kèm theo thu nhập được ...
PHÁT MẠI TÀI SẢN
Công bố và bán tài sản công khai theo thủ tục do pháp luật quy định để thanh toán nợ.Hành vi phát mại tài sản có thể do người sở hữu tài sản, do người ...
PHÁT TÁN TÀI SẢN
Hành động của người có nghĩa vụ phải thực hiện hoặc của người phạm tội cất giấu tài sản bằng cách để ở nhiều địa điểm hoặc chia, giao tài sản cho nhiều người khác ...
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng cácnhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết ...
PHẠT
Chế tài mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng đối với những người có hành vi vi phạm pháp luật. Mục đích của chế tài này là nhằm giáo dục người ...
PHẠT TIỀN
Buộc người bị kết án phải nộp sung quỹ nhà nước khoản tiền nhất định.Phạt tiền được quy định trong luật hình sự Việt Nam vừa là hình phạt chính và cũng là hình phạt ...
PHẨM GIÁ
Giá trị tinh thần cao quý riêng của một con người.Phẩm giá thể hiện qua thái độ và hành vi ứng xử của cá nhân trong các mối quan hệ trong gia đình cũng như ...
PHẨM HÀM
Thứ bậc và hàm của các quan lại phong kiến, đây là danh hiệu của triều đình phong kiến.Phẩm hàm được thưởng cho quan lại, quân nhân, tổng lý và cho thường dân có những ...
PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC
Đối xử phân biệt các loại người theo màu da, dòng dõi hay nguồn gốc dân tộc, nhằm mục đích hoặc hủy bỏ hay gây tổn hại cho việc thừa nhận, hưởng thụ hoặc thực ...
PHÂN CẤP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
Chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên cho cơ quan quản lý nhà nước cấp dưới thực hiện thường xuyên, lâu dài, ổn định trên cơ sở ...
PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Việc phân bổ theo pháp luật trách nhiệm, quyền hạn quản lý qua các khoản thu và chi của ngân sách nhà nước cho các cấp chính quyền nhà nước để họ có quyền chủ ...
PHÂN CHIA DI SẢN THEO PHÁP LUẬT
Chia di sản thành các phần bằng nhau và giao di sản cho những người ở cùng hàng thừa kế được hưởng.Những người thừa kế có quyền yêu cầu chia bằng hiện vật; nếu không ...
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ THEO DI CHÚC
 Chia di sản thành các phần và giao cho những người thừa kế theo ý chí của người để lại di sản thể hiện trong di chúc.Nếu di chúc không xác định rõ phần của ...
PHÂN CHIA TÀI SẢN PHÁ SẢN
Việc trả các khoản nợ của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản cho các chủ nợ theo thứ tự ưu tiên được quy định tại Luật phá sản.Việc phân chia tài sản được tiến ...
PHÂN LOẠI TỘI PHẠM
Chia các tội phạm thành những nhóm khác nhau dựa trên những tiêu chí nhất định.Có nhiều cách phân loại tội phạm khác nhau. Mỗi cách phân loại dựa trên tiêu chí nhất định và ...
PHÂN QUYỀN
(Chế độ quản lý hành chính) phân cho một tập thể hay một đơn vị hành chính - lãnh thổ tự quản lý, có tư cách pháp nhân, có những quyền hạn và những nguồn ...
PHÂN TÁN TÀI SẢN
Phân chia, phát tán tài sản.Dưới góc độ khoa học pháp lý, phân tán tài sản là hành vi chia nhỏ, xé lẻ và đem đi gửi, cất giữ những tài sản của mình để ...
PHẦN PHẠM VI CỦA QUY PHẠM XUNG ĐỘT
 Yếu tố cấu thành nên quy phạm pháp luật xung đột trong tư pháp quốc tế, chỉ ra quan hệ xã hội sẽ được điều chỉnh bởi quy phạm xung đột đó.Ví dụ: “hình thức ...