Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2080 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA
Là tập hợp, thống nhất toàn bộ thông tin, dữ liệu quy định tại Điều 29 và khoản 2 Điều 34 của Luật khí tượng thủy văn trong phạm vi ...
LƯU TRỮ THÔNG TIN, DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Là lưu trữ chuyên ngành, được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.(Theo Khoản 2 Điều 30 Luật khí tượng thủy văn 2015)
NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC THỐNG KÊ
gồm người làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, người làm thống kê ở cấp xã, cơ quan nhà nước, đơn vị sự ...
CƠ QUAN THỐNG KÊ TRUNG ƯƠNG
Là cơ quan thống kê quốc gia, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về thống kê, điều ...
PHÂN LOẠI THỐNG KÊ NGÀNH, LĨNH VỰC
Là phân loại thống kê áp dụng cho ngành, lĩnh vực và thống nhất với phân loại thống kê quốc gia tương ứng.(Theo Khoản 1 Điều 25 Luật thống kê 2015)
PHÂN LOẠI THỐNG KÊ QUỐC GIA
Là phân loại thống kê áp dụng chung cho nhiều ngành, lĩnh vực trên phạm vi cả nước.(Theo Khoản 1 Điều 24 Luật thống kê 2015)
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ
Là tập hợp các chỉ tiêu thống kê để hình thành hệ thống thông tin thống kê cấp huyện.(Theo Khoản 1 Điều 22 Luật thống kê 2015)
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN
Là tập hợp các chỉ tiêu thống kê để hình thành hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh và hệ thống thông tin thống kê cấp huyện.(Theo Khoản 1 ...
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH
Là tập hợp các chỉ tiêu thống kê để hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia và hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh.(Theo Khoản 1 ...
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ BỘ, NGÀNH
Là tập hợp các chỉ tiêu thống kê do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát ...
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA
Là cơ sở phân công, phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc xây dựng chương trình điều tra thống kê quốc gia, sử dụng dữ liệu hành chính cho ...
THANH TRA CHUYÊN NGÀNH THỐNG KÊ
Là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về thống kê, quy định ...
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.(Theo Khoản 1 Điều ...
KIỂM KÊ TÀI SẢN
Là việc cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để ...
KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Là việc kiểm tra, đánh giá, giám sát tính đầy đủ, thích hợp và tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ.(Theo Khoản 3 Điều 39 Luật kế toán 2015)
KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Là việc thiết lập và tổ chức thực hiện trong nội bộ đơn vị kế toán các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ phù hợp với ...
HÓA ĐƠN
Là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng, cung cấp dịch vụ theo quy định ...
KỲ KẾ TOÁN THÁNG
Là 01 tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.(Theo điểm c Khoản 1 Điều 12 Luật kế toán 2015)
KỲ KẾ TOÁN QUÝ
Là 03 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý;(Theo điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật kế toán 2015)
KỲ KẾ TOÁN NĂM
Là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt ...
CHỮ SỐ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN
Là chữ số Ả-rập; sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ phải đặt dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì ...
CHỮ VIẾT SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN
Là tiếng Việt. Trường hợp phải sử dụng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính tại Việt Nam thì phải sử ...
ĐƠN VỊ HIỆN VẬT VÀ ĐƠN VỊ THỜI GIAN LAO ĐỘNG SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN
Là đơn vị đo pháp định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trường hợp đơn vị kế toán sử dụng đơn vị đo khác thì phải ...
ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN
Là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”. Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ, ...
QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
gồm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, hệ thống quản lý, vận hành ...
TIÊU CHUẨN AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
gồm tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn cơ sở đối với hệ thống thông tin, phần cứng, ...
DỊCH VỤ MẬT MÃ DÂN SỰ
gồm dịch vụ bảo vệ thông tin sử dụng sản phẩm mật mã dân sự; kiểm định, đánh giá sản phẩm mật mã dân sự; tư vấn bảo mật, an ...
ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN
gồm tường lửa, kiểm soát truy nhập, tuyến thông tin chủ yếu, máy chủ quan trọng, thiết bị quan trọng hoặc thiết bị đầu cuối quan trọng.(Theo Khoản 2 Điều ...
KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng gồm kinh doanh sản phẩm an toàn thông tin mạng và kinh ...
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là việc tổ chức, doanh nghiệp công bố về sự phù hợp của hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, hệ thống quản lý, vận hành an toàn thông ...
CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là việc tổ chức chứng nhận sự phù hợp chứng nhận hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, hệ thống quản lý, vận hành an toàn thông tin mạng ...
CÔNG BỐ HỢP QUY VỀ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là việc tổ chức, doanh nghiệp công bố về sự phù hợp của hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, hệ thống quản lý, vận hành an toàn thông ...
CHỨNG NHẬN HỢP QUY VỀ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là việc tổ chức chứng nhận sự phù hợp chứng nhận hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, hệ thống quản lý, vận hành an toàn thông tin mạng ...
SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ
Là các tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật và nghiệp vụ mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.(Theo Khoản 1 Điều ...
GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN
Là hoạt động lựa chọn đối tượng giám sát, thu thập, phân tích trạng thái thông tin của đối tượng giám sát nhằm xác định những nhân tố ảnh hưởng ...
PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN
Là việc xác định cấp độ an toàn thông tin của hệ thống thông tin theo cấp độ tăng dần từ 1 đến 5 để áp dụng biện pháp quản ...
ỨNG CỨU KHẨN CẤP BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG QUỐC GIA
Là hoạt động ứng cứu sự cố trong tình huống thảm họa hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo đảm an toàn thông ...
ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là hoạt động nhằm xử lý, khắc phục sự cố gây mất an toàn thông tin mạng.(Theo Khoản 1 Điều 13 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
THANH TRA AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Là thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về lao động cấp trung ương và cấp tỉnh.(Theo Khoản 1 Điều 89 Luật an toàn, ...
HỘI ĐỒNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CẤP TỈNH
Là tổ chức tư vấn cho Ủy ban nhân dân trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại địa phương. ...