Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2000 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP
Là hệ thống các mục tiêu, định hướng, giải pháp và các cơ chế chính sách phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh trong từng thời kỳ ...
TỶ LỆ LẤP ĐẦY CỦA CỤM CÔNG NGHIỆP
Là tỷ lệ % của diện tích đất công nghiệp đã cho các tổ chức, cá nhân thuê, thuê lại để sản xuất, kinh doanh trên tổng diện tích đất ...
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT CHUNG CỦA CỤM CÔNG NGHIỆP
Là phần diện tích đất của cụm công nghiệp dành cho xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung, được xác định trong quy hoạch chi tiết ...
DIỆN TÍCH ĐẤT CÔNG NGHIỆP
Là diện tích đất của cụm công nghiệp có thể cho doanh nghiệp thuê, thuê lại để thực hiện sản xuất, kinh doanh, được xác định trong quy hoạch chi ...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP
Bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; các cá nhân và hộ gia đình (đối ...
HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT CHUNG CỦA CỤM CÔNG NGHIỆP
Bao gồm hệ thống các công trình giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, cấp điện, chiếu sáng ...
BAN QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP CẤP HUYỆN
Là đơn vị trực thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện, do ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập để giao hoặc ủy quyền nhiệm vụ chủ ...
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP CẤP HUYỆN
Là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu trực thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện, đã được thành lập theo quy chế quản lý cụm công nghiệp ban ...
CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP
Là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, ...
CỤM CÔNG NGHIỆP LÀNG NGHỀ
Là cụm công nghiệp phục vụ di dời, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản ...
CỤM CÔNG NGHIỆP
Là nơi sản xuất, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh ...
THÔNG TIN, DỮ LIỆU QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẶC BIỆT
Là thông tin dữ liệu thời gian thực từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc bắt buộc quan trắc quy định của pháp luật phải được thu nhận, tích hợp ...
THÔNG TIN, DỮ LIỆU QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Bao gồm thông tin, dữ liệu thời gian thực và thông tin, dữ liệu có độ trễ về thời gian (phải qua các bước phân tích, xử lý). Thông tin, ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH
Là cơ sở dữ liệu tích hợp, tập hợp từ thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BỘ, NGÀNH
Là cơ sở dữ liệu tích hợp, tập hợp từ thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành và ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA
Là cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường được tổng hợp, liên kết, tích hợp các cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên phạm ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Là tập hợp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đã được kiểm tra, đánh giá và tổ chức quản lý, lưu trữ một cách có hệ thống ...
THÔNG TIN, DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC
Là thông tin, dữ liệu được thu nhận và xử lý, tích hợp trong thời gian ngắn (phạm vi thời gian tùy theo từng loại thông tin, dữ liệu).(Theo Khoản ...
THÔNG TIN, DỮ LIỆU QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Là kết quả của quá trình đo đếm, theo dõi, đo đạc, phân tích mẫu hoặc các hoạt động khác tới các đối tượng tài nguyên và môi trường và ...
THU THẬP THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Là quá trình xác định yêu cầu thông tin, tìm nguồn thông tin đáp ứng yêu cầu và thực hiện tập hợp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi ...
NGƯỜI TRỐN TRÊN TÀU
Là người bí mật ẩn nấp ở trong tàu thuyền hoặc hàng hóa được xếp xuống tàu mà không được phép của chủ tàu, thuyền trưởng hoặc bất kỳ người ...
GIẤY PHÉP QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A KHOẢN 1 ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH77/2017/NĐ-CP
Là loại giấy tờ do biên phòng cửa khẩu cảng cấp, cho phép người Việt Nam, người nước ngoài được xuống tàu thuyền nước ngoài, người nước ngoài được xuống ...
KIỂM TRA, GIÁM SÁT BIÊN PHÒNG TẠI CỬA KHẨU CẢNG
Là việc bộ đội biên phòng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xem xét, đánh giá, xác định tính hợp lệ, hợp pháp của các loại giấy tờ ...
THỦ TỤC BIÊN PHÒNG THỰC HIỆN THEO CÁCH THỨC THỦ CÔNG
Là việc người làm thủ tục và biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện thủ tục biên phòng thông qua các bản khai giấy.(Theo Khoản 10 Điều 3 Nghị định 77/2017/NĐ-CP quy định quản ...
THỦ TỤC BIÊN PHÒNG THỰC HIỆN THEO CÁCH THỨC ĐIỆN TỬ
Là việc người làm thủ tục và biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện thủ tục biên phòng thông qua các bản khai điện tử.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị ...
THỦ TỤC BIÊN PHÒNG TẠI CỬA KHẨU CẢNG
Là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, yêu cầu, điều kiện người làm thủ tục và biên phòng cửa khẩu cảng phải thực hiện để giải quyết cho ...
CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH TẠI CẢNG
Bao gồm biên phòng cửa khẩu cảng, hải quan cửa khẩu cảng, cảng vụ hàng hải tại cửa khẩu cảng biển, cảng vụ đường thủy nội địa tại cửa khẩu ...
BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG
Là các đơn vị trực thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng ...
TÀU THUYỀN CHUYỂN CẢNG
Là tàu thuyền nước ngoài, tàu thuyền Việt Nam có thuyền viên nước ngoài, hành khách nước ngoài đi trên tàu thuyền đã làm thủ tục nhập cảnh tại một ...
TÀU THUYỀN QUÁ CẢNH
Là tàu thuyền nước ngoài đi qua, lưu lại khu vực biên giới biển Việt Nam để đi nước thứ ba, trừ trường hợp đi qua không gây hại quy ...
TÀU THUYỀN XUẤT CẢNH
Là tàu thuyền Việt Nam rời khỏi vùng biển Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài rời khỏi biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam, trừ trường hợp đi ...
TÀU THUYỀN NHẬP CẢNH
Là tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài từ vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam vào vùng biển Việt Nam qua biên giới quốc gia trên biển của ...
CỬA KHẨU CẢNG
Bao gồm cửa khẩu cảng biển và cửa khẩu cảng thủy nội địa:a) Cửa khẩu cảng biển là phạm vi cảng biển, bến cảng, cầu cảng; cảng dầu khí ngoài ...
BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
Là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành ...
MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC THÂN THIỆN
Là môi trường giáo dục mà người học được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để ...
MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LÀNH MẠNH
Là môi trường giáo dục không có tệ nạn xã hội, không bạo lực; người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có lối sống lành mạnh, ứng ...
MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN
Là môi trường giáo dục mà người học được bảo vệ, không bị tổn hại về thể chất và tinh thần.(Theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo ...
MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC
Là tất cả các điều kiện về vật chất và tinh thần có ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục, học tập, rèn luyện và phát triển của người học.(Theo ...
CƠ SỞ
Là từ gọi chung cho công ty, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học, rạp hát, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, ...
PHÒNG NGỪA SỰ CỐ, TAI NẠN
Là các hoạt động nhằm loại trừ nguyên nhân, điều kiện gây ra sự cố, tai nạn, bao gồm: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng ...