Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1960 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

VÙNG HOA TIÊU HÀNG HẢI KHÔNG BẮT BUỘC (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ VÙNG HOA TIÊU KHÔNG BẮT BUỘC)
Là vùng nước mà tàu biển khi di chuyển không bắt buộc sử dụng hoa tiêu dẫn tàu theo quy định của bộ luật hàng hải Việt Nam.(Theo Khoản 18 ...
VÙNG HOA TIÊU HÀNG HẢI BẮT BUỘC (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ VÙNG HOA TIÊU BẮT BUỘC)
Là phần giới hạn trong vùng nước cảng biển hoặc khu vực khai thác dầu khí ngoài khơi, được xác định từ vùng đón trả hoa tiêu đến cầu cảng, ...
BẾN PHAO
Là hệ thống thiết bị phao neo, xích, rùa và các thiết bị khác được sử dụng cho tàu biển neo đậu, bốc dỡ hàng hóa, đón, trả hành khách ...
KHU VỰC HÀNG HẢI
Là vùng nước thuộc một cảng biển và khu vực quản lý của một cảng vụ hàng hải. một cảng biển có một hoặc nhiều khu vực hàng hải.(Theo Khoản ...
LỆNH ĐIỀU ĐỘNG ĐIỆN TỬ CHO TÀU THUYỀN VÀO CẢNG
Là việc chấp thuận của cảng vụ hàng hải cho tàu thuyền vào cảng thông qua kế hoạch điều động điện tử tại cổng thông tin điện tử hoặc khi ...
GIẤY PHÉP QUÁ CẢNH ĐIỆN TỬ
Là giấy phép do cảng vụ hàng hải cấp cho người làm thủ tục dưới dạng điện tử thông qua cổng thông tin điện tử sau khi hoàn thành thủ ...
GIẤY PHÉP RỜI CẢNG ĐIỆN TỬ
Là giấy phép do cảng vụ hàng hải cấp cho người làm thủ tục dưới dạng điện tử thông qua cổng thông tin điện tử sau khi đã hoàn thành ...
GIẤY PHÉP RỜI CẢNG
Là văn bản do cảng vụ hàng hải hoặc cơ quan có thẩm quyền nơi tàu thuyền rời cảng cuối cùng cấp hoặc xác nhận.(Theo Khoản 11 Điều 3 Nghị ...
NGƯỜI LÀM THỦ TỤC
Là chủ tàu hoặc người quản lý tàu, người thuê tàu, người khai thác tàu, thuyền trưởng hoặc người được ủy quyền thực hiện việc khai báo và làm thủ ...
CHỮ KÝ SỐ CỦA DOANH NGHIỆP
Là chữ ký số được cấp bởi các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số hợp pháp và đã đăng ký với ổng thông tin điện ...
HỒ SƠ ĐIỆN TỬ
Là thông tin điện tử thể hiện nội dung của các biểu mẫu, chứng từ mà người làm thủ tục phải nộp theo quy định; các thông báo, xác nhận ...
THỦ TỤC CHO TÀU THUYỀN VÀO, RỜI CẢNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ THỦ TỤC ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI TÀU THUYỀN)
Là quá trình xử lý các giao dịch điện tử kể từ khi người làm thủ tục khai các hồ sơ điện tử thực hiện cơ chế một cửa quốc ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN NGHIỆP VỤ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI CẢNG (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN NGHIỆP VỤ)
Bao gồm các chức năng kết nối với cổng thông tin một cửa quốc gia và các phân hệ xử lý thông tin hồ sơ khai báo của doanh nghiệp ...
CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH TẠI CẢNG BIỂN
Bao gồm  cảng vụ hàng hải, hải quan cửa khẩu, biên phòng cửa khẩu cảng (sau đây viết tắt là biên phòng cửa khẩu), kiểm dịch y tế, kiểm dịch ...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Là cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc cổng thông tin điện tử chuyên ngành được dùng để thực hiện thủ tục điện tử cho tàu thuyền.(Theo Khoản 4 ...
THỦ TỤC ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI TÀU THUYỀN
Là phương thức thực hiện thủ tục qua cổng thông tin điện tử theo quy định.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 58/2017/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Hàng hải Việt Nam về ...
CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA PHỤC VỤ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA)
Là hệ thống thông tin tập trung, tích hợp phục vụ cho việc khai báo điện tử của người làm thủ tục đối với tàu thuyền vào, rời cảng và ...
CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA TẠI CẢNG (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA)
Là việc cho phép người khai gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến tàu thuyền ...
SỬ DỤNG NGUỒN GEN
Là các hoạt động nghiên cứu và phát triển có sử dụng các thành phần di truyền, hóa sinh và dẫn xuất của nguồn gen, bao gồm cả việc áp ...
NGUỒN GỐC, XUẤT XỨ CỦA NGUỒN GEN
Là nơi có nguồn gen ở trạng thái hoang dã hoặc là nơi nguồn gen đã được thuần hóa và sản xuất lâu đời.(Theo Khoản 10 Điều 3 Nghị định 59/2017/NĐ-CP về ...
NGHỊ ĐỊNH THƯ NAGOYA
Là tên viết tắt của nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn ...
HỢP ĐỒNG TIẾP CẬN NGUỒN GEN VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH
Là hợp đồng thỏa thuận giữa bên cung cấp và bên tiếp cận về các điều khoản và điều kiện để thực hiện hoạt động tiếp cận nguồn gen cho ...
GIẤY PHÉP TIẾP CẬN NGUỒN GEN
Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho bên tiếp cận để thực hiện các hoạt động tiếp cận nguồn gen với các mục đích: ...
DẪN XUẤT
Là một hợp chất hóa sinh được tạo ra một cách tự nhiên do hoạt động biểu hiện của gen hoặc quá trình trao đổi chất của các nguồn tài ...
CHỨNG NHẬN TUÂN THỦ QUỐC TẾ VỀ TIẾP CẬN NGUỒN GEN VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH
Là bản thông tin điện tử có các thông tin cơ bản của giấy phép tiếp cận nguồn gen và hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ...
CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Là bất kỳ ứng dụng công nghệ nào có sử dụng các hệ thống sinh học, cơ thể sống hoặc dẫn xuất của chúng để tạo ra, làm biến đổi ...
BÊN THỨ BA
Là tổ chức, cá nhân tiếp cận để sử dụng nguồn gen, dẫn xuất của nguồn gen được chuyển giao từ bên tiếp cận đã được cơ quan nhà nước ...
BÊN TIẾP CẬN
Là tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động tiếp cận để sử dụng nguồn gen thuộc chủ quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.(Theo ...
BÊN CUNG CẤP
Là tổ chức, cá nhân được nhà nước giao quản lý nguồn gen theo quy định tại khoản 2 điều 55 Luật đa dạng sinh học.(Theo Khoản 1 Điều 3 ...
KHOẢN NỢ XẤU CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN
Là khoản nợ xấu được công ty quản lý tài sản mua của tổ chức tín dụng Việt Nam theo quy định tại nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng ...
TỔ CHỨC MÀ NHÀ NƯỚC SỞ HỮU 100% VỐN ĐIỀU LỆ DO CHÍNH PHỦ THÀNH LẬP ĐỂ XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG
Là công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam theo quy định tại nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của ...
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ AN NINH, TRẬT TỰ CỦA CƠ SỞ KINH DOANH
Làa) Người đại diện theo pháp luật, người quản lý cơ sở kinh doanh, chủ cơ sở kinh doanh có tên trong các văn bản quy định tại điểm b ...
PHẦN MỀM NGỤY TRANG DÙNG ĐỂ GHI ÂM, GHI HÌNH, ĐỊNH VỊ
Là phần mềm được tạo ra giả dạng phần mềm hệ thống, ứng dụng, tiện ích, công cụ khác hoặc được lập trình, viết thêm các mã lệnh để bí ...
THIẾT BỊ NGỤY TRANG DÙNG ĐỂ ĐỊNH VỊ
Là thiết bị có tính năng xác định vị trí, mục tiêu được chế tạo giả dạng thiết bị, đồ vật thông thường.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 66/2017/NĐ-CP quy định điều kiện ...
THIẾT BỊ NGỤY TRANG DÙNG ĐỂ GHI ÂM, GHI HÌNH
Là thiết bị ghi âm, ghi hình được chế tạo giả dạng thiết bị, đồ vật thông thường.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 66/2017/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần ...
KINH DOANH THIẾT BỊ, PHẦN MỀM NGỤY TRANG DÙNG ĐỂ GHI ÂM, GHI HÌNH, ĐỊNH VỊ
Gồm sản xuất, lắp ráp, vận chuyển, tồn trữ, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, cho thuê, sửa chữa thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi ...
GIỐNG DƯỢC LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
Là giống được hình thành trong quá trình tiến hóa tự nhiên, đã tồn tại và phát triển ở các địa phương.(Theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định 65/2017/NĐ-CP chính sách đặc ...
GIỐNG THƯƠNG PHẨM DƯỢC LIỆU
Là giống được sử dụng để nuôi trồng tạo ra sản phẩm làm dược liệu mà không sử dụng để nhân giống.(Theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định 65/2017/NĐ-CP chính sách đặc ...
GIỐNG GỐC DƯỢC LIỆU ĐỐI VỚI CÂY LÂU NĂM
Là cây đầu dòng và vườn cây đầu dòng, cây trội (cây mẹ); đối với cây hàng năm là hạt giống, củ giống được phục tráng, thuần hóa từ tự ...
GIỐNG DƯỢC LIỆU
Bao gồm giống cây trồng, giống vật nuôi được phát triển từ một hay nhiều bộ phận của thực vật hoặc động vật để sản xuất dược liệu.(Theo Khoản 1 ...