Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1381 đến 1410 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

LUẬT PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP NĂM 1993
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật quy định và điều chỉnh việc phá sản doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.Luật phá sản doanh nghiệp được Quốc hội ...
LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY NĂM 2001
Đạo luật quy định về các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, chính sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, được Quốc hội nước ...
LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2000
Đạo luật quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, ...
LUẬT PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM 1991
Đạo luật quy định về chính sách và hoạt động phổ cập giáo dục tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 đối với trẻ em từ 6 đến 14 tuổi tại Việt Nam.Ngay sau ...
LUẬT QUỐC TẾ X. Công pháp quốc tế; Tư pháp quốc tế.
 
LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM NĂM 1998
Đạo luật với hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh và quy định về các vấn đề hưởng và mất quốc tịch Việt Nam, thay đổi quốc tịch Việt Nam của người chưa ...
LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM NĂM 1999
Đạo luật quy định tổ chức và hoạt động, quyền và nghĩa vụ cũng như công tác quản lý sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ ...
LUẬT TÀI CHÍNH CÔNG
Bộ phận của luật tài chính, tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh từ hoạt động tài chính, thu chi của Nhà nước.Tùy thuộc vào sự ...
LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC NĂM 1998
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật quy định và điều chỉnh việc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục ...
LUẬT THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 1994
Đạo luật quy định việc thu thuế đối với tổ chức, cá nhân chuyển quyền sử dụng đất, được Quốc hội Khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22.6.1994, có hiệu lực thi ...
LUẬT THUẾ DOANH THU NĂM 1990
Đạo luật quy định chế độ thu thuế đối với tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế sản xuất, kinh doanh có doanh thu, được Quốc hội Khóa VIII, kỳ họp thứ ...
LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG NĂM 1997
Đạo luật quy định chế độ thu thuế đối với tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế sản xuất, kinh doanh có doanh thu, được Quốc hội Khóa IX, kỳ họp thứ ...
LUẬT THUẾ LỢI TỨC NĂM 1990
Đạo luật quy định việc thu, nộp thuế lợi tức đối với tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế có lợi tức từ các hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải, ...
LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 1993
Đạo luật quy định chế độ thu, nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp, được Quốc hội Khóa IX, kỳ họp ...
LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 1997
Đạo luật quy định chế độ thu thuế đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập, được Quốc hội Khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông ...
LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT NĂM 1990
Đạo luật quy định chế độ thu thuế đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa thuộc danh mục chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, được Quốc hội Khóa VIII, kỳ họp thứ ...
LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU NĂM 1991
Đạo luật quy định thu thuế đối với tổ chức, cá nhân có hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu khi thực hiện xuất, nhập khẩu, được Quốc hội Khóa VIII, kỳ họp thứ ...
LUẬT THƯƠNG MẠI NĂM 1997
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các hành vi thương mại, xác định địa vị pháp lý của thương nhân và quy định những nguyên tắc, ...
LUẬT TÒA ÁN
Pháp luật của nước nơi có trụ sở của Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án.Luật tòa án là một trong những hệ thuộc cơ bản của quy phạm pháp luật xung đột, ...
LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ NĂM 2001
Đạo luật quy định tổ chức và hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đồng thời quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng, ...
LUẬT TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN NĂM 1994
Đạo luật quy định cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các đại biểu Hội ...
LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI NĂM 2001
Đạo luật quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, về nhiệm vụ, quyền hạn của ...
LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2002
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật quy định và điều chỉnh về tổ chức, hoạt động của Tòa án nhân dân.Luật tổ chức Tòa án nhân dân được ...
LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2002
Văn bản pháp luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.Luật tổ chức ...
LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Ngành luật trong hệ thống pháp luật, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong tố tụng dân sự để bảo đảm việc giải quyết vụ ...
LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy ...
LUẬT TỤC
Những quy tắc xử sự mang tính chất bắt buộc do các cộng đồng làng xã xây dựng nên và được truyền từ đời này qua đời khác.Luật tục có thể tồn tại bằng truyền ...
LUẬT XUẤT BẢN NĂM 2004
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh chế độ, hoạt động xuất bản ở Việt Nam, dựa trên nguyên tắc bảo đảm quyền tự do ngôn luận, ...
LỤC BỘ
Sáu bộ (Lại, Lễ, Hộ, Binh, Hình, Công) - cơ quan trung ương của Nhà nước phong kiến, có chức năng cao cấp trong triều đình, đứng đầu mỗi bộ là một vị Thượng thư, ...
LỤC SỰ
Chức danh của viên chức làm nghiệp vụ bảo đảm hoạt động hành chính của các Tòa án như lập và giữ giấy tờ, sổ sách, hồ sơ, tài liệu về các vụ án, biên ...