Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1720 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

CÔNG ƯỚC VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ CAPE TOWN (GỌI TẮT LÀ CÔNG ƯỚC CAPE TOWN)
Là công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động và nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị ...
CÁC QUYỀN ĐỐI VỚI TÀU BAY,
Bao gồm:   a) Quyền sở hữu tàu bay;   b) Quyền chiếm hữu tàu bay thông qua việc thuê - mua hoặc thuê tàu bay có thời hạn từ sáu tháng trở lên;   c) ...
ĐĂNG KÝ QUỐC TỊCH TÀU BAY
Bao gồm đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, đăng ký tạm thời tàu bay mang quốc tịch Việt Nam.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 68/2015/NĐ-CP quy ...
VÙNG CẤM TẠM THỜI, VÙNG HẠN CHẾ HOẠT ĐỘNG
Là phạm vi được xác định trong lãnh hải được thiết lập nhằm bảo vệ chủ quyền, quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia; an toàn hàng hải, ...
KHU VỰC HẠN CHẾ HOẠT ĐỘNG TRONG KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN
Là khu vực nằm trong địa giới hành chính cấp xã giáp biển, đảo, quần đảo và trong nội thủy được thiết lập nhằm hạn chế một số hoạt động ...
VÙNG CẤM TRONG KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN
Là phần lãnh thổ nằm trong địa giới hành chính cấp xã giáp biển, đảo, quần đảo và trong nội thủy được thiết lập để quản lý, bảo vệ, duy ...
HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI, PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM VÀ NƯỚC NGOÀI TRONG KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN
Là ra, vào, cư trú, trú đậu, đi lại, sản xuất, kinh doanh, xây dựng các công trình; thăm dò, thực hiện các dự án khai thác tài nguyên; nghiên ...
PHƯƠNG TIỆN HÀNG KHÔNG
Bao gồm: Tàu bay, phương tiện bay hoặc những thiết bị kỹ thuật dùng để bay trong khí quyển trái đất.(Theo điểm b Khoản 2 Điều 3 Nghị định 71/2015/NĐ-CP ...
PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG THỦY
Bao gồm: Tàu thuyền và các loại phương tiện có động cơ hoặc không có động cơ hoạt động trên mặt nước hoặc dưới mặt nước; thủy phi cơ;b) Phương ...
PHƯƠNG TIỆN
Bao gồm: Phương tiện đường thủy, phương tiện đường bộ, phương tiện hàng không.a) Phương tiện đường thủy bao gồm: Tàu thuyền và các loại phương tiện có động cơ ...
KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (SAU ĐÂY VIẾT GỌN LÀ KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN)
Tính từ biên giới quốc gia trên biển vào hết địa giới hành chính xã, phường, thị trấn (sau đây viết chung là cấp xã) giáp biển và đảo, quần ...
LỰC LƯỢNG CHUYÊN MÔN PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN
Là tổng hợp các lực lượng, được tổ chức chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp để thực hiện các nhiệm ...
ĐỊA BÀN PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN: ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
Là các huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, hoặc những vị trí trọng yếu nằm trong hệ thống phòng thủ của cấp tỉnh và quân khu.(Theo Khoản 2 ...
THẾ TRẬN PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN
Là tổng thể các yếu tố, các lợi thế về địa hình, lực lượng, bố trí trang thiết bị phòng không để tiến hành các hoạt động tác chiến phòng ...
PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN
Là một nội dung quan trọng của công tác quốc phòng, quân sự; được xây dựng, hoạt động trong khu vực phòng thủ, là một bộ phận của thế trận ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KHÁC
Là dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà nước.(Theo Khoản 18 Điều 2 Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư)
CHỦ SỬ DỤNG
Là cơ quan, tổ chức được giao quản lý khai thác, vận hành dự án.(Theo Khoản 17 Điều 2 Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư)
CHỦ DỰ ÁN THÀNH PHẦN
Là cơ quan, tổ chức được giao chủ trì quản lý dự án thành phần thuộc chương trình đầu tư công.(Theo Khoản 16 Điều 2 Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám ...
DỰ ÁN THÀNH PHẦN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG
Là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau, nhằm thực hiện một hoặc một số mục tiêu cụ thể của chương trình, được thực hiện trên ...
ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ
Là hoạt động định kỳ theo kế hoạch nhằm phân tích, đánh giá kết quả đầu tư của nền kinh tế, ngành, địa phương; xác định mức độ đạt được ...
KIỂM TRA TỔNG THỂ ĐẦU TƯ
Là hoạt động định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất, nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư của các cấp, các ngành; phát ...
THEO DÕI TỔNG THỂ ĐẦU TƯ
Là hoạt động thường xuyên và định kỳ cập nhật các thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư và việc quản lý đầu tư của các cấp, các ...
GIÁM SÁT TỔNG THỂ ĐẦU TƯ
Là việc theo dõi thường xuyên, kiểm tra định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất quá trình thực hiện đầu tư của các cấp, các ngành và địa phương; ...
GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG
Là hoạt động tự nguyện của dân cư sinh sống trên địa bàn xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là địa bàn cấp xã) nhằm theo dõi, kiểm ...
ĐÁNH GIÁ ĐỘT XUẤT
Là đánh giá được thực hiện trong những trường hợp có những vướng mắc, khó khăn, tác động phát sinh ngoài dự kiến trong quá trình thực hiện đầu tư ...
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Là đánh giá được thực hiện vào thời điểm thích hợp sau năm thứ 3 kể từ khi đưa chương trình, dự án vào vận hành, nhằm làm rõ hiệu ...
ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC
Là đánh giá được tiến hành ngay sau khi kết thúc thực hiện đầu tư chương trình, dự án nhằm xem xét các kết quả đạt được, rút ra các ...
ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ HOẶC GIAI ĐOẠN
Là đánh giá được thực hiện vào thời điểm giữa kỳ theo tiến độ thực hiện đầu tư chương trình, dự án được phê duyệt hoặc sau khi kết thúc ...
ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU
Là đánh giá được thực hiện ngay sau khi bắt đầu thực hiện đầu tư chương trình, dự án nhằm xem xét tình hình thực tế của chương trình, dự ...
ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Là hoạt động định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất nhằm xác định mức độ đạt được theo mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể so với quyết định đầu ...
KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Là hoạt động định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất, nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý chương trình, dự án của các cơ quan, ...
THEO DÕI CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Là hoạt động thường xuyên và định kỳ cập nhật các thông tin liên quan đến tình hình thực hiện chương trình, dự án; tổng hợp, phân tích, đánh giá ...
GIÁM SÁT ĐẦU TƯ
Là hoạt động theo dõi, kiểm tra đầu tư. giám sát đầu tư gồm giám sát chương trình, dự án đầu tư và giám sát tổng thể đầu tư.(Theo Khoản ...
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
Là hệ thống các chỉ tiêu, chuẩn mực dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp.(Theo Khoản 11 Điều 3 Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám ...
GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT
Là quy trình giám sát đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính cần phải được các cơ quan có thẩm quyền theo dõi ...
GIÁM SÁT TÀI CHÍNH
Là việc theo dõi, kiểm tra, thanh tra, đánh giá các vấn đề về tài chính, chấp hành chính sách pháp luật về tài chính của doanh nghiệp.(Theo Khoản 9 ...
GIÁM SÁT SAU
Là việc kiểm tra kết quả hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở các báo cáo định kỳ, kết quả chấp hành pháp luật của cơ quan đại diện ...
GIÁM SÁT TRONG
Là việc theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, dự án của doanh nghiệp, việc chấp hành các quy định của pháp luật, của cơ quan đại ...
GIÁM SÁT TRƯỚC
Là việc xem xét, kiểm tra tính khả thi của các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, dự án đầu tư, phương án huy động vốn, các dự án và ...
GIÁM SÁT GIÁN TIẾP
Là việc theo dõi và kiểm tra tình hình của doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính, thống kê và báo cáo khác theo quy định của pháp ...