Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1261 đến 1290 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

KIỂU NHÀ NƯỚC CHỦ NÔ
Kiểu nhà nước đầu tiên trong lịch sử xã hội loài người, ra đời trên sự tan rã của xã hội cộng sản nguyên thủy gắn liền với sự xuất hiện sở hữu tư nhân ...
KIỂU NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN
Kiểu nhà nước thứ hai trong lịch sử xã hội loài người, ra đời trên sự tan rã của chế độ chiếm hữu nô lệ hoặc xuất hiện trực tiếp từ sự tan rã của ...
KIỂU NHÀ NƯỚC TƯ SẢN
Kiểu nhà nước ra đời, tồn tại và phát triển trong lòng hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa.Cơ sở kinh tế của nhà nước tư sản là phương thức sản ...
KIỂU NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, là kiểu nhà nước cuối cùng trong lịch sử xã hội loài người, ra đời sau Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.Nhà nước xã hội ...
KIỂU PHÁP LUẬT
Thuật ngữ chỉ những nền pháp luật cùng có chung một bản chất giai cấp, cùng thể hiện ý chí, phản ánh lợi ích cơ bản và là công cụ bảo vệ quyền lợi cơ ...
KIỂU PHÁP LUẬT CHIẾM HỮU NÔ LỆ
Kiểu pháp luật ra đời, tồn tại, phát triển và diệt vong gắn liền với nhà nước chủ nô và chế độ chiếm hữu nô lệ.Pháp luật chiếm hữu nô lệ là kiểu pháp luật ...
KIỂU PHÁP LUẬT PHONG KIẾN
Kiểu pháp luật ra đời, tồn tại, phát triển và tiêu vong gắn liền với kiểu nhà nước phong kiến, với phương thức sản xuất phong kiến.Pháp luật phong kiến ra đời ở Trung Quốc ...
KIỂU PHÁP LUẬT TƯ SẢN
Kiểu pháp luật thứ ba trong lịch sử xã hội loài người, ra đời gắn liền với sự hình thành phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, cách mạng dân chủ tư sản và ...
KIỂU PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Kiểu pháp luật cuối cùng trong lịch sử nhà nước và pháp luật, hình thành sau cách mạng vô sản và thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản.Pháp luật xã hội chủ nghĩa ra ...
KINH CÔRAN
Bộ kinh tối cao của đạo Hồi, là căn cứ lập pháp cuối cùng của các quốc gia Hồi giáo, là bản "Hiến pháp vĩnh cửu", đồng thời, cũng là chuẩn mực tinh thần, đạo ...
KINH DOANH
Các hoạt động đầu tư, sản xuất, mua bán, cung ứng dịch vụ do các chủ thể kinh doanh tiến hành một cách độc lập, thường xuyên trên thị trường nhằm mục đích lợi nhuận.Pháp ...
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Nền kinh tế mà ở đó tồn tại nhiều thành phần kinh tế, nhiều loại hình sở hữu cùng tham gia, cùng vận động và phát triển trong một cơ chế cạnh tranh bình đẳng ...
LÃI
Phần giá trị lớn hơn, thu được do tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ so với giá thành và chi phí tiêu thụ sản phẩm.Lãi là bộ phận giá trị có được do ...
LÃI RÒNG
Phần còn lại của tổng số lãi sau khi đã trừ thuế và khấu hao.Trong thực tiễn kinh doanh và khoa học kinh tế, thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, trong ...
LÃI SUẤT
Tỷ lệ phần trăm (%) tính trên vốn đầu tư để xác định lãi của người đầu tư.Về bản chất, lãi suất là giá cả của vốn đầu tư. Lãi suất là cơ sở để ...
LÃI SUẤT CHO VAY
Lãi suất tính trên số vốn mà bên vay phải trả kèm theo gốc tiền vay.Trong kinh doanh ngân hàng, lãi suất cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng vay thỏa thuận ...
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Tỉ lệ giữa mức lãi với tiền vốn gửi vào hoặc cho vay trong một thời kỳ hay tỉ lệ giữa chi phí phải trả trên một lượng tiền nhất định để được sử dụng ...
LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU
Lãi suất tính trên số tiền ghi trên thương phiếu hoặc giấy tờ có giá trước khi đến hạn thanh toán.Lãi suất tái chiết khấu là giá cả của dịch vụ mua, bán thương phiếu, ...
LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
(Hành vi) lạm dụng việc được giao tài sản trên cơ sở hợp đồng để chiếm đoạt toàn bộ hay một phần tài sản đó.Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi ...
LẠM QUYỀN
Hành vi của người có chức vụ, quyền hạn, vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân, đã cố ý vượt quá giới hạn quyền lực cho phép, vượt quá quyền hạn mà pháp luật ...
LẠM QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ
Hành vi của người có chức vụ, quyền hạn vượt quá quyền hạn được giao làm trái công vụ vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.Hành vi lạm quyền trong khi thi hành ...
LÃN CÔNG
Một dạng đình công mà người lao động không rời nơi làm việc nhưng không làm việc hoặc làm việc cầm chừng, biểu hiện sự phản ứng tập thể của người lao động.Khi có lãn ...
LÃNH HẢI
Vùng biển nằm tiếp liền với vùng nội thủy có chiều rộng do quốc gia ven biển tự quy định nhưng tối đa không được vượt quá 12 hải lý kể từ đường cơ sở ...
LÃNH THỔ HẢI QUAN
Vùng lãnh thổ có thuế quan và các quy định khác về thương mại độc lập để điều tiết các hoạt động buôn bán giữa khu vực đó với các quốc gia và các vùng ...
LÃNH THỔ KHÔNG TỰ QUẢN
Một lãnh thổ không độc lập, mà ở đó các dân tộc “chưa đạt được chế độ tự quản hoàn toàn" (Hiến chương Liên hợp quốc) được quản lý bởi một chính quyền do bên ...
LÃNH THỔ QUẢN THÁC
Lãnh thổ được đặt dưới chế độ quản thác quốc tế của Liên hợp quốc.Những quy định về lãnh thổ quản thác, mục đích, nội dung của chế độ quản thác quốc tế, cơ quan ...
LÃNH THỔ QUỐC GIA
Một phần của trái đất thuộc chủ quyền hoàn toàn, đầy đủ và tuyệt đối của một quốc gia.Lãnh thổ quốc gia là khái niệm có nguồn gốc từ thuật ngữ “lãnh thổ” trong tiếng ...
LÃNH THỔ QUỐC TẾ
Vùng đất, vùng nước, vùng trời và lòng đất nằm ngoài phạm vi quyền tài phán của quốc gia.Lãnh thổ quốc tế gồm: Nam Cực, không phận quốc tế, biển quốc tế...Việc khai thác, sử ...
LÃNH THỔ VÔ CHỦ
Lãnh thổ không thuộc về quốc gia nào.Lãnh thổ vô chủ thường là đối tượng của hoạt động chiếm hữu của các quốc gia nhằm xác lập chủ quyền của quốc gia mình đối với ...
LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN
(Người) lao động dưới 18 tuổi.Lao động chưa thành niên còn được gọi là lao động vị thành niên. Trong độ tuổi dưới 18, con người chưa phát triển đầy đủ về thể lực và ...