Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1680 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

THEO DÕI TỔNG THỂ ĐẦU TƯ
Là hoạt động thường xuyên và định kỳ cập nhật các thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư và việc quản lý đầu tư của các cấp, các ...
GIÁM SÁT TỔNG THỂ ĐẦU TƯ
Là việc theo dõi thường xuyên, kiểm tra định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất quá trình thực hiện đầu tư của các cấp, các ngành và địa phương; ...
GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG
Là hoạt động tự nguyện của dân cư sinh sống trên địa bàn xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là địa bàn cấp xã) nhằm theo dõi, kiểm ...
ĐÁNH GIÁ ĐỘT XUẤT
Là đánh giá được thực hiện trong những trường hợp có những vướng mắc, khó khăn, tác động phát sinh ngoài dự kiến trong quá trình thực hiện đầu tư ...
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Là đánh giá được thực hiện vào thời điểm thích hợp sau năm thứ 3 kể từ khi đưa chương trình, dự án vào vận hành, nhằm làm rõ hiệu ...
ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC
Là đánh giá được tiến hành ngay sau khi kết thúc thực hiện đầu tư chương trình, dự án nhằm xem xét các kết quả đạt được, rút ra các ...
ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ HOẶC GIAI ĐOẠN
Là đánh giá được thực hiện vào thời điểm giữa kỳ theo tiến độ thực hiện đầu tư chương trình, dự án được phê duyệt hoặc sau khi kết thúc ...
ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU
Là đánh giá được thực hiện ngay sau khi bắt đầu thực hiện đầu tư chương trình, dự án nhằm xem xét tình hình thực tế của chương trình, dự ...
ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Là hoạt động định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất nhằm xác định mức độ đạt được theo mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể so với quyết định đầu ...
KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Là hoạt động định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất, nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý chương trình, dự án của các cơ quan, ...
THEO DÕI CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Là hoạt động thường xuyên và định kỳ cập nhật các thông tin liên quan đến tình hình thực hiện chương trình, dự án; tổng hợp, phân tích, đánh giá ...
GIÁM SÁT ĐẦU TƯ
Là hoạt động theo dõi, kiểm tra đầu tư. giám sát đầu tư gồm giám sát chương trình, dự án đầu tư và giám sát tổng thể đầu tư.(Theo Khoản ...
NGƯỜI THU NHẬP THẤP
Là người làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoặc lao động tự do tại khu vực đô thị, có mức thu ...
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Là cá nhân được doanh nghiệp ủy quyền thực hiện công bố thông tin; có thẩm quyền ký, đóng dấu theo quy định nội bộ của doanh nghiệp.(Theo Khoản 6 ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Là tập hợp dữ liệu về các thông tin cơ bản của doanh nghiệp nhà nước được xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác trên cổng thông tin ...
CỔNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Là cổng thông tin điện tử có tên miền http://www.business.gov.vn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý và vận hành.(Theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng ...
NHÓM CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON
Bao gồm các công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.(Theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định ...
DOANH NGHIỆP QUỐC PHÒNG AN NINH
Là doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh quy định tại khoản 5 điều 217 ...
DOANH NGHIỆP XÃ HỘI
Là doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 1 điều 10 Luật Doanh nghiệp.(Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp)
SỬ DỤNG NƯỚC TUẦN HOÀN
Là quá trình sử dụng lại nước cho chính mục đích đã được sử dụng ban đầu.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 54/2015/NĐ-CP Quy định ưu đãi đối với ...
TÁI SỬ DỤNG NƯỚC
Là hoạt động sử dụng lại nước thải đã được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phù hợp với mục đích sử dụng lại.(Theo Khoản 3 Điều ...
SẢN PHẨM TIẾT KIỆM NƯỚC
Là sản phẩm, thiết bị, công nghệ tiêu thụ ít nước hơn so với định mức tiêu thụ nước trong các hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm ...
SỬ DỤNG NƯỚC TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ
Là việc áp dụng các biện pháp, công nghệ để tuần hoàn, tái sử dụng nước, thu gom nước mưa, xử lý nước lợ, nước mặn thành nước ngọt để ...
NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN, BẤT KHẢ KHÁNG
Là sự kiện gây rủi ro, thiệt hại xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng ...
THIÊN TAI, DỊCH BỆNH TRÊN PHẠM VI RỘNG
Là trường hợp thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp xảy ra trên phạm vi rộng trong một hoặc nhiều tỉnh, thành phố gây thiệt hại cho nhiều ...
VÙNG NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
Là vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để sản xuất một hoặc một số sản phẩm nông sản hàng hóa có lợi thế ...
KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
Là khu công nghệ cao tập trung thực hiện hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp theo quy ...
DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
Là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.(Theo Khoản 8 Điều 3 Nghị ...
LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Là hình thức liên kết trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi khép kín từ khâu sản xuất đến thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ...
LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Là hình thức hợp tác, liên kết trên cơ sở có hợp đồng ký kết giữa các đối tượng là cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, chủ trang ...
CHO VAY LƯU VỤ
Là phương thức cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để nuôi trồng, chăm sóc các cây trồng, vật nuôi có tính chất mùa vụ theo chu kỳ ...
CHỦ TRANG TRẠI
Là cá nhân, hộ gia đình thực hiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật và được cơ quan có thẩm ...
CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
Bao gồm một số chính sách, biện pháp của nhà nước để tạo điều kiện đối với tổ chức, cá nhân vay vốn phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông ...
NÔNG NGHIỆP
Là phân ngành trong hệ thống ngành kinh tế quốc dân, bao gồm các lĩnh vực nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 55/2015/NĐ-CP ...
NÔNG THÔN
Là khu vực địa giới hành chính không bao gồm địa bàn của phường, quận thuộc thị xã, thành phố.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách ...
THỨ TỰ ƯU TIÊN THANH TOÁN
Là thứ tự của các khoản nợ được ưu tiên thanh toán theo quy định của pháp luật.(Theo Khoản 8 Điều 3 Nghị định 68/2015/NĐ-CP quy định đăng ký quốc ...
VĂN BẢN IDERA (IRREVOCABLE DE-REGISTRATION AND EXPORT REQUEST AUTHORISATION)
Là văn bản được ban hành theo quy định của công ước Cape Town, trong đó chỉ rõ người có quyền yêu cầu xóa đăng ký hoặc xuất khẩu tàu ...
MÃ SỐ AEP (AUTHORITY ENTRY POINT CODE)
Là mã số được cấp theo quy định của công ước Cape Town để phục vụ cho việc đăng ký hoặc xóa đăng ký các quyền lợi quốc tế đối ...
QUYỀN LỢI QUỐC TẾ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ
Là các quyền lợi quốc tế đối với tàu bay được đăng ký tại tổ chức đăng ký quốc tế theo quy định của công ước Cape Town.(Theo Khoản 5 ...
QUYỀN LỢI QUỐC TẾ ĐỐI VỚI TÀU BAY
Là các quyền lợi do người nhận bảo đảm bằng tàu bay, người cho thuê tàu bay, người bán tàu bay có điều kiện nắm giữ theo quy định của ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH