Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1680 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

BẢN SAO HỢP LỆ
là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp ...
VỐN ĐIỀU LỆ QUỸ, VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
là số vốn góp của nhà đầu tư, cổ đông và được ghi trong Điều lệ quỹ đóng, quỹ thành viên, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán hoặc ...
TỔ CHỨC CUNG CẤP BÁO GIÁ
là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, các hệ thống báo giá được công ty quản lý quỹ lựa chọn để cung cấp báo giá tài sản ...
THỜI ĐIỂM ĐÓNG SỔ LỆNH
là thời điểm cuối cùng mà đại lý phân phối nhận lệnh giao dịch từ nhà đầu tư để thực hiện trong ngày giao dịch chứng chỉ quỹ. Thời điểm ...
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
là thành viên không phải là người có liên quan với công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát.(Theo khoản 26 Điều 2 Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn về ...
TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THANH TOÁN BÙ TRỪ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
là tài khoản tiền mà đại lý ký danh mở tại ngân hàng giám sát và chỉ để thực hiện thanh toán cho các giao dịch chứng chỉ quỹ.(Theo khoản ...
TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ
là tài khoản thông qua đó, nhà đầu tư mua, bán, sở hữu chứng chỉ của một hay nhiều quỹ mở do công ty quản lý quỹ quản lý. Tài ...
SỔ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẦU TƯ PHỤ (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ SỔ PHỤ)
là sổ ghi nhận các thông tin về nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ do đại lý ký danh lập và quản lý theo ủy quyền của công ...
SỔ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẦU TƯ CHÍNH (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ SỔ CHÍNH)
là tài liệu dưới dạng văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai ghi nhận các thông tin về nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ do ...
DỊCH VỤ ĐẠI LÝ CHUYỂN NHƯỢNG
bao gồm các hoạt động sau:a) Lập và quản lý sổ chính; mở và theo dõi quản lý hệ thống các tài khoản cá nhân, tài khoản ký danh; xác ...
DỊCH VỤ QUẢN TRỊ QUỸ ĐẦU TƯ
bao gồm các hoạt động sau:a) Ghi nhận kế toán các giao dịch của quỹ: ghi nhận biến động phản ánh dòng tiền ra, vào quỹ;b) Lập báo cáo tài ...
TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN
là ngân hàng lưu ký, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được công ty quản lý quỹ ủy quyền cung cấp một hoặc một ...
TỔ CHỨC TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG QUỸ ETF
là công ty chứng khoán làm thành viên lập quỹ được công ty quản lý quỹ lựa chọn để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường ...
THÀNH VIÊN LẬP QUỸ
là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới chứng khoán và tự doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký đã ký hợp đồng lập quỹ ETF với công ...
TỔ CHỨC QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN
là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, được công ty quản ...
QUỸ CHỈ SỐ
là quỹ mở đầu tư vào danh mục chứng khoán cơ sở cấu thành chỉ số chứng khoán, trong đó chỉ số chứng khoán do Sở giao dịch chứng khoán ...
QUỸ TRÁI PHIẾU
là quỹ đầu tư vào các loại trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác ...
NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ
là người hành nghề chứng khoán có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ được công ty quản lý quỹ chỉ định để quản lý, điều hành hoạt động đầu ...
NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG LỢI
là tổ chức, cá nhân không đứng danh chủ sở hữu tài sản, nhưng có đầy đủ các quyền sở hữu đối với tài sản đó.(Theo khoản 12 Điều 2 ...
NGÀY ĐỊNH GIÁ
là ngày mà công ty quản lý quỹ xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.(Theo khoản 11 Điều 2 Thông tư 98/2020/TT-BTC ...
NGÀY GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
là ngày mà công ty quản lý quỹ, thay mặt quỹ, phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ hoặc lô chứng chỉ quỹ từ thành viên lập quỹ, nhà ...
MỘT LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF
bao gồm tối thiểu 100.000 chứng chỉ quỹ ETF. Lô chứng chỉ quỹ ETF là đơn vị giao dịch trong giao dịch hoán đổi danh mục giữa quỹ ETF và ...
LỆNH GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
bao gồm lệnh mua, trong đó thành viên lập quỹ, nhà đầu tư yêu cầu quỹ tiếp nhận danh mục chứng khoán cơ cấu và phát hành các lô chứng ...
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
là việc đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy lô chứng chỉ quỹ ETF và ngược lại. Giao dịch này được thực hiện giữa quỹ ETF và thành viên ...
HỒ SƠ CÁ NHÂN
bao gồm bản thông tin cá nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC, bản sao hợp lệ Hộ chiếu của cá ...
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG THAM CHIẾU TRÊN MỘT ĐƠN VỊ QUỸ ETF(INAV)
là giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ ETF được xác định trong phiên giao dịch.(Theo khoản 5 Điều 2 Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn về hoạt ...
ĐẠI LÝ KÝ DANH
là đại lý phân phối đứng tên tài khoản ký danh, thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ thay mặt cho các nhà đầu tư tại sổ phụ.(Theo khoản 4 ...
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
là tổ chức đã ký hợp đồng phân phối chứng chỉ quỹ với công ty quản lý quỹ.(Theo khoản 3 Điều 2 Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động ...
CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU
là chứng khoán cơ sở có trong cơ cấu chỉ số tham chiếu của quỹ ETF, không bao gồm chứng khoán phái sinh.(Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 98/2020/TT-BTC ...
BẢN SAO HỢP LỆ
là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp ...
NGÀY HOÀN TẤT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
được xác định như sau:a) Là ngày kết thúc việc thanh toán giao dịch trong trường hợp giao dịch thực hiện qua Sở giao dịch chứng khoán;b) Là ngày kết ...
NGÀY THỰC HIỆN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
được xác định như sau:a) Là ngày đặt lệnh giao dịch trong trường hợp giao dịch thực hiện qua Sở giao dịch chứng khoán;b) Là ngày đăng ký thực hiện ...
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN
Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của ...
TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
Là tổ chức có cổ phiếu phát hành được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.(Theo Khoản 9 Điều 3 Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công ...
TỔ CHỨC NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
Là tổ chức có trái phiếu doanh nghiệp phát hành được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán.(Theo Khoản 8 Điều 3 Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công ...
TỔ CHỨC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
Là tổ chức có cổ phiếu phát hành được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán.(Theo Khoản 7 Điều 3 Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông ...
NGÀY BÁO CÁO
Là ngày gửi fax, gửi qua thư điện tử, ngày thông tin được tiếp nhận trên hệ thống công bố thông tin của ủy ban chứng khoán nhà nước, phương ...
NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN
Là ngày thông tin xuất hiện trên một trong các phương tiện công bố thông tin quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố ...
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Là tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 46 điều 4 Luật chứng khoán.(Theo Khoản 4 Điều 3 Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên ...
NHÀ ĐẦU TƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN
bao gồm:a) Người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo quy định tại khoản ...