Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1600 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

CƯỚP TÀI SẢN
là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không ...
XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO BÁO CHÍ, TIẾP CẬN THÔNG TIN, QUYỀN BIỂU TÌNH CỦA CÔNG DÂN
là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, ...
XÂM PHẠM QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
là hành vi sau đây:a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc hành vi khác cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét và giải quyết khiếu ...
XÂM PHẠM QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỚI
là hành vi vì lý do giới mà thực hiện hành vi dưới bất kỳ hình thức nào cản trở người khác tham gia hoạt động trong các lĩnh vực ...
XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI KHÁC
là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép buộc người khác thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, ...
XÂM PHẠM QUYỀN HỘI HỌP, LẬP HỘI CỦA CÔNG DÂN
là hành dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép buộc người khác lập hội, hội họp hợp pháp.(Tham khảo khoản ...
BUỘC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THÔI VIỆC HOẶC SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT
là hành vi vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà thực hiện một trong các hành vi làm cho người bị thôi việc, người bị sa thải ...
LÀM SAI LỆCH KẾT QUẢ BẦU CỬ, KẾT QUẢ TRƯNG CẦU Ý DÂN
là hành vi người có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát việc bầu cử, tổ chức trưng cầu ý dân mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu ...
XÂM PHẠM QUYỀN CỦA CÔNG DÂN VỀ BẦU CỬ, ỨNG CỬ HOẶC BIỂU QUYẾT KHI NHÀ NƯỚC TRƯNG CẦU Ý DÂN
là hành vi lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử hoặc quyền biểu quyết ...
XÂM PHẠM BÍ MẬT HOẶC AN TOÀN THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN HOẶC HÌNH THỨC TRAO ĐỔI THÔNG TIN RIÊNG TƯ KHÁC CỦA NGƯỜI KHÁC
là một trong số các hành vi sau đây:a) Chiếm đoạt thư tín, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu ...
XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA NGƯỜI KHÁC
là một trong số các hành vi sau đây:a) Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác;b) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, gây sức ép ...
LÀM NHỤC NGƯỜI KHÁC
là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác(Tham khảo khoản 1 Điều 155 Bộ luật hình sự 2015)
MUA BÁN NGƯỜI
là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây:a) Chuyển giao hoặc ...
HÀNH HẠ NGƯỜI KHÁC
là hành vi đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của Bộ luật hình sự ...
KHÔNG CỨU GIÚP NGƯỜI ĐANG Ở TRONG TÌNH TRẠNG NGUY HIỂM ĐẾN TÍNH MẠNG
là hành vi thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó ...
XÚI GIỤC HOẶC GIÚP NGƯỜI KHÁC TỰ SÁT
là một trong số các hành vi sau đây:a) Kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ;b) Tạo điều kiện vật chất hoặc ...
GIẾT NGƯỜI TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH
là hành vi giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc ...
GIẾT HOẶC VỨT BỎ CON MỚI ĐẺ
Là hành vi Người mẹ do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra ...
CHỐNG PHÁ CƠ SỞ GIAM GIỮ
là hành vi nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá cơ sở giam giữ, tổ chức trốn khỏi cơ sở giam giữ, đánh tháo người bị giam giữ, người ...
PHÁ RỐI AN NINH
là hành vi nhằm chống chính quyền nhân dân mà kích động, lôi kéo, tụ tập nhiều người phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở ...
XÂM PHẠM AN NINH LÃNH THỔ
là hành vi xâm nhập lãnh thổ, có hành động làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc có hành động khác nhằm gây phương hại cho an ninh ...
CẤM HUY ĐỘNG VỐN
1. Cấm huy động vốn được áp dụng khi xét thấy nếu để pháp nhân thương mại bị kết án huy động vốn thì có nguy cơ tiếp tục phạm ...
CẤM KINH DOANH, CẤM HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC NHẤT ĐỊNH
1. Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định được áp dụng khi xét thấy nếu để pháp nhân thương mại bị kết án tiếp ...
ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG VĨNH VIỄN
1. Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn là chấm dứt hoạt động của pháp nhân thương mại trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm ...
ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CÓ THỜI HẠN
1. Đình chỉ hoạt động có thời hạn là tạm dừng hoạt động của pháp nhân thương mại trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại ...
THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN HÌNH SỰ
là thời hạn do Bộ luật hình sự 2015 quy định mà khi hết thời hạn đó người bị kết án, pháp nhân thương mại bị kết án không phải ...
QUẢN CHẾ
là buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở một địa phương nhất định dưới sự kiểm soát, giáo dục ...
CẤM ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ, CẤM HÀNH NGHỀ HOẶC LÀM CÔNG VIỆC NHẤT ĐỊNH
được áp dụng khi xét thấy nếu để người bị kết án đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc đó thì có thể gây nguy hại cho ...
THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
là thời hạn do Bộ luật hình sự 2015 quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.(Tham khảo ...
GÂY THIỆT HẠI TRONG KHI BẮT GIỮ NGƯỜI PHẠM TỘI
là hành vi của người để bắt giữ người thực hiện hành vi phạm tội mà không còn cách nào khác là buộc phải sử dụng vũ lực cần thiết ...
TỰ Ý NỬA CHỪNG CHẤM DỨT VIỆC PHẠM TỘI
là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản.Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình ...
VÔ Ý PHẠM TỘI
1. Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không ...
“ỦY THÁC”
Là việc tổ chức, cá nhân (bên ủy thác) giao cho quỹ (bên nhận ủy thác) khoản vốn bằng tiền để thực hiện các hoạt động hỗ trợ dnnvv quy ...
“ĐÓNG GÓP PHẢI HOÀN TRẢ”
Là hoạt động góp tiền hoặc hiện vật của bên đóng góp cho quỹ để thực hiện các hoạt động hỗ trợ DNNVV quy định tại khoản 1 điều 20 ...
“ĐÓNG GÓP KHÔNG HOÀN TRẢ”
Là hoạt động góp tiền hoặc hiện vật không phải hoàn trả của tổ chức, cá nhân (bên đóng góp) cho quỹ để thực hiện các hoạt động hỗ trợ ...
“TÀI TRỢ”
Là hoạt động hỗ trợ không hoàn lại bằng tiền hoặc hiện vật có nguồn gốc không thuộc ngân sách nhà nước với điều kiện, mục tiêu, đối tượng cụ ...
TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI
cho biết tỷ lệ chuyển đổi cho biết số lượng chứng quyền cần có để quy đổi thành một đơn vị chứng khoán cơ sở.(Theo Khoản 18 Điều 2 Thông ...
GIÁ THỰC HIỆN
Là mức giá mà người sở hữu chứng quyền có quyền mua (đối với chứng quyền mua) hoặc bán (đối với chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở (cổ phiếu ...
CHỨNG QUYỀN CÓ LÃI
Là chứng quyền mua có giá thực hiện (chỉ số thực hiện) thấp hơn giá (chỉ số) của chứng khoán cơ sở hoặc chứng quyền bán có giá thực hiện ...
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN
Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định tại ...