Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1520 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA
Là văn bản hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan, tổ chức thuộc nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng ...
QUY TẮC XUẤT XỨ KHÔNG ƯU ĐÃI
Là các quy định về xuất xứ áp dụng cho hàng hóa ngoài quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 31/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về ...
QUY TẮC XUẤT XỨ ƯU ĐÃI
Là các quy định về xuất xứ áp dụng cho hàng hóa có cam kết hoặc thỏa thuận ưu đãi về thuế quan và ưu đãi về phi thuế quan.(Theo ...
XUẤT XỨ HÀNG HÓA
Là nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với ...
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Là tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu ...
KHÁCH HÀNG
Là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại tổ chức cho vay và được quỹ bảo lãnh ...
NGHĨA VỤ TRẢ NỢ GỐC
Là khoản nợ gốc đến kỳ hạn trả nợ theo hợp đồng tín dụng hoặc theo hợp đồng tín dụng điều chỉnh thuộc phạm vi bảo lãnh của bên bảo ...
CHỨNG THƯ BẢO LÃNH TÍN DỤNG
Là cam kết bằng văn bản của bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho bên được bảo lãnh ...
HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH TÍN DỤNG
Là thỏa thuận bằng văn bản giữa 02 bên gồm: bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh hoặc 03 bên gồm: bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và ...
TỔ CHỨC CHO VAY
Là các tổ chức tín dụng và các quỹ tài chính nhà nước có chức năng cho vay theo quy định của pháp luật.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 34/2018/NĐ-CP về ...
BÊN NHẬN BẢO LÃNH
Là các tổ chức cho vay theo quy định của pháp luật, thực hiện cấp tín dụng cho bên được bảo lãnh.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 34/2018/NĐ-CP về thành lập, ...
BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH
Là đối tượng quy định tại Điều 15 của Nghị định 34/2018/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ...
BÊN BẢO LÃNH
Là quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định 34/2018/NĐ-CP về thành lập, tổ chức ...
BẢO LÃNH TÍN DỤNG
Là cam kết của quỹ bảo lãnh tín dụng với tổ chức cho vay về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh nếu đến ...
NGƯỜI TRỰC TIẾP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC
Là người có tư cách đạo đức tốt, có kiến thức, kỹ năng về công tác xã hội, công tác trẻ em hoặc kiến thức cần thiết về tâm sinh ...
NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM SÁT, GIÁO DỤC
Là người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục theo quy định tại khoản 2 Điều ...
BIỆN PHÁP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ (SAU ĐÂY GỌI LÀ BIỆN PHÁP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC)
Là các biện pháp được quy định tại mục 2 Chương XII của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật ...
MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN
Là mạng lưới tư vấn viên: là tập hợp các tư vấn viên, tổ chức tư vấn có chuyên môn thuộc các lĩnh vực khác nhau đáp ứng nhu cầu ...
CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Là cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: là điểm truy cập trên môi trường mạng (tại địa chỉ www.business.gov.vn) hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ ...
CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Là cơ quan chủ trì đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: là cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp có thẩm ...
ĐỀ ÁN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Là đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau, sử dụng các nguồn lực nhằm đạt được ...
CÔNG TY THỰC HIỆN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
Là công ty được thành lập theo pháp luật về doanh nghiệp, có ngành, nghề quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.(Theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi ...
VỐN GÓP CỦA QUỸ
Là tổng giá trị tài sản do các nhà đầu tư đã góp vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.(Theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu ...
QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
Là quỹ được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư tư nhân để thực hiện đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.(Theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi ...
ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO)
Là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của ...
VỊ TRÍ KINH DOANH ĐA CẤP, MÃ SỐ KINH DOANH ĐA CẤP
Là vị trí, mã số của người tham gia bán hàng đa cấp được sắp xếp trong mạng lưới để tính hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế ...
KẾ HOẠCH TRẢ THƯỞNG
Là kế hoạch được doanh nghiệp bán hàng đa cấp sử dụng để tính hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán ...
QUY TẮC HOẠT ĐỘNG
Là bộ quy tắc của doanh nghiệp bán hàng đa cấp điều chỉnh hành vi của người tham gia bán hàng đa cấp, quy trình và thủ tục thực hiện ...
HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP
Là thỏa thuận bằng văn bản về việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp giữa cá nhân và doanh nghiệp bán hàng đa cấp.(Theo Khoản 4 Điều 3 ...
NGƯỜI THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP
Là cá nhân giao kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với doanh nghiệp bán hàng đa cấp.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động ...
DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP
Là doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để bán hàng hóa.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh ...
KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP
Là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ...
ĐÁNH GIÁ NGOÀI
Là quá trình khảo sát, đánh giá của tổ chức kiểm định để xác định mức độ cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình đào tạo các trình ...
KIỂM ĐỊNH VIÊN
Là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 13 Nghị định 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và được cấp thẻ kiểm định viên theo quy định ...
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Là hoạt động đánh giá và công nhận mức độ cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp đạt tiêu ...
NHÂN VIÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ NHỎ
Bao gồm  nhân viên hợp đồng hưởng lương hằng tháng, nhân viên bán hàng hưởng hoa hồng của doanh nghiệp, cộng tác viên, nhân viên thúc đẩy bán sản phẩm ...
THẦY THUỐC, NHÂN VIÊN Y TẾ
Bao gồm  bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, nhân viên tư vấn dinh dưỡng hoặc chức danh chuyên môn khác, kể cả người lao động tình ...
CƠ SỞ Y TẾ
Bao gồm  bệnh viện đa khoa có khoa nhi, khoa sản; bệnh viện chuyên khoa sản, nhi; nhà hộ sinh; phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa sản, nhi; ...
TẶNG MẪU SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ NHỎ
Là cung cấp miễn phí một lượng nhỏ sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ.(Theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định 100/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và sử ...
NHÃN SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ NHỎ
Là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH