Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1111 đến 1140 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

HỢP ĐỒNG KINH DOANH
Hợp đồng được ký kết giữa các chủ thể kinh doanh với nhau hoặc với các bên có liên quan để triển khai hoạt động kinh doanh của mình.Hợp đồng kinh doanh có các dấu ...
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ ...
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên ...
HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH
Thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên liên doanh với việc quy định cụ thể các quyền và nghĩa vụ của từng bên trong việc thành lập doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp ...
HỢP ĐỒNG LI XĂNG
Hợp đồng theo đó bên chuyển giao giao quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp cho bên được chuyển giao (bên nhận) với phạm vi và điều kiện nhất ...
HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI
Hợp đồng giữa bên được môi giới và bên môi giới, theo đó, bên môi giới giới thiệu bên thứ ba ký kết hợp đồng cho bên được môi giới hoặc cung cấp những điều ...
HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở
Một loại hợp đồng dân sự thông dụng, theo đó, bên bán có nghĩa vụ giao nhà và các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở đó cho bên mua, còn bên ...
HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN
Một loại hợp đồng dân sự thông dụng, theo đó, bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả ...
HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN
Một loại hợp đồng dân sự thông dụng, theo đó, bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền còn bên mượn phải ...
HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Thỏa thuận giữa các bên nhằm giải quyết các vấn đề về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển khai kỹ thuật với mục đích áp dụng thành tựu khoa học - kỹ ...
HỢP ĐỒNG PHỤ
Hợp đồng mà hiệu lực luôn phụ thuộc vào hợp đồng chính.Khi hợp đồng phụ đã tuân thủ đầy đủ các điều kiện mà Bộ luật dân sự quy định cũng không đương nhiên phát ...
HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM
Sự thỏa thuận giữa tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm về việc chuyển giao tác phẩm thuộc sở hữu của mình cho cá nhân, tổ chức khác được quyền sử dụng tác phẩm ...
HỢP ĐỒNG TÁI BẢO HlỂM
Hợp đồng giữa doanh nghiệp bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm khác hoặc với doanh nghiệp chuyên doanh tái bảo hiểm (bên nhận tái bảo hiểm), theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm chuyển rủi ...
HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN
Hợp đồng ghi nhận sự thỏa thuận của các bên, theo đó, bên tặng cho chuyển giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu ...
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Hợp đồng dân sự, theo đó, bên sử dụng đất dùng quyền sử dụng đất của mình thế chấp để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự theo các điều kiện, nội dung, ...
HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN TÀI SẢN
Hợp đồng dân sự thông dụng, theo đó, bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê để bên thuê khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản ...
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở
Hợp đồng dân sự thông dụng theo đó, bên cho thuê nhà có nghĩa vụ giao nhà cho bên thuê nhà sử dụng trong thời hạn thỏa thuận và bên thuê nhà có nghĩa vụ ...
HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Hợp đồng dân sự, theo đó, bên cho thuê chuyển giao đất cho bên thuê theo các điều kiện, nội dung, hình thức được quy định trong Bộ luật dân sự và pháp luật về ...
HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN
Hợp đồng dân sự thông dụng, theo đó, bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để bên thuê sử dụngtrong thời hạn nhất định, còn bên thuê phải trả tiền thuê.Trong trường hợp ...
HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC
Sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm thử, thời gian thử việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong thời gian đó.Hình thức của hợp ...
HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI
Thỏa thuận giữa thương nhân với thương nhân, thương nhân với các bên có liên quan nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ giữa các bên trong hoạt động mua bán ...
HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
Việc thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức tín dụng (bên cho vay) với tổ chức, cá nhân vay vốn (bên vay), theo đó, tổ chức tín dụng cam kết cho bên vay vay ...
HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG QUỐC TẾ
Văn bản thỏa thuận giữa bên cho vay và bên đi vay về việc cấp tín dụng và các điều kiện vay trả nợ trong giao dịch thương mại quốc tế nhằm mục đích kinh ...
HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN
Hợp đồng dân sự thông dụng, theo đó, các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau.Hợp đồng trao đổi tài sản phải được lập thành văn bản, ...
HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
Hợp đồng dân sự thông dụng theo đó, bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có ...
HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN
Hợp đồng dân sự thông dụng theo đó, bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên vay tài sản cùng loại theo đúng ...
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN
Hợp đồng, theo đó, bên vận chuyển nhận chuyên chở người hoặc tài sản từ một điểm đã định đến một điểm đã định khác theo thỏa thuận, còn người thuê vận chuyển có nghĩa ...
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
Hợp đồng giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển hàng hóa tới địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao hàng hóa đó cho người nhận, còn bên thuê ...
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH
Hợp đồng dân sự thông dụng, theo đó, bên vận chuyển chuyên chở hành khách, hành lý đến địa điểm đã định theo thỏa thuận, còn hành khách phải thanh toán cước phí vận chuyển.Hợp ...
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN TÀI SẢN
Hợp đồng dân sự thông dụng, theo đó, bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản tới địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, ...