Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1480 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

HÀNH VI VỀ VIỆC LÀM
Là hành vi của tổ chức, cá nhân liên quan đến tạo việc làm; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; bảo hiểm thất nghiệp.(Theo Khoản 23 ...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC LÀM
Là quyết định bằng văn bản của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động tạo việc làm; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; bảo ...
HÀNH VI VỀ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Là hành vi của doanh nghiệp hoặc tổ chức sự nghiệp của nhà nước đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thực ...
QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Là quyết định bằng văn bản của doanh nghiệp hoặc tổ chức sự nghiệp của nhà nước đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo ...
HÀNH VI VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Là hành vi của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thực hiện trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.(Theo ...
QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được áp dụng đối với cá ...
HÀNH VI VỀ LAO ĐỘNG
Là hành vi của người sử dụng lao động, của người lao động thực hiện trong quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, ...
QUYẾT ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG
Là quyết định bằng văn bản của người sử dụng lao động được áp dụng đối với người lao động, người tập nghề, người thử việc trong quan hệ lao ...
RÚT KHIẾU NẠI
Là việc người khiếu nại đề nghị người giải quyết khiếu nại chấm dứt việc giải quyết khiếu nại của mình.(Theo Khoản 15 Điều 3 Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu ...
GIẢI QUYẾT TỐ CÁO VỀ LAO ĐỘNG, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG, VIỆC LÀM, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Là việc tiếp nhận, xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và việc xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo.(Theo Khoản 14 Điều 3 Nghị ...
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ LAO ĐỘNG, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG, VIỆC LÀM, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại.(Theo Khoản 13 Điều 3 Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết ...
NGƯỜI GIẢI QUYẾT TỐ CÁO VỀ LAO ĐỘNG, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG, VIỆC LÀM, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo quy định tại Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, ...
NGƯỜI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ LAO ĐỘNG, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG, VIỆC LÀM, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại quy định tại Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, ...
NGƯỜI BỊ TỐ CÁO VỀ LAO ĐỘNG, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG, VIỆC LÀM, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Là người sử dụng lao động; người trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; người trong doanh nghiệp hoặc tổ chức sự ...
NGƯỜI TỐ CÁO VỀ LAO ĐỘNG, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG, VIỆC LÀM, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Là công dân, người lao động, người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động, người thử việc, người học trong cơ sở giáo dục ...
NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI VỀ LAO ĐỘNG, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG, VIỆC LÀM, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Là người sử dụng lao động; người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; chủ doanh nghiệp hoặc người đứng đầu ...
NGƯỜI KHIẾU NẠI VỀ LAO ĐỘNG, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG, VIỆC LÀM, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Là người lao động, người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động, người thử việc, người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ...
TỐ CÁO VỀ LAO ĐỘNG, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG, VIỆC LÀM, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Là việc công dân, người lao động, người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động, người thử việc, người học trong cơ sở giáo ...
KHIẾU NẠI VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Là việc người lao động theo thủ tục quy định tại Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục ...
KHIẾU NẠI VỀ VIỆC LÀM
Là việc người lao động theo thủ tục quy định tại Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục ...
KHIẾU NẠI VỀ HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Là việc người lao động, theo thủ tục quy định tại Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục ...
KHIẾU NẠI VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Là việc người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam theo thủ tục quy định tại Nghị định ...
KHIẾU NẠI VỀ LAO ĐỘNG
Là việc người lao động, người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động, người thử việc theo thủ tục quy định tại Nghị định ...
HÀNG CẤM
Là hàng hóa cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam ...
TÀI SẢN TƯƠNG TỰ
Là tài sản cùng loại, tương đồng với tài sản cần định giá về một số đặc trưng cơ bản như mục đích sử dụng, công dụng, đặc điểm pháp ...
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
Là những cách thức để tiến hành xác định giá trị bằng tiền của tài sản cần định giá.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 30/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết việc thành lập ...
TÀI SẢN CẦN ĐỊNH GIÁ
Là tài sản được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá để giải quyết vụ án hình sự.(Theo Khoản 1 Điều ...
THƯƠNG NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA
Là người xuất khẩu, nhà sản xuất, người đại diện hợp pháp của người xuất khẩu hoặc nhà sản xuất.(Theo Khoản 17 Điều 3 Nghị định 31/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản ...
HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ HOẶC NGUYÊN LIỆU CÓ XUẤT XỨ
Là hàng hóa hoặc nguyên liệu đáp ứng quy tắc xuất xứ ưu đãi theo quy định tại Chương II hoặc quy tắc xuất xứ không ưu đãi theo quy ...
NGUYÊN LIỆU
Là bất cứ vật liệu hay chất liệu nào được sử dụng hoặc tiêu tốn trong quá trình sản xuất ra hàng hóa, hoặc kết hợp tự nhiên thành một ...
SẢN XUẤT
Là các phương thức để tạo ra hàng hóa bao gồm trồng trọt, khai thác, thu hoạch, chăn nuôi, gây giống, chiết xuất, thu lượm, thu nhặt, săn bắt, đánh ...
ĐƠN GIẢN
Là hoạt động không cần sử dụng các kỹ năng đặc biệt, máy móc, dây chuyền hoặc các thiết bị chuyên dụng.(Theo Khoản 13 Điều 3 Nghị định 31/2018/NĐ-CP về hướng dẫn ...
THAY ĐỔI CƠ BẢN
Là việc hàng hóa được biến đổi qua quá trình sản xuất, để hình thành vật phẩm thương mại mới, khác biệt về hình dạng, tính năng, đặc điểm cơ ...
CÔNG ĐOẠN GIA CÔNG, CHẾ BIẾN HÀNG HÓA
Là quá trình sản xuất chính tạo ra đặc điểm cơ bản của hàng hóa.   (Theo Khoản 11 Điều 3 Nghị định 31/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất ...
TỶ LỆ PHẦN TRĂM GIÁ TRỊ
Là hàm lượng giá trị có được đủ để coi là có xuất xứ tại một nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ nơi diễn ra công đoạn sản xuất, ...
CHUYỂN ĐỔI MÃ SỐ HÀNG HÓA
Là sự thay đổi về mã số hs (trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu) của hàng hóa được tạo ra ở một nước, nhóm nước, hoặc vùng ...
CHỨNG TỪ TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA
Là văn bản hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương do thương nhân tự phát hành theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định 31/2018/NĐ-CP về ...
TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA
Là hình thức thương nhân tự khai báo và cam kết về xuất xứ của hàng hóa theo quy định của pháp luật.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 31/2018/NĐ-CP về hướng ...
GIẤY CHỨNG NHẬN HÀNG HÓA KHÔNG THAY ĐỔI XUẤT XỨ
Là giấy chứng nhận cấp cho hàng hóa nước ngoài được đưa vào kho ngoại quan của Việt Nam, sau đó xuất khẩu đi nước khác, đưa vào nội địa ...
GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA GIÁP LƯNG
Là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, được cấp bởi nước thành viên ...