Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1640 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

CÔNG NGHỆ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
Là công nghệ mà trong quá trình hoạt động, sử dụng gây hại ít hơn cho môi trường so với công nghệ tương tự.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định ...
HẠ TẦNG KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN
Bao gồm hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải tập trung; hệ thống các điểm và phương tiện thu gom, tập kết, vận chuyển chất thải ...
CƠ SỞ XỬ LÝ CHẤT THẢI
Bao gồm  cơ sở xử lý chất thải nguy hại, cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và cơ sở xử lý chất thải thông thường.(Theo Khoản 5 ...
XỬ LÝ CHẤT THẢI
Là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật (khác với sơ chế) làm giảm, loại bỏ, cô lập, cách ly, thiêu đốt, tiêu hủy, chôn lấp ...
PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
Là các giải pháp nhằm cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.(Theo ...
KÝ QUỸ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
Là việc tổ chức, cá nhân gửi một khoản tiền vào quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc quỹ bảo vệ môi trường địa phương (gọi tắt là quỹ ...
CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
Là hoạt động đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu vực môi trường bị tác động về gần với trạng thái môi trường ban đầu hoặc đạt được các ...
NGƯỜI THỰC HIỆN CHỨNG THỰC
Là trưởng phòng, phó trưởng phòng tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; công ...
VĂN BẢN CHỨNG THỰC
Là giấy tờ, văn bản, hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực theo quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP.(Theo Khoản 8 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản ...
SỔ GỐC
Là sổ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền lập ra khi thực hiện việc cấp bản chính theo quy định của pháp luật, trong đó có nội dung ...
BẢN SAO
Là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.(Theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định ...
BẢN CHÍNH
Là những giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, cấp khi đăng ký lại; những giấy tờ, văn bản do ...
CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
Là việc cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP chứng thực về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành ...
CHỨNG THỰC CHỮ KÝ
Là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người ...
CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH
Là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản ...
CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC
Là việc cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao. bản sao từ sổ gốc có nội dung đầy đủ, ...
VÙNG NÔNG THÔN
Là khu vực địa giới hành chính không bao gồm địa bàn của phường thuộc thị xã, thành phố và quận thuộc thành phố.(Theo Khoản 16 Điều 2 Nghị định ...
TÀI LIỆU VỀ TƯ CÁCH PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
Là bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc giấy tờ xác nhận việc thành lập, hoạt động của tổ chức kinh tế, bao gồm:a) Số định ...
TỔ CHỨC KINH TẾ Ở NƯỚC NGOÀI QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG VI CỦA NGHỊ ĐỊNH 31/2021/NĐ-CP
Là tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ nơi nhà đầu tư Việt Nam thực hiện hoạt động đầu ...
NGÀNH, NGHỀ VIỆT NAM CHƯA CAM KẾT VỀ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG
Là ngành, nghề mà theo các điều ước quốc tế về đầu tư Việt Nam không có cam kết, chưa cam kết hoặc bảo lưu quyền ban hành các biện ...
LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2014
Là Luật số 67/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, ...
LUẬT ĐẦU TƯ
Là Luật số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.(Theo ...
LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014
Là Luật số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.(Theo ...
LUẬT DOANH NGHIỆP
Là Luật số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.(Theo ...
KHU VỰC KHÁC CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUỐC PHÒNG, AN NINH
Là khu vực được xác định theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, bao gồm:a) Khu vực có công trình quốc phòng, an ninh, khu quân ...
HỒ SƠ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ
Là hồ sơ do nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập để thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh quyết định chấp thuận chủ trương ...
HỒ SƠ HỢP LỆ
Là hồ sơ có đủ thành phần giấy tờ theo quy định tại luật đầu tư, Nghị định 31/2021/NĐ-CP và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy ...
ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VỀ ĐẦU TƯ
Là điều ước quốc tế có hiệu lực đối với Việt Nam mà Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, trong ...
CƠ QUAN ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
Là cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan và cơ quan khác có thẩm quyền tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư.(Theo Khoản 4 ...
CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ
Là một bộ phận của hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, được sử dụng để thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký ...
BỘ HỒ SƠ GỐC
Là bộ hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định 31/2021/NĐ-CP gồm các giấy tờ là bản gốc, bản chính ...
BẢN SAO HỢP LỆ
Là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc từ cơ sở dữ ...
DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA
Là dự án quan trọng quốc gia được quy định tại luật đầu tư công, luật xây dựng; dự án do quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo ...
VỐN NHÀ NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ CÔNG
Là vốn nhà nước theo quy định tại luật đấu thầu năm 2013 nhưng không bao gồm vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KHÁC
Là dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà nước.(Theo Khoản 18 Điều 3 Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan ...
CHỦ SỬ DỤNG
Là cơ quan, tổ chức được giao quản lý khai thác, vận hành dự án.(Theo Khoản 17 Điều 3 Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm ...
CHỦ DỰ ÁN THÀNH PHẦN
Là cơ quan, tổ chức được giao chủ trì quản lý dự án thành phần thuộc chương trình đầu tư công.(Theo Khoản 16 Điều 3 Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định ...
DỰ ÁN THÀNH PHẦN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG
Là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau, nhằm thực hiện một hoặc một số mục tiêu cụ thể của chương trình, được thực hiện trên ...
ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ
Là hoạt động định kỳ theo kế hoạch nhằm phân tích, đánh giá kết quả đầu tư của nền kinh tế, ngành, địa phương; xác định mức độ đạt được ...
KIỂM TRA TỔNG THỂ ĐẦU TƯ
Là hoạt động định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất, nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư của các cấp, các ngành; phát ...