Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1321 đến 1350 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

LỖI SUY ĐOÁN
Kết quả của việc đánh giá của các chủ thể có thẩm quyền trong hoạt động giải quyết các vụ án hình sự về lỗi của người đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho ...
LỖI VÔ Ý
Lỗi trong trường hợp, chủ thể khi quyết định thực hiện hành vi không ý thức được hành vi đó sẽ là hành vi có tính chất phạm tội nhưng có đủ điều kiện ý ...
LỜI KHAI
Lời trình bày của bị can, bị cáo, người bị hại, người bị tạm giữ, người làm chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan tới vụ án, nguyên đơn dân sự, bị đơn ...
LỜI NÓI SAU CÙNG CỦA BỊ CÁO
Lời trình bày của bị cáo tại phiên tòa sau khi chủ tọa phiên tòa tuyên bố kết thúc tranh luận.Quy định về bị cáo được trình bày lời nói sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào ...
LỢI DỤNG ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN ĐỂ TRỤC LỢI
(Hành vi) nhận lợi ích vật chất do (đã hoặc sẽ) tác động đến người có chức vụ, quyền hạn để người này giải quyết công việc cho bên đưa lợi ích vật chất đó.Lợi ...
LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN GÂY ẢNH HƯỞNG VỚI NGƯỜI KHÁC ĐỂ TRỤC LỢI
(Hành vi của người có chức vụ, quyền hạn) nhận lợi ích vật chất do (đã hoặc sẽ) tác động đến người có chức vụ, quyền hạn để người này giải quyết công việc cho ...
LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ
(Hành vi) làm trái với nhiệm vụ được giao của người có chức vụ, quyền hạn.Hành vi làm trái với nhiệm vụ được giao có thể là làm không đúng, không đầy đủ, không kịp ...
LỢI NHUẬN X. Lãi.
 
LỢI TỨC
Khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản; khoản tiền lãi thu được do cho vay hoặc tiền gửi tại các ngân hàng; số tiền người vay trả cho chủ nợ hoặc ngân ...
LUẬN TỘI
Lời trình bày của Kiểm sát viên phân tích tội trạng, đề nghị kết tội bị cáo khi việc xét hỏi đã kết thúc, chuyển qua phần tranh luận, tranh tụng tại phiên tòa.Khi thành lập ...
LUẬT
Một loại văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội (Nghị viện) ban hành, có hiệu lực pháp lý cao nhất, chỉ dưới Hiến pháp. Ví dụ. Luật tổ chức Quốc hội; Luật tổ chức Chính ...
LUẬT ÁP DỤNG TRONG HỢP ĐỒNG
Luật được dùng để điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể của hợp đồng. ,Trong thương mại quốc tế, luật áp dụng trong hợp đồng có thể là: luật do các ...
LUẬT ÁP DỤNG TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI
Luật dùng để điều chỉnh hoạt động của trọng tài trong quá trình xét xử tranh chấp giữa các bên trong giao dịch thương mại quốc tế.Trong hoạt động thương mại quốc tế, luật áp ...
LUẬT ÁP DỤNG XÉT XỬ TRANH CHẤP
Luật được cơ quan xét xử dùng để giải quyết tranh chấp giữa các bên đương sự trong giao dịch thương mại quốc tế.Trong thương mại quốc tế, luật áp dụng xét xử tranh chấp ...
LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 1996
Đạo luật quy định về thẩm quyền, trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được ...
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 1993
Văn bản pháp luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh giữa các chủ thể tham gia sử dụng hoặc tác động đến các yếu ...
LUẬT BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN NĂM 1989
Đạo luật quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan và những biện pháp nhà nước áp dụng để bảo vệ sức khỏe của nhân dân.Với nhận thức sức khỏe là vốn ...
LUẬT BÁO CHÍ NĂM 1989
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật về chế độ báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo nguyên tắc bảo đảm quyền tự do ...
LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NĂM 2003
Đạo luật quy định tiêu chuẩn, điều kiện, cách thức, trình tự, thủ tục của việc ứng cử, bầu cử đại biểu đại diện cho cử tri tham gia vào cơ quan quyền lực nhà ...
LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NĂM 1997
Đạo luật quy định tiêu chuẩn, điều kiện, cách thức, trình tự, thủ tục của việc ứng cử, bầu cử đại biểu Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng ...
LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NĂM 1997
Đạo luật quy định tổ chức, hoạt động của các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác ở Việt Nam được Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 2 thông ...
LUẬT CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT NĂM 1953
Đạo luật quy định việc tịch thu, trưng thu, thu mua ruộng đất; cách chia ruộng đất; cơ quan chấp hành và phương pháp thực hiện cải cách ruộng đất nhằm thủ tiêu quyền chiếm ...
LUẬT CÔNG ĐOÀN NĂM 1990
Đạo luật quy định quyền thành lập và gia nhập tổ chức công đoàn của người lao động, quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn các cấp và những biện pháp bảo đảm ...
LUẬT CÔNG TY NĂM 1990
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật quy định về những điều kiện và trình tự thành lập, đăng ký kinh doanh, tổ chức và hoạt động, giải thể, phá sản ...
LUẬT DÂN SỰ
Ngành luật trong hệ thống pháp luật, là tổng hợp những quy phạm điều chỉnh các quan hệ tài sản và một số quan hệ nhân thân trong giao lưu dân sự trên cơ sở ...
LUẬT DẦU KHÍ NĂM 1993
Đạo luật quy định về việc bảo vệ, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa IX, kỳ họp thứ 3 ...
LUẬT DI SẢN VĂN HÓA NĂM 2001
Đạo luật quy định hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa ở nước Cộng hòa xã hội chủ ...
LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 1999
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật quy định về những điều kiện, trình tự thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ...
LUẬT ĐẤT ĐAI
Luật quy định về chế độ sở hữu, chế độ quản lý, chế độ sử dụng, về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất đai.Trong lịch sử ...
LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 1993
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật được sắp xếp theo một trình tự nhất định, quy định về chế độ quản lý, sử dụng đất đai, quyền và nghĩa ...