Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1351 đến 1380 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAMNĂM 1996
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật, được sắp xếp theo một trình tự rõ ràng, quy định, điều chỉnh chế độ đầu tư trực tiếp nước ngoài tại ...
LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc tế bao gồm tổng hợp các nguyên tắc, các quy phạm pháp luật quốc tế điều chỉnh trình tự ký kết, điều kiện hợp pháp, hiệu lực và ...
LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ NĂM 2001
Đạo luật quy định quy tắc giao thông đường bộ; các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đường bộ của kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông đường ...
LUẬT GIÁO DỤC NĂM 1998
Văn bản pháp luật chứa đựng hệ thống các quy phạm pháp luật quy định về tổ chức và hoạt động giáo dục, được Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 02.12.1998, có ...
LUẬT HẢI QUAN NĂM 2001
Đạo luật quy định có hệ thống về chính sách hải quan, tổ chức và hoạt động của ngành hải quan, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hải ...
LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAMNĂM 1991
Đạo luật chứa đựng hệ thống các quy phạm pháp luật quy định và điều chỉnh những quan hệ pháp lý liên quan tới hoạt động hàng không dân dụng, nhằm bảo đảm an toàn hàng không, ...
LUẬT HÀNH CHÍNH
Ngành luật bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực quản lý nhà nước, tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành - điều hành ...
LUẬT HIẾN PHÁP
Ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật của Nhà nước; điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản nhất, quan trọng nhất liên quan đến tổ chức quyền lực nhà nước, gắn ...
LUẬT HÌNH SỰ
Ngành luật (hệ thống các quy phạm pháp luật) xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm và quy định các hình phạt có thể áp dụng đối ...
LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
Ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh ...
LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000
Đạo luật chứa đựng hệ thống các quy phạm pháp luật quy định và điều chỉnh các quan hệ pháp lý liên quan đến hôn nhân và gia đình.Luật hôn nhân và gia đình được Quốc hội ...
LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 1996
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật, quy định và điều chỉnh về điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã trong các ngành, ...
LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 1998
Văn bản pháp luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, ...
LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2001
Đạo luật chứa đựng hệ thống các quy phạm pháp luật quy định và điều chỉnh các quan hệ pháp lý liên quan tới hoạt động khoa học và công nghệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội ...
LUẬT KHOÁNG SẢN NĂM 1996
Đạo luật quy định các vấn đề về quản lý, bảo vệ, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên, khoáng sản và hoạt động khoáng sản, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ...
LUẬT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC NĂM 1998
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật quy định về khuyến khích đầu tư trong nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu ...
LUẬT KINH DOANH BẢOHlỂMNĂM 2000
Đạo luật quy định tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, được Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày ...
LUẬT KINH TẾ
Tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất, kinh ...
LUẬT LA MÃ
Hệ thống pháp luật La Mã cổ đại thuộc kiểu pháp luật chiếm hữu nô lệ La Mã.Pháp luật La Mã cổ đại được nâng lên hàng “Lý trí thành văn”, được tiếp thu, vận ...
LUẬT LAO ĐỘNG
1. Ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, điều chỉnh các quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động với người lao động và các quan hệ xã hội liên quan ...
LUẬT LỰA CHỌN (LEX VOLUNTATIS)
Pháp luật của nước do các bên chủ thể lựa chọn khi giao kết hợp đồng hoặc do cơ quan tiến hành tố tụng (Tòa án, Trọng tài) lựa chọn.Là một trong những hệ thuộc ...
LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM NĂM 1999
Đạo luật quy định có hệ thống tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận được Quốc hội Khóa X, kỳ họp ...
LUẬT MẪU VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA UNCITRAL
Văn bản do Ủy ban Liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế thông qua ngày 21.6.1985, quy định về các vấn đề liên quan đến trọng tài thương mại quốc tế.Luật mẫu về ...
LUẬT MÔI TRƯỜNG
Tập hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, tác động và bảo vệ môi trường.Các quy phạm pháp luật môi ...
LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NĂM 1997
Đạo luật quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 2 thông qua ...
LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2002
Đạo luật quy định về lập, chấp hành, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, quyết toán ngân sách nhà nước và về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước các cấp trong lĩnh ...
LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 1981
Đạo luật quy định về nghĩa vụ của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự ...
LUẬT NHÂN THÂN
Hệ thống pháp luật liên quan mật thiết đến nhân thân của cá nhân.Luật nhân thân là một trong những hệ thuộc cơ bản của quy phạm pháp luật xung đột, được cấu thành bởi ...
LUẬT NƠI THỰC HIỆN HÀNH VI
Pháp luật của nước nơi hành vi được thực hiện.Đây là một trong những hệ thuộc cơ bản của quy phạm pháp luật xung đột. Hệ thuộc này bao gồm các dạng như: luật nơi ...
LUẬT NƠI XẢY RA HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT
Pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi vi phạm pháp luật.Đây là hệ thuộc cơ bản của quy phạm pháp luật xung đột thường được áp dụng để điều chỉnh việc bồi thường ...