Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1920 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

THỎA THUẬN VỀ VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI
là văn bản thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi được ký kết nhân danh Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phải là ...
ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾVỀ VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI
là điều ước quốc tế theo quy định tại Luật Điều ước quốc tế liên quan đến việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu ...
ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ
là tài liệu mô tả bối cảnh, sự cần thiết, mục tiêu, phạm vi, kết quả chính, dự kiến thời gian thực hiện, dự kiến tổng mức vốn và cơ ...
DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT
là dự án có mục tiêu hỗ trợ công tác nghiên cứu chính sách, thể chế, chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường năng lực thông qua các hoạt động như ...
CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI (SAU ĐÂY GỌI LÀ “CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC”)
là quy định về việc sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi từ ngân sách nhà nước cho chương trình, dự án(Theo khoản 9 Điều 3 Nghị định ...
CHỦ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI
là đơn vị được cơ quan chủ quản giao trực tiếp quản lý hoặc đồng thực hiện chương trình, dự án.(Theo khoản 8 Điều 3 Nghị định 56/2020/NĐ-CP về quản ...
CƠ QUAN CHỦ QUẢN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI (SAU ĐÂY GỌI LÀ “CƠ QUAN CHỦ QUẢN”)
là cơ quan trung ương của tổ chức chính trị; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; cơ quan của Quốc hội; Kiểm toán ...
CHƯƠNG TRÌNH TIẾP CẬN THEO NGÀNH
là chương trình sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo đó nhà tài trợ nước ngoài dựa vào chương trình phát triển của một ngành, một lĩnh vực ...
CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN KHU VỰC, TOÀN CẦU (SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ “CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN KHU VỰC”)
là chương trình, dự án được tài trợ trên quy mô toàn cầu hoặc cho một nhóm nước thuộc một khu vực hay nhiều khu vực để thực hiện hoạt ...
CHƯƠNG TRÌNH KÈM THEO KHUNG CHÍNH SÁCH
là chương trình có những điều kiện giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài gắn với cam kết của Chính phủ Việt Nam ...
BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI (SAU ĐÂY GỌI LÀ “BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN”)
là một tổ chức được thành lập với nhiệm vụ giúp cơ quan chủ quản, chủ dự án quản lý thực hiện một hoặc một số chương trình, dự án.(Theo ...
BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI (SAU ĐÂY GỌI LÀ “BAN CHỈ ĐẠO”)
là một tổ chức được thành lập bởi cơ quan chủ quản chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi (sau đây gọi là “chương trình, ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
là tập hợp thông tin về tình hình, kết quả thi hành án hình sự và thông tin khác có liên quan đến người, pháp nhân thương mại chấp hành ...
CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CỦA MỖI CƠ QUAN, TỔ CHỨC
là tỷ lệ % (phần trăm) công chức giữ các ngạch phù hợp với vị trí việc làm và mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP AN NINH LƯỠNG DỤNG
là sản phẩm phục vụ công tác của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng thực thi pháp luật khác và nhu cầu hợp pháp của xã hội(Theo khoản ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP AN NINH CHUYÊN DỤNG
là sản phẩm có tính năng đặc thù phục vụ công tác bí mật nghiệp vụ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, ...
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP AN NINH
là việc đầu tư các nguồn lực và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ, kỹ thuật để phát triển tiềm lực quốc gia về nghiên cứu, chế ...
GIẢI CHẤP KHOẢN BẢO ĐẢM
là việc cơ quan bảo đảm chấm dứt hiệu lực của thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành hoặc hoàn trả ...
KHOẢN BẢO ĐẢM QUỐC GIA
là nghĩa vụ tài chính mà tổ chức bảo hiểm trong nước cam kết với Liên đoàn các Phòng Thương mại Thế giới (WCF) sử dụng để chi trả cho ...
NGƯỜI KHAI HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TẠM QUẢN (GỌI TẮT LÀ NGƯỜI KHAI HẢI QUAN)
là chủ sổ ATA hoặc đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hoặc đơn vị tổ chức các sự kiện theo quy định tại ...
CHỦ SỔ ATA
là chủ hàng hóa đề nghị cấp sổ ATA.(Theo khoản 5 Điều 3 Nghị định 64/2020/NĐ-CP hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul)
CƠ QUAN BẢO ĐẢM
là cơ quan cấp sổ ATA và có nghĩa vụ thanh toán tiền thuế nhập khẩu, các khoản thuế khác, tiền chậm nộp, tiền phạt và phí, lệ phí phát ...
KHOẢN BẢO ĐẢM
là khoản tiền hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành được nộp cho Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam ...
SỔ TẠM QUẢN (SAU ĐÂY GỌI LÀ SỔ ATA)
là chứng từ để thực hiện tạm quản hàng hóa, được chấp nhận thay thế tờ khai hải quan để làm thủ tục hải quan và đảm bảo thanh toán ...
TẠM QUẢN HÀNG HÓA
là chế độ quản lý đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập vào quốc gia hoặc vùng lãnh thổ là thành viên của Công ước ...
BÃI NGOẠI QUAN
là khu vực bãi để tập kết, lưu giữ hàng rời và/hoặc các hàng hóa siêu trường, siêu trọng không cần mái che.(Theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 67/2020/NĐ-CP ...
KHO NGOẠI QUAN CHUYÊN DÙNG
là kho ngoại quan theo quy định tại Luật Hải quan được sử dụng để lưu giữ, bảo quản một hoặc một số chủng loại hàng hóa có yêu cầu ...
TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
là tình huống theo yêu cầu của nhiệm vụ người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh phải ra, vào lãnh thổ Việt Nam trong thời gian nhanh nhất, ...
CƠ QUAN CHỦ QUẢN
là cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được cấp có thẩm quyền cho phép cử cán bộ, chiến sĩ đi trên phương tiện quốc phòng, ...
PHƯƠNG TIỆN QUỐC PHÒNG, AN NINH
là phương tiện chuyên dùng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc phương tiện không chuyên dùng nhưng được cấp có thẩm quyền trưng dụng theo quy định của ...
BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
Bao gồm biện pháp chống bán phá giá, biện pháp chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định áp dụng đối với ...
TỰ VỆ ĐẶC BIỆT
Là biện pháp tự vệ được Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định áp dụng trong trường hợp gia tăng quá mức hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam do ...
GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO
Là văn bản chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để chứng nhận hàng hóa ...
QUẢN LÝ THEO ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (SAU ĐÂY GỌI LÀ QUẢN LÝ THEO ĐIỀU KIỆN)
Là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quy định điều kiện về chủ thể kinh doanh, chủng loại, số lượng, khối lượng, cơ ...
QUẢN LÝ THEO GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (SAU ĐÂY GỌI LÀ QUẢN LÝ THEO GIẤY PHÉP)
Là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc các hình thức khác có giá trị pháp ...
CHỈ ĐỊNH THƯƠNG NHÂN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
Là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa nhất ...
CHỈ ĐỊNH CỬA KHẨU XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
Là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định cửa khẩu được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nhất định.(Theo Điều 23 Luật ...
HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU
Là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa nhập khẩu với thuế suất ...
HẠN NGẠCH THUẾ QUAN XUẤT KHẨU
Là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa xuất khẩu với thuế suất ...
HẠN NGẠCH NHẬP KHẨU
Là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định áp dụng để hạn chế số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa nhập khẩu vào ...