Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1411 đến 1440 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

LỪA DỐI KHÁCH HÀNG
Hành vi gian dối của người bán hàng trong việc mua bán gây thiệt hại cho khách hàng.Lừa dối khách hàng là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu của ...
LỪA DỐI TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ
Hành vi cố ý của một bên trong giao dịch dân sự nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất đối tượng hoặc nội dung của giao dịch nên đã ...
LỪA ĐẢO
Hành vi gian dối để làm người khác tin nhằm thực hiện những mục đích vụ lợi, trái pháp luật.Lừa đảo là thuật ngữ khoa học pháp lý xuất hiện từ nhiều thế kỷ qua ...
LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
Hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn gian dối.Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu của người khác. ...
LƯƠNG
Số tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động khi người lao động đã hoàn thành công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.Thông thường việc trả lương được ...
LƯƠNG KHOÁN
Lương trả cho người lao động theo khối lượng và chất lượng công việc phải hoàn thành.Hình thức trả lương khoán do người sử dụng lao động chọn trong các hình thức trả lương được ...
LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ
Lương trả cho người lao động làm việc ngoài giờ tiêu chuẩn, theo yêu cầu của người sử dụng lao động.Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, pháp luật Việt Nam và hầu ...
LƯƠNG NGỪNG VIỆC
Tiền lương trả cho người lao động khi họ không làm việc mà không do lỗi của họ, theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa  thuận.Trước đây, còn có quan điểm lương ngừng ...
LƯƠNG THỜI GIAN
Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào mức lương thỏa  thuận hoặc mức lương theo ngạch, bậc lương và thời gian làm việc thực tế của người lao động. Lương thời gian ...
LƯƠNG THEO SẢN PHẨM
Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào đơn giá khoán sản phẩm và số lượng, chất lượng sản phẩm thực tế họ đã làm ra.Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập ...
LƯƠNG TỐI THIỂU
Mức tiền lương thấp nhất do Nhà nước quy định mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động làm công việc đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường, bù ...
MẠI DÂM
Hành vi vì tiền hay lợi ích vật chất mà thực hiện hành vi giao cấu với người mua dâm, hoặc trả tiền hay lợi ích vật chất cho người bán dâm để được giao ...
MẤT KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG
Tình trạng người lao động không còn đủ điều kiện về sức khỏe để tiếp tục tham gia quan hệ lao động theo quy định của pháp luật.Theo Bộ luật lao động năm 1994 được ...
MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN NỢ ĐẾN HẠN
Tình trạng một doanh nghiệp không còn khả năng tài chính để trả cho những khoản nợ đã đến kì thanh toán theo yêu cầu của chủ nợ.Tình trạng mất khả năng thanh toán nợ ...
MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ
 Tình trạng một cá nhân có năng lực hành vi dân sự hoặc có năng lực hành vi một phần không còn năng lực hành vi dân sự do bị Tòa án tuyên bố mất ...
MẤT QUỐC TỊCH
Không còn quốc tịch theo quy định của pháp luật quốc gia.Pháp luật của các nước trên thế giới thường quy định việc mất quốc tịch xảy ra trong các trường hợp sau: 1) Xin ...
MẤT TÍCH
Hoàn toàn không còn thấy tung tích, cũng không rõ một người còn sống hay đã chết.Khi một người biệt tích đã hai năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về ...
MIỄN ÁN PHÍ
Bị cáo hoặc các đương sự không phải nộp vào ngân sách nhà nước một phần hay toàn bộ các chi phí tiến hành tố tụng (tố tụng hình sự, dân sự, hành chính) theo ...
MIỄN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
Không buộc người gây thiệt hại phải đền bù về vật chất, tinh thần cho người bị hại về hành vi mà mình đã thực hiện.Việc miễn bồi thường thiệt hại thường do người bị ...
MIỀN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT
Không buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt đã tuyên hoặc tiếp tục chấp hành phần hình phạt còn lại.Căn cứ của việc miễn chấp hành hình phạt là tính không hợp ...
MIỄN GIẢM TRÁCH NHIỆM TÀI SẢN DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Giải phóng hoàn toàn hoặc một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại hoặc phạt hợp đồng của bên vi phạm hợp đồng kinh tế với bên bị vi phạm.Theo Pháp lệnh hợp đồng kinh ...
MIỄN NHIỆM
Cho thôi giữ chức vụ do không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm, do yêu cầu của nhiệm vụ hoặc theo đề nghị của cán bộ, công chức vì lý do sức khỏe hoặc ...
MIỄN NHIỆM ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Việc cho đại biểu Hội đồng nhân dân thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác mà người đó không thể đảm đương được nhiệm vụ đại biểu ...
MIỄN NHIỆM ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Việc cho đại biểu Quốc hội thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe hay lý do khác không thể tiếp tục đảm đương được nhiệm vụ đại biểu.Việc miễn nhiệm đại ...
MIỄN THUẾ
Không áp dụng nghĩa vụ nộp thuế đối với đối tượng nộp thuế do thỏa  mãn các điều kiện được pháp luật quy định.Đối tượng được miễn thuế là tổ chức, cá nhân có nghĩa ...
MIỄN TỐ
Quyết định của Viện kiểm sát không truy tố một người phạm tội trước Tòa án vì thỏa  mãn những căn cứ theo luật định.Theo quy định của pháp luật (Điều 109 Bộ luật tố ...
MIỄN TRÁCH NHIỆM TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Không thực hiện đúng nghĩa vụ đã ghi trong hợp đồng thương mại quốc tế nhưng không phải chịu trách nhiệm trước những hậu quả phát sinh do chính hành vi không thực hiện nghĩa ...
MIỄN TRỪ NGOẠI GIAO
Nguyên tắc và đồng thời là các dạng ngoại trừ riêng biệt mà nước sở tại dành cho người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ, Nghị viện và thành viên của Chính phủ, Nghị viện ...
MIỄN TRỪ TƯ PHÁP
Quyền của quốc gia không bị xét xử bởi bất kỳ cơ quan tài phán nào, dù là quốc tế hay quốc gia khác, nếu không có sự đồng ý của quốc gia đó.Miễn trừ ...
MINH OAN
Khôi phục lại danh dự, quyền lợi và bồi thường thiệt hại do tổn thất tinh thần; thiệt hại về vật chất trong trường hợp người bị oan chết hoặc bị tổn hại về sức ...