Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1501 đến 1530 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

NGHĨA VỤ CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ
Nghĩa vụ tố tụng của đương sự, người đại diện của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện và Tòa án trong ...
NGHĨA VỤ CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Nghĩa vụ của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc xác định sự thật của vụ án hình sự.Điều 10 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định trách nhiệm chứng minh ...
NGHĨA VỤ CÔNG DÂN
Việc Nhà nước đòi hỏi công dân phải thực hiện những hành vi cần thiết khi Nhà nước yêu cầu, nếu không thực hiện thì Nhà nước buộc phải áp dụng bằng mọi biện pháp ...
NGHĨA VỤ CUNG CẤP CHỨNG CỨ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ
Nghĩa vụ tố tụng của đương sự, cá nhân, cơ quan nhà nước, tổ chức phải xuất trình cho Tòa án các chứng cứ.Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ là một nội dung của nghĩa ...
NGHĨA VỤ DÂN SỰ
Việc mà theo quy định của pháp luật, một hoặc nhiều chủ thể (gọi là người có nghĩa vụ) phải làm hoặc không được làm vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác ...
NGHĨA VỤ LIÊN ĐỚI
Nghĩa vụ nhiều người, trong đó bất cứ ai trong số những người có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa ...
NGHĨA VỤ TRẢ TIỀN
Nghĩa vụ có đối tượng là một khoản tiền nhất định mà người có nghĩa vụ phải chuyển giao cho người có quyền đầy đủ số tiền, đúng thời hạn, địa điểm và theo phương ...
NGOẠI HỐI
Tài sản, quyền tài sản có thể định giá và chuyển đổi thành tiền nước ngoài được cộng đồng quốc tế chấp nhận làm phương tiện thanh toán quốc tế mà một nước sử dụng ...
NGOẠI TRƯỞNG
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của một nước, là người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Chính phủ, chịu trách nhiệm về thực hiện chính sách đối ngoại của một quốc gia. Bộ trưởng ...
NGUỒN CHỨNG CỨ
Nơi thu, nhận được chứng cứ.Nguồn chứng cứ được pháp luật xác định. Các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ được thu, nhận từ những nguồn đó. Ví dụ: Trong tố tụng dân sự, ...
NGUỒN CỦA PHÁP LUẬT
Nơi chứa quy tắc pháp luật cần thiết cho xử sự của chủ thể pháp luật hay nơi chứa đựng quy phạm pháp luật.Theo nghĩa này, nguồn của pháp luật đồng nghĩa với khái niệm ...
NGUỒN CỦA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
Hình thức chứa đựng hoặc biểu hiện các quy phạm pháp luật quốc tế.Theo Quy chế Tòa án quốc tế, thì nguồn của pháp luật quốc tế bao gồm: những điều ước quốc tế mang ...
"NGUỒN GỐC CỦA GIA ĐÌNH, CỦA SỞ HỮU TƯ NHÂN VÀ CỦA NHÀ NƯỚC"
Tác phẩm của Ăngghen, đưa ra một sự phân tích duy vật biện chứng về lịch sử xã hội loài người ở những giai đoạn phát triển đầu tiên, đồng thời chỉ ra quá trình ...
NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC
Nguyên nhân và điều kiện dẫn đến sự ra đời của Nhà nước.Có nhiều quan điểm, học thuyết khác nhau về nguyên nhân, điều kiện dẫn đến sự ra đời của nhà nước như Học ...
NGUỒN GỐC CỦA PHÁP LUẬT
Nguyên nhân, điều kiện kinh tế - xã hội dẫn đến sự ra đời của pháp luật.Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, do nhu cầu của cuộc sống cộng đồng, các quan hệ xã ...
NGUỒN NGUY HlỂM CAO ĐỘ
Hoạt động liên quan đến việc khai thác những đối tượng nhất định vốn có những thuộc tính đặc biệt tạo ra khả năng cao gây nguy hại lớn cho con người, môi trường xung ...
NGUYÊN CÁO
Người có quyền, lợi ích liên quan trong một vụ án hình sự có đơn yêu cầu Tòa án buộc người phạm tội phải bồi thường thiệt hại cho mình do hành vi phạm tội ...
NGUYÊN ĐƠN
chấp; đã khởi kiện hoặc được người khác khởi kiện, Viện kiểm sát khởi tố để bảo vệ quyền, lợi íchhợp pháp.Trường hợp Viện kiểm sát khởi tố, tổ chức xã hội khởi kiện vì ...
NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT
Những nguyên tắc cơ bản do luật định dựa vào đó các cơ quan nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền vận dụng những văn bản pháp luật, tập quán pháp luật ...
NGUYÊN TẮC CÓ ĐI CÓ LẠI
Nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, theo đó một quốc gia sẽ dành chế độ pháp lý nhất định, có thể là chế độ đãi ngộ quốc gia hoặc chế độ đãi ...
NGUYÊN TẮC CÓ LỖI
Nguyên tắc chỉ cho phép truy cứu trách nhiệm hình sự một người về hành vi nguy hiểm cho xã hội đã thực hiện khi người đó có lỗi trong việc thực hiện hành vi ...
NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT QUỐC TẾ
Những quy tắc xử sự cơ bản có hiệu lực pháp luật bao trùm nhất, đối với việc xây dựng và thực hiện pháp luật luật quốc tế, được thừa nhận rộng rãi.Trong quan hệ ...
NGUYÊN TẮC PHÁP LUẬT
Nguyên tắc pháp luật gồm hai loại, những nguyên tắc chung mang tính chất chính trị - xã hội của pháp luật và những nguyên tắc pháp lý đặc thù.Các nguyên tắc chung của pháp ...
NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG CÁC ĐƯỜNG RANH GIỚI ĐÃ CÓ (UTI POSSIDETIS)
Nguyên tắc được áp dụng để xác định biên giới quốc gia, theo đó nếu không có thỏa  thuận khác, các quốc gia mới giành được độc lập tôn trọng và duy trì các đường ...
NGUYÊN TẮC TÒA ÁN XÉT XỬ TẬP THỂ VÀ QUYẾT ĐỊNH THEO ĐA SỐ
Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, theo đó việc xét xử của Tòa án do tập thể Hội đồng xét xử thực hiện và khi quyết định phải có ...
NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
Những tư tưởng chỉ đạo, những định hướng làm cơ sở, nền tảng cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.Các kiểu nhà nước khác nhau có thể có những nguyên tắc ...
NGUYÊN TẮC TỰ DO KINH DOANH
Nguyên tắc hiến định, theo đó các chủ thể kinh doanh được tự do thực hiện các hoạt động kinh doanh mà pháp luật không cấm.Tự do kinh doanh phải được thực hiện trong khuôn ...
NGUYÊN TẮC TỰ DO THỎA THUẬN
Các bên chủ thể của hợp đồng có quyền tự do đưa ra yêu cầu của mình và tự do chấp nhận đề nghị của đối tác mà không có quyền ép buộc giữa các bên.
NGUYÊN TẮC TỰ ĐỊNH ĐOẠT
Nguyên tắc cơ bản của luật dân sự và tố tụng dân sự được xây dựng trên cơ sở quyền tự do ý chí của các chủ thể.Theo luật nội dung, các bên trong quan ...
NGUYÊN TẮC UTI POSSIDETIS X. Nguyên tắc sử dụng các đường ranh giới đã có.