Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2040 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

SỰ CỐ, TAI NẠN
Là sự việc do thiên nhiên, con người, động vật gây ra, xâm phạm hoặc đe dọa tính mạng, sức khỏe con người, làm hủy hoại, hư hỏng hoặc đe ...
CỨU HỘ
Là hoạt động cứu phương tiện, tài sản khỏi nguy hiểm do sự cố, tai nạn, bao gồm: phát hiện, định vị, mở lối tiếp cận phương tiện, tài sản ...
CỨU NẠN
Là hoạt động cứu người bị nạn khỏi nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của họ do sự cố, tai nạn, bao gồm: phát hiện, định vị, ...
CÁN BỘ CÔNG TÁC TRONG THỜI KỲ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
Là người tham gia công tác từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay.(Theo điểm e khoản 1 Điều 41 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng)
CÁN BỘ HOẠT ĐỘNG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ
Là người tham gia công tác liên tục trong khoảng thời gian sau ngày 20 tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975(Theo điểm đ khoản 1 ...
CÁN BỘ HOẠT ĐỘNG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
Là người có thời gian tham gia công tác liên tục trong thời gian từ sau ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đến ngày 20 tháng 7 năm 1954(Theo ...
CÁN BỘ HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC TRONG 02 CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MỸ
Là người có thời gian tham gia công tác liên tục từ sau ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.(Theo điểm c khoản ...
CÁN BỘ TIỀN KHỞI NGHĨA
Là người tham gia cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.(Theo điểm ...
CÁN BỘ THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC NĂM 1945
Là những người tham gia cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945, người được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương hoặc được kết nạp lại trước ...
KHEN THƯỞNG ĐỐI NGOẠI
Là khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài có thành tích đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ở một ...
KHEN THƯỞNG THEO NIÊN HẠN
Là khen thưởng cho cá nhân thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, có thành tích, có thời gian tham gia xây dựng lực lượng vũ trang ...
KHEN THƯỞNG QUÁ TRÌNH CỐNG HIẾN
Là khen thưởng cho cá nhân có quá trình tham gia hoạt động trong các giai đoạn cách mạng, giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ ...
THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT XUẤT SẮC ĐỘT XUẤT
Là thành tích đột xuất đạt được ở mức độ đặc biệt xuất sắc khi dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước hoặc trong ...
THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT
Là thành tích đạt được ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân phải đảm nhiệm.(Theo khoản 3 Điều 13 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, ...
KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT
Là khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất.(Theo khoản 3 Điều 13 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng)
KHEN THƯỞNG THEO ĐỢT (HOẶC CHUYÊN ĐỀ)
Là khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc sau khi kết thúc đợt thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ...
KHEN THƯỞNG THEO CÔNG TRẠNG VÀ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Là hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng ...
THI ĐUA THEO THEO ĐỢT (CHUYÊN ĐỀ)
Là hình thức thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm hoặc một lĩnh vực cần tập trung được xác định trong khoảng thời gian nhất định để ...
THI ĐUA THƯỜNG XUYÊN
Là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động, nhằm thực hiện tốt công việc ...
CHI PHÍ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
Là các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tuân thủ nguyên ...
ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI (HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC)
Là các hoạt động thương mại chỉ do cơ quan nhà nước có quyền thực hiện hoặc các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao thực hiện.(Theo Điều 3 ...
CỤM CÔNG NGHIỆP
Là nơi sản xuất, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh ...
THÔNG TIN, DỮ LIỆU QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẶC BIỆT
Là thông tin dữ liệu thời gian thực từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc bắt buộc quan trắc quy định của pháp luật phải được thu nhận, tích hợp ...
THÔNG TIN, DỮ LIỆU QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Bao gồm thông tin, dữ liệu thời gian thực và thông tin, dữ liệu có độ trễ về thời gian (phải qua các bước phân tích, xử lý). Thông tin, ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH
Là cơ sở dữ liệu tích hợp, tập hợp từ thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BỘ, NGÀNH
Là cơ sở dữ liệu tích hợp, tập hợp từ thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành và ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA
Là cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường được tổng hợp, liên kết, tích hợp các cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên phạm ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Là tập hợp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đã được kiểm tra, đánh giá và tổ chức quản lý, lưu trữ một cách có hệ thống ...
THÔNG TIN, DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC
Là thông tin, dữ liệu được thu nhận và xử lý, tích hợp trong thời gian ngắn (phạm vi thời gian tùy theo từng loại thông tin, dữ liệu).(Theo Khoản ...
THÔNG TIN, DỮ LIỆU QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Là kết quả của quá trình đo đếm, theo dõi, đo đạc, phân tích mẫu hoặc các hoạt động khác tới các đối tượng tài nguyên và môi trường và ...
THU THẬP THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Là quá trình xác định yêu cầu thông tin, tìm nguồn thông tin đáp ứng yêu cầu và thực hiện tập hợp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi ...
NGƯỜI TRỐN TRÊN TÀU
Là người bí mật ẩn nấp ở trong tàu thuyền hoặc hàng hóa được xếp xuống tàu mà không được phép của chủ tàu, thuyền trưởng hoặc bất kỳ người ...
GIẤY PHÉP QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A KHOẢN 1 ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH77/2017/NĐ-CP
Là loại giấy tờ do biên phòng cửa khẩu cảng cấp, cho phép người Việt Nam, người nước ngoài được xuống tàu thuyền nước ngoài, người nước ngoài được xuống ...
KIỂM TRA, GIÁM SÁT BIÊN PHÒNG TẠI CỬA KHẨU CẢNG
Là việc bộ đội biên phòng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xem xét, đánh giá, xác định tính hợp lệ, hợp pháp của các loại giấy tờ ...
THỦ TỤC BIÊN PHÒNG THỰC HIỆN THEO CÁCH THỨC THỦ CÔNG
Là việc người làm thủ tục và biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện thủ tục biên phòng thông qua các bản khai giấy.(Theo Khoản 10 Điều 3 Nghị định 77/2017/NĐ-CP quy định quản ...
THỦ TỤC BIÊN PHÒNG THỰC HIỆN THEO CÁCH THỨC ĐIỆN TỬ
Là việc người làm thủ tục và biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện thủ tục biên phòng thông qua các bản khai điện tử.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị ...
THỦ TỤC BIÊN PHÒNG TẠI CỬA KHẨU CẢNG
Là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, yêu cầu, điều kiện người làm thủ tục và biên phòng cửa khẩu cảng phải thực hiện để giải quyết cho ...
CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH TẠI CẢNG
Bao gồm biên phòng cửa khẩu cảng, hải quan cửa khẩu cảng, cảng vụ hàng hải tại cửa khẩu cảng biển, cảng vụ đường thủy nội địa tại cửa khẩu ...
BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG
Là các đơn vị trực thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng ...
TÀU THUYỀN CHUYỂN CẢNG
Là tàu thuyền nước ngoài, tàu thuyền Việt Nam có thuyền viên nước ngoài, hành khách nước ngoài đi trên tàu thuyền đã làm thủ tục nhập cảnh tại một ...