Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2120 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

DỊCH VỤ CẤP DẤU THỜI GIAN
Là dịch vụ giá trị gia tăng để gắn thông tin về ngày, tháng, năm và thời gian vào thông điệp dữ liệu.2. Dịch vụ cấp dấu thời gian được ...
DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ
Là một loại hình dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp cho thuê bao để ...
THIẾT BỊ LƯU KHÓA BÍ MẬT
Là thiết bị vật lý chứa chứng thư số và khóa bí mật của thuê bao.(Theo khoản 21 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử ...
PHÍ DỊCH VỤ DUY TRÌ HỆ THỐNG KIỂM TRA TRẠNG THÁI CHỨNG THƯ SỐ
Là khoản tiền mà các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số phải trả khi được Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký ...
QUY CHẾ CHỨNG THỰC
Là quy chế của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số về quy trình, thủ tục cấp, quản lý chứng thư số, sử dụng chứng ...
ĐẠI LÝ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG
Là thương nhân hỗ trợ tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng trong việc cung ứng dịch vụ chứng thực chữ ký số tới ...
TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG
Là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động chuyên ngành hoặc lĩnh ...
TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG
Là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng. Hoạt động cung ...
TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ
Là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.(Theo khoản 15 Điều 3 ...
ỨNG DỤNG SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ
Là các ứng dụng công nghệ thông tin cho phép tích hợp và sử dụng chữ ký số để xác thực.(Theo khoản 14 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn ...
NGƯỜI NHẬN
Là tổ chức, cá nhân nhận được thông điệp dữ liệu được ký số bởi người ký, sử dụng chứng thư số của người ký đó để kiểm tra chữ ...
NGƯỜI KÝ
Là thuê bao dùng khóa bí mật của mình để ký số vào một thông điệp dữ liệu dưới tên của mình.(Theo khoản 12 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng ...
THUÊ BAO
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp chứng thư số, chấp nhận chứng thư số và giữ khóa bí mật tương ứng với khóa công khai ghi trên ...
CHỨNG THƯ SỐ NƯỚC NGOÀI
Là chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài cấp.(Theo khoản 10 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao ...
CHỨNG THƯ SỐ CÔNG CỘNG
Là chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp.(Theo khoản 9 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao ...
CHỨNG THƯ SỐ CÓ HIỆU LỰC
Là chứng thư số chưa hết hạn, không bị tạm dừng hoặc bị thu hồi.(Theo khoản 8 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về ...
CHỨNG THƯ SỐ
Là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công ...
CHỮ KÝ SỐ
Là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, ...
KÝ SỐ
Là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu.(Theo khoản 5 Điều 3 ...
KHÓA CÔNG KHAI
Là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ...
KHÓA BÍ MẬT
Là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số.(Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn ...
HỆ THỐNG MẬT MÃ KHÔNG ĐỐI XỨNG
Là hệ thống mật mã có khả năng tạo được cặp khóa bao gồm khóa bí mật và khóa công khai.(Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn ...
"KHÓA"
Là một chuỗi các số nhị phân (0 và 1) dùng trong các hệ thống mật mã.(Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện ...
ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
Là cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là Ủy ban); được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối ...
THANH TOÁN THEO GIÁ DỊCH VỤ
Là phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do cấp có thẩm quyền quy định và chi ...
MÔI TRƯỜNG RỪNG
Là một bộ phận của hệ sinh thái rừng, bao gồm: đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng và các yếu tố vật chất khác tạo nên cảnh quan ...
KHAI THÁC TẬN THU
Là việc thu gom những cây gỗ bị đổ gãy, bị chết do thiên tai; gỗ cháy, gỗ khô mục, cành, ngọn còn nằm trong rừng.(Theo khoản 7 Điều 3 ...
KHAI THÁC TẬN DỤNG
Là việc tận dụng những cây gỗ trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, nghiên cứu khoa học và giải phóng mặt bằng các dự án khi ...
KHAI THÁC CHÍNH
Là việc chặt hạ cây rừng để lấy gỗ nhằm mục đích kinh tế là chính, đồng thời bảo đảm phát triển, sử dụng rừng bền vững đã xác định ...
RỪNG THỨ SINH
Là rừng tự nhiên đã bị tác động bởi con người tới mức làm cấu trúc rừng bị thay đổi, gồm: rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên sau nương ...
RỪNG NGUYÊN SINH
Là rừng tự nhiên chưa hoặc ít bị tác động bởi con người; chưa làm thay đổi cấu trúc của rừng.(Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn ...
DIỆN TÍCH LIỀN VÙNG
Là diện tích vùng đất có rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, liên tục, khoảng cách giữa các dải rừng không vượt quá 30 m và tổng diện tích ...
PHÁT TRIỂN RÙNG
Là hoạt động trồng mới rừng, trồng lại rừng sau khai thác, bị thiệt hại do thiên tai hoặc do các nguyên nhân khác; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh ...
TỔ CHỨC LẠI TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Là việc sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức hành chính dưới các hình thức: chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hoặc điều chỉnh chức năng, nhiệm ...
TỔ CHỨC TƯƠNG ĐƯƠNG
Là tổ chức hành chính có vị trí, chức năng, nhiệm vụ như các tổ chức hành chính quy định tại khoản 2 và điểm b, điểm đ khoản 4 ...
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Là tổ chức được giao chức năng tham mưu giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước hoặc tổ chức thực thi ...
THIẾT BỊ GHI HÌNH (CAMERA)
Là thiết bị để quay và lưu trữ hình ảnh động, truyền đến một nơi cụ thể, trên một số màn hình giới hạn.(Theo khoản 13 Điều 3 Nghị định ...
THIẾT BỊ AIS
Là thiết bị được lắp đặt trên phương tiện để chủ động cung cấp thông tin về phương tiện (tên phương tiện, hô hiệu, tọa độ, phương vị và tốc ...
HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG (AUTOMATIC IDENTIFICA TION SYSTEM - AIS)
Là hệ thống thu phát sóng vô tuyến hoạt động trên băng tần VHF theo quy định để trao đổi số liệu giữa phương tiện thủy và các đối tượng ...
PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG NẠO VÉT
bao gồm tất cả các phương tiện, thiết bị sử dụng trong quá trình thi công nạo vét kể cả thiết bị hút, khai thác cát sỏi.(Theo khoản 10 Điều ...