Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2120 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Là tổ chức tư vấn cho Chính phủ trong việc xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Hội ...
ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ RỦI RO VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Là việc phân tích, nhận diện nguy cơ và tác hại của yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc nhằm chủ động phòng, ngừa tai ...
AN TOÀN, VỆ SINH VIÊN
Là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy ...
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG
Là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp cung ứng dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.(Theo Khoản 7 Điều 32 Luật an toàn, vệ ...
TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Là số chi đã thực thanh toán và số chi đã hạch toán chi ngân sách nhà nước theo quy định.(Theo Khoản 7 Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh ...
SỐ QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Là số chi đã thực thanh toán và số chi đã hạch toán chi ngân sách nhà nước theo quy định.(Theo Khoản 2 Điều 65 Luật ngân sách nhà nước 2015)
SỐ QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Là số thu đã thực nộp và số thu đã hạch toán thu ngân sách nhà nước theo quy định. Các khoản thu thuộc ngân sách các năm trước nộp ...
NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC
Là toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước có trên các tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân ...
CƠ QUAN THU NGÂN SÁCH
Là cơ quan tài chính, cơ quan thuế, cơ quan hải quan và cơ quan khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao hoặc ủy quyền tổ chức ...
CỬ TRI
Cử tri là người tạm trú và có thời gian đăng ký tạm trú tại địa phương chưa đủ 12 tháng, cử tri là quân nhân ở các đơn vị ...
NGÀY BẦU CỬ
phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử.(Theo Điều 5 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu ...
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Bao gồm báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia, báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo của tỉnh, thành phố trực thuộc ...
HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN
Là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh ...
KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG
Là việc kiểm toán để đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công.(Theo điểm c Khoản ...
KIỂM TOÁN TUÂN THỦ
Là việc kiểm toán để đánh giá và xác nhận việc tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện(Theo điểm b ...
KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH
Là việc kiểm toán để đánh giá, xác nhận tính đúng đắn, trung thực của các thông tin tài chính và báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm ...
KIỂM TOÁN TRƯỞNG
Là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước chuyên ngành hoặc Kiểm toán nhà nước khu vực.(Theo Khoản 1 Điều 17 Luật Kiểm toán nhà nước 2015)
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
1. Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức ...
CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Là những quy định và hướng dẫn về yêu cầu, nguyên tắc, thủ tục kiểm toán và xử lý các mối quan hệ phát sinh trong hoạt động kiểm toán ...
BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
Là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một hoặc một số ngành, lĩnh vực và dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực ...
ĐỘ TUỔI GỌI NHẬP NGŨ
Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao ...
NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ ...
CỤC THÚ Y
Là cơ quan đầu mối thực hiện hợp tác quốc tế về thú y theo phân công của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.(Theo Khoản 2 ...
VĂN PHÒNGỦY BANNHÂN DÂN CẤP TỈNH
Là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.(Theo Khoản 2 Điều 127 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015)
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH
Là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại ...
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở THỊ TRẤN
Là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân thị trấn và Ủy ban nhân dân thị trấn.(Theo Điều 65 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015)
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở PHƯỜNG
Là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện.(Theo Điều 58 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015)
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở HUYỆN
Là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện.(Theo Điều 43 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015)
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở TỈNH
Là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.(Theo Điều 16 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015)
BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Là cơ quan của Hội đồng nhân dân, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng nhân dân, giám sát, ...
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc ...
NGƯỜI HỌC
Là người đang học các chương trình giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp bao gồm sinh viên của chương trình đào tạo cao ...
NGƯỜI ĐƯỢC MỜI THỈNH GIẢNG
Là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức khác phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ở nơi mình công tác.(Theo khoản 3 Điều 57 ...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SỬ DỤNG TRONG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI
Là chương trình đào tạo của nước ngoài hoặc chương trình do hai bên cùng xây dựng. Chương trình đào tạo được thực hiện toàn bộ tại Việt Nam hoặc ...
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI
Là việc xây dựng và thực hiện chương trình hợp tác đào tạo giữa cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam với cơ sở giáo dục, ...
HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO
Là sự giao kết bằng lời nói hoặc bằng văn bản về quyền và nghĩa vụ giữa người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, lớp đào ...
CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TƯ THỤC
Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc sở hữu của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc ...
CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP
Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, do Nhà nước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất(Theo điểm a khoản 2 Điều 5 Luật ...
DOANH THU
Là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh ...
THẨM TRA VIÊN TÒA ÁN
Là công chức chuyên môn của Tòa án đã làm Thư ký Tòa án từ 05 năm trở lên, được đào tạo nghiệp vụ Thẩm tra viên và bổ nhiệm ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH