Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1681 đến 1710 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

PHẦN VỐN GÓP
Số tiền hoặc tài sản được quy ra tiền mà nhà đầu tư góp vào vốn điều lệ doanh nghiệp.Tỉ lệ phần vốn góp của các chủ sở hữu trên tổng số vốn điều lệ ...
PHÊ CHUẨN
Xét duyệt để cho phép sử dụng hoặc thực hiện một văn bản, công việc, vấn đề hay lĩnh vực nào đó.Chuẩn y một điều ước quốc tế đã được ký kết, xác nhận và ...
PHÊ CHUẨN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Chính thức xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia sự ràng buộc của điều ước quốc tế đối với quốc gia.Thực tiễn quốc tế cho thấy những điều ước thuộc các ...
PHÊ DUYỆT
Xem xét, đồng ý cho ban hành một văn bản hoặc cho phép thực hiện một công việc theo yêu cầu, để nghị của một tổ chức, cá nhân khác (thường là quan hệ phụ ...
PHÊ DUYỆT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Xác nhận về sự nhất trí ràng buộc với điều ước quốc tế đã được ký kết.Về bản chất, phê duyệt và phê chuẩn điều ước quốc tế giống nhau ở chỗ chúng đều là ...
PHẾ TRUẤT
 Bỏ đi, bãi khỏi địa vị không cho một người hưởng chức vụ, quyền lợi nào đó nữa.Phế truất là cách thức thường dùng đối với các vị vua, chúa và các quan lại trong ...
PHI HÌNH SỰ HÓA
Là việc đưa một hành vi đang bị điều chỉnh bằng pháp luật hình sự trở thành một quan hệ xã hội được điều chỉnh bằng các quy phạm pháp luật và xã hội khác.Theo ...
PHI TANG
Làm biến đổi sự vật cho khác biệt với hình thức ban đầu để lẩn tránh việc làm sáng tỏ sự thật.Phi tang là hành vi của người vi phạm pháp luật thủ tiêu tang ...
PHÍ
Khoản thu mà người thụ hưởng lợi ích phải nộp do việc đầu tư, bảo dưỡng công trình công cộng, hoạt động dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác.Phí gồm hai loại: phí nhà ...
PHÍ BẢO HIỂM
Khoản tiền mà người tham gia bảo hiểm có nghĩa vụ nộp cho doanh nghiệp bảo hiểm để trên cơ sở đó doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện ...
PHÍ MÔI TRƯỜNG
Khoản phí mà các nhà sản xuất hoặc tiêu dùng phải trả do hoạt động của họ hoặc sản phẩm họ dùng có ảnh hưởng bất lợi cho môi trường. Nhà nước sẽ dùng khoản ...
PHÍ TỔN
Khoản chi phí mà một chủ thể phải bỏ ra để thực hiện một công việc nhằm thực hiện một mục đích nhất định có liên quan đến quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của ...
PHÍ VẬN CHUYỂN
Khoản tiền mà người thuê vận chuyển phải trả cho người vận chuyển để người này vận chuyển hàng theo những điều kiện mà hai bên đã thỏa  thuận trong hợp đồng vận chuyển.Thông thường ...
PHIÊN HỌP CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN
Hình thức hoạt động tập thể của Ủy ban nhân dân.Phiên họp của Ủy ban nhân dân là hình thức hoạt động quan trọng nhất của Ủy ban nhân dân thông qua đó Ủy ban ...
PHIÊN TÒA
Hình thức hoạt động xét xử của Tòa án.Các vụ án hình sự, dân sự, hành chính được đưa ra xét xử công khai, trực tiếp tại phiên tòa. Tùy theo tính chất của thủ ...
PHIÊN TÒA XÉT XỬ CÁC THỦ LĨNH KHƠ ME ĐỎ PHẠM TỘI ÁC CHIẾN TRANH
Campuchia, một quốc gia Đông Nam Á, từ năm 1863 cũng giống như Việt Nam, rơi vào cảnh một đất nước chịu ách thống trị của thực dân, đế quốc Pháp. Từ năm 1940 đến ...
PHONG TỎA TÀI SẢN
Cấm chuyển dịch, sử dụng, hủy hoại tài sản khi đã xác định được loại, số lượng, đặc điểm, giá trị tài sản.Phong tỏa tài sản được thực hiện cả trong quá trình giải quyết ...
PHONG TRÀO KHÔNG LIÊN KẾT
Diễn đàn quốc tế của các nước không tham gia các liên minh, khối quân sự, chính thức ra đời vào tháng 6.1961 tại Nam Tư nhằm đấu tranh cho quyền tự quyết của các ...
PHONG TỤC
Thói quen sinh hoạt và cách sống lâu ngày đã ăn sâu vào đời sống xã hội hay toàn bộ hoạt động sống của con người hình thành trong tiến trình lịch sử, có tính ...
PHÒNG NGỪA HÀNH CHÍNH
Phòng ngừa những vi phạm hành chính có thể xảy ra hoặc phòng ngừa để hạn chế những thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh... gây ra.Phòng ngừa hành chính là biện pháp cưỡng chế ...
PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM
Hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, của toàn thể cộng đồng và công dân nhằm nhanh chóng và sớm phát hiện, ngăn chặn, khắc phục nguyên nhân và điều kiện ...
PHÒNG TƯ PHÁP
Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm ...
PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG
Hành vi chống trả lại một cách cần thiết hành sự công đang xảy ra hoặc đe dọa sẽ xảy ra ngay tức khắc nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tập thể, ...
PHÓNG TÁC
Phỏng theo nội dung một tác phẩm đã có trước, chuyển tác phẩm từ một thể loại này sang một thể loại khác để tạo ra tác phẩm có hình thức thể hiện khác với ...
PHỤ CẤP CHỨC VỤ
Phụ cấp lương cho công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, người làm việc trong lực lượng vũ trang và trong doanh nghiệp do vừa làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ vừa giữ ...
PHỤ CẤP ĐẮT ĐỎ
Phụ cấp lương áp dụng đối với người lao động làm việc ở nơi có chỉ số giá sinh hoạt cao hơn chỉ số giá sinh hoạt bình quân chung của cả nước từ mức ...
PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM
Phụ cấp lương áp dụng đối với người lao động làm công việc mà điều kiện lao động có yếu tố nguy hiểm hoặc làm việc trong môi trường có yếu tố độc hại nhưng ...
PHỤ CẤP KHU VỰC
Phụ cấp lương được áp dụng đối với người lao động làm việc ở vùng có điều kiện khí hậu xấu, xa xôi, hẻo lánh, đi lại, sinh hoạt khó khăn ảnh hưởng đến đời ...
PHỤ CẤP LÀM ĐÊM
Phụ cấp lương được áp dụng đối với người lao động trong thời gian làm việc vào ban đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ tùy theo ...
PHỤ CẤP LƯƠNG
Khoản tiền trả cho người lao động ngoài tiền lương cơ bản nhằm trả đủ những hao phí lao động tăng thêm do công việc cụ thể đòi hỏi hoặc do những yếu tố bất ...