Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2280 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.(Theo Điều 514 Bộ luật dân sự 2015)
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC
là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và ...
HỢP ĐỒNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử ...
HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNG (SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ HỌ)
là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời ...
VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG
là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.(Theo khoản 2 ...
PHẠT VI PHẠM
là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm.(Theo khoản 1 Điều ...
ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG TRONG GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
1. Điều kiện giao dịch chung là những điều khoản ổn định do một bên công bố để áp dụng chung cho bên được đề nghị giao kết hợp đồng; ...
ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG
là những điều khoản ổn định do một bên công bố để áp dụng chung cho bên được đề nghị giao kết hợp đồng; nếu bên được đề nghị chấp ...
HỢP ĐỒNG THEO MẪU
là hợp đồng gồm những điều khoản do một bên đưa ra theo mẫu để bên kia trả lời trong một thời gian hợp lý; nếu bên được đề nghị ...
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như ...
HỢP ĐỒNG CÓ ĐIỀU KIỆN
là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.(Theo khoản 6 Điều 402 Bộ luật dân ...
HỢP ĐỒNG VÌ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI THỨ BA
là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ ...
HỢP ĐỒNG ĐƠN VỤ
là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ.(Theo khoản 2 Điều 402 Bộ luật dân sự 2015)
HỢP ĐỒNG SONG VỤ
là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau.(Theo khoản 1 Điều 402 Bộ luật dân sự 2015)
HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG
1. Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định ...
CHẤP NHẬN ĐỀ NGHỊ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
là sự trả lời của bên được đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị.Sự im lặng của bên được đề nghị không được coi ...
ĐỀ NGHỊ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác ...
CHẤM DỨT NGHĨA VỤ DO BÙ TRỪ NGHĨA VỤ
1. Trường hợp các bên cùng có nghĩa vụ về tài sản cùng loại đối với nhau thì khi cùng đến hạn họ không phải thực hiện nghĩa vụ đối ...
CHẤM DỨT NGHĨA VỤ THEO THỎA THUẬN
Các bên có thể thỏa thuận chấm dứt nghĩa vụ bất cứ lúc nào, nhưng không được gây thiệt hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công ...
HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ
Nghĩa vụ được hoàn thành khi bên có nghĩa vụ đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ hoặc thực hiện một phần nghĩa vụ nhưng phần còn lại được bên ...
CHUYỂN GIAO NGHĨA VỤ
1. Bên có nghĩa vụ có thể chuyển giao nghĩa vụ cho người thế nghĩa vụ nếu được bên có quyền đồng ý, trừ trường hợp nghĩa vụ gắn liền ...
LỖI TRONG TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ
Lỗi trong trách nhiệm dân sự bao gồm lỗi cố ý, lỗi vô ý.Lỗi cố ý là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây ...
LỖI VÔ Ý
là trường hợp một người không thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, mặc dù phải biết hoặc có thể biết trước thiệt hại sẽ ...
LỖI CỐ Ý
là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho người khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc tuy không mong ...
THIỆT HẠI DO VI PHẠM NGHĨA VỤ
1. Thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần.2. Thiệt hại về vật chất là tổn thất vật ...
THIỆT HẠI VỀ TINH THẦN
là tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác của một ...
THIỆT HẠI VỀ VẬT CHẤT
là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, ...
CHẬM TIẾP NHẬN VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ
là khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ đã thực hiện nhưng bên có quyền không tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ đó.(Theo ...
VI PHẠM NGHĨA VỤ
là việc bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nội dung của nghĩa ...
CẦM GIỮ TÀI SẢN
là việc bên có quyền (sau đây gọi là bên cầm giữ) đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ ...
QUYỀN ĐÒI LẠI TÀI SẢN
Trường hợp bên mua không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên bán theo thỏa thuận thì bên bán có quyền đòi lại tài sản. Bên bán hoàn trả ...
THẾ CHẤP TÀI SẢN
là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài ...
BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ
Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm:1. Cầm cố tài sản.2. Thế chấp tài sản.3. Đặt cọc.4. Ký cược.5. Ký quỹ.6. Bảo lưu quyền sở hữu.7. ...
NGHĨA VỤ KHÔNG PHÂN CHIA ĐƯỢC THEO PHẦN
là nghĩa vụ mà đối tượng của nghĩa vụ phải được thực hiện cùng một lúc.(Theo khoản 1 Điều 291 Bộ luật dân sự 2015)
NGHĨA VỤ PHÂN CHIA ĐƯỢC THEO PHẦN
là nghĩa vụ mà đối tượng của nghĩa vụ có thể chia thành nhiều phần để thực hiện.(Theo khoản 1 Điều 290 Bộ luật dân sự 2015)
NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHIỀU NGƯỜI CÓ QUYỀN LIÊN ĐỚI
là nghĩa vụ mà theo đó mỗi người trong số những người có quyền đều có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.(Theo khoản ...
NGHĨA VỤ THAY THẾ ĐƯỢC
là nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện được nghĩa vụ ban đầu thì có thể thực hiện một nghĩa vụ khác đã được bên có quyền ...
NGHĨA VỤ CÓ ĐỐI TƯỢNG TÙY Ý LỰA CHỌN
là nghĩa vụ mà đối tượng là một trong nhiều tài sản hoặc công việc khác nhau và bên có nghĩa vụ có thể tùy ý lựa chọn, trừ trường ...
THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THÔNG QUA NGƯỜI THỨ BA
Khi được bên có quyền đồng ý, bên có nghĩa vụ có thể ủy quyền cho người thứ ba thay mình thực hiện nghĩa vụ nhưng vẫn phải chịu trách ...
NGHĨA VỤ KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN MỘT CÔNG VIỆC
là nghĩa vụ mà theo đó bên có nghĩa vụ không được thực hiện công việc đó.(Theo khoản 2 Điều 281 Bộ luật dân sự 2015)

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH