Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1741 đến 1770 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

QUỐC KỲ
Cờ tượng trưng cho quốc gia.Quốc kỳ của mỗi quốc gia thường được quy định trong đạo luật cơ bản của Nhà nước.Hiến pháp năm 1992 quy định: "Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội ...
QUỐC SÁCH
Chính sách lớn, quan trọng của Nhà nước .Ví dụ: Quốc sách giáo dục, quốc sách khoa học, công nghệ là những chính sách lớn và quan trọng của nhà nước về giáo dục, khoa ...
QUỐC THỂ
1. Danh dự, uy tín của một quốc gia.Thuật ngữ "quốc thể” thường được dùng để chỉ về danh dự, uy tín của một quốc gia, nhất là trong quan hệ với các nước khác. ...
QUỐC THƯ
Văn bản do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia cấp nhằm xác nhận tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện chính thức cho quốc gia đó khi tham gia quan ...
QUỐC TỊCH
Mối liên hệ pháp lý giữa cá nhân đối với nhà nước nhất định, biểu hiện ở tổng thể các quyền và nghĩa vụ của người đó được pháp luật của Nhà nước quy định ...
QUỐC TỊCH CỦA PHÁP NHÂN
Tình trạng pháp lý của một pháp nhân (xt. Pháp nhân).Mỗi pháp nhân chỉ được coi là hợp pháp khi nó được thành lập và hoạt động phù hợp với pháp luật của nước mà ...
QUỐC TỊCH CỦA PHÁP NHÂN NƯỚC NGOÀI
Mối liên hệ về mặt pháp lý của pháp nhân với quốc gia nước ngoài xác lập tư cách pháp lý của pháp nhân đó.Để xác định năng lực pháp luật dân sự của pháp ...
QUỐC TỊCH CỦA TÀU THUỶ VÀ TÀU BAY
Tình trạng một tàu thỦy hoặc tàu bay có một quốc tịch, đó là quốc tịch của nước mà tàu thuỳ đó mang cờ và tàu bay đó mang phù hiệu.Khác với pháp nhân thông ...
QUỐC VỤ KHANH
Bộ trưởng ngoại giao hoặc Bộ trưởng không Bộ ở một số nước (Xt. Bộ trưởng; Ngoại trưởng; Bộ trưởng Bộ ngoại giao).
QUY CHẾ
Một văn bản hoặc toàn thể các văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc quy phạm xã hội do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, ...
QUY CHẾ ĐÃI NGỘ QUỐC GIA (NATIONALTREATMENT - NT)
Quy chế pháp lý của tư pháp quốc tế áp dụng cho người nước ngoài tại nước sở tại, theo đó, trừ những trường hợp ngoại lệ cụ thể, người nước ngoài được hưởng những ...
QUY CHẾ TỐI HUỆ QUỐC
Quy chế pháp lý cơ bản của tư pháp quốc tế, theo đó người nước ngoài (thể nhân nước ngoài) ở nước sở tại được hưởng chế độ pháp lý mà nước sở tại dành ...
QUY ĐỊNH
Những quy tắc, chuẩn mực trong xử sự; những tiêu chuẩn, định mức về kinh tế, kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận và buộc các tổ ...
QUY HOẠCH
Việc phân bố, sắp xếp các hoạt động và các yếu tố sản xuất, dịch vụ và đời sống trên một địa bàn lãnh thổ (quốc gia, vùng, tỉnh, huyện) cho một mục đích nhất ...
QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí và lợi ích của giai cấp cầm quyền trong ...
QUY PHẠM PHÁP LUẬT XUNG ĐỘT
Quy phạm đặc thù quy định hệ thống pháp luật một nước sẽ được áp dụng để điều chỉnh một quan hệ tư pháp quốc tế nhất định.Quy phạm pháp luật xung đột thực hiện ...
QUY TẮC
Các quy định, chuẩn mực hoặc các công thức, kết luận tổng quát buộc mọi người phải tuân theo trong một hoạt động chung hoặc một công việc nào đó (nói tổng quát). Ví dụ: ...
QUY TẮC SINH HOẠT CÔNG
Quy định của các cơ quan nhà nước, tổ chức, tập thể, cộng đồng đòi hỏi mọi người trong xã hội, trong cộng đồng phải tôn trọng và tuân thủ nhằm bảo đảm lợi ích chung.
QUY TRÌNH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
Cách thức, trình tự xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.Xây dựng pháp luật là hoạt động phức hợp bao gồm phạm vi rộng lớn các hành vi kế tiếp nhau, quan ...
QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Khoản tài chính dự trữ được lập dùng để chi trả cho các đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành từ ...
QUỸ DỰ PHÒNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM
Khoản tài chính dự trữ được lập tại doanh nghiệp dự phòng chi trả cho người lao động bị mất việc làm vì lý do kinh tế.Theo quy định của Bộ luật lao động, các ...
QUỸ DỰ TRỮ QUỐC GIA
Quỹ dự phòng chiến lược nhằm mục đích phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, phục vụ an ninh, quốc phòng và thực hiện các nhiệm vụ khác của Nhà nước.Hệ thống quản lý ...
QUỸ ĐẤT QUỐC GIA
Quỹ đất tự nhiên nằm trong đường biên giới quốc gia.Theo kết quả tổng kiểm kê đất đai năm 2000, quỹ đất quốc gia ở nước ta có 32.924.061 ha đất tự nhiên, bao gồm ...
QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC (UNICEF)
Cơ quan của Liên hợp quốc được thành lập trên cơ sở Nghị quyết số 57 ngày 11.12.1946 của Đại hội đồng Liên hợp quốc để giúp việc cho Liên hợp quốc trong việc giải ...
QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM
Khoản tài chính dự trữ của quốc gia được lập để giải quyết việc làm và hỗ trợ dịch vụ việc làm.Quỹ quốc gia về việc làm được tạo lập từ các nguồn: 1) Ngân ...
QUỸ TIỀN LƯƠNG
Quỹ tiền tệ do một cơ quan, đơn vị, tổ chức lập nên theo quy định của pháp luật để chi trả tiền công cho người lao động khi đến kỳ hạn trả lương.Việc tạo ...
QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ (IMF)
Tổ chức tiền tệ quốc tế được thành lập ngày 27.12.1945 sau khi các nước gửi thư phê chuẩn hiệp định đã ký tại Bretton Woods năm 1944 nhằm thúc đẩy mậu dịch quốc tế; ...
QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
Tổ chức tín dụng hợp tác do các thành viên góp vốn thành lập nhằm tương trợ vốn trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.Quỹ tín dụng nhân dân thuộc loại hình tổ chức ...
QUỸ TỪ THIỆN
Tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập với mục đích quyên góp tiền, tài sản từ những người hảo tâm để giúp đỡ những người gặp rủi ro hoặc khó khăn trong ...
QUỸ XÃ HỘI
Tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập với mục đích khuyến khích phát triển văn hóa, khoa học và giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống (nghèo đói, thất ...