Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2360 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

LÔ HÀNG GỖ NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU; TẠM NHẬP, TÁI XUẤT
Là một số lượng gỗ nhất định được nhập khẩu, xuất khẩu; tạm nhập, tái xuất một lần cùng với hồ sơ nhập khẩu, xuất khẩu; tạm nhập, tái xuất.(Theo ...
CƠ QUAN KIỂM LÂM SỞ TẠI
Bao gồm cơ quan kiểm lâm cấp huyện, cơ quan kiểm lâm cấp tỉnh ở những địa phương không có cơ quan kiểm lâm cấp huyện.(Theo Khoản 6 Điều 3 ...
XÁC MINH
Là những hoạt động kiểm tra, đối chiếu tính hợp lệ, hợp pháp và sự phù hợp của hồ sơ với thực tế lô hàng gỗ nhập khẩu, xuất khẩu.(Theo ...
TỔ CHỨC
Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng và các tổ chức khác được thành ...
CHỦ GỖ
Là tổ chức; hộ kinh doanh, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, cá nhân (sau đây viết tắt là cá nhân) có quyền sở hữu hợp pháp đối với ...
GIẤY PHÉP KINH DOANH KHÍ
Gồm giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG, giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG, giấy chứng nhận ...
GIẤY PHÉP KINH DOANH XĂNG DẦU
Gồm giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu, giấy xác nhận đủ điều kiện ...
HÀNG HÓA KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC, XUẤT XỨ
Là hàng hóa lưu thông trên thị trường không có căn cứ xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa. căn cứ xác định ...
BÊN THỨ BA TRONG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Là các tổ chức, cá nhân được tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ yêu cầu thực hiện việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch ...
BÍ MẬT CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Là thông tin liên quan đến cá nhân người tiêu dùng đã được người tiêu dùng hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan khác áp dụng các biện pháp ...
PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM
Gồm phương tiện vận tải, công cụ, máy móc được sử dụng để thực hiện vi phạm hành chính.(Theo Khoản 10 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về xử ...
TANG VẬT
Gồm vật, tiền, giấy tờ, hàng hóa thành phẩm hoặc chưa thành phẩm có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ...
TEM, NHÃN, BAO BÌ HÀNG HÓA GIẢ
Gồm đề can, nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa, các loại tem chất lượng, dấu chất lượng, tem truy xuất nguồn gốc, phiếu bảo hành, niêm màng co hàng ...
HÀNG GIẢ
Gồm:a) Hàng hóa có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa; hàng hóa không có giá trị ...
HÀNG HÓA NHẬP LẬU
Gồm:a) Hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng nhập khẩu theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do Thủ tướng ...
HÀNG CẤM
Gồm hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa cấm lưu hành và hàng hóa cấm sử dụng tại việt nam.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về ...
GIẤY PHÉP KINH DOANH
Gồm giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, văn bản xác nhận, các hình thức văn bản khác quy định các ...
HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG
Gồm hàng hóa được trưng bày, khuyến mại, bảo quản, vận chuyển và lưu giữ trong quá trình mua bán hàng hóa.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy ...
BUÔN BÁN
Là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chào hàng, bày bán, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập ...
SẢN XUẤT
Là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chế tạo, chế bản, in, gia công, đặt hàng, sơ chế, chế biến, chiết xuất, tái chế, ...
TÙY CHỌN MUA THÊM
Là quyền của cơ quan mua sắm để chọn mua thêm hàng hóa hoặc dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn trong hợp đồng.(Theo Khoản 8 Điều 3 ...
NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
Là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoặc cá nhân mang quốc tịch nước ngoài tham dự thầu tại việt nam.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị ...
NHÀ THẦU NỘI KHỐI
Là tổ chức được thành lập theo pháp luật của nước thành viên hoặc là cá nhân mang quốc tịch nước thành viên tham dự thầu tại việt nam.(Theo Khoản ...
NHÀ THẦU TRONG NƯỚC
Là tổ chức được thành lập theo pháp luật việt nam hoặc cá nhân mang quốc tịch việt nam tham dự thầu.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 95/2020/NĐ-CP về ...
DỊCH VỤ
Bao gồm dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ xây dựng.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 95/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện về đấu ...
DỊCH VỤ XÂY DỰNG
Là dịch vụ quy định tại mục 51 của hệ thống phân loại sản phẩm trung tâm tạm thời (CPC) của liên hợp quốc.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định ...
NƯỚC THÀNH VIÊN
Là nước ký kết hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương (sau đây gọi là hiệp định CPTPP) ngày 08 tháng 3 năm 2018 ...
CƠ QUAN MUA SẮM
Là cơ quan, tổ chức được liệt kê tại phụ lục II và phụ lục III kèm theo nghị định này được giao làm chủ đầu tư, bên mời thầu ...
ĐỐI TÁC HỖ TRỢ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Là tổ chức, cá nhân có hợp tác với trung tâm để đầu tư, xây dựng, cung cấp thiết bị, công trình phụ trợ, dịch vụ hỗ trợ cho các ...
DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình ...
CÁ NHÂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
Là người hoạt động nghiên cứu, phát triển ý tưởng và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 94/2020/NĐ-CP quy ...
CƠ SỞ HUẤN LUYỆN DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN CẤP TỈNH
Là nơi tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và các lực lượng vũ trang trên địa bàn của tỉnh, bao gồm các ...
VỐN ĐỐI ỨNG
Là khoản vốn đóng góp của phía việt nam (bằng hiện vật hoặc tiền) để tiếp nhận và thực hiện khoản viện trợ. vốn đối ứng được bố trí từ ...
VIỆN TRỢ THUỘC NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Là các khoản viện trợ nếu bên tiếp nhận là các cơ quan, tổ chức:a) Các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm ...
VIỆN TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Bao gồm:a) Các khoản cứu trợ khẩn cấp, các khoản viện trợ có mục đích khắc phục hậu quả của các trường hợp khẩn cấp (không bao gồm các khoản ...
VĂN KIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
Là tài liệu chính thức thể hiện cam kết giữa bên cung cấp viện trợ và bên tiếp nhận viện trợ về một chương trình, dự án cụ thể, trong ...
KHOẢN VIỆN TRỢ THUỘC PHẠM VI CỦA NGHỊ ĐỊNH NÀY
Là hỗ trợ tài chính hoặc hàng hóa và dịch vụ không phải hoàn lại mà bên cung cấp viện trợ dành cho bên tiếp nhận viện trợ để thực ...
CHỦ KHOẢN VIỆN TRỢ
Là đơn vị được giao trách nhiệm quản lý, thực hiện khoản viện trợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. chủ khoản viện trợ được gọi là chủ ...
CƠ QUAN CHỦ QUẢN
bao gồm:a) Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị và các cơ quan trực thuộc; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; ...
CÁC PHƯƠNG THỨC VIỆN TRỢ
Bao gồm: chương trình, dự án, phi dự án, trong đó:a) “Chương trình” là tập hợp các hoạt động liên quan đến một hoặc nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều vùng ...