Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1831 đến 1860 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

SẮC LỆNH SỐ 13 NGÀY 24.01.1946 VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC TÒA ÁN VÀ NGẠCH THẨM PHÁN
Sắc lệnh quy định về cách tổ chức các Tòa án và các ngạch thẩm phán do Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành ngày 24.01.1946.Đây là sắc ...
SẮC LỆNH SỐ 33C NGÀY 13.09.1945 VỀ VIỆC THIẾT LẬP CÁC TÒA ÁN QUÂN SỰ
Sắc lệnh quy định việc thiết lập các Tòa án quân sự nhằm trừng trị các hành vi xâm hại tới nền độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, bảo vệ chính ...
SẮC LỆNH SỐ 51 NGÀY 17.4.1946 VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH THẨM QUYỀN CÁC TÒA ÁN VÀ sự PHÂN CÔNG GIỮA CÁC NHÂN VIÊN TRONG TÒA ÁN
Sắc lệnh xác định thẩm quyền xét xử của Tòa án nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đối với mọi công dân và người nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội trên lãnh ...
SẮC LỆNH SỐ 57 NGÀY 3.05.1946 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC CÁC BỘ
Sắc lệnh quy định các vấn đề về cơ cấu tổ chức, hành chính, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các chế độ lương, phụ cấp, công tác phí và những vấn đề khác có ...
SẮC LỆNH SỐ 85 NGÀY 22.5.1950 VỀ CẢI CÁCH BỘ MÁY TƯ PHÁP VÀ LUẬT TỐ TỤNG
Sắc lệnh quy định các biện pháp cải cách bộ máy tư pháp và luật tố tụng đáp ứng những yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới được Chủ tịch Chính phủ Việt Nam ...
SẮC LỆNH SỐ 185 NGÀY 26.5.1948 VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN SƠ CẤP VÀ ĐỆ NHỊ CẤP
Sắc lệnh quy định các vấn đề về thẩm quyền của Tòa án sơ cấp, các trường hợp Tòa án sơ cấp mất liên lạc với Tòa đệ nhị cấp và thẩm quyền của Tòa ...
SẮC LUẬT
Văn bản của Ban Thường vụ - cơ quan của Nghị viện nhân dân theo Hiến pháp năm 1946. Dự án Sắc luật do Chính phủ đề nghị để Ban Thường vụ biểu quyết thông ...
SẮC THUẾ
Loại thuế - khoản tiền hoặc hiện vật bắt buộc phải nộp cho Nhà nước khi tiến hành sản xuất, kinh doanh hay một khoản thu của Nhà nước mang tính nghĩa vụ bắt buộc ...
SÉC
Chứng từ thanh toán ghi nhận lệnh trả tiền của chủ tài khoản hoặc người đại diện của chủ tài khoản, được lập trên mẫu in sẵn theo thể thức luật định, theo đó, tổ ...
SĨ QUAN
Những người phục vụ trong lực lượng vũ trang của một nước, được phong hàm quân sự, cảnh sát và giữ những chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc chỉ huy chiến đấu.Hàm sĩ quan ...
SINH THÁI HỌC
Môn khoa học nghiên cứu ảnh hưởng qua lại giữa một cá thể sinh vật hoặc các loài riêng lẻ với các thành phần sống và không sống của môi trường xung quanh. Hay nói ...
SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Sổ dùng để ghi chép quá trình làm việc, đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, làm căn cứ để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm ...
SỔ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Sổ sách được lưu giữ tại cơ quan đăng ký kinh doanh, trong đó ghi tên và những thông tin cần thiết về doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Cơ ...
SỔ ĐỊA CHÍNH
Sổ được lập cho từng đơn vị xã, phường, thị trấn để ghi người sử dụng đất và các thông tin về sử dụng đất của người đó. Sổ địa chính là một chế độ ...
SỔ KẾ TOÁN
Sổ dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan của tổ chức, cá nhân thuộc diện áp dụng Luật kế toán.Tổ ...
SỔ LAO ĐỘNG
Sổ dùng để ghi chép tóm tắt lý lịch và các thông tin liên quan đến quá trình tham gia quan hệ lao động của người lao động theo quy định của pháp luật.Sổ lao ...
SỔ LƯƠNG
Sổ dùng để ghi chép các khoản tiền lương, thu nhập thực nhận hàng tháng của người lao động trong một đơn vị sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.Sổ lương được ...
SỔ SÉC ĐỊNH MỨC
Sổ gồm nhiều tờ séc được giới hạn mức tiền thanh toán tối đa cho cả cuốn.Sổ séc định mức được quy định ở Bản thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt ban hành ...
SÔNG QUỐC TẾ
Sông chảy qua lãnh thổ của hai hay nhiều quốc gia.Trong thực tế, thuật ngữ "sông quốc tế” thường chỉ được dùng để chỉ những con sông lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ...
SƠ THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ
Xét xử lần đầu vụ án dân sự.Tòa án cấp huyện, Tòa án cấp tỉnh có thẩm quyền sơ thẩm những vụ án dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án (Điều 30, Điều 32 ...
SỞ
Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở ...
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Hình thức tổ chức thị trường chứng khoán, tạo ra địa điểm và phương tiện để phục vụ việc mua, bán chứng khoán.Pháp nhân tự chủ về tài chính, thực hiện việc tổ chức, quản ...
SỞ HỮU
Quan hệ xã hội thông qua đó xác định tài sản thuộc về ai? Do ai chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản trong xã hội (Xt. Quan hệ sở hữu). 
SỞ HỮU CHUNG
Sở hữu của nhiều chủ sở hữu đối với khối tài sản. Sở hữu chung bao gồm sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất. Tài sản thuộc sở hữu chung là ...
SỞ HỮU TOÀN DÂN
Một hình thức sở hữu mang tính xã hội hóa triệt để đối với các tư liệu sản xuất chủ yếu, trong đó toàn dân là chủ sở hữu đối với tài sản.Tài sản thuộc ...
SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ ĐẤT ĐAI
Sở hữu mà trong đó toàn dân là chủ sở hữu đối với đất đai.Toàn dân thực hiện quyền năng chủ sở hữu đất đai thông qua tổ chức đại diện do họ lập ra ...
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Sở hữu đối với kết quả sáng tạo tinh thần (loại tài sản đặc biệt) bao gồm quyền đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; quyền đối với đối tượng sở hữu ...
SỞ HỮU TƯ NHÂN
Một hình thức sở hữu trong đó cá nhân sở hữu đối với tài sản hợp pháp của mình.Sở hữu tư nhân bao gồm sở hữu cá thể, sở hữu tiểu chủ và sở hữu ...
SUY ĐOÁN CHỨNG CỨ
Suy đoán pháp luật về sự tồn tại của sự kiện có giá trị chứng minh của chứng cứ.Trong tự nhiên và xã hội, quan hệ nhân quả giữa các sự kiện nhiều trường hợp ...
SUY ĐOÁN LỖI
Đánh giá của các chủ thể có thẩm quyền trong việc giải quyết các vụ án hình sự về lỗi của một người khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.