Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1360 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

NGƯỜI NỘP THUẾ
là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 2 của Luật thuế sử dụng đất phí ...
ĐẤT SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH CÔNG CỘNG
Đất sử dụng vào mục đích công cộng bao gồm: đất giao thông, thủy lợi; đất xây dựng công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể ...
ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai ...
TEM BƯU CHÍNH VIỆT NAM
Tem Bưu chính Việt Nam phải thể hiện:a) Dòng chữ “Việt Nam”;b) Dòng chữ “Bưu chính”;c) Giá in trên mặt tem (nếu có) bằng tiền đồng Việt Nam.Chủ đề và ...
MẠNG BƯU CHÍNH CÔNG CỘNG
Mạng bưu chính công cộng được xây dựng và phát triển theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Các điểm phục vụ của mạng ...
MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA
Mã bưu chính quốc gia gồm tập hợp các ký tự nhằm xác định một hoặc một nhóm địa chỉ bưu chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ...
HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
là thoả thuận giữa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và người gửi, theo đó doanh nghiệp chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi đến địa điểm ...
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
là đơn vị phụ thuộc của Tổ chức trọng tài nước ngoài được thành lập và tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội hoạt động trọng tài tại Việt Nam theo ...
CHI NHÁNH
là đơn vị phụ thuộc của Tổ chức trọng tài nước ngoài, được thành lập và thực hiện hoạt động trọng tài tại Việt Nam theo quy định của Luật ...
PHÍ TRỌNG TÀI
là khoản thu từ việc cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài. Phí trọng tài gồm:a) Thù lao Trọng tài viên, chi phí đi lại và ...
HIỆP HỘI TRỌNG TÀI
là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Trọng tài viên và Trung tâm trọng tài trong phạm vi cả nước. Việc thành lập và hoạt động của Hiệp ...
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CÓ THẨM QUYỀN THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI
là Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Hội đồng trọng tài ra phán quyết.(Theo Khoản 1 Điều 8 Luật Trọng tài ...
NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN LÀM CON NUÔI
Trẻ em dưới 16 tuổiNgười từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con ...
ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC HÀNG THÁNG
Đối tượng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng bao gồm:a) Gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người ...
ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG
Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm:a) Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của Luật Người khuyết tật ...
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP
là cơ sở cung cấp nội dung chương trình, thiết bị, tài liệu dạy và học, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ giáo dục, tổ chức giáo dục phù ...
GIÁO DỤC HÒA NHẬP
là phương thức giáo dục chủ yếu đối với người khuyết tật.Giáo dục bán hòa nhập và giáo dục chuyên biệt được thực hiện trong trường hợp chưa đủ điều ...
PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Phương thức giáo dục người khuyết tật bao gồm giáo dục hòa nhập, giáo dục bán hòa nhập và giáo dục chuyên biệt.(Theo Khoản 1 Điều 28 Luật người khuyết ...
CƠ SỞ CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT
là cơ sở nuôi dưỡng, cung cấp dịch vụ tư vấn, trợ giúp người khuyết tật.Cơ sở chăm sóc người khuyết tật bao gồm:a) Cơ sở bảo trợ xã hội;b) ...
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
là biện pháp thực hiện tại cộng đồng nhằm chuyển giao kiến thức về vấn đề khuyết tật, kỹ năng phục hồi và thái độ tích cực đến người khuyết ...
CƠ SỞ CHỈNH HÌNH, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
là cơ sở cung cấp dịch vụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người khuyết tật.Cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng bao gồm:a) Viện chỉnh hình, phục ...
NGƯỜI KHUYẾT TẬT
là người mắc bệnh tâm thần ở trạng thái kích động, trầm cảm, có ý tưởng, hành vi tự sát hoặc gây nguy hiểm cho người khác được hỗ trợ ...
NGÀY NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM
Ngày 18 tháng 4 hàng năm là Ngày người khuyết tật Việt Nam.(Theo Điều 11 Luật người khuyết tật 2010)
QUỸ TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT
là quỹ xã hội từ thiện nhằm huy động nguồn lực trợ giúp người khuyết tật.Quỹ trợ giúp người khuyết tật được hình thành từ các nguồn sau đây:a) Đóng ...
TỔ CHỨC VÌ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
là tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật.(Theo Khoản 2 ...
TỔ CHỨC CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
là tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật để đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên là ...
NGƯỜI KHUYẾT TẬT NHẸ
là người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 3 Luật Người khuyết tật 2010.(Theo điểm c Khoản2 Điều 3 ...
NGƯỜI KHUYẾT TẬT NẶNG
là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày(Theo điểm b Khoản2 Điều 3 ...
NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG
là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày(Theo điểm a Khoản2 Điều 3 Luật người ...
DẠNG TẬT
Dạng tật bao gồm:a) Khuyết tật vận động;b) Khuyết tật nghe, nói;c) Khuyết tật nhìn;d) Khuyết tật thần kinh, tâm thần;đ) Khuyết tật trí tuệ;e) Khuyết tật khác.(Theo Khoản 1, ...
CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM
là cơ sở sử dụng năng lượng hằng năm với khối lượng lớn theo quy định của Chính phủ.Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ...
CỔ PHẦN ƯU ĐÃI CỔ TỨC
Là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được ...
KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
là việc một tổ chức tín dụng bị đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước do có nguy cơ mất khả năng chi trả, mất ...
NĂM TÀI CHÍNH
Năm tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm ...
HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ
là điều hòa vốn và thực hiện các hoạt động ngân hàng đối với thành viên là các quỹ tín dụng nhân dân.(Theo Khỏan1 Điều 117 Luật Ngân hàng nhà ...
HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH
là việc cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính và phải có một trong các điều kiện sau đây:1. Khi kết ...
TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ HỢP TÁC XÃ
là loại hình tổ chức tín dụng được tổ chức theo mô hình hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng nhằm mục đích chủ yếu là tương ...
TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)
là người điều hành cao nhất của tổ chức tín dụng, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ ...
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được ...
VỐN PHÁP ĐỊNH
Chính phủ quy định mức vốn pháp định đối với từng loại hình tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ...