Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1200 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

HÒA GIẢI KHÔNG THÀNH
là trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận.Trong trường hợp này, các bên có quyền yêu cầu tiếp tục hòa giải hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức ...
HÒA GIẢI THÀNH
là trường hợp các bên đạt được thỏa thuận.(Theo Khoản 1 Điều 24 Luật Hòa giải 2013)
ĐỊA ĐIỂM HÒA GIẢI
là nơi xảy ra vụ, việc hoặc nơi do các bên hoặc hòa giải viên lựa chọn, bảo đảm thuận lợi cho các bên.(Theo Khoản 1 Điều 20 Luật Hòa ...
TỔ HÒA GIẢI
Tổ hòa giải có tổ trưởng và các hòa giải viên. Mỗi tổ hòa giải có từ 03 hòa giải viên trở lên, trong đó có hòa giải viên nữ. ...
HÒA GIẢI VIÊN
Người được bầu làm hòa giải viên phải là công dân Việt Nam thường trú tại cơ sở, tự nguyện tham gia hoạt động hòa giải và có các tiêu ...
BÁO CÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
là người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền mời tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, bao gồm:1. Lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ...
ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm:a) Cán bộ, công chức; viên chức quản lý;b) Đại biểu dân cử;c) Người quản lý trong doanh ...
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
là cơ sở giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, kỹ năng quân sự cho các đối tượng theo quy định của Luật Giáo dục quốc ...
SẢN PHẨM XUẤT KHẨU
Là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác(Theo Khoản 3, Điều 1 Luật thuế GTGT sửa đổi 2013)
CƠ SỞ THƯỜNG TRÚ CỦA DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI
là cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh ...
CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI
là cơ sở cho việc cảnh báo, chỉ đạo, chỉ huy, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.Tiêu chí phân cấp độ rủi ro thiên tai bao gồm:a) ...
QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
là quỹ được thành lập ở cấp tỉnh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Quỹ phòng, chống thiên tai không bao gồm ngân sách nhà nước và ...
DÂN QUÂN TỰ VỆ
là lực lượng tại chỗ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo phương án phòng, chống thiên tai của địa phương và sự điều động của người có ...
DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
là doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khoa học và công nghệ để tạo ra sản phẩm, hàng hoá từ kết quả nghiên cứu khoa học ...
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu theo chức năng của tổ chức khoa ...
CHỨC DANH CÔNG NGHỆ
là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cá nhân hoạt động trong từng lĩnh vực công nghệ.(Theo Khoản 2 Điều 19 Luật ...
CHỨC DANH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực nghiên cứu khoa học của cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học, gồm trợ lý nghiên cứu, nghiên ...
ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
là việc sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để xác định năng lực và hiệu quả hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.(Theo Khoản 1 ...
NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Ngày 18 tháng 5 hằng năm là Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam.(Theo Điều 7 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013)
LỰC LƯỢNG CHỐNG KHỦNG BỐ
Lực lượng chống khủng bố gồm:a) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được giao thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố;b) Các lực lượng ...
BIỆN PHÁP KHẨN CẤP CHỐNG KHỦNG BỐ
là biện pháp được thực hiện ngay khi khủng bố đã, đang hoặc có căn cứ để cho rằng sẽ xảy ra nhằm kịp thời ngăn chặn khủng bố, loại ...
GIẢM TRỪ GIA CẢNH
là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế ...
BIỂU TƯỢNG CỦA THỦ ĐÔ
là hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.(Theo Điều 6 Luật Thủ đô 2012)
LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN
là luật sư làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức không phải là tổ chức hành nghề luật sư.(Theo Khoản 19 Điều 1 Luật Luật ...
NGƯỜI THAM DỰ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
là người tập sự đã hoàn thành thời gian tập sự theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật Luật sư sửa đổi 2012(Theo Khoản 6 Điều 1 ...
ĐOÀN LUẬT SƯ
là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức và hoạt động theo Luật này và Điều lệ ...
THỜI GIAN TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
là mười hai tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 16 của Luật Luật sư sửa đổi 2012. Thời gian tập sự hành nghề ...
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC
là quy hoạch chuyên ngành bao gồm quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quy ...
THU NHẬP ĐÃ PHÂN PHỐI CHO THÀNH VIÊN, HỢP TÁC XÃ THÀNH VIÊN
là tài sản thuộc sở hữu của thành viên, hợp tác xã thành viên. Thành viên, hợp tác xã thành viên có thể giao thu nhập đã phân phối cho ...
VỐN GÓP
là tiền đồng Việt Nam, các loại tài sản khác được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam bao gồm ngoại tệ, hiện vật, giá trị quyền sử dụng đất, ...
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
là cơ quan quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do hội nghị thành lập hoặc đại hội thành viên bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo thể ...
CHI NHÁNH
là đơn vị trực thuộc của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng, nhiệm vụ của hợp ...
TRỤ SỞ CHÍNH CỦA HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
là địa điểm giao dịch của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên đường, ...
BÁN CHỈ ĐỊNH, BÁN TRỰC TIẾP RỘNG RÃI CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG
Các mặt hàng dự trữ quốc gia được bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng bao gồm:a) Thóc, vắc xin, hóa chất khử trùng, thuốc bảo vệ thực ...
DANH MỤC HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
Danh mục hàng dự trữ quốc gia bao gồm các nhóm hàng sau đây:a) Lương thực;b) Vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn;c) Vật tư thông dụng động viên ...
NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC DỰ TRỮ QUỐC GIA
Người làm công tác dự trữ quốc gia bao gồm:a) Công chức, viên chức làm việc tại cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách;b) Người làm công ...
THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ DỰ TRỮ QUỐC GIA
là thanh tra việc chấp hành pháp luật về dự trữ quốc gia theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.(Theo Khoản ...
DỰ TRỮ QUỐC GIA
Dự trữ quốc gia được hình thành từ các nguồn sau đây:Ngân sách nhà nước;Nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước được đưa vào dự trữ quốc ...
CƠ SỞ PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM
là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập phải đăng ký hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản theo quy định tại khoản ...
LƯU TRỮ TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC
là lưu trữ chuyên ngành và được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.(Theo Khoản 1 Điều 8 Luật Tài nguyên nước 2012)