Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1200 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN)
Là các doanh nghiệp do công ty mẹ, doanh nghiệp cấp II trực tiếp nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó.(Theo Khoản ...
QUYỀN CHI PHỐI CỦA MỘT DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI MỘT DOANH NGHIỆP KHÁC
Bao gồm ít nhất một trong các quyền sau đây:- Quyền sở hữu duy nhất của doanh nghiệp;- Quyền của cổ đông, thành viên góp vốn chi phối của doanh ...
ĐỐI TƯỢNG CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY MẸ
Là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với công ty mẹ theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp.(Theo Khoản 4 ...
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ NGÀNH NGHỀ KHÔNG LIÊN QUAN)
Là ngành nghề không phái sinh hoặc không phát triển từ ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính.(Theo Khoản 3 Điều ...
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ NGÀNH NGHỀ CÓ LIÊN QUAN)
Là ngành nghề phụ trợ hoặc phái sinh từ ngành nghề kinh doanh chính, trên cơ sở điều kiện và lợi thế của ngành nghề kinh doanh chính hoặc sử ...
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
Là ngành nghề được xác lập từ mục đích đầu tư thành lập và chiến lược phát triển doanh nghiệp, do chủ sở hữu quy định và giao cho doanh ...
ỨNG DỤNG CÔNG TRÌNH
Là sử dụng công trình trong thực tiễn nhằm phục vụ lợi ích của con người và xã hội.(Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ ...
CÔNG BỐ CÔNG TRÌNH
Là việc đưa công trình ra trước công chứng dưới dạng xuất bản, thuyết trình, trưng bày, trình diễn và các hình thức khác.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định ...
ĐẶT GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là việc tổ chức, cá nhân sáng lập ra giải thưởng về khoa học và công nghệ để xét, tặng cho tổ chức khoa học công nghệ, cá nhân hoạt ...
TÁC GIẢ CÔNG TRÌNH
Là người trực tiếp sáng tạo ra công trình; trong trường hợp có hai người trở lên cùng trực tiếp sáng tạo ra công trình thì họ là đồng tác ...
CỤM CÔNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAO GỒM:
- Tập hợp các công trình khoa học và công nghệ của cùng một tác giả hoặc các đồng tác giả đã được xác định thuộc một lĩnh vực khoa ...
CÔNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là sản phẩm của lao động sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, bao gồm:- Công ...
BÙN THẢI
Là bùn hữu cơ hoặc vô cơ được nạo vét, thu gom từ các bể tự hoại, mạng lưới thu gom và chuyển tải, hồ điều hòa, kênh mương, cửa ...
COD (VIẾT TẮT CỦA CỤM TỪ CHEMICAL OXYGEN DEMAND)
Là lượng oxy cần thiết để oxy hóa các hợp chất hóa học trong nước bao gồm cả vô cơ và hữu cơ.(Theo Khoản 20 Điều 2 Nghị định 80/2014/NĐ-CP ...
QUY HOẠCH CHUYÊN NGÀNH THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI (GỌI TẮT LÀ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC)
Là việc xác định các lưu vực thoát nước (nước mưa, nước thải), phân vùng thoát nước thải; dự báo tổng lượng nước mưa, nước thải; xác định nguồn tiếp ...
NGUỒN TIẾP NHẬN
Là cáo nguồn nước chảy thường xuyên hoặc định kỳ như sông suối, kênh rạch, ao hồ, đầm phá, biển, các tầng chứa nước dưới đất.(Theo Khoản 18 Điều 2 ...
LƯU VỰC THOÁT NƯỚC
Là một khu vực nhất định mà nước mưa hoặc nước thải được thu gom vào mạng lưới thoát nước chuyển tải về nhà máy xử lý nước thải hoặc ...
ĐIỂM XẢ
Là nơi xả nước từ hệ thống thoát nước ra nguồn tiếp nhận.(Theo Khoản 16 Điều 2 Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải)
ĐIỂM ĐẤU NỐI
Là các điểm xả nước của các hộ thoát nước vào hệ thống thoát nước.(Theo Khoản 15 Điều 2 Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải)
HỒ ĐIỀU HÒA
Là các hồ tự nhiên hoặc nhân tạo có chức năng tiếp nhận nước mưa và điều hòa tiêu thoát nước cho hệ thống thoát nước.(Theo Khoản 14 Điều 2 ...
CỐNG BAO
Là tuyến cống chuyển tải nước thải từ các giếng tách nước thải để thu gom toàn bộ nước thải khi không có mưa và một phần nước thải đã ...
HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI
Bao gồm mạng lưới cống, giếng tách dòng, đường ống thu gom và chuyển tải nước thải, trạm bơm nước thải, nhà máy xử lý nước thải, cửa xả,... và ...
HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA
Bao gồm mạng lưới cống, kênh mương thu gom và chuyển tải, hồ điều hòa, các trạm bơm nước mưa, cửa thu, giếng thu nước mưa, cửa xả và các ...
HỆ THỐNGTHOÁTNƯỚC NỬA RIÊNG
Là hệ thống thoát nước chung có tuyến cống bao để tách nước thải đưa về nhà máy xử lý.(Theo Khoản 10 Điều 2 Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước ...
HỆ THỐNGTHOÁTNƯỚC RIÊNG
Là hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt;(Theo Khoản 10 Điều 2 Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải)
HỆ THỐNGTHOÁTNƯỚC CHUNG
Là hệ thống trong đó nước thải, nước mưa được thu gom trong cùng một hệ thống;(Theo Khoản 10 Điều 2 Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý ...
HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC GỒM
Mạng lưới thoát nước (đường ống, cống, kênh, mương, hồ điều hòa...), các trạm bơm thoát nước mưa, nước thải, các công trình xử lý nước thải và các công ...
NƯỚC THẢI KHÁC
Là nước đã qua sử dụng mà không phải là nước thải sinh hoạt.(Theo Khoản 9 Điều 2 Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải)
NƯỚC THẢI SINH HOẠT
Là nước thải ra từ các hoạt động sinh hoạt của con người như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân...(Theo Khoản 8 Điều 2 Nghị định 80/2014/NĐ-CP về ...
NƯỚC THẢI
Là nước đã bị thay đổi đặc điểm, tính chất do sử dụng hoặc do các hoạt động của con người xả vào hệ thống thoát nước hoặc ra môi ...
HỘ THOÁT NƯỚC
Là các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong nước, nước ngoài sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam xả nước thải vào hệ thống thoát ...
ĐƠN VỊ THOÁT NƯỚC
Là tổ chức cung ứng dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống thoát nước theo hợp đồng quản lý vận hành.(Theo Khoản 5 Điều 2 Nghị định 80/2014/NĐ-CP về ...
GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI (GỌI TẮT LÀ GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC)
Là toàn bộ chi phí sản xuất được tính đúng, tính đủ và mức lợi nhuận hợp lý cho một mét khối nước thải (1m3) để thực hiện các nhiệm ...
CHI PHÍ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI (GỌI TẮT LÀ CHI PHÍ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC)
Là các chi phí để thực hiện các nhiệm vụ thu gom, tiêu thoát nước mưa và thu gom, xử lý nước thải tại khu vực có dịch vụ thoát ...
DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI (GỌI TẮT LÀ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC)
Là các hoạt động về quản lý, vận hành hệ thống thoát nước nhằm đáp ứng yêu cầu thoát nước mưa, nước thải và xử lý nước thải theo các ...
HOẠT ĐỘNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Là các hoạt động về quy hoạch, thiết kế, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thoát nước.(Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát ...
BẢN SAO
Là:- Bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công văn hành chính).- Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu ...
THƯƠNG NHÂN NHẬN QUYỀN BÁN LẺ XĂNG DẦU
Là thương nhân kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo phương thức nhượng quyền thương mại từ thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu.(Theo Khoản 15 ...
ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU
Là thương nhân làm đại lý để thực hiện việc bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình cho bên giao đại lý là thương ...
TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU
Là thương nhân làm đại lý kinh doanh xăng dầu, ngoài việc tự tiêu thụ xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình còn phải tổ ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH