Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1080 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

BỘ TƯ LỆNH HÓA HỌC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
Là Cơ quan thường trực của Cơ quan đầu mối quốc gia; đại diện cho Cơ quan đầu mối quốc gia giải quyết các công việc liên quan đến công ...
BỘ QUỐC PHÒNG
Là Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về thực hiện phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (sau đây gọi tắt là Cơ quan đầu ...
XÁC LẬP DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BỊ CHỈ ĐỊNH
Là việc cơ quan có thẩm quyền của việt nam lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách, công bố danh sách; đề nghị đưa vào danh sách, đưa ra ...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BỊ CHỈ ĐỊNH
Là một nhóm người, một người, pháp nhân hoặc chủ thể tham gia vào việc phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được liệt ...
TÀI KHOẢN
Tài khoản bao gồma) Bất kỳ thể thức hoặc thỏa thuận nào mà một tổ chức tài chính chấp nhận việc ký gửi của một tài sản; cho phép rút ...
TÀI SẢN LIÊN QUAN ĐẾN PHỔ BIẾN VÀ TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT
Tài sản liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt bao gồma) Tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền chiếm hữu, ...
PHÒNG, CHỐNG PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT
Là các hoạt động ngoại giao, kinh tế, quân sự, an ninh, thực thi pháp luật, tình báo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và các hoạt động ...
TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT
Là hoạt động cung cấp tiền, tài sản hoặc hỗ trợ tiền, tài sản cho các chủ thể nhà nước hoặc phi nhà nước để phổ biến vũ khí hủy ...
TIỀN CHẤT
Là đơn chất hoặc hợp chất đóng vai trò quyết định được sử dụng trong bất kỳ công đoạn nào của một quá trình công nghệ để tạo thành các ...
VẬT LIỆU, CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ LƯỠNG DỤNG
Là vật liệu, công nghệ và thiết bị có thể dùng cho mục đích dân sự hoặc sản xuất, buôn bán, vận chuyển và các hoạt động khác liên quan ...
VẬT LIỆU LIÊN QUAN TỚI VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ VẬT LIỆU LIÊN QUAN)
Là các hạng mục, vật liệu, trang thiết bị, hàng hóa, hay công nghệ bao gồm cả vật liệu, công nghệ và thiết bị lưỡng dụng liên quan đến các ...
PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT
a) Là hoạt động làm lan rộng kiến thức, công trình nghiên cứu khoa học, các thành phần tiền chất, vật liệu liên quan của chủ thể nhà nước hoặc ...
VŨ KHÍ SINH HỌC
Là vũ khí dựa trên đặc tính gây bệnh hoặc truyền bệnh của các tác nhân sinh học gây dịch giết hại hàng loạt cho người, động vật, thực vật. ...
VŨ KHÍ HÓA HỌC
Là vũ khí dựa trên đặc tính gây độc cao và tác động nhanh của các loại hóa chất. vũ khí hóa học bao gồm hóa chất độc và các ...
VŨ KHÍ PHÓNG XẠ
Là vũ khí dùng chất phóng xạ để sát thương sinh lực bằng bức xạ ion hóa làm nhiễm xạ môi trường xung quanh, phương tiện kỹ thuật và các ...
VŨ KHÍ HẠT NHÂN
Là vũ khí dựa trên cơ sở sử dụng năng lượng được giải phóng từ các phản ứng phân chia hạt nhân và phản ứng tổng hợp hạt nhân không ...
VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT HAY CÒN GỌI LÀ VŨ KHÍ HỦY DIỆT LỚN
Là các loại vũ khí được chế tạo, sản xuất có khả năng sát thương cao trên diện rộng, có khả năng hủy diệt, gây tổn thất lớn về sinh ...
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THAM MƯU, GIÚP ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
Là cơ quan quản lý Quỹ; sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ quản lý Quỹ theo quy định của pháp luật, có con dấu và ...
QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
Là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được thành lập ở cấp tỉnh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Tồn Quỹ cuối năm được chuyển ...
TÀU CHỞ HÀNG KHÔ
Tàu chở hàng khô, gồm: Hàng tổng hợp, hàng rời, hàng thiết bị, gỗ dăm, gỗ cây, ngũ cốc, hàng đóng bao, hàng sắt thép.(Theo Khoản 1 Điều 5 Nghị ...
PHƯƠNG ÁN PHÁ DỠ TÀU BIỂN
Là kế hoạch do chủ cơ sở phá dỡ tàu biển lập để thực hiện việc phá dỡ đối với từng tàu biển.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 82/2019/NĐ-CP)
CƠ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN
Là khu vực chuyên dụng để phá dỡ tàu biển.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 82/2019/NĐ-CP)
PHÁ DỠ TÀU BIỂN
Là hoạt động tháo dỡ toàn bộ cấu trúc tàu biển tại cơ sở phá dỡ tàu biển.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 82/2019/NĐ-CP)
CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA
Là đầu mối tiếp nhận và trao đổi thông tin, chứng từ điện tử của cơ quan nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với cơ ...
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TIẾP NHẬN CỦA CƠ QUAN XỬ LÝ
Là chấp nhận hoặc từ chối hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hành chính tới Cổng thông tin một cửa quốc gia.(Theo Điểm c Khoản 2 Điều 20 ...
CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ
Chứng từ điện tử gồm: tờ khai, đơn đăng ký, xác nhận đăng ký hoặc các hình thức khác được khai, thông báo thông qua Cổng thông tin một cửa ...
CHỨNG TỪ THUỘC HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
Là chứng từ điện tử, chứng từ giấy.(Theo Khoản 1 Điều 14 Nghị định 85/2019/NĐ-CP)
CÁC GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRÊN CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA
Các giao dịch điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (sau đây gọi là các giao dịch điện tử) bao gồm:Khai, nhận, phản hồi thông tin về ...
CƠ QUAN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH
Là cơ quan nhà nước được bộ quản lý ngành, lĩnh vực phân công thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá ...
QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH
Là việc áp dụng hệ thống các biện pháp, quy trình nghiệp vụ nhằm xác định, đánh giá và phân loại mức độ rủi ro, làm cơ sở để quyết ...
KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH
Là việc cơ quan kiểm tra chuyên ngành căn cứ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để xem xét, đánh giá, xác định ...
CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN
Là môi trường cho các cơ chế một cửa quốc gia của các nước thành viên asean kết nối với nhau.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định 85/2019/NĐ-CP)
NGƯỜI SỬ DỤNG HỆ THỐNG
Là các đối tượng được phép truy cập vào cổng thông tin một cửa quốc gia.(Theo Khoản 8 Điều 3 Nghị định 85/2019/NĐ-CP)
NGƯỜI KHAI
Là tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 85/2019/NĐ-CP)
CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ
Là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính thông qua cổng thông tin ...
HỒ SƠ HÀNH CHÍNH
Là các thông tin, chứng từ, tài liệu do người khai khai, nộp, xuất trình theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với từng thủ tục hành chính ...
CƠ QUAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (SAU ĐÂY GỌI LÀ CƠ QUAN XỬ LÝ)
Là cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất ...
HỆ THỐNG XỬ LÝ CHUYÊN NGÀNH
Là hệ thống thông tin của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có chức năng xử lý hồ sơ của người khai, kết nối, trao đổi thông tin thông ...
CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA
Là một hệ thống thông tin tích hợp để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, ...
THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
Là việc người khai gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính khác liên quan đến hàng hóa xuất ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH