Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1000 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
Là hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí, kể cả các hoạt động phục vụ trực tiếp cho các hoạt động này như ...
NGƯỜI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NIÊM PHONG, MỞ NIÊM PHONG VẬT CHỨNG
Là người được cơ quan, người có thẩm quyền giao tiến hành tố tụng hình sự, thi hành án.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 127/2017/ NĐ-CP về quy định  ...
GIẤY NIÊM PHONG
Là giấy có tính bền vững cao, trên đó ghi tên cơ quan chủ trì tổ chức niêm phong vật chứng, họ tên, chữ ký hoặc điểm chỉ (kèm chú ...
MỞ NIÊM PHONG VẬT CHỨNG
Là gỡ giấy niêm phong và mở đóng gói hoặc đóng kín vật chứng đối với vật chứng được đóng gói hoặc đóng kín; gỡ giấy niêm phong đối với ...
NIÊM PHONG VẬT CHỨNG
Là việc bảo đảm tính nguyên vẹn của vật chứng bằng cách:a) Đưa vật chứng vào trạng thái được bảo vệ an toàn, bao gồm gói, đóng hộp, đưa vào ...
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Là báo cáo sơ kết, tổng kết hoặc tổng hợp, đánh giá và dự báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của ...
BÁO CÁO VỀ VỤ, VIỆC QUY ĐỊNH TRONG NGHỊ ĐỊNH 128/2017/NĐ-CP
Là các vụ, việc có dấu hiệu làm oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; vụ, việc có khiếu kiện kéo dài nhiều năm; vụ, việc có tính ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI
Là một bộ phận của Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, được xây dựng và quản lý thống nhất trên phạm vi cả nước.(Theo Điểm a ...
BẢO TRÌ THEO KHỐI LƯỢNG THỰC TẾ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI
Là việc Nhà nước giao cho doanh nghiệp thực hiện việc bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và thực hiện thanh toán cho doanh nghiệp theo ...
BẢO TRÌ THEO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN
Là việc Nhà nước giao khoán cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động bảo trì theo các tiêu chuẩn chất lượng được xác định trong một thời gian với một ...
CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN
Là cơ quan thực hiện mở sổ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được giao quản lý theo quy định của pháp luật về kế toán.(Theo ...
CHUYỂN NHƯỢNG CÓ THỜI HẠN QUYỀN KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI
Là việc Nhà nước chuyển giao trong một thời gian nhất định quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi gắn với việc đầu tư nâng cấp, ...
CHO THUÊ QUYỀN KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI
Là việc Nhà nước chuyển giao quyền khai thác tài sản cho đơn vị khai thác tài sản kết cấu hạ tầng kinh doanh hạ tầng thủy lợi trong một ...
ĐƠN VỊ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI
Là doanh nghiệp, tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Thủy lợi được Nhà nước giao vận hành, khai thác ...
CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI
Là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thủy ...
CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ
Là công trình phục vụ quản lý, khai thác và bảo vệ không gắn liền với công trình thủy lợi bao gồm: Nhà, trạm, đường quản lý, thiết bị quan ...
TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI (BAO GỒM CẢ ĐẤT GẮN VỚI CÔNG TRÌNH THỦY LỢI) DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ
Là tài sản công bao gồm: Đập (đập thủy lợi và các công trình phụ trợ gắn liền với đập thủy lợi), hồ chứa nước (gồm đập tạo hồ, tràn, ...
CÔNG TRÌNH KHÁC
Là công trình có quy mô không thuộc các trường hợp: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công ...
CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
Công trình hàng hải bao gồm bến cảng, cầu cảng, cảng dầu khí ngoài khơi, bến phao, luồng hàng hải, vũng quay tàu, báo hiệu hàng hải, hệ thống hỗ ...
SẢN PHẨM XUẤT KHẨU
Là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng ...
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC CỦA SCIC
Là các đơn vị trực thuộc SCIC do Hội đồng thành viên quyết định thành lập sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương để thực ...
CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC, CHI NHÁNH CỦA SCIC
Là đơn vị không có vốn và tài sản riêng. Toàn bộ vốn, tài sản của đơn vị hạch toán phụ thuộc, chi nhánh thuộc sở hữu của SCIC và ...
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA SCIC
Là đại diện trực tiếp của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại SCIC, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu đối với ...
VỐN ĐIỀU LỆ CỦA SCIC
Là 50.000 tỷ đồng (năm mươi nghìn tỷ đồng).(Theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định 148/2017/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư ...
BIỂU TƯỢNG (LOGO) CỦA SCIC
Là màu nâu đỏ, vàng nhạt, xám được đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký số 116473 do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA SCIC TẠI DOANH NGHIỆP KHÁC
Là người được SCIC cử, ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm của SCIC đối với một phần hoặc toàn bộ phần vốn của SCIC tại ...
CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA SCIC
Là công ty có vốn góp của SCIC ngoài các công ty nêu tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 148/2017/NĐ-CP (bao gồm cả các doanh nghiệp tiếp ...
CÔNG TY CON CỦA SCIC
Là công ty do SCIC thành lập và nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (không bao gồm các doanh nghiệp tiếp nhận theo quy định của Chính phủ về ...
ĐƠN VỊ THUỘC SCIC
Là các đơn vị hạch toán phụ thuộc nằm trong cơ cấu tổ chức của SCIC(Theo Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị định 148/2017/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức ...
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ SCIC)
Là doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; được Nhà nước đầu tư vốn điều lệ và giao quản lý vốn nhà nước tại các doanh ...
BÁO CÁO TÀI SẢN CÔNG
Gồm:a) Báo cáo kê khai tài sản công;b) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công.(Theo  Khoản 3 Điều 125 Nghị định 151/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật ...
TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỐI TÁC THAM GIA LIÊN DOANH, LIÊN KẾT
Bao gồm:- Năng lực, kinh nghiệm của đối tác trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động liên doanh, liên kết;- Hiệu quả của phương án tài chính;- Cơ sở ...
CHI PHÍ HỢP LÝ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHO THUÊ TÀI SẢN
Chi phí hợp lý có liên quan đến việc cho thuê tài sản gồm:a) Chi phí khấu hao tài sản cố định cho thuê;b) Chi phí định giá, thẩm định ...
RỦI RO ĐỐI VỚI TÀI SẢN CÔNG
Là sự đe dọa và tổn thất về tài sản công do tác động của thiên tai, hỏa hoạn và các nguyên nhân bất khả kháng khác.(Theo Khoản 1 Điều ...
HỆ THỐNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ TÀI SẢN CÔNG
Là hệ thống công nghệ thông tin do Bộ Tài chính tổ chức xây dựng, quản lý và vận hành, hướng dẫn sử dụng để thực hiện việc bán tài ...
TIỀN CẤP QUYỀN LỰA CHỌN SỬ DỤNG KHO SỐ PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Là khoản tiền các tổ chức, cá nhân phải trả cho Nhà nước (ngoài phí, lệ phí theo quy định) khi được cấp quyền sử dụng đối với những đầu ...
GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÍNH THÀNH TIỀN
Là giá trị tài sản cố định được tính trong giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị.(Theo Khoản 1 Điều 104 Nghị định 151/2017/NĐ-CP về hướng ...
TÀI SẢN LÀ KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
Là công trình xây dựng và các tài sản khác được xác định là kết quả dự án theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.(Theo ...
ĐƠN VỊ MUA SẮM TẬP TRUNG CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG, CÁC TỈNH
Là đơn vị thuộc các bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh được giao nhiệm vụ thực hiện mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp ...
ĐƠN VỊ MUA SẮM TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA
Là đơn vị thuộc Bộ Y tế hoặc đơn vị khác được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung thuốc thuộc danh mục thuốc ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH