Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 811 đến 840 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

ĐƠN VỊ TÍNH THUẾ
Đơn vị xác định giá trị của mức thuế phải đóng đối với một loại đối tượng chịu thuế.Ở Việt Nam, đơn vị tính thuế được xác định với đa số các loại thuế bằng ...
ĐƠN XIN XÓA ÁN TÍCH
Đơn xin xóa án tích là văn bản do người đã chấp hành xong hình phạt sau một thời hạn do luật định, tự viết và ký tên (theo mẫu) đề nghị với Tòa án có thẩm quyền xem xét, ra ...
ĐƯA VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH
Biện pháp xử lý hành chính khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định áp dụng đối với người có hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.Đưa vào cơ sở chữa ...
ĐƯA VÀO CƠ SỞ GIÁO DỤC
Biện pháp xử lý hành chính do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định áp dụng đối với người thực hiện hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.Đưa vào cơ sở ...
ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG
Biện pháp xử lý hành chính do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định, áp dụng đối với người chưa thành niên có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.Các đối ...
ĐỨC TRỊ
Học thuyết chính trị chủ trương “điều hành chính sự bằng đạo đức”. Phương thức cai trị bằng đạo đức đã xuất hiện tại Trung Quốc từ thời Tây Chu (1066- 771 trước Công nguyên), ...
ĐƯỢC LỢI VỀ TÀI SẢN KHÔNG CÓ CĂN CỨ PHÁP LUẬT
Sự phát sinh quyền tài sản hoặc chấm dứt nghĩa vụ tài sản của chủ thể không dựa trên căn cứ do pháp luật quy định hoặc tuy có căn cứ nhưng căn cứ đã ...
ĐƯƠNG NHIÊN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Chấm dứt hợp đồng lao động do có sự thỏa thuận của các bên, do ý chí của người thứ ba có thẩm quyền hoặc trong trường hợp người lao động chết.Đương nhiên chấm dứt hợp đồng ...
ĐƯƠNG NHIÊN MẤT QUỐC TỊCH
Không còn quốc tịch của một quốc gia theo điều kiện mất quốc tịch được quy định trong luật của quốc gia đó.Người đương nhiên mất quốc tịch do nhiều nguyên nhân như gia nhập ...
ĐƯƠNG SỰ
Cá nhân, pháp nhân tham gia tố tụng dân sự với tư cách là nguyên đơn hoặc bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (Xt. Nguyên đơn; Bị đơn; Người có ...
ĐƯỜNG CƠ SỞ
Ranh giới phía ngoài của nội thủy và là ranh giới phía trong của lãnh hải.Đường cơ sở do quốc gia ven biển tự xác định phù hợp với quy định của Công ước luật ...
EO BIỂN QUỐC TẾ
Con đường hàng hải tự nhiên nối các vùng biển, đại dương và được sử dụng vào mục đích giao thông hàng hải quốc tế.Trong thực tiễn, có những eo biển có ý nghĩa rất ...
ÉP BUỘC KẾT HÔN
Dùng quyền lực bắt người khác phải kết hôn trái với ý muốn của họ.Hành vi ép buộc kết hôn có cùng tính chất với hành vi cưỡng ép kết hôn. Chỉ coi là có ...
ÉP GIÁ
Buộc bên mua hoặc bên bán chấp nhận cái giá cao hơn hay thấp hơn giá thị trường của loại hàng hóa đem bán.Ép giá là hiện tượng không bình thường trong mua bán, lợi dụng các ...
GÁ BẠC
(Hành vi) cho sử dụng địa điểm làm nơi thực hiện việc đánh bạc để trục lợi.Gá bạc là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự xã hội, tạo điều kiện ...
GÁN NỢ
Chuyển nghĩa vụ trả nợ của mình đối với người thứ ba sang người có nợ mình hay chuyển giao quyền đòi nợ của mình đối với người thứ ba sang cho người mà mình ...
GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG
(Hành vi) vi phạm quy tắc xử sự được đặt ra cho mỗi công dân ở nơi công cộng, xâm phạm tình trạng ổn định của sinh hoạt chung xã hội.Hành vi gây rối trật tự công ...
GIA ĐÌNH
Tập hợp những người gắn bó với nhau do quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau theo quy ...
GIA HẠN
Việc kéo dài thêm một khoảng thời gian nhất định cho khoảng thời gian được xác định là thời hạn đã đến thời điểm kết thúc trong các giao lưu dân sự hoặc trong các ...
GIA HẠN NỢ
(Việc chủ nợ chấp thuận) kéo dài thêm khoảng thời gian ngoài thời hạn đã thỏa thuận theo yêu cầu của bên vay để người có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ trả nợ.Gia hạn ...
GIA HẠN TÍN DỤNG
(Việc tổ chức tín dụng chấp thuận) kéo dài thêm khoảng thời gian ngoài thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng theo yêu cầu của bên vay.Gia hạn tín dụng ...
GIA NHẬP ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Hành động của chủ thể luật quốc tế đồng ý chấp nhận sự ràng buộc với điều ước quốc tế mà chủ thể đó chưa phải là thành viên.Gia nhập điều ước quốc tế chỉ ...
GIÁ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN
Giá niêm yết tại thị trường giao dịch tập trung ở thời điểm mà theo giá đó người bán sẽ bán chứng khoán.Giá chào bán chứng khoán được thực hiện theo kết quả khớp lệnh ...
GIÁ CHÀO MUA CHỨNG KHOÁN
Giá niêm yết tại thị trường giao dịch tập trung ở thời điểm mà theo giá đó người mua sẽ mua chứng khoán.Giá chào mua chứng khoán được thực hiện theo kết quả khớp lệnh ...
GIÁ ĐẤT
Số tiền tính trên một đơn vị diện tích đất do Nhà nước quy định hoặc được hình thành trong giao dịch về quyền sử dụng đất.Cần phân biệt giá đất do Nhà nước quy ...
GIÁ ĐÓNG CỬA
Giá thực hiện tại lần khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch chứng khoán.Giá đóng cửa gồm giá mua và giá bán chứng khoán được xác định theo phương thức đấu giá. Vì cùng ...
GIÁ MỞ CỬA
Giá thực hiện tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày giao dịch chứng khoán.Giá mở cửa gồm giá mua và giá bán chứng khoán được xác định theo phương thức đấu giá. Do cùng ...
GIÁ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN
Giá chào mua cao nhất và giá chào bán thấp nhất được đưa ra công khai trên bảng tại thị trường giao dịch tập trung để mua, bán chứng khoán.Trong thời kỳ sơ khai, giá niêm yết ...
GIÁ THÚ
Là sự phối hợp giữa nam và nữ nhằm mục đích thiết lập nên một gia đình chính thức, cùng nhau sinh sống, chung thủy, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau, sinh đẻ con cái để ...
GIÁ TRỊ BẢO HIỂM
Giá trị của đối tượng được bảo hiểm do thỏa thuận mà người chủ sở hữu đối tượng bảo hiểm và công ty bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm để xác định phí bảo hiểm ...