Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1160 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

TÊN GÓI THẦU
Tên gói thầu thể hiện tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu, phù hợp với nội dung nêu trong dự án, dự toán mua sắm. ...
TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP
Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp bao gồm đại lý đấu thầu, đơn vị sự nghiệp được thành lập với chức năng thực hiện đấu thầu chuyên nghiệp.(Theo Khoản 1 ...
ĐẤU THẦU HẠN CHẾ
Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một ...
ĐẤU THẦU RỘNG RÃI
là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự.(Theo Khoản 1 Điều 20 Luật đấu ...
CHI PHÍ TRONG ĐẤU THẦU QUA MẠNG
Chi phí trong đấu thầu qua mạng bao gồm:a) Chi phí tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và ...
CHI PHÍ TRONG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:a) Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề ...
CHI PHÍ TRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Chi phí trong lựa chọn nhà thầu bao gồm:a) Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, ...
NGÔN NGỮ SỬ DỤNG TRONG ĐẤU THẦU
là tiếng Việt đối với đấu thầu trong nước; là tiếng Anh hoặc tiếng Việt và tiếng Anh đối với đấu thầu quốc tế.(Theo Điều 9 Luật đấu thầu 2013)
HÀNH VI GÂY LÃNG PHÍ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
Hành vi gây lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước trong doanh nghiệp, bao gồm:a) Quản lý, sử dụng vốn nhà nước kém hiệu quả, gây thất ...
SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN TÁI CHẾ VÀ CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
được xác định là phương thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả. Các dự án đầu tư tái chế, sử dụng tài nguyên tái chế và sử ...
HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC, TIÊU CHUẨN, CHẾ ĐỘ
Định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm căn cứ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bao gồm:1. Định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có ...
BAO GÓI, NHÃN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Bao gói thuốc bảo vệ thực vật phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:a) Vật liệu phải bền chắc, không bị thuốc bảo vệ thực vật chứa bên trong ...
BẢO QUẢN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Việc bảo quản thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ hướng dẫn về bảo quản của nhà sản xuất ghi trên nhãn, bao gói; bảo đảm an toàn đối ...
VẬN CHUYỂN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội ...
KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Việc khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phải thực hiện đối với tất cả thuốc bảo vệ thực vật trước khi đăng ký vào Danh mục thuốc bảo vệ ...
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện và phải được quản lý theo danh mục.(Theo Khoản 1 Điều 48 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013)
KIỂM DỊCH THỰC VẬT NỘI ĐỊA
Chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi vận chuyển vật thể từ vùng bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật đến các vùng khác phải khai ...
KIỂM DỊCH THỰC VẬT QUÁ CẢNH
Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi quá cảnh Việt Nam phải được cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương đồng ...
KIỂM DỊCH THỰC VẬT XUẤT KHẨU
Vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi xuất khẩu phải được kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.(Theo Khoản ...
ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT
là cửa khẩu đầu tiên hoặc nơi mà từ đó vật thể được đưa vào Việt Nam, trường hợp đặc biệt thì được thực hiện tại địa điểm khác có ...
KIỂM DỊCH THỰC VẬT
được thực hiện đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và kiểm dịch thực vật nội địa theo quy định tại ...
NGUỒN KINH PHÍ CHỐNG DỊCH HẠI THỰC VẬT
Nguồn kinh phí chống dịch hại thực vật bao gồm:a) Ngân sách nhà nước;b) Kinh phí của chủ thực vật;(Theo Khoản 1 Điều 21 Luật Bảo vệ và kiểm dịch ...
NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN
là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, nắm vững chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, am hiểu thực tế, có khả ...
TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN CẤP HUYỆN
Trụ sở tiếp công dân cấp huyện được thành lập ở mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, là nơi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, ...
TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN CẤP TỈNH
Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh được tổ chức ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, là nơi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến ...
TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN Ở TRUNG ƯƠNG
Trụ sở tiếp công dân ở trung ương được đặt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, là nơi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến ...
TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN
là nơi để công dân trực tiếp đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở trung ương hoặc lãnh đạo Đảng, chính ...
ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHUYÊN NGÀNH
là đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được tổ chức để đáp ứng yêu cầu hoạt động đặc thù của cơ sở do người đứng đầu cơ quan, ...
KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, bao gồm:a) Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật; ...
CƠ SỞ
là nơi sản xuất, kinh doanh, công trình công cộng, trụ sở làm việc, khu chung cư và công trình độc lập khác theo danh mục do Chính phủ quy ...
ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ
là tổ chức gồm những người được giao nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở, hoạt động theo chế độ chuyên trách hoặc không chuyên trách.(Theo Khoản ...
THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không ...
DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM
là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do ...
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
là đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:a) Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước thành lập;b) Trung tâm dịch vụ việc làm ...
DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Dịch vụ việc làm bao gồm: tư vấn, giới thiệu việc làm; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung ...
CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
Người lao động đạt yêu cầu ở bậc trình độ kỹ năng nghề nào thì được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ đó theo ...
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ
là tổ chức hoạt động có điều kiện và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng ...
ĐỐI TƯỢNG VAY VỐN TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM
Đối tượng được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm bao gồm:a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh;b) Người lao ...
QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM
Nguồn hình thành Quỹ quốc gia về việc làm bao gồm:a) Ngân sách nhà nước;b) Nguồn hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;c) Các nguồn hợp ...
CÓ SÁNG KIẾN
là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu ...