Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1160 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

BÊN THUÊ TÀI CHÍNH (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ BÊN THUÊ)
Là tổ chức, cá nhân hoạt động tại Việt Nam, trực tiếp sử dụng tài sản thuê cho mục đích hoạt động của mình.(Theo Khoản 10 Điều 3 Nghị định ...
BÊN CHO THUÊ TÀI CHÍNH (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ BÊN CHO THUÊ)
Là công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho ...
TÀI SẢN CHO THUÊ TÀI CHÍNH (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ TÀI SẢN CHO THUÊ)
Là máy móc, thiết bị hoặc tài sản khác theo quy định của ngân hàng nhà nước. ngân hàng nhà nước hướng dẫn cụ thể các loại tài sản cho ...
CHO THUÊ TÀI CHÍNH
Là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính với bên thuê tài chính. ...
TÍN DỤNG TIÊU DÙNG
Là hình thức cấp tín dụng cho mục đích tiêu dùng của cá nhân bằng nghiệp vụ cho vay bao gồm cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng và ...
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH
Là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chính là cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính ...
CÔNG TY TÀI CHÍNH TÍN DỤNG TIÊU DÙNG
Là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chính trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng theo quy định của Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty ...
CÔNG TY TÀI CHÍNH BAO THANH TOÁN
Là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chính trong lĩnh vực bao thanh toán theo quy định của Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài ...
CÔNG TY TÀI CHÍNH CHUYÊN NGÀNH
Gồm công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định 39/2014/NĐ-CP về ...
CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Là công ty tài chính được thực hiện các hoạt động quy định tại luật các tổ chức tín dụng và Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty ...
GIÁ ĐẤT PHỔ BIẾN TRÊN THỊ TRƯỜNG
Là mức giá xuất hiện với tần suất nhiều nhất trong các giao dịch đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, giá đất xác ...
THU NHẬP RÒNG
Là thu nhập được xác định bằng cách lấy tổng thu nhập trừ đi tổng chi phí.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất)
THỬA ĐẤT TRỐNG
Là thửa đất mà tại thời điểm định giá không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định ...
CAN THIỆP THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Là việc ngân hàng nhà nước mua, bán, hoán đổi ngoại tệ và vàng và thực hiện các hình thức can thiệp khác trên thị trường trong nước.(Theo Khoản 10 ...
HẠN MỨC ĐẦU TƯ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC
Là mức ngoại hối tối đa được phép đầu tư theo đối tác và hình thức đầu tư do thống đốc ngân hàng nhà nước quy định trong từng thời ...
TIÊU CHUẨN ĐẦU TƯ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC
Bao gồm  mức xếp hạng tín nhiệm của đối tác được phép đầu tư dự trữ ngoại hối nhà nước, loại chứng khoán, giấy tờ có giá được phép đầu ...
CƠ CẤU ĐẦU TƯ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI CHÍNH THỨC
Bao gồm  tỷ lệ của các loại ngoại tệ và khối lượng vàng; tỷ lệ đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ, ...
ĐẦU TƯ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC
Là việc ngân hàng nhà nước gửi, mua, bán ngoại tệ và vàng; mua, bán chứng khoán, các loại giấy tờ có giá khác bằng ngoại tệ; ủy thác đầu ...
SINH LỜI
Là có chênh lệch dương giữa tổng thu nhập trừ chi phí đầu tư dự trữ ngoại hối chính thức trong năm tài khóa.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định ...
THANH KHOẢN DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC
Là khả năng sẵn sàng đáp ứng ngoại tệ và vàng phục vụ mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, chính sách tỷ giá và vàng, can ...
BẢO TOÀN DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC
Là bảo đảm an toàn dự trữ ngoại hối nhà nước thông qua việc tuân thủ cơ cấu, tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư dự trữ ngoại hối nhà nước ...
DỰ TRỮ NGOẠI HỐI CHÍNH THỨC
Bao gồm quỹ dự trữ ngoại hối và quỹ bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 50/2014/NĐ-CP về quản lý dự ...
DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC
Là tài sản bằng ngoại hối được thể hiện trong bảng cân đối tiền tệ của ngân hàng nhà nước bao gồm:- Dự trữ ngoại hối nhà nước chính thức ...
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Là doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.(Theo Khoản 8 Điều 3 Nghị định 49/2014/NĐ-CP về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh ...
NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Là Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN ĐỐI VỚI PHẦN VỐN ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN)
Là cá nhân được chủ sở hữu ủy quyền bằng văn bản để thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu tại doanh nghiệp.(Theo Khoản 6 ...
CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
Là bộ tài chính và sở tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp).(Theo Khoản ...
CHỦ SỞ HỮU
Là cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một ...
THANH TRA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Là hoạt động xem xét, đánh giá và xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền định kỳ hoặc đột xuất theo căn cứ, trình tự, thủ tục ...
KIỂM TRA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Là hoạt động xem xét, xác minh, làm rõ và kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền định kỳ hoặc đột xuất theo căn cứ, trình tự, ...
GIÁM SÁT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Là hoạt động theo dõi, tổng hợp và phân tích, đánh giá thường xuyên hoặc định kỳ của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo trình tự, thủ ...
CHỦ SỞ HỮU CƠ SỞ IN, CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY
Là tổ chức, cá nhân nắm giữ vốn của cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy hoặc là thành viên hợp danh trong trường hợp cơ sở in, cơ ...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ IN, CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY
Là người đại diện theo pháp luật được ghi tên tại một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy ...
CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY
Là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp cung cấp dịch vụ photocopy.(Theo Khoản 7 Điều 2 Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt ...
CƠ SỞ IN
Là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp thực hiện đầy đủ hoặc từng công đoạn chế bản, in, gia công sau in.(Theo Khoản ...
THIẾT BỊ NGÀNH IN
Là máy móc, công cụ để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in, photocopy (sau đây gọi chung là thiết bị in).(Theo Khoản ...
SẢN PHẨM IN
Là sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ, thiết bị ngành in trên các loại vật liệu khác nhau, bao gồm:- Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo ...
GIA CÔNG SAU IN
Là sử dụng công nghệ, thiết bị, công cụ, chuyên môn kỹ thuật để thực hiện các công việc gia công tờ in thành sản phẩm in hoàn chỉnh theo ...
IN
Là sử dụng công nghệ, thiết bị để tạo ra sản phẩm in.(Theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in)
CHẾ BẢN
Là tạo ra bản phim, bản can, khuôn in để in hoặc bản mẫu để photocopy.(Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in)

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH