Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1040 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

ĐƠN VỊ MUA SẮM TẬP TRUNG QUỐC GIA
Là đơn vị mua sắm tập trung thuộc Bộ Tài chính để thực hiện nhiệm vụ mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tài sản tập trung cấp ...
TÀI SẢN ĐƯỢC ĐƯA VÀO DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG
Là tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi ...
GIÁ BÁN NIÊM YẾT TÀI SẢN CÔNG
Là giá trị đánh giá lại.(Theo Khoản 2 Điều 26 N Nghị định 151/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công)
CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
Là việc thay đổi mục đích sử dụng của tài sản công. Việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công phải phù hợp với đặc điểm, tính chất ...
DIỆN TÍCH CHUYÊN DÙNG
Là diện tích sử dụng để phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan, tổ chức; bao gồm:a) Diện tích sử dụng cho hoạt động tiếp nhận và trả ...
DIỆN TÍCH SỬ DỤNG CHUNG
Là diện tích sử dụng phục vụ hoạt động chung trong trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức; bao gồm: Phòng họp (bao gồm hội trường dưới 100 ...
DIỆN TÍCH LÀM VIỆC CỦA CÁC CHỨC DANH TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
Là diện tích sử dụng được xác định cho một chỗ làm việc. Một người giữ nhiều chức danh thì áp dụng theo diện tích của chức danh có tiêu ...
CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ
Là công trình không sử dụng cho việc thờ tự của cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo gồm nhà ở, nhà khách, nhà ăn, nhà bếp, tường rào ...
CÔNG TRÌNH TÔN GIÁO
Là công trình xây dựng để làm cơ sở tôn giáo, tượng đài, bia và tháp tôn giáo.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 162/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật tín ngưỡng ...
CÔNG TRÌNH TÍN NGƯỠNG
Là công trình xây dựng để làm cơ sở tín ngưỡng.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 162/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật tín ngưỡng tôn giáo)
GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
Là hạn mức tối đa mà thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng đối với những tổn thất phát sinh ...
DỊCH VỤ LOGISTICS (VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS)
Dịch vụ logistics được cung cấp bao gồm:1. Dịch vụ xếp dỡ container, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay.2. Dịch vụ kho bãi container thuộc dịch vụ ...
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP
Được tính từ thời điểm cá nhân tốt nghiệp một trường nghệ thuật chuyên nghiệp đến thời điểm xét hồ sơ tặng danh hiệunghệ sĩ nhân dân,nghệ sĩ ưu tú ...
GIẢI BẠC QUỐC GIA
Là giải bông sen bạc tại liên hoan phim Việt Nam hoặc giải huy chương bạc tại cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc do ...
GIẢI VÀNG QUỐC GIA
Là giải bông sen vàng tại liên hoan phim Việt Nam hoặc giải huy chương vàng tại cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc do ...
VỐN ĐIỀU LỆ THỰC GÓP
Là tổng số vốn điều lệ mà cổ đông hoặc thành viên góp vốn đã góp vào một doanh nghiệp thể hiện tại báo cáo tài chính của doanh nghiệp ...
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Là thuật ngữ theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán, là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau ...
HỘI ĐỒNG XẾP HẠNG TÍN NHIỆM
Là hội đồng chuyên môn do doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm thành lập đối với mỗi hợp đồng xếp hạng tín nhiệm để quyết định bậc xếp hạng tín ...
HỢP ĐỒNG XẾP HẠNG TÍN NHIỆM
Là hợp đồng được ký kết giữa doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm và tổ chức được xếp hạng tín nhiệm.(Theo Khoản 9 Điều 4 Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định ...
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
Là tên rút gọn của giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch ...
TỔ CHỨC ĐƯỢC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM
Là doanh nghiệp, tổ chức được xếp hạng tín nhiệm hoặc có công cụ nợ được xếp hạng tín nhiệm quy định tại điều 3 Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định ...
DỊCH VỤ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÔNG CỤ NỢ
Là dịch vụ được cung cấp bởi doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm để phân tích, nhận định và xếp hạng về khả năng thực hiện đầy đủ, đúng hạn ...
DỊCH VỤ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
Là dịch vụ được cung cấp bởi doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm để phân tích, nhận định và xếp hạng về khả năng thực hiện đầy đủ, đúng hạn ...
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH
Là người thực hiện những hoạt động: thu thập thông tin, phân tích, nhận định, xếp hạng về khả năng thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ nợ của ...
CÔNG CỤ NỢ:
Là các sản phẩm tài chính xác lập nghĩa vụ nợ. Bao gồm  trái phiếu, khoản vay ngân hàng và các sản phẩm tài chính có phát sinh nghĩa vụ ...
BẬC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM
Là ký hiệu các thứ hạng đánh giá khả năng thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ nợ của tổ chức được xếp hạng tín nhiệm.(Theo Khoản 2 Điều ...
BÁO CÁO KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM
Là báo cáo công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm về tổ chức được xếp hạng tín nhiệm.(Theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch ...
TỔ CHỨC SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC
Là tổ chức có sử dụng vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước và vốn đầu tư khác của ...
TỔ CHỨC SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Là đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí, các chủ đầu tư, ...
DỊCH VỤ TIỀN MẶT
Là hoạt động của ngân hàng nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kho bạc nhà nước cung cấp cho khách hàng trong việc nộp, ...
THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT
Là việc tổ chức, cá nhân sử dụng tiền mặt để trực tiếp chi trả hoặc thực hiện các nghĩa vụ trả tiền khác trong các giao dịch thanh toán.(Theo ...
TIỀN MẶT
Là tiền giấy, tiền kim loại do ngân hàng nhà nước phát hành.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 219/2013/NĐ-CP về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh ...
SỞ HỮU CỔ PHẦN
Bao gồm sở hữu trực tiếp và sở hữu gián tiếp.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 01/2014/NĐ-CP về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức ...
NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC NƯỚC NGOÀI
Là tổ chức nước ngoài có năng lực tài chính và có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền về việc gắn bó lợi ích lâu dài ...
CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI
Là người không mang quốc tịch Việt Nam.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 01/2014/NĐ-CP về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam)
TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI
Bao gồm:- Tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài và chi nhánh của các tổ chức này tại nước ngoài và tại Việt Nam.- Tổ ...
NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Bao gồm tổ chức nước ngoài và cá nhân nước ngoài.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 01/2014/NĐ-CP về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức ...
TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC PHÁP LÝ THÀNH TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỔ PHẦN
Là tổ chức tín dụng đang thực hiện chuyển đổi hình thức pháp lý từ tổ chức tín dụng hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn ...
TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỔ PHẦN
Là tổ chức tín dụng được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, bao gồm: ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính cổ ...
LẬP CÔNG
Là việc người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc tố cáo hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH