Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1040 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

THIẾT KẾ CƠ SỞ
Là các tài liệu thể hiện bằng thuyết minh và các sơ đồ sơ bộ thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu và ...
THẨM TRA
Là việc kiểm tra, đánh giá về mặt chuyên môn của tổ chức, cá nhân có năng lực, kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị và thực hiện hoạt động ...
THẨM ĐỊNH
Là việc kiểm tra, đánh giá của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về công nghệ thông tin, cơ quan có thẩm quyền khác ...
QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Là hoạt động quản lý tổng mức đầu tư, dự toán, định mức chi phí, đơn giá ứng dụng công nghệ thông tin.(Theo Khoản 16 Điều 3 Nghị định 73/2019/NĐ-CP)
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (GỌI TẮT LÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG)
Là hoạt động quản lý trong quá trình thực hiện khảo sát; thiết kế; triển khai và giám sát công tác triển khai; kiểm thử hoặc vận hành thử; nghiệm ...
PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI
Là phần mềm sẵn có; đã được công khai về giá, mô tả chức năng, tính năng kỹ thuật, công nghệ trên cổng/trang thông tin điện tử của tổ chức, ...
PHẦN MỀM NỘI BỘ
Là phần mềm được xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng theo các yêu cầu riêng của tổ chức hoặc người sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc ...
PHẦN MỀM NGUỒN MỞ
Là phần mềm được cung cấp với mã nguồn kèm theo, người sử dụng không phải trả chi phí bản quyền mua mã nguồn nhưng phải tuân thủ các quy ...
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM (XÂY DỰNG PHẦN MỀM)
Là việc gia công, sản xuất phần mềm nhằm đáp ứng yêu cầu của tổ chức, người sử dụng hoặc nhằm mục đích kinh doanh thương mại trên thị trường. ...
NÂNG CẤP PHẦN MỀM
Là việc sửa đổi, làm tăng hiệu năng, khả năng an toàn, bảo mật của phần mềm đã có nhằm tối ưu hóa khả năng xử lý các yêu cầu ...
MỞ RỘNG PHẦN MỀM
Là việc sửa đổi phần mềm để tăng cường chức năng của phần mềm đã có nhằm đáp ứng thêm một số yêu cầu của người sử dụng, yêu cầu ...
KIỂM THỬ PHẦN MỀM
Là việc kiểm tra sự đáp ứng của phần mềm so với yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng và yêu cầu của người sử dụng bằng các kỹ thuật, ...
HỒ SƠ HOÀN THÀNH DỰ ÁN
Là tập hợp các hồ sơ, tài liệu có liên quan tới quá trình đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, cần được lưu trữ khi đưa sản phẩm ...
GIÁM SÁT TÁC GIẢ
Là công việc kiểm tra, giải thích hoặc xử lý những vướng mắc, thay đổi, phát sinh nhằm bảo đảm việc triển khai lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh vật ...
DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến việc nghiên cứu, bỏ vốn để mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ thông tin, thiết lập mới, mở ...
DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÔNG SẴN CÓ TRÊN THỊ TRƯỜNG
Là dịch vụ được thiết lập theo các yêu cầu riêng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị. theo đó, cơ quan, đơn vị thuê ...
DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SẴN CÓ TRÊN THỊ TRƯỜNG
Là dịch vụ công nghệ thông tin được cung cấp ngay khi có nhu cầu mà không phải thông qua đặt hàng để thiết kế, gia công, chế tạo, sản ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU
Là tập hợp các thông tin, dữ liệu được tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.(Theo Khoản 2 Điều ...
BÁO CÁO KINH TẾ-KỸ THUẬT DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (SAU ĐÂY GỌI LÀ BÁO CÁO KINH TẾ-KỸ THUẬT)
Là báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (sau đây gọi là báo cáo nghiên cứu khả thi) được lập trong ...
TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CẠNH TRANH
Tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi phạm các quy định pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh bao gồm:a) Vi phạm có tổ chức;b) Vi phạm nhiều lần; ...
TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CẠNH TRANH
Tình tiết giảm nhẹ trong xử phạt vi phạm các quy định pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh bao gồm:a) Người vi phạm đã có hành vi ngăn chặn, ...
MỨC TIỀN PHẠT CỤ THỂ ĐỐI VỚI MỘT HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CẠNH TRANH
Là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó.Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng ...
TỔNG DOANH THU TRÊN THỊ TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tổng doanh thu trên thị trường liên quan quy định tại các khoản 1 và khoản 2 của Điều 4 Nghị định 75/2019/NĐ-CP được xác định là tổng doanh thu ...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH
Tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt ...
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ CẠNH TRANH
Hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh bao gồm:a) Hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh;b) Hành vi vi phạm quy định ...
THỜI GIAN THỰC TẾ LÀM VIỆC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
Là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có ...
VÙNG THIẾU NƯỚC NGỌT VÀ SẠCH THEO MÙA
Là vùng do điều kiện tự nhiên không có nước ngọt và sạch hoặc có nhưng không đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt từ 01 tháng liên tục trở ...
GIÁ NƯỚC NGỌT VÀ SẠCH ĐỂ TÍNH CHI PHÍ NƯỚC NGỌT VÀ SẠCH TRONG TIỀN LƯƠNG
 là giá kinh doanh 01 mét khối nước sạch do cấp có thẩm quyền ở địa phương quy định(Theo Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định 76/2019/NĐ-CP)
VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 76/2019/NĐ-CP, bao gồm:a) Huyện đảo Trường Sa, Hoàng ...
TÀI SẢN CHUNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ HỢP TÁC
Tài sản chung của các thành viên tổ hợp tác hình thành từ các nguồn:a) Đóng góp của thành viên tổ hợp tác bao gồm: vật, tiền, giấy tờ có ...
TỔ TRƯỞNG TỔ HỢP TÁC
Là người đại diện trong xác lập, thực hiện giao dịch khi được các thành viên tổ hợp tác ủy quyền theo quy định tại Điều 16 của Nghị định ...
ĐẠI DIỆN CỦA TỔ HỢP TÁCTRONG XÁC LẬP, THỰC HIỆN GIAO DỊCH DÂN SỰ
Là cá nhân hoặc pháp nhân được các thành viên tổ hợp tác đồng ý ủy quyền xác lập và thực hiện giao dịch dân sự.(Theo Khoản 1 Điều 16 Nghị ...
TÊN CỦA TỔ HỢP TÁC
Tên của tổ hợp tác chỉ bao gồm hai thành tố sau đây:a) Loại hình “Tổ hợp tác”;b) Tên riêng của tổ hợp tác. Tên riêng được viết bằng các ...
THỜI HẠN HỢP TÁC
Là thời gian các thành viên tổ hợp tác thỏa thuận hợp tác với nhau và ghi trong hợp đồng hợp tác.Thời hạn hợp tác được xác định theo quy ...
PHẦN ĐÓNG GÓP CỦA MỘT THÀNH VIÊN TỔ HỢP TÁC
Là giá trị vốn góp bằng tài sản, công sức (hoạt động hay công việc cụ thể) của thành viên đó đã đóng góp hoặc cam kết đóng góp vào ...
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC
Hợp đồng hợp tác do các thành viên tổ hợp tác tự thỏa thuận, được lập thành văn bản, có chữ ký của một trăm phần trăm (100%) thành viên ...
TỔ HỢP TÁC
Là tổ chức không có tư cách pháp nhân, được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác, gồm từ 02 cá nhân, pháp nhân trở lên tự nguyện ...
ĐỐI TƯỢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM QUA BIÊN GIỚI
Là cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua biên giới, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên ...
ĐỐI TƯỢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO HIỂM, MÔI GIỚI BẢO HIỂM QUA BIÊN GIỚI
Là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài có trụ sở chính tại quốc gia mà Việt Nam và quốc gia đó đã ký kết ...
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM
Là số tiền phải chi, phải trích phát sinh trong kỳ sau khi đã trừ các khoản phải thu để giảm chi phát sinh trong kỳ.(Theo Khoản 5 Điều 1 Nghị ...