Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 920 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

XỬ LÝ THÔNG TIN
Là việc thực hiện một hoặc một số thao tác tạo lập, cung cấp, thu thập, biên tập, sử dụng, lưu trữ, truyền đưa, chia sẻ, trao đổi thông tin ...
CHỦ QUẢN HỆ THỐNG THÔNG TIN
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý trực tiếp đối với hệ thống thông tin. Đối với cơ quan, tổ chức nhà nước, chủ quản ...
TUỔI NGHỈ HƯU
Là độ tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại bộ luật lao động.(Theo Khoản 11 Điều 3 Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung ...
NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
Là tổ chức được doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí lựa chọn để thực hiện giám sát hoạt động quỹ hưu trí theo quy định tại Điều 16 Nghị ...
TỔ CHỨC LƯU KÝ
Là tổ chức được doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí lựa chọn để thực hiện lưu ký tài sản quỹ hưu trí theo quy định tại Điều 15 Nghị ...
DỊCH VỤ QUẢN LÝ QUỸ HƯU TRÍ
Là dịch vụ quản lý các tài khoản hưu trí cá nhân theo ủy quyền của người tham gia quỹ và người sử dụng lao động.(Theo Khoản 8 Điều 3 ...
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
Là tên rút gọn của giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện theo quy định tại điều 37 ...
DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ QUỸ HƯU TRÍ
Là doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.(Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định ...
TÀI SẢN QUỸ HƯU TRÍ
Là tập hợp số dư của các tài khoản hưu trí cá nhân của người lao động tham gia cùng một chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện, được ...
TÀI KHOẢN HƯU TRÍ CÁ NHÂN
Là tài khoản được cấp cho người tham gia quỹ, được quản lý bởi các doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí theo quy định tại điều 18 Nghị định ...
QUỸ HƯU TRÍ
Là tên viết tắt của quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện, là quỹ tài chính để thực hiện chương trình hưu trí, được hình thành từ sự đóng góp ...
CHƯƠNG TRÌNH HƯU TRÍ
Là tên viết tắt của chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện, là chính sách bảo hiểm xã hội mang tính chất tự nguyện nhằm mục tiêu bổ sung ...
NGƯỜI THAM GIA QUỸ
Là người lao động, cá nhân theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 6 Nghị định 88/2016/NĐ-CP, có tài khoản hưu trí cá nhân tại quỹ hưu ...
PHIẾU YÊU CẦU ĐĂNG KÝ HỢP LỆ
Là phiếu có đầy đủ và đúng các nội dung bắt buộc phải kê khai theo mẫu.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm)
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỢP LỆ
Là hồ sơ có đủ phiếu yêu cầu đăng ký và các giấy tờ hợp lệ khác hoặc có phiếu yêu cầu đăng ký hợp lệ trong trường hợp pháp ...
. MÃ SỐ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
Là ký hiệu dãy số và tài khoản đăng ký trực tuyến (gồm tên đăng nhập và mật khẩu) cấp cho cá nhân, pháp nhân để đăng ký trực tuyến ...
HỆ THỐNG DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
Là hệ thống các thông tin về biện pháp bảo đảm bằng các loại tài sản đã được đăng ký trong phạm vi cả nước(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
Là tập hợp các thông tin về biện pháp bảo đảm đã đăng ký được lưu giữ tại cơ quan đăng ký(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 102/2017/NĐ-CP về ...
SỔ ĐĂNG KÝ
Là Sổ địa chính hoặc Sổ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai đối với biện pháp bảo đảm bằng quyền sử ...
ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
Là việc cơ quan đăng ký ghi vào sổ đăng ký hoặc nhập vào cơ sở dữ liệu về việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực ...
BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ
Là hoạt động bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại địa điểm bán hàng.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu)
RƯỢU BÁN THÀNH PHẨM
Là rượu chưa hoàn thiện dùng làm nguyên liệu để sản xuất rượu thành phẩm.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu)
SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG
Là hoạt động sản xuất rượu bằng dụng cụ truyền thống, không sử dụng máy móc, thiết bị công nghiệp.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu)
SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP
Là hoạt động sản xuất rượu trên dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu)
RƯỢU
Là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường ...
TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG DI SẢN THẾ GIỚI
Là tổ chức chịu trách nhiệm trực tiếp bảo vệ và giữ gìn toàn diện di sản thế giới, được thành lập, tổ chức lại, giải thể theo quy định ...
TRUNG TÂM DI SẢN THẾ GIỚI
Là cơ quan của unesco, có trách nhiệm hỗ trợ và cộng tác với các quốc gia thành viên công ước di sản thế giới, các cơ quan tư vấn ...
ỦY BAN DI SẢN THẾ GIỚI
Là tổ chức được đại hội đồng các quốc gia thành viên công ước di sản thế giới bầu chọn theo nhiệm kỳ 04 năm để thực thi công ước ...
QUY CHẾ BẢO VỆ DI SẢN THẾ GIỚI
Là văn bản chi tiết hóa các quy định liên quan tới những biện pháp bảo tồn của kế hoạch quản lý di sản thế giới nhằm giúp các tổ ...
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DI SẢN THẾ GIỚI
Là văn bản tổng hợp các biện pháp bảo tồn giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới, bao gồm cả việc phân công trách nhiệm cụ ...
CỘNG ĐỒNG
Là tập hợp những người đang sinh sống ổn định và lâu dài trong khu vực di sản thế giới và vùng đệm của khu vực di sản thế giới.(Theo ...
VÙNG ĐỆM CỦA KHU VỰC DI SẢN THẾ GIỚI
Là vùng bao quanh hoặc tiếp giáp khu vực di sản thế giới, có tác dụng tạo thêm một lớp bảo vệ cho di sản thế giới và là nơi ...
KHU VỰC DI SẢN THẾ GIỚI
Là vùng chứa đựng các yếu tố gốc tạo nên giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định 109/2017/ NĐ-CP quy ...
TÍNH XÁC THỰC
Là sự biểu hiện một cách trung thực và đáng tin cậy của yếu tố gốc tạo nên giá trị nổi bật toàn cầu về văn hóa của di sản ...
TÍNH TOÀN VẸN
Là sự biểu hiện một cách đầy đủ các yếu tố gốc cấu thành giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị ...
TUYÊN BỐ GIÁ TRỊ NỔI BẬT TOÀN CẦU
Là sự khẳng định của ủy ban di sản thế giới về giá trị, tiêu chí, tính toàn vẹn, tính xác thực và việc quản lý, bảo vệ bền vững ...
GIÁ TRỊ NỔI BẬT TOÀN CẦU
Là sự biểu hiện những ý nghĩa văn hóa và thiên nhiên đặc biệt của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, có tầm quan trọng quốc gia ...
DI SẢN VĂN HÓA VÀ THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI HỖN HỢP
Là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam đáp ứng được tiêu chí của cả di sản văn hóa thế giới ...
DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI
Là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam có giá trị nổi bật toàn cầu về thiên nhiên được UNESCO ghi ...
DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI
Là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam có giá trị nổi bật toàn cầu về văn hóa được UNESCO ghi ...