Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 541 đến 570 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

CƠ QUAN ĐIỀU TRA
Cơ quan tiến hành tố tụng, có nhiệm vụ áp dụng mọi biện pháp do Bộ luật tố tụng hình sự quy định, tiến hành điều tra tất cả các tội phạm xảy ra theo thẩm quyền.Trong sắc lệnh ...
CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Cơ quan quản lý chung hay từng lĩnh vực công tác, có nhiệm vụ thực thi pháp luật và chỉ đạo việc thực hiện các chính sách, kế hoạch của Nhà nước.Ở Việt Nam, cơ ...
CƠ QUAN HÀNH PHÁP
Cơ quan thi hành Hiến pháp và các đạo luật do Quốc hội ban hành.Từ sự thiết lập nền dân chủ tư sản, bộ máy nhà nước được phân chia thành ba bộ phận để ...
CƠ QUAN LÃNHSỰ
Cơ quan quan hệ đối ngoại của một nước tại nước ngoài thực hiện các chức năng lãnh sự trong khu vực lãnh thổ nhất định trên cơ sở thỏa thuận giữa các quốc gia hữu quan.Theo ...
CƠ QUAN LẬP PHÁP
Cơ quan thực hiện chức năng lập pháp của một quốc gia là làm luật và sửa đổi luật.Theo Hiến pháp năm 1992, cơ quan lập pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ...
CƠ QUAN NGANG BỘ
Cơ quan của Chính phủ, không mang tên bộ, nhưng có vị trí, chức năng, địa vị pháp lý của một bộ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh ...
CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Cơ quan nhà nước hoạt động có tính chuyên nghiệp, có chức năng điều hành xã hội trên cơ sở chấp hành và thi hành Hiến pháp, Luật và các văn bản quy phạm pháp ...
CƠ QUAN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC
Cơ quan do nhân dân trực tiếp bầu ra để thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.Cơ quan quyền lực nhà nước có quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp ...
CƠ QUAN THANH TRA ĐẤT ĐAI
Cơ quan thanh tra chuyên ngành về đất đai trực thuộc hệ thống cơ quan tài nguyên và môi trường (cơ quan quản lý nhà nước về đất đai) có nhiệm vụ thanh tra việc ...
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Cơ quan nhà nước có chức năng tổ chức việc thi hành án dân sự.Trước đây, Tòa án là cơ quan tổ chức thi hành án dân sự. Từ ngày 01.6.1993, Pháp lệnh thi hành án dân ...
CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ
Cơ quan do Chính phủ thành lập, quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và hoạt động.Cơ quan thuộc Chính phủ làm việc theo chế độ Thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc ...
CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG
Những cơ quan nhà nước được pháp luật xác định là chủ thể của các quan hệ tố tụng và được giao những quyền và nghĩa vụ tố tụng nhất định.Trong tố tụng hình sự, ...
CƠ QUAN TƯ PHÁP
Cơ quan nhà nước thực hiện quyền tư pháp, một trong ba quyền của quyền lực nhà nước thống nhất.Xét theo sự phân công, các cơ quan tư pháp có chức năng bảo vệ pháp ...
CƠ SỞ CHÍNH TRỊ CỦA CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN
Nền móng mà trên đó hình thành nên bộ máy nhà nước, là điều kiện bảo đảm cho bộ máy nhà nước đó thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân ...
CƠ SỞ DẠY NGHỀ
Tổ chức hoặc cá nhân thực hiện chức năng hoạt động dạy nghề, bổ túc, bồi dưỡng nghề cho người lao động theo quy định của pháp luật và theo hợp đồng học nghề.Cơ sở ...
CỜ PHƯƠNG TIỆN
Cờ nước ngoài treo trên tàu, thuyền của quốc gia dùng làm phương tiện hợp pháp hóa tư cách của tàu, thuyền khi tham gia giao thông quốc tế.Trong trường hợp treo cờ nước ngoài, quốc tịch của tàu ...
CỜ QUỐC TỊCH
Dấu hiệu chính thức mà một quốc gia ấn định và cho phép tàu thuyền hay phương tiện bay được mang để thể hiện rằng tàu thuyền hay phương tiện bay đó thuộc quyền tài phán, chịu sự kiểm ...
CƯ TRÚ
Ở thường xuyên tại một nơi nhất định.Nơi cư trú là nơi công dân đăng ký hộ khẩu thường trú. Khi thay đổi nơi cư trú, người chuyển đi hoặc chủ hộ gia đình, người ...
CƯ TRÚ BẮT BUỘCX. Quản chế
 
CƯ TRÚ CHÍNH TRỊ
Cư trú tại nước ngoài của một người do phải trốn tránh sự truy nã vì các lý do chính trị của quốc giamà họ là công dân hoặc quốc gia mà họ thường trú.Trong ...
CỬ TRI
Người có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử các cơ quan đại biểu của nhân dân (Quốc hội và Hội đồng nhân dân) và có quyền bỏ phiếu bãi nhiệm các đại biểu ...
CƯỚC PHÍ VẬN CHUYỂN
Khoản chi phí vận chuyển được biểu hiện thành số tiền nhất định mà bên thuê vận chuyển phải trả cho bên vận chuyển, số tiền nhà cước phí vận chuyển phụ thuộc vào đối tượng vận chuyển, độ ...
CƯỚC PHÍ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ
Khoản tiền mà bên thuê vận chuyển quốc tế phải trả cho bên vận chuyển để chuyển một số hàng nhất định tới nơi mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng vận chuyển.Về nguyên tắc, ...
CƯỠNG BỨC LAO ĐỘNG
  (Người sử dụng lao động) buộc người lao động làm việc vượt quá những yêu cầu, điều kiện mà hai bên đã cam kết thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.Cưỡng bức ...
CƯỠNG CHẾ
Buộc cá nhân hay tổ chức phải phục tùng một mệnh lệnh, thực hiện một nghĩa vụ, trách nhiệm theo quyết định đã có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Chỉ tổ ...
CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH
1. Bắt buộc phải thi hành một mệnh lệnh, quyết định hành chính.2. Biện pháp do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện đối với cá nhân hay tổ chức đã bị xử phạt ...
CƯỠNG DÂM
 (Hành vi) ép buộc người khác phải miễn cưỡng chịu giao cấu với mình.Cưỡng dâm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền được tôn trọng về nhân phẩm, danh dự của người khác. ...
CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN
 (Hành vi) đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần bằng các thủ đoạn khác để buộc chủ tài sản (hoặc người có trách nhiệm với tài sản) phải giao tài sản.Cưỡng ...
CƯỠNG ÉP
Sử dụng sức mạnh vật chất hoặc tinh thần một cách bất hợp pháp buộc người khác phải thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc trái với ý chí hoặc mong muốn ...
CƯỠNG ÉP KẾT HÔN
Buộc người khác phải kết hôn trái với ý muốn của họ.Hành vi cưỡng ép kết hôn có thể do một trong hai người kết hôn thực hiện đối với người kết hôn kia hoặc ...