Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 600 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

BÊN NHẬN UỶ THÁC MUA BÁN HÀNG HOÁ
là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hoá được uỷ thác và thực hiện mua bán hàng hoá theo những điều kiện đã thoả thuận với ...
UỶ THÁC MUA BÁN HÀNG HOÁ
là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận ...
ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHÂN
là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương ...
KINH DOANH DỊCH VỤ HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI
là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân kinh doanh dịch vụ này cung ứng dịch vụ tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại cho ...
HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI
là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu ...
KINH DOANH DỊCH VỤ TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ
là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ cho thương nhân khác.(Theo Điều 119 ...
TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ
là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về ...
NGƯỜI PHÁT HÀNH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
là người trực tiếp phát hành sản phẩm quảng cáo thương mại.(Theo Điều 115 Luật Thương mại 2005)
PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
là công cụ được sử dụng để giới thiệu các sản phẩm quảng cáo thương mại.Phương tiện quảng cáo thương mại bao gồm:a) Các phương tiện thông tin đại chúng;b) ...
SẢN PHẨM QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
Sản phẩm quảng cáo thương mại gồm những thông tin bằng hình ảnh, hành động, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng chứa đựng nội ...
KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
là hoạt động thương mại của thương nhân để thực hiện việc quảng cáo thương mại cho thương nhân khác.(Theo Điều 104 Luật Thương mại 2005)
HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ DÙNG ĐỂ KHUYẾN MẠI
là hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng.(Theo khoản 1 Điều 94 Luật Thương mại 2005)
KINH DOANH DỊCH VỤ KHUYẾN MẠI
là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác trên cơ sở hợp đồng.(Theo Điều 89 ...
THƯƠNG NHÂN THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh;Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến ...
TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
là trường hợp xảy ra hiện tượng rối loạn thị trường hàng hoá làm cho giao dịch qua Sở giao dịch hàng hóa không phản ánh được chính xác quan ...
HỢP ĐỒNG VỀ QUYỀN CHỌN MUA HOẶC QUYỀN CHỌN BÁN
là thỏa thuận, theo đó bên mua quyền có quyền được mua hoặc được bán một hàng hóa xác định với mức giá định trước (gọi là giá giao kết) ...
HỢP ĐỒNG KỲ HẠN
là thỏa thuận, theo đó bên bán cam kết giao và bên mua cam kết nhận hàng hoá tại một thời điểm trong tương lai theo hợp đồng.(Theo khoản 2 ...
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ
1. Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hoá bao gồm hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn.2. Hợp đồng kỳ hạn là thỏa ...
MUA BÁN HÀNG HÓA QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
là hoạt động thương mại, theo đó các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hóa nhất định qua Sở giao ...
NHÃN HÀNG HOÁ
là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hoá, bao bì thương ...
CHUYỂN KHẨU HÀNG HOÁ
là việc mua hàng từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu ...
TẠM XUẤT, TÁI NHẬP HÀNG HÓA
là việc hàng hoá được đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan ...
TẠM NHẬP, TÁI XUẤT HÀNG HÓA
là việc hàng hoá được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng ...
NHẬP KHẨU HÀNG HÓA
là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu ...
XUẤT KHẨU HÀNG HÓA
là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực ...
MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ
Mua bán hàng hoá quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu.(Theo Điều 27 ...
HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ
Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.(Theo khoản 1 Điều 24 Luật Thương ...
THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI
là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận.(Theo khoản Điều 16 Luật ...
HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI
Hiệp hội thương mại được thành lập để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thương nhân, động viên thương nhân tham gia phát triển thương mại, tuyên ...
“TỈNH ANH HÙNG”, “THÀNH PHỐ ANH HÙNG”
Danh hiệu “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng” để tặng cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt các tiêu chuẩn sau:1. Có thành tích đặc biệt xuất ...
DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC
1. Danh hiệu vinh dự nhà nước để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp ...
THANH TRA ĐIỆN LỰC
Thanh tra Bộ Công nghiệp thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về điện lực, có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành pháp luật về điện lực; phát ...
SỬ DỤNG ĐIỆN LÀM PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ TRỰC TIẾP
là dùng nguồn điện có mức điện áp thích hợp đấu nối trực tiếp vào hàng rào, vật cản, vật che chắn của khu vực được bảo vệ (sau đây ...
HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP
là khoảng không gian giới hạn dọc theo đường dây tải điện hoặc bao quanh trạm điện và được quy định cụ thể theo từng cấp điện áp.Hành lang bảo ...
THANH TRA GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA
là thanh tra chuyên ngành, có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn kỹ thuật và quản lý đối ...
GIẤY VẬN CHUYỂN
là chứng từ giao nhận hàng hoá giữa người kinh doanh vận tải và người thuê vận tải, là chứng cứ để giải quyết tranh chấp.Giấy vận chuyển do người ...
GIẤY GỬI HÀNG HOÁ
là bộ phận của hợp đồng vận tải do người thuê vận tải lập và gửi cho người kinh doanh vận tải trước khi giao hàng hoá. Giấy gửi hàng ...
HỢP ĐỒNG VẬN TẢI HÀNG HOÁ
là sự thoả thuận giữa người kinh doanh vận tải và người thuê vận tải, trong đó xác định quan hệ về quyền và nghĩa vụ của hai bên. Hợp ...
VÉ HÀNH KHÁCH
là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng vận tải hành khách. Vé hành khách phải theo mẫu quy định, trong đó ghi rõ tên, số đăng ký của ...
HỢP ĐỒNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH
là sự thoả thuận giữa người kinh doanh vận tải và người thuê vận tải về vận tải hành khách, hành lý từ cảng, bến nơi đi đến cảng, bến ...