Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 440 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI
Là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thỏa thuận và được hòa giải viên thương mại làm trung gian hòa giải hỗ trợ giải quyết ...
LUỒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA NHÀ NƯỚC
Là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động đi vay, trả nợ vay và các hoạt động tài chính khác của Nhà nước.(Theo điểm c khoản 2 Điều 7 ...
LUỒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC
Là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác, không thuộc ...
LUỒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA NHÀ NƯỚC
Llà luồng tiền phát sinh từ các hoạt động thường xuyên của Nhà nước, không phải là các hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính.(Theo điểm a khoản ...
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 Là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tình hình lưu chuyển tiền tệ, bao gồm các luồng tiền thu vào, các luồng tiền chi ra từ các hoạt ...
NGUỒN VỐN CỦA NHÀ NƯỚC
Bao gồm nguồn vốn hình thành tài sản; thặng dư (hoặc thâm hụt) lũy kế từ hoạt động tài chính nhà nước, nguồn vốn khác của Nhà nước.(Theo điểm c ...
NỢ PHẢI TRẢ CỦA NHÀ NƯỚC
Bao gồm toàn bộ các khoản nợ của Chính phủ, nợ của chính quyền địa phương và các khoản phải trả khác của các đơn vị thuộc đối tượng quy ...
TÀI SẢN CỦA NHÀ NƯỚC
Bao gồm toàn bộ tài sản Nhà nước giao cho các đơn vị thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài ...
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA NHÀ NƯỚC
Là chênh lệch giữa thu nhập và chi phí của Nhà nước trong kỳ báo cáo, phản ánh kết quả thặng dư (thu nhập lớn hơn chi phí) hoặc thâm ...
CHI PHÍ CỦA NHÀ NƯỚC
Bao gồm các khoản chi phí từ nguồn ngân sách nhà nước (chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho con người; chi phí hàng hóa, dịch ...
THU NHẬP CỦA NHÀ NƯỚC
Bao gồm doanh thu thuộc ngân sách nhà nước (doanh thu thuế; doanh thu phí, lệ phí; doanh thu từ dầu thô và khí thiên nhiên; doanh thu từ vốn ...
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
Là báo cáo tài chính tổng hợp, dùng để phản ánh tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính của Nhà nước trên phạm vi ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
 Là báo cáo tài chính tổng hợp, dùng để phản ánh toàn bộ thông tin về tài sản; nợ phải trả; nguồn vốn của Nhà nước trên phạm vi toàn ...
BÁO CÁO TỔNG HỢP THÔNG TIN TÀI CHÍNH HUYỆN
Là báo cáo do Kho bạc Nhà nước cấp huyện lập, phản ánh toàn bộ thông tin tài chính nhà nước có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc ...
BÁO CÁO CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI CHÍNH
Là báo cáo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại khoản 1 các Điều 16, Điều 17, Điều 18 Nghị định 25/2017/NĐ-CP lập theo biểu mẫu ...
LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG
Là làng nghề có nghề truyền thống được hình thành từ lâu đời.(Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn)
LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG
Là làng nghề có nghề truyền thống được hình thành từ lâu đời.(Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn)
LÀNG NGHỀ
 Là một hoặc nhiều cụm dân cư cấp thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc hoặc các điểm dân cư tương tự tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn ...
NGHỀ TRUYỀN THỐNG
Là nghề đã được hình thành từ lâu đời, tạo ra những sản phẩm độc đáo, có tính riêng biệt, được lưu truyền và phát triển đến ngày nay hoặc ...
CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU
Bao gồm công trình phục vụ yêu cầu đảm bảo an ninh, quốc phòng; công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm ...
THÁO DỠ TUYẾN, ĐOẠN TUYẾN, GA ĐƯỜNG SẮT
 Là việc dỡ bỏ và không dùng lại toàn bộ các công trình, hạng mục công trình của tuyến, đoạn tuyến, ga đường sắt đó.(Theo khoản 4 Điều 3 Nghị ...
HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT TẠI KHU VỰC ĐƯỜNG NGANG
 Là vùng đất, khoảng không, vùng nước bao quanh công trình đường sắt, công trình đường bộ tại khu vực đường ngang để đảm bảo an toàn giao thông khu ...
HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
 Là phạm vi được xác định bởi khoảng không, vùng đất, vùng nước xung quanh liền kề với phạm vi bảo vệ công trình đường sắt để bảo đảm an ...
PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
Là giới hạn được xác định bởi khoảng không, vùng đất, vùng nước xung quanh liền kề với công trình đường sắt để quản lý, bảo vệ, ngăn ngừa những ...
CỬ TRI
Được hiểu là Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đăng ký thường trú tại đơn vị hành chính cấp xã chịu ảnh hưởng trực ...
DOANH NGHIỆP THAM GIA LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ
Là doanh nghiệp có hợp đồng thu mua nông sản ổn định (ít nhất có thời hạn là 36 tháng) với nông dân hoặc các tổ chức đại diện của ...
DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA MỚI THÀNH LẬP
 là doanh nghiệp chỉ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ...
NÔNG SẢN
Là sản phẩm của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp.(Theo khoản 7 Điều 3 Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ...
DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ
Là dự án thuộc danh mục ngành, nghề quy định tại Phụ lục I thực hiện tại vùng nông thôn, không thuộc địa bàn đã quy định tại khoản 3 ...
DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
Là dự án thuộc danh mục ngành, nghề quy định tại Phụ lục I thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo ...
DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP ĐẶC BIỆT ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
Là dự án thuộc danh mục ngành, nghề quy định tại Phụ lục I thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó ...
NGÀNH, NGHỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
Bao gồm những ngành, nghề được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP (Phụ lục I) và những ngành, nghề khác theo Quyết định của Thủ ...
VÙNG NÔNG THÔN
Là khu vực địa giới hành chính không bao gồm địa bàn phường thuộc thị xã, quận và thành phố.(Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách ...
PHÒNG, CHỐNG GIAN LẬN BẢO HIỂM TRONG BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP
Là việc thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế các hành vi gian lận trong quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp ...
ĐỀ PHÒNG, HẠN CHẾ TỔN THẤT TRONG BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP
 là việc áp dụng các biện pháp để tránh, hạn chế những tổn thất có thể xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm.(Theo khoản 1 Điều 16 Nghị định 58/2018/NĐ-CP về ...
KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP
 là quá trình nhận dạng, đánh giá, giám sát, quản lý những rủi ro tiềm tàng, có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả thực hiện bảo ...
TÁI BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP
Là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm nông nghiệp của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết ...
ĐỒNG BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP
Là việc hai hay nhiều doanh nghiệp bảo hiểm cùng tham gia giao kết hợp đồng bảo hiểm với bên mua bảo hiểm để bảo hiểm cho một đối tượng ...
BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP
 là loại hình bảo hiểm cho đối tượng sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, theo đó bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp ...
NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP
Là tổ chức, cá nhân có đối tượng sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp(Theo khoản 2 ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH