Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 280 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

KHẮC PHỤC XUNG ĐỘT THÔNG TIN TRÊN MẠNG
Là hoạt động nhằm xử lý sự cố gây xung đột thông tin trên mạng.(Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 142/2016/NĐ-CP về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng)
CHẶN LỌC THÔNG TIN TRÊN MẠNG
Là biện pháp công nghệ, kỹ thuật nhằm tách lọc, ngăn chặn không cho các tín hiệu, gói tin, luồng thông tin gây xung đột đến thông tin, hệ thống ...
NGĂN CHẶN XUNG ĐỘT THÔNG TIN TRÊN MẠNG
Là việc thực hiện các biện pháp công nghệ, kỹ thuật để giám sát, phát hiện, cảnh báo, xác định nguồn gốc, chặn lọc, khắc phục và loại trừ xung ...
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Là văn bản của cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoặc văn bản của tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc đại ...
DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN
gồm doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển có tàu và doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển không có tàu.a) Doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển có tàu ...
NIÊM YẾT GIÁ VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN, PHỤ THU, GIÁ DỊCH VỤ TẠI CẢNG BIỂN
Là việc doanh nghiệp thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, trụ sở của doanh nghiệp và bằng các hình thức thích hợp, rõ ...
GIÁ DỊCH VỤ TẠI CẢNG BIỂN
bao gồm: Giá dịch vụ bốc dỡ công-te-nơ; giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải; giá sử dụng cầu, bến, phao neo; giá dịch vụ lai dắt và giá dịch ...
PHỤ THU NGOÀI GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CÔNG-TE-NƠ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
Là khoản tiền trả thêm cho người vận chuyển ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển (sau đây viết tắt là phụ thu).(Theo khoản 2 ...
GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CÔNG-TE-NƠ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
Là khoản tiền do người thuê vận chuyển trả cho người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển (sau đây viết tắt là giá ...
CÔNG CHỨC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
Là người được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và được đào tạo, ...
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng ...
GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
bao gồm: Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại; Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại; Giấy phép hành nghề quản lý ...
GIẤY PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
bao gồm: Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại; Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại; Giấy phép hành nghề quản lý ...
GIẤY XÁC NHẬN BẢO ĐẢM YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Là Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông ...
GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
bao gồm: Giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi ...
PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
bao gồm: Đề án ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường; dự án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung ...
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
bao gồm: Báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ; báo cáo đánh giá tác động môi trường chi tiết; báo cáo đánh giá tác động môi trường ...
BẢN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
bao gồm: Bản kê khai các hoạt động sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường; bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; bản cam kết bảo vệ môi ...
KHAI THÁC TRÁI PHÉP LOÀI SINH VẬT
Là các hành vi săn bắt, đánh bắt, bẫy bắt, hái, lượm, thu giữ nhằm lấy các sinh vật (bao gồm động vật, thực vật, nấm, vi sinh vật), bộ ...
THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG THÔNG THƯỜNG
Là các thông số môi trường có tên trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải và môi trường xung quanh, trừ các thông số môi trường quy ...
THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NGUY HẠI TRONG KHÍ THẢI VÀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
Là các thông số môi trường có tên trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh, chi tiết trong Mục ...
THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NGUY HẠI TRONG NƯỚC THẢI
Là các thông số môi trường có tên trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại, chi tiết trong Mục I Phụ lục I kèm ...
THẢI BỤI, KHÍ THẢI VÀO MÔI TRƯỜNG
Là việc cá nhân, tổ chức làm phát sinh bụi, khí thải vào môi trường không khí.(Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi ...
XẢ NƯỚC THẢI VÀO MÔI TRƯỜNG
Là việc cá nhân, tổ chức xả các loại nước thải vào môi trường đất, nước dưới đất, nước mặt bên trong và ngoài cơ sở, khu sản xuất, kinh ...
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản; hồ sơ đăng ký khu vực, khối lượng khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng ...
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN QUỐC GIA
Là cơ quan tiếp nhận hồ sơ phê duyệt, công nhận, xác nhận trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đối với khoáng sản ...
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản; hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và ...
GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN, GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN
Là gia hạn thời gian tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân trên cơ sở trữ lượng khoáng sản được phép khai thác ...
VỐN ĐIỀU LỆ CỦA HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
Là tổng số vốn do thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn ...
BẤT KHẢ KHÁNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
Là sự kiện khách quan, không thể lường trước; là sự việc mà tổ chức, cá nhân đã áp dụng mọi biện pháp mà không thể tránh, không thể khắc ...
DI SẢN ĐỊA CHẤT
Là một phần tài nguyên địa chất có giá trị nổi bật về khoa học, giáo dục, thẩm mỹ và kinh tế.(Theo khoản 8 Điều 2 Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng ...
DIỆN TÍCH ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN
Là diện tích được xác định trong đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trong diện tích điều ...
TRỮ LƯỢNG TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Là trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác, xác định trong dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật và được quy ...
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH MỎ
Là người có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật khoáng sản do tổ chức, cá nhân được phép khai thác ...
XÂY DỰNG CƠ BẢN MỎ
Là các công việc được xác định trong dự án đầu tư, thiết kế mỏ, gồm: Xây dựng các công trình (nhà cửa, kho tàng, bến bãi v.v...) phục vụ ...
KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI
Là sản phẩm tài nguyên của khoáng sản, đã khai thác, không còn ở trạng thái tự nhiên nhưng chưa qua đập, nghiền, sàng, phân loại hoặc các hoạt động ...
KHOÁNG SẢN ĐI KÈM
Là loại khoáng sản khác, nằm trong khu vực khai thác, thu hồi được khi khai thác khoáng sản chính đã xác định trong Giấy phép khai thác khoáng sản, ...
KHOÁNG SẢN ĐỘC HẠI
Là loại khoáng sản có chứa một trong các nguyên tố Thủy ngân, Arsen, Uran, Thori, nhóm khoáng vật Asbet mà khi khai thác, sử dụng phát tán ra môi ...
VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ
Là việc vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý bằng tàu biển giữa cảng biển Việt Nam và cảng biển nước ngoài hoặc giữa các cảng biển nước ngoài.(Theo ...
KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN
Là việc sử dụng tàu biển để kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý.(Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận ...