Hệ thống pháp luật

Thư viện thuật ngữ pháp lý

Đang xem kết quả 121 đến 140 trong 9.960 thuật ngữ.
Tro, xỉ, thạch cao được phân định
Là chất thải rắn công nghiệp thông thường và các chất thải rắn công nghiệp thông thường khác đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ ...
Công trình, thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải
Là một phần của hệ thống xử lý nước thải nhằm bảo đảm không xả nước thải chưa được xử lý ra môi trường trong trường hợp hệ thống xử ...
Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong làng nghề
Là cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong làng nghề có hành vi vi phạm quy định về xả nước thải, thải bụi, khí thải, gây ô nhiễm ...
Vùng lõi
Là khu vực chứa đựng các giá trị cốt lõi theo tiêu chí xác lập, công nhận di sản thiên nhiên và được quản lý, bảo vệ hiệu quả, bao ...
Nhóm di sản về môi trường sinh thái quan trọng
bao gồm: các di sản thiên nhiên khi đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường.(Theo điểm d khoản 3 ...
Nhóm di sản về đa dạng sinh học cao
bao gồm: di sản thiên nhiên được xác lập, công nhận khi đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường; ...
Di sản thiên nhiên cấp quốc gia đặc biệt
bao gồm: danh lam thắng cảnh là di tích cấp quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, di sản thiên nhiên thế ...
Di sản thiên nhiên cấp tỉnh
bao gồm: khu bảo tồn thiên nhiên cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sản; danh lam thắng cảnh là di ...
Khu dự trữ sinh quyển
Là khu vực đáp ứng tiêu chí có giá trị đa dạng sinh học đặc biệt cần bảo tồn theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật ...
Nguồn ô nhiễm diện
Là nguồn thải chất ô nhiễm vào môi trường, có tính chất phân tán, không có vị trí xác định.(Theo khoản 21 Điều 3 Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật ...
Đang xem kết quả 121 đến 140 trong 9.960 thuật ngữ.