Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 240 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

THẾ CHẤP TÀI SẢN
là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài ...
BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ
Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm:1. Cầm cố tài sản.2. Thế chấp tài sản.3. Đặt cọc.4. Ký cược.5. Ký quỹ.6. Bảo lưu quyền sở hữu.7. ...
NGHĨA VỤ KHÔNG PHÂN CHIA ĐƯỢC THEO PHẦN
là nghĩa vụ mà đối tượng của nghĩa vụ phải được thực hiện cùng một lúc.(Theo khoản 1 Điều 291 Bộ luật dân sự 2015)
NGHĨA VỤ PHÂN CHIA ĐƯỢC THEO PHẦN
là nghĩa vụ mà đối tượng của nghĩa vụ có thể chia thành nhiều phần để thực hiện.(Theo khoản 1 Điều 290 Bộ luật dân sự 2015)
NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHIỀU NGƯỜI CÓ QUYỀN LIÊN ĐỚI
là nghĩa vụ mà theo đó mỗi người trong số những người có quyền đều có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.(Theo khoản ...
NGHĨA VỤ THAY THẾ ĐƯỢC
là nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện được nghĩa vụ ban đầu thì có thể thực hiện một nghĩa vụ khác đã được bên có quyền ...
NGHĨA VỤ CÓ ĐỐI TƯỢNG TÙY Ý LỰA CHỌN
là nghĩa vụ mà đối tượng là một trong nhiều tài sản hoặc công việc khác nhau và bên có nghĩa vụ có thể tùy ý lựa chọn, trừ trường ...
THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THÔNG QUA NGƯỜI THỨ BA
Khi được bên có quyền đồng ý, bên có nghĩa vụ có thể ủy quyền cho người thứ ba thay mình thực hiện nghĩa vụ nhưng vẫn phải chịu trách ...
NGHĨA VỤ KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN MỘT CÔNG VIỆC
là nghĩa vụ mà theo đó bên có nghĩa vụ không được thực hiện công việc đó.(Theo khoản 2 Điều 281 Bộ luật dân sự 2015)
NGHĨA VỤ PHẢI THỰC HIỆN MỘT CÔNG VIỆC
là nghĩa vụ mà theo đó bên có nghĩa vụ phải thực hiện đúng công việc đó.(Theo khoản 1 Điều 281 Bộ luật dân sự 2015)
ĐỐI TƯỢNG CỦA NGHĨA VỤ
là tài sản, công việc phải thực hiện hoặc không được thực hiện.(Theo khoản 1 Điều 276 Bộ luật dân sự 2015)
HIỆU LỰC CỦA QUYỀN BỀ MẶT
Quyền bề mặt có hiệu lực từ thời điểm chủ thể có quyền sử dụng đất chuyển giao mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước ...
QUYỀN BỀ MẶT
là quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc ...
QUYỀN HƯỞNG DỤNG
là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một ...
QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ
là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác ...
TÀI SẢN BỊ TỊCH THU
Khi tài sản của chủ sở hữu do phạm tội, vi phạm hành chính mà bị tịch thu, sung quỹ nhà nước thì quyền sở hữu đối với tài sản ...
TỪ BỎ QUYỀN SỞ HỮU
Chủ sở hữu có thể tự chấm dứt quyền sở hữu đối với tài sản của mình bằng cách tuyên bố công khai hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ ...
TÀI SẢN VÔ CHỦ
là tài sản mà chủ sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu đối với tài sản đó.Người đã phát hiện, người đang quản lý tài sản vô chủ là ...
SỞ HỮU CHUNG HỖN HỢP
là sở hữu đối với tài sản do các chủ sở hữu thuộc các thành phần kinh tế khác nhau góp vốn để sản xuất, kinh doanh thu lợi nhuận.Tài ...
SỞ HỮU CHUNG TRONG NHÀ CHUNG CƯ
1. Phần diện tích, trang thiết bị và các tài sản khác dùng chung trong nhà chung cư theo quy định của Luật nhà ở thuộc sở hữu chung hợp ...
SỞ HỮU CHUNG CỦA VỢ CHỒNG
1. Sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia.2. Vợ chồng cùng nhau tạo lập, phát triển khối tài sản chung; có ...
SỞ HỮU CHUNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH
1. Tài sản của các thành viên gia đình cùng sống chung gồm tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản ...
SỞ HỮU CHUNG CỦA CỘNG ĐỒNG
là sở hữu của dòng họ, thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân cư khác đối với tài sản được hình thành ...
SỞ HỮU CHUNG HỢP NHẤT
là sở hữu chung mà trong đó, phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu chung không được xác định đối với tài sản chung.Sở hữu chung hợp nhất ...
SỞ HỮU CHUNG THEO PHẦN
là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung.Mỗi chủ sở hữu chung theo phần ...
SỞ HỮU RIÊNG
là sở hữu của một cá nhân hoặc một pháp nhân.(Theo khoản 1 Điều 205 Bộ luật dân sự 2015)
TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU TOÀN DÂN
Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, ...
QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT CỦA NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ CHỦ SỞ HỮU
Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của luật.(Theo Điều ...
QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT CỦA CHỦ SỞ HỮU
Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu hủy hoặc thực hiện các hình thức ...
QUYỀN SỬ DỤNG CỦA NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ CHỦ SỞ HỮU
Người không phải là chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo thỏa thuận với chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật.(Theo Điều 191 Bộ luật ...
QUYỀN SỬ DỤNG CỦA CHỦ SỞ HỮU
Chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo ý chí của mình nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, ...
BẢO VỆ VIỆC CHIẾM HỮU
Trường hợp việc chiếm hữu bị người khác xâm phạm thì người chiếm hữu có quyền yêu cầu người có hành vi xâm phạm phải chấm dứt hành vi, khôi ...
CHIẾM HỮU CÔNG KHAI
là việc chiếm hữu được thực hiện một cách minh bạch, không giấu giếm; tài sản đang chiếm hữu được sử dụng theo tính năng, công dụng và được người ...
CHIẾM HỮU LIÊN TỤC
là việc chiếm hữu được thực hiện trong một khoảng thời gian mà không có tranh chấp về quyền đối với tài sản đó hoặc có tranh chấp nhưng chưa ...
CHIẾM HỮU KHÔNG NGAY TÌNH
là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết hoặc phải biết rằng mình không có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.(Theo Điều 181 Bộ luật dân sự 2015)
CHIẾM HỮU NGAY TÌNH
là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.(Theo Điều 180 Bộ luật dân sự 2015)
CHIẾM HỮU CÓ CĂN CỨ PHÁP LUẬT
Là việc chiếm hữu tài sản trong trường hợp sau đây:a) Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản;b) Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản;c) Người ...
QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN
là quyền của chủ thể trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác.Quyền khác đối với tài sản bao gồm:a) Quyền đối ...
THỜI HIỆU YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
là thời hạn mà chủ thể được quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp ...
THỜI HIỆU KHỞI KIỆN
là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị ...