Hệ thống pháp luật

Thuật ngữ pháp lý mới cập nhật

Cơ sở dữ liệu về tài sản khoa học và công nghệ
Là bộ phận của cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, được xây dựng để thống nhất quản lý tài sản là kết quả của nhiệm ...
Chuyển giao không bồi hoàn phần quyền sở hữu của nhà nước về tài sản
Là việc Nhà nước quyết định giao phần quyền sở hữu đối với tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ ngâ...
Giao quyền sử dụng tài sản
Là việc Nhà nước có quyết định giao cho đối tượng quyền quản lý, khai thác, sử dụng tài sản với những điều kiện cụ thể.(...
Giao quyền sở hữu tài sản
Là việc Nhà nước có quyết định giao quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản cho đối tượng được giao.(Theo khoản 3 Đi...
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng một phần ngân sách nhà nước ( gọi là nhiệm vụ ngân sách hỗ trợ)
Là nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt triển khai bằng nhiều nguồn vốn trong đó...
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước ( gọi là nhiệm vụ ngân sách cấp)
Là nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt triển khai sử dụng toàn bộ ngân sách nhà...
Tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng
Là việc áp dụng quy trình kỹ thuật và thiết bị tiên tiến để tưới theo phương pháp nhỏ giọt, phun mưa, tưới ngầm, bảo đảm...
Thủy lợi nhỏ
Là công trình thủy lợi có nhiệm vụ tích trữ nước, cấp nước, tưới, tiêu, thoát nước có quy mô nhỏ hơn: 20 ha đối với vùng...
Phân loại vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ l
Là việc phân chia, đánh giá, phân cấp chất lượng, giá trị sử dụng, tính chất nguy hiểm và thống kê theo từng loại vũ khí...
Nơi cất giữ vũ khí, công cụ hỗ trợ
Là địa điểm được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bố trí để cất giữ, bảo quản vũ khí, công cụ hỗ trợ bảo đảm an toàn, an n...
Kho vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ
Là công trình được xây dựng trên một địa điểm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí, thiết kế, xây dựng ...
Huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ
Là hoạt động của cơ quan có thẩm quyền trong việc phổ biến các quy định của pháp luật, hướng dẫn bảo quản, vận chuyển, c...
Làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ
Là việc tổ chức, doanh nghiệp có chuyên môn kỹ thuật về vũ khí, công cụ hỗ trợ thực hiện các biện pháp làm mất khả năng ...
Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ kèm theo hàng hóa được bán, dịch vụ được cung ứng
Là phiếu để mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của chính thương nhân đó hoặc để mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của...
Công trình xã hội, văn hóa, thể thao khu công nghiệp, khu kinh tế
Là toàn bộ các công trình phục vụ trực tiếp cho đời sống, hoạt động văn hóa, thể thao của người lao động trong khu công ...
Tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp
Là tỷ lệ diện tích đất công nghiệp đã cho nhà đầu tư thuê, thuê lại để hoạt động sản xuất kinh doanh trên tổng diện tích...
Quy hoạch phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trên phạm vi cả nước
Là quy hoạch được lập và phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch và quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy ...
Doanh nghiệp chế xuất
Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu h...
Mở rộng khu kinh tế
Là việc phát triển thêm diện tích ở khu vực có ranh giới lân cận hoặc liền kề để nâng cao tiềm năng phát triển, tính lan...
Khu kinh tế cửa khẩu
Là khu kinh tế hình thành ở khu vực biên giới đất liền và địa bàn lân cận khu vực biên giới đất liền có cửa khẩu quốc tế...
Khu kinh tế ven biển
Là khu kinh tế hình thành ở khu vực ven biển và địa bàn lân cận khu vực ven biển, được thành lập theo các điều kiện, trì...
Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp
Là dự án đầu tư sử dụng đất thuộc khu công nghiệp để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cho các nhà đầu tư thu...
Phân khu công nghiệp
Là một phần diện tích của khu công nghiệp với ranh giới được xác định, phù hợp với quy hoạch xây dựng của khu công nghiệ...
Mở rộng khu công nghiệp
Là việc phát triển thêm diện tích ở khu vực có ranh giới lân cận hoặc liền kề, có thể kết nối, sử dụng chung hạ tầng kỹ ...
Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ
gồm các khu chức năng: Khu công nghiệp là khu chức năng chính; khu đô thị - dịch vụ có chức năng hỗ trợ, cung cấp các dị...
Cộng sinh công nghiệp trong khu công nghiệp
Là hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp trong một khu công nghiệp hoặc với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khá...
Khu công nghiệp sinh thái
Là khu công nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất sạch hơn và sử dụ...
Khu công nghiệp hỗ trợ
Là khu công nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, thực hiện dịch vụ cho sản xuất các sản phẩm công ngh...
Hợp tác công tư trong hoạt động khuyến nông (gọi là khuyến nông ppp)
Là sự hợp tác giữa Nhà nước với các tổ chức, cá nhân cùng đầu tư, triển khai hoạt động khuyến nông phục vụ phát triển nô...
Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông
Là những chỉ tiêu biểu hiện bằng giá trị hoặc hiện vật được sử dụng để thực hiện nội dung hoạt động khuyến nông.(Theo kh...
Mô hình trình diễn ( gọi chung là mô hình)
Là một nội dung của chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông nhằm áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tiến bộ quản lý có quy mô p...
Kế hoạch khuyến nông địa phương
Là kế hoạch về nội dung và dự toán kinh phí các nhiệm vụ, hoạt động khuyến nông để thực hiện chương trình khuyến nông đị...
Dự án khuyến nông trung ương
Là tập hợp các nội dung hoạt động khuyến nông để thực hiện chương trình khuyến nông trung ương, thời gian thực hiện từ 0...
Đối tượng nhận chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp
Là các tổ chức, cá nhân tiếp nhận công nghệ chuyển giao quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyế...
Chương trình khuyến nông
Là tập hợp các dự án, nhiệm vụ khuyến nông để phục vụ mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn của ngành và địa phương...
Đối tượng thực hiện chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp
Là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp quy định tại khoản...
Phương thức đặc thù chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp
bao gồm: đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, mô hình trình diễn, thông tin tuyên truyền được quy định chi tiết tại Điều 6, Điề...
Khuyến nông
Là hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thông tin, truyền bá kiến thức và đào tạo tay nghề cho nông dân nhằm nâng cao...
Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại việt nam
Là đơn vị phụ thuộc của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài, được thành lập và hoạt động tại Việt Nam nhằm xúc tiến, phát...
Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài
Là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức và chịu sự quản lý, điều hành của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài đang ho...
Liên kết đào tạo
Là việc hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài nhằm thực hiện chương trình đà...
Liên kết giáo dục
Là việc hợp tác giữa cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông của Việt Nam với cơ sở giáo dục nước ngoài thực hi...
Chương trình giáo dục tích hợp
Là chương trình giáo dục của Việt Nam được tích hợp với chương trình giáo dục của nước ngoài, bảo đảm mục tiêu của chươn...
Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn
Là cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, văn hóa, kỹ năng, ch...
Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
Là cơ sở giáo dục do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bỏ vốn đầu tư, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt ...
Trạm nén cng
Là trạm sử dụng máy nén chuyên dùng để nén CNG vào các bồn chứa CNG.(Theo khoản 18 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kin...
Ho chứa lpg chai
Là nơi cất giữ LPG chai với tổng lượng LPG chai tồn chứa từ 70 kg trở lên.(Theo khoản 17 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP ...
Cơ sở kinh doanh khí
bao gồm: thương nhân sản xuất, chế biến khí; thương nhân xuất, nhập khẩu khí; thương nhân kinh doanh mua bán khí; thương...
Thiết bị phụ trợ sử dụng lpg
Là các thiết bị dân dụng dùng để đốt cháy LPG bao gồm: Bếp LPG, ống dẫn LPG, van chai LPG, van điều áp LPG.(Theo khoản 1...
Cửa hàng bán lẻ lpg chai
Là cửa hàng có bán các loại LPG chai và thiết bị phụ trợ sử dụng LPG cho khách hàng.(Theo khoản 14 Điều 3 Nghị định 87/2...