Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 120 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TU BỔ DI TÍCH, BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT TU BỔ DI TÍCH
Là ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về di sản văn hóa đối với nội dung bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do dự án ...
TIÊU CHUẨN BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH
Là chuẩn mực kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, trình tự thực hiện chỉ tiêu, chỉ số kỹ thuật, chỉ số tự nhiên được cơ quan, tổ ...
QUY CHUẨN BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH
Là các quy định bắt buộc áp dụng trong hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về ...
BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH
Là dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích có quy mô nhỏ được lập theo quy định của Luật xây dựng và quy định của Nghị định ...
DỰ ÁN BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH
Là tập hợp đề xuất biện pháp bảo quản, tu bổ, phục hồi các yếu tố gốc của di tích, cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái và các ...
QUY HOẠCH BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH
Là việc xác định nội dung và biện pháp bảo quản, tu bổ, phục hồi các yếu tố gốc của di tích, định hướng tổ chức không gian các hạng ...
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Là các loại thiết bị, dụng cụ, vật liệu, vật tư cấy ghép, thuốc thử và chất hiệu chuẩn in vitro, phần mềm (software) đáp ứng đồng thời các yêu ...
KIỂM LÂM RỪNG ĐẶC DỤNG, KIỂM LÂM RỪNG PHÒNG HỘ
Là tổ chức hành chính thuộc Kiểm lâm trung ương đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ do trung ương quản lý; thuộc Kiểm lâm cấp tỉnh đối với ...
KIỂM LÂM CẤP HUYỆN
Là tổ chức hành chính thuộc Kiểm lâm cấp tỉnh.(Theo Điều 10 Nghị định 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng )
KIỂM LÂM CẤP TỈNH
Là tổ chức hành chính thuộc cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước ...
KIỂM LÂM TRUNG ƯƠNG
Là tổ chức hành chính thuộc cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước về lâm nghiệp.(Theo Điều 8 ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM QUỐC GIA
Là tập hợp dữ liệu ảnh viễn thám được thu nhận tại trạm thu dữ liệu viễn thám quốc gia, dữ liệu ảnh viễn thám mua từ nguồn ngân sách ...
DỮ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM THÔ
Là dữ liệu ảnh viễn thám mức 0 (không) được xử lý sơ bộ, nhằm loại bỏ sai số trong của đầu thu và tín hiệu nhiễu do ảnh hưởng ...
DỮ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM MỨC 0 (KHÔNG)
Là dữ liệu ảnh viễn thám được thu nhận trực tiếp tại trạm thu dữ liệu viễn thám mà chưa qua bất cứ một quá trình hiệu chỉnh nào.(Theo khoản ...
BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG THU NHẬN DỮ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM
Là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự hoạt động bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá ...
VỆ TINH VIỄN THÁM
Là vệ tinh nhân tạo được trang bị các bộ cảm viễn thám nhằm thu thập thông tin về các đối tượng địa lý.(Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định ...
SIÊU DỮ LIỆU VIỄN THÁM
Là các thông tin mô tả về dữ liệu, sản phẩm viễn thám bao gồm nội dung, nguồn gốc, chất lượng và các thông tin khác có liên quan.(Theo khoản ...
SẢN PHẨM VIỄN THÁM
bao gồm dữ liệu ảnh viễn thám, dữ liệu ảnh viễn thám thô, dữ liệu ảnh viễn thám thô đã được hiệu chỉnh bức xạ, hình học và các thông ...
CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG THU NHẬN DỮ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM
bao gồm các trạm thu dữ liệu viễn thám, trạm điều khiển vệ tinh viễn thám.(Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám)
HOẠT ĐỘNG VIỄN THÁM
Là các hoạt động có liên quan đến hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám; thu nhận, lưu trữ, xử lý, cung cấp, khai thác và sử dụng ...
DỮ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM
Là thông tin, hình ảnh đối tượng địa lý được thu nhận từ vệ tinh viễn thám.(Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám)
VIỄN THÁM
Là lĩnh vực khoa học công nghệ cho phép nghiên cứu, thu thập các thông tin về các đối tượng địa lý mà không cần tiếp xúc trực tiếp với ...
MẪU VẬT SĂN BẮT
Là mẫu vật có được từ các hoạt động săn bắt hợp pháp.(Theo khoản 26 Điều 3 Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy ...
MẪU VẬT ĐỒ LƯU NIỆM
Là vật dụng cá nhân, vật dụng hộ gia đình có được ngoài quốc gia thường trú của chủ sở hữu mẫu vật. Động vật sống không được coi là ...
VẬT DỤNG CÁ NHÂN, VẬT DỤNG HỘ GIA ĐÌNH CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ
Là mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp của cá nhân, hộ gia đình. Mẫu vật sống không được coi là vật dụng cá nhân, vật dụng hộ gia đình.(Theo ...
NGUỒN GIỐNG SINH SẢN
Là cá thể động vật ban đầu hợp pháp được nuôi trong cơ sở nuôi sinh sản để sản xuất ra các cá thể thế hệ kế tiếp.(Theo khoản 21 ...
TRỒNG CẤY NHÂN TẠO
Là hình thức trồng, cấy từ hạt, mầm, hợp tử, ghép cành hoặc các cách nhân giống khác thực vật hoang dã trong môi trường có kiểm soát.(Theo khoản 20 ...
NUÔI SINH SẢN
Là hình thức nuôi giữ động vật hoang dã để sản sinh ra các thế hệ kế tiếp trong môi trường có kiểm soát.(Theo khoản 19 Điều 3 Nghị định ...
NUÔI SINH TRƯỞNG
Là hình thức nuôi giữ con non, trứng của các loài động vật hoang dã khai thác từ tự nhiên để nuôi lớn, cho ấp nở thành các cá thể ...
CƠ SỞ NUÔI, CƠ SỞ TRỒNG, BAO GỒM
Cơ sở nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và/hoặc loài động vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES và/hoặc ...
MÔI TRƯỜNG CÓ KIỂM SOÁT
Là môi trường có sự quản lý của con người nhằm tạo ra những loài thuần chủng hoặc những cây lai, con lai. Môi trường có kiểm soát phải đảm ...
TÁI XUẤT KHẨU
Là xuất khẩu mẫu vật đã nhập khẩu trước đó.(Theo khoản 15 Điều 3 Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ...
NHẬP NỘI TỪ BIỂN
Là hoạt động đưa vào lãnh thổ Việt Nam mẫu vật loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục CITES được khai thác từ vùng biển ...
VƯỜN THỰC VẬT
Là nơi sưu tập, chăm sóc các loài thực vật hoang dã phục vụ mục đích trưng bày, nhân giống, giáo dục môi trường và nghiên cứu khoa học.(Theo khoản ...
VƯỜN ĐỘNG VẬT
Là nơi sưu tập, nuôi giữ các loài động vật hoang dã nhằm mục đích trưng bày, nhân giống, giáo dục môi trường và nghiên cứu khoa học.(Theo khoản 12 ...
KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI
Là các hoạt động phục vụ ngoại giao; nghiên cứu khoa học; trao đổi giữa các vườn động vật, vườn thực vật, bảo tàng; triển lãm trưng bày giới thiệu ...
VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI
Là bất kỳ hoạt động giao dịch nào đối với mẫu vật loài động vật, thực vật hoang dã nhằm mục đích lợi nhuận.(Theo khoản 10 Điều 3 Nghị định ...
KHAI THÁC MẪU VẬT LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT
Là hoạt động lấy mẫu vật loài động vật, thực vật hoang dã trong môi trường tự nhiên.(Theo khoản 9 Điều 3 Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật ...
ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG
Là các loài động vật rừng thuộc các lớp thú, chim, bò sát, lưỡng cư và không thuộc: Danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, ...
MẪU VẬT CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP
bao gồm động vật, thực vật hoang dã còn sống hay đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài đó.(Theo khoản 7 Điều 3 Nghị định ...