Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 61 đến 90 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

BẢO ĐẢM TIỀN VAY
Biện pháp được sử dụng để bên cho vay thu hồi nợ trong trường hợp bên vay không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ hoàn trả tiền vay.Theo quan niệm phổ biến ...
BẢO HÀNH
(Nghĩa vụ pháp lý của người bán hàng, cung cấp dịch vụ) thực hiện công việc bảo đảm chất lượng hàng hóa đã bán, dịch vụ, kết quả công việc đã được thực hiện hoạt động đúng với tính ...
BẢO HIỂM
Bảo đảm bằng hợp đồng, theo đó, bên bảo hiểm sẽ chi trả tiền hoặc bồi thường vật chất khi xảy ra sự kiện do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định trên cơ ...
BẢO HIỂM BẮT BUỘC
Loại hình bảo hiểm mà người được bảo hiểm và người bảo hiểm có nghĩa vụ phải thực hiện bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm thuộc diện pháp luật quy định phải bảo hiểm, ...
BẢO HIỂM CON NGƯỜI
Loại hình bảo hiểm cho sinh mạng, sức khỏe, khả năng hoạt động của con người.Đối tượng bảo hiểm là sinh mạng, sức khỏe, khả năng hoạt động của con người nên không thể xác ...
BẢO HIỂM HÀNG HÓA TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Loại hình bảo hiểm theo đó bên bảo hiểm cam kết sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất của đối tượng bảo hiểm là hàng hóa trong quá trình vận chuyển quốc tế do một rủi ...
BẢO HIỂM HỖN HỢP
Loại hình bảo hiểm cho con người khi có sự kiện chết hoặc sự kiện người được bảo hiểm sống đến thời hạn xác định trong hợp đồng.Bảo hiểm hỗn hợp thuộc loại hình bảo ...
BẢO HIỂM NHÀ NƯỚC
Hoạt động kinh doanh bảo hiểm do nhà nước xã hội chủ nghĩa độc quyền tiến hành.Trong điều kiện nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nhà nước xã hội chủ nghĩa thông qua ...
BẢO HIỂM NHÂN THỌ
Loại hình bảo hiểm mà trách nhiệm trả tiền bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phát sinh khi có sự kiện do các bên thỏa thuận liên quan đến cái chết hoặc sự kiện ...
BẢO HIỂM SINH KỲ
Loại hình bảo hiểm cho sự tiếp tục sống của người được bảo hiểm đến thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.Bảo hiểm sinh kỳ thuộc loại bảo hiểm nhân thọ. Sự ...
BẢO HIỂM TÀI SẢN
Loại hình bảo hiểm cho giá trị tài sản.Bảo hiểm tài sản là hình thức bảo hiểm xuất hiện sớm nhất trong các loại bảo hiểm. Tài sản được bảo hiểm gồm: vật có thực ...
BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI
Loại hình bảo hiểm nhằm mục đích thu lợi nhuận do doanh nghiệp bảo hiểm (bên bảo hiểm) thực hiện thông qua hợp đồng bảo hiểm, theo đó người tham gia bảo hiểm đóng khoản ...
BẢO HIỂM TRẢ TIỀN ĐỊNH KỲ
Loại hình bảo hiểm cho cuộc sống của người được bảo hiểm, nếu sống đến thời hạn nhất định thì được bên bảo hiểm trả tiền theo các kỳ hạn thỏa thuận.Bảo hiểm trả tiền định kỳ ...
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ
Loại hình bảo hiểm cho trách nhiệm dân sự của tổ chức, cá nhân đối với người thứ ba phát sinh rủi ro.Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là trách ...
BẢO HIỂM TRỌN ĐỜI
Loại hình bảo hiểm cho sự kiện chết trong suốt cuộc đời của người được bảo hiểm.Bảo hiểm trọn đời là một dạng bảo hiểm nhân thọ, còn gọi là bảo hiểm nhân thọ trường ...
BẢO HIỂM TỬ KỲ
Loại hình bảo hiểm cho sự kiện chết trong thời hạn nhất định của người được bảo hiểm.Bảo hiểm tử kỳ là một dạng của bảo hiểm nhân thọ. Theo hợp đồng bảo hiểm tử kỳ, doanh nghiệp ...
BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN
Loại hình bảo hiểm được thực hiện trên cơ sở ý chí tự nguyện của người tham gia bảo hiểm, người được bảo hiểm ký hợp đồng với tổ chức bảo hiểm để thực hiện.Bảo ...
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Chế định pháp luật lao động, gồm các quy phạm pháp luật quy định về chế độ trợ cấp ốm đau; chế độ trợ cấp thai sản; chế độ trợ cấp tai nạn lao động, ...
BẢO HIỂM Y TẾ
Bảo hiểm do Nhà nước tổ chức và quản lý nhằm huy động sự đóng góp của cá nhân, tập thể và cả cộng đồng xã hội, phục vụ mục đích chăm lo sức khỏe, khám và chữa bệnh cho ...
BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Tổng hợp các biện pháp pháp lý, kỹ thuật, tổ chức, bảo vệ môi trường... và các biện pháp khác nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các yếu tố nguy hiểm, độc hại phát sinh trong quá trình ...
BẢO HỘ NGOẠI GIAO
Sự bảo hộ thông qua cơ quan đại diện ngoại giao hay lãnh sự của một quốc gia đối với công dân nước mình ở nước ngoài, khi các quyền lợi dân sự, lao động, ...
BẢO HỘ QUỐC TẾ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Bảo vệ khỏi sự xâm hại quyền của người sáng tạo các sản phẩm của trí tuệ và ngăn chặn một cách có hiệu quả với sự xâm phạm cũng như để xây dựng và ...
BẢO HỘ QUỐC TẾ QUYỀN TÁC GIẢ
Bảo vệ khỏi sự xâm hại quyền của tác giả là công dân nước này tại nước khác.Quyền tác giả về tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học cũng như quyền sở hữu công ...
BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Bảo hộ sản phẩm trí tuệ, quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền sở hữu công nghiệp.Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có thể là tác giả, chủ văn bằng bảo ...
BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP CỦA CHỦ THỂ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Bảo vệ khỏi sự xâm hại quyền sở hữu công nghiệp của cá nhân, pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam.Cá nhân, pháp nhân nước ngoài thuộc các trường hợp sau có quyền yêu cầu ...
BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ
Tổng hợp các chế định pháp lý nhằm bảo hộ bằng pháp luật quyền, lợi ích hợp pháp của tác giả chủ sở hữu tác phẩm đối với toàn bộ hoặc một phần tác phẩm văn học, ...
BẢO LÃNH
Việc người thứ ba cam kết với bên có quyền sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc ...
BẢO LÃNH BẰNG TÀI SẢN CỦA BÊN THỨ BA
Loại hình bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản của bên thứ ba, theo đó, tổ chức, cá nhân (bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) sử ...
BẢO LÃNH BẰNG TÍN CHẤP CỦA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Dùng uy tín về phương diện xã hội của tổ chức chính trị - xã hội để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ dân sự như của người bảo lãnh đối với người ...
BẢO LÃNH NGÂN HÀNG
Loại hình bảo lãnh bằng việc tổ chức tín dụng (bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng ...