Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 40 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

GIẤY CHỨNG NHẬN
Là văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép thành lập và hoạt động đối với chi nhánh cơ sở văn ...
GIẤY PHÉP
Là văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép thành lập và hoạt động đối với cơ sở văn hóa nước ...
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
Là văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam công nhận cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được thành lập ...
CHI NHÁNH
Là đơn vị phụ thuộc của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác ngoài nơi đặt ...
TRỤ SỞ
Là địa điểm của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.(Theo khoản ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ SỞ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Là công dân nước đặt trụ sở cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài ...
NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA CƠ SỞ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Là công dân của nước đặt trụ sở cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được cử, tuyển dụng đến làm việc tại Việt Nam; công dân Việt ...
CƠ SỞ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Là tên gọi chung của tổ chức hoạt động không vì lợi nhuận trong lĩnh vực văn hóa và một số lĩnh vực khác liên quan được cơ quan quản ...
TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CHÍNH PHỦ
Là tổ chức trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các cơ quan Đảng và Nhà ...
DỊCH VỤ CẤP DẤU THỜI GIAN
Là dịch vụ giá trị gia tăng để gắn thông tin về ngày, tháng, năm và thời gian vào thông điệp dữ liệu.2. Dịch vụ cấp dấu thời gian được ...
DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ
Là một loại hình dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp cho thuê bao để ...
THIẾT BỊ LƯU KHÓA BÍ MẬT
Là thiết bị vật lý chứa chứng thư số và khóa bí mật của thuê bao.(Theo khoản 21 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử ...
PHÍ DỊCH VỤ DUY TRÌ HỆ THỐNG KIỂM TRA TRẠNG THÁI CHỨNG THƯ SỐ
Là khoản tiền mà các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số phải trả khi được Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký ...
QUY CHẾ CHỨNG THỰC
Là quy chế của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số về quy trình, thủ tục cấp, quản lý chứng thư số, sử dụng chứng ...
ĐẠI LÝ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG
Là thương nhân hỗ trợ tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng trong việc cung ứng dịch vụ chứng thực chữ ký số tới ...
TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG
Là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động chuyên ngành hoặc lĩnh ...
TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG
Là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng. Hoạt động cung ...
TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ
Là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.(Theo khoản 15 Điều 3 ...
ỨNG DỤNG SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ
Là các ứng dụng công nghệ thông tin cho phép tích hợp và sử dụng chữ ký số để xác thực.(Theo khoản 14 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn ...
NGƯỜI NHẬN
Là tổ chức, cá nhân nhận được thông điệp dữ liệu được ký số bởi người ký, sử dụng chứng thư số của người ký đó để kiểm tra chữ ...
NGƯỜI KÝ
Là thuê bao dùng khóa bí mật của mình để ký số vào một thông điệp dữ liệu dưới tên của mình.(Theo khoản 12 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng ...
THUÊ BAO
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp chứng thư số, chấp nhận chứng thư số và giữ khóa bí mật tương ứng với khóa công khai ghi trên ...
CHỨNG THƯ SỐ NƯỚC NGOÀI
Là chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài cấp.(Theo khoản 10 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao ...
CHỨNG THƯ SỐ CÔNG CỘNG
Là chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp.(Theo khoản 9 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao ...
CHỨNG THƯ SỐ CÓ HIỆU LỰC
Là chứng thư số chưa hết hạn, không bị tạm dừng hoặc bị thu hồi.(Theo khoản 8 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về ...
CHỨNG THƯ SỐ
Là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công ...
CHỮ KÝ SỐ
Là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, ...
KÝ SỐ
Là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu.(Theo khoản 5 Điều 3 ...
KHÓA CÔNG KHAI
Là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ...
KHÓA BÍ MẬT
Là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số.(Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn ...
HỆ THỐNG MẬT MÃ KHÔNG ĐỐI XỨNG
Là hệ thống mật mã có khả năng tạo được cặp khóa bao gồm khóa bí mật và khóa công khai.(Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn ...
"KHÓA"
Là một chuỗi các số nhị phân (0 và 1) dùng trong các hệ thống mật mã.(Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện ...
ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
Là cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là Ủy ban); được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối ...
THANH TOÁN THEO GIÁ DỊCH VỤ
Là phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do cấp có thẩm quyền quy định và chi ...
MÔI TRƯỜNG RỪNG
Là một bộ phận của hệ sinh thái rừng, bao gồm: đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng và các yếu tố vật chất khác tạo nên cảnh quan ...
KHAI THÁC TẬN THU
Là việc thu gom những cây gỗ bị đổ gãy, bị chết do thiên tai; gỗ cháy, gỗ khô mục, cành, ngọn còn nằm trong rừng.(Theo khoản 7 Điều 3 ...
KHAI THÁC TẬN DỤNG
Là việc tận dụng những cây gỗ trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, nghiên cứu khoa học và giải phóng mặt bằng các dự án khi ...
KHAI THÁC CHÍNH
Là việc chặt hạ cây rừng để lấy gỗ nhằm mục đích kinh tế là chính, đồng thời bảo đảm phát triển, sử dụng rừng bền vững đã xác định ...
RỪNG THỨ SINH
Là rừng tự nhiên đã bị tác động bởi con người tới mức làm cấu trúc rừng bị thay đổi, gồm: rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên sau nương ...
RỪNG NGUYÊN SINH
Là rừng tự nhiên chưa hoặc ít bị tác động bởi con người; chưa làm thay đổi cấu trúc của rừng.(Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH