Hệ thống pháp luật

Thuật ngữ pháp lý mới cập nhật

Phương án cải tạo, phục hồi môi trường
bao gồm: Đề án ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường; dự án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi ...
Bản kế hoạch bảo vệ môi trường
bao gồm: Bản kê khai các hoạt động sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường; bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; bản cam ...
Khai thác trái phép loài sinh vật
Là các hành vi săn bắt, đánh bắt, bẫy bắt, hái, lượm, thu giữ nhằm lấy các sinh vật (bao gồm động vật, thực vật, nấm, vi...
Thông số môi trường thông thường
Là các thông số môi trường có tên trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải và môi trường xung quanh, trừ các thông...
Thông số môi trường nguy hại trong khí thải và môi trường không khí
Là các thông số môi trường có tên trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh, c...
Thông số môi trường nguy hại trong nước thải
Là các thông số môi trường có tên trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại, chi tiết trong Mục I P...
Thải bụi, khí thải vào môi trường
Là việc cá nhân, tổ chức làm phát sinh bụi, khí thải vào môi trường không khí.(Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 155/2016/NĐ...
Xả nước thải vào môi trường
Là việc cá nhân, tổ chức xả các loại nước thải vào môi trường đất, nước dưới đất, nước mặt bên trong và ngoài cơ sở, khu...
Sở tài nguyên và môi trường
Là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản; hồ sơ đăng ký khu vực, khối lượng khai thác khoáng sản làm vật...
Văn phòng hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia
Là cơ quan tiếp nhận hồ sơ phê duyệt, công nhận, xác nhận trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản ...
Tổng cục địa chất và khoáng sản việt nam
Là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản; hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ ...
Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Là gia hạn thời gian tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân trên cơ sở trữ lượng khoáng sản ...
Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Là tổng số vốn do thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã góp hoặc cam kết góp trong một t...
Bất khả kháng trong hoạt động khoáng sản
Là sự kiện khách quan, không thể lường trước; là sự việc mà tổ chức, cá nhân đã áp dụng mọi biện pháp mà không thể tránh...
Di sản địa chất
Là một phần tài nguyên địa chất có giá trị nổi bật về khoa học, giáo dục, thẩm mỹ và kinh tế.(Theo khoản 8 Điều 2 Nghị đ...
Diện tích điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
Là diện tích được xác định trong đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tron...
Trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Là trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác, xác định trong dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật ...
Giám đốc điều hành mỏ
Là người có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật khoáng sản do tổ chức, cá nhân được phé...
Xây dựng cơ bản mỏ
Là các công việc được xác định trong dự án đầu tư, thiết kế mỏ, gồm: Xây dựng các công trình (nhà cửa, kho tàng, bến bãi...
Khoáng sản nguyên khai
Là sản phẩm tài nguyên của khoáng sản, đã khai thác, không còn ở trạng thái tự nhiên nhưng chưa qua đập, nghiền, sàng, p...
Khoáng sản đi kèm
Là loại khoáng sản khác, nằm trong khu vực khai thác, thu hồi được khi khai thác khoáng sản chính đã xác định trong Giấy...
Khoáng sản độc hại
Là loại khoáng sản có chứa một trong các nguyên tố Thủy ngân, Arsen, Uran, Thori, nhóm khoáng vật Asbet mà khi khai thác...
Vận tải biển quốc tế
Là việc vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý bằng tàu biển giữa cảng biển Việt Nam và cảng biển nước ngoài hoặc giữa...
Kinh doanh vận tải biển
Là việc sử dụng tàu biển để kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý.(Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 160/2016/...
Quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả thực hiện nhiệm vụ
Là việc lập, phân bổ, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước trên cơ sở xác định rõ kinh phí ngân sách gắn với nhiệm v...
Bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh
Là tổng hợp bội chi ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương, được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sác...
Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
Là cơ sở dữ liệu gốc để thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.(Khoản 2 Điều 32  Nghị định 166/2...
Cổng thông tin điện tử của bảo hiểm xã hội việt nam
Là điểm truy cập trên môi trường mạng của hệ thống công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để nhận, truyền thôn...
Tổ chức cung cấp dịch vụ i-van (gọi là tổ chức i-van)
Là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giá t...
Dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội gọi là dịch vụ i-van)
Là dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội giữa cơ q...
Tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
Là tài khoản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân để đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử Bảo h...
Mã xác thực giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
Là mật khẩu dùng một lần cho từng lần giao dịch được sử dụng đối với cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực b...
Chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử
Là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử để thực hiện các giao dịch trong lĩnh vực bảo...
Hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử
Là hồ sơ đăng ký tham gia, cấp sổ bảo hiểm xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm xã h...
Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
Là các giao dịch trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 166/2016/NĐ-CP được thực hiện bằn...
Đồng tiền nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Là đồng Việt Nam.(Theo khoản 5 Điều 6 Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản)
Địa điểm kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô, khí thiên nhiên và khí than
Là Cục thuế địa phương nơi người nộp phí đặt văn phòng điều hành chính.(Theo khoản 4 Điều 6 Nghị định 164/2016/NĐ-CP về ...
Số lượng khoáng sản khai thác trong kỳ để xác định số phí bảo vệ môi trường phải nộp
Là số lượng khoáng sản nguyên khai khai thác thực tế trong kỳ nộp phí (Q2). Trường hợp khoáng sản khai thác phải qua sàn...
Hàng hóa mau hỏng
bao gồm các loại hàng hóa là hàng thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh hoặc hàng hóa có thời hạn sử dụng chỉ còn dưới 60 ...
Các khoản nợ
bao gồm giá dịch vụ vận chuyển, các chi phí khác được ghi trong chứng từ vận chuyển, nếu các khoản tiền đó chưa được tha...
Người lưu giữ
Là người quản lý hàng hóa trong thời gian hàng hóa bị lưu giữ trên cơ sở hợp đồng gửi giữ hàng hóa với người vận chuyển....
Hàng hóa bị lưu giữ
Là hàng hóa do người vận chuyển hoặc người được người vận chuyển ủy quyền lưu giữ tại cảng biển hoặc khu vực kho bãi để ...
Cộng tác viên thanh tra ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Là công chức, viên chức nhưng không thuộc biên chế của các cơ quan thanh tra nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý th...
Thanh tra viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Là công chức của Thanh tra bộ, Thanh tra sở được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo quy đ...
Trung tâm thông tin an ninh hàng hải
Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, thực hiện chức năng là cơ quan thường trực của Việt Nam t...
Cấp độ 3
Là cấp độ đặc biệt, yêu cầu áp dụng các biện pháp an ninh đặc biệt trong thời gian có thể hoặc sắp xảy ra sự cố an ninh ...
Cấp độ 2
Là cấp độ cao, yêu cầu áp dụng các biện pháp an ninh cao hơn trong thời gian có nguy cơ cao về sự cố an ninh đối với tàu...
Cấp độ 1
Là cấp độ thông thường, yêu cầu áp dụng các biện pháp an ninh tối thiểu trong Điều kiện hoạt động bình thường của tàu bi...
Cấp độ an ninh hàng hải
Cấp độ an ninh hàng hải được phân chia thành 03 cấp, gồm:1. Cấp độ 1: Là cấp độ thông thường, yêu cầu áp dụng các biện p...
Sự cố an ninh hàng hải
Là bất kỳ hành động hoặc tình huống khả nghi nào mà đe dọa đến an ninh của tàu biển, giàn di động hoặc cơ sở cảng.(Theo ...