Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 480 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

BÊN MUA BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP
 là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm nông nghiệp có ...
Ỷ GIÁ GIỮA ĐỒNG VIỆT NAM VỚI ĐỒNG TIỀN NƯỚC NGOÀI DÙNG ĐỂ XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ
Là tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm cuối ...
TRỊ GIÁ HẢI QUAN HÀNG NHẬP KHẨU
Là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên trên cơ sở áp dụng Hiệp định chung về thuế quan và thương mại hoặc theo các ...
RỦI RO DANH MỤC NỢ CÔNG
Là các rủi ro có thể xảy ra đối với danh mục nợ công khi có những biến động về thị trường, tín dụng, thanh khoản, tỷ giá hối đoái, ...
CÔNG CỤ QUẢN LÝ NỢ CÔNG
Bao gồm chỉ tiêu an toàn nợ công, kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm; chương trình quản lý nợ công 03 năm; kế hoạch vay trả nợ công ...
CƠ QUAN CHỦ QUẢN
Là cơ quan cấp bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.(Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 94/2018/NĐ-CP về nghiệp vụ quản lý ...
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NỢ CÔNG
Là việc cung cấp rộng rãi ra công chúng các thông tin, dữ liệu về nợ công theo quy định của pháp luật.(Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 94/2018/NĐ-CP về nghiệp ...
SỞ TÀI CHÍNH
Là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống nhất, quản lý nợ của chính quyền địa phương.(Theo khoản 1 Điều 18 Nghị định 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý ...
TỔ CHỨC LƯU KÝ
Là tổ chức nhận ký gửi, bảo quản, xác nhận việc chuyển nhượng và chuyển nhượng trái phiếu trên thị trường.(Theo điểm đ khoản 2 Điều 32 Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát ...
ĐẠI LÝ ỦY THÁC
 là tổ chức được các nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu chỉ định làm người đại diện bảo vệ quyền lợi của các người nắm giữ trái phiếu và ...
ĐẠI LÝ CHUYỂN NHƯỢNG
Là tổ chức được lựa chọn để duy trì các báo cáo về người sở hữu trái phiếu, hủy và phát hành giấy chứng nhận, và xử lý các vấn ...
ĐẠI LÝ TÀI CHÍNH VÀ THANH TOÁN
 là tổ chức được lựa chọn để thay mặt cho chủ thể phát hành thanh toán tiền gốc, lãi trái phiếu cho các nhà đầu tư và là đại lý ...
ĐẠI LÝ IN ẤN
 là tổ chức được lựa chọn để in ấn trái phiếu, bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác;(Theo điểm đ khoản 2 Điều 32 Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát ...
HỒ SƠ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ
Là các tài liệu pháp lý do Bộ Tài chính phối hợp cùng với tư vấn pháp lý trong nước, tư vấn pháp lý quốc tế và các cơ quan ...
CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC
Là một loại công cụ nợ của Chính phủ có điều kiện, điều khoản của trái phiếu Chính phủ quy định tại Điều 14 Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, ...
TRÁI PHIẾU NGOẠI TỆ
Là một loại trái phiếu Chính phủ phát hành tại thị trường trong nước bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi thực hiện theo đề án được Thủ tướng Chính ...
TRÁI PHIẾU XANH
Là một loại trái phiếu Chính phủ được phát hành để đầu tư cho các dự án liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định tại ...
PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
Là phương thức bán trực tiếp trái phiếu Chính phủ cho từng đối tượng mua.(Theo khoản 1 Điều 17 Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và ...
BẢO LÃNH PHÁT HÀNH
 là phương thức bán trái phiếu Chính phủ thông qua tổ hợp bảo lãnh phát hành bao gồm:a) Tổ chức bảo lãnh chính và/hoặc các tổ chức đồng bảo lãnh ...
ĐẤU THẦU PHÁT HÀNH
 là phương thức bán trái phiếu Chính phủ thông qua tổ chức đấu thầu về lãi suất cho đối tượng mua trái phiếu.(Theo khoản 1 Điều 15 Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát ...
TỔ CHỨC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM
Là các tổ chức có chức năng đánh giá và xếp hạng tín nhiệm cho quốc gia, doanh nghiệp.(Theo khoản 6 Điều 3 Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ...
TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ
Là trái phiếu Chính phủ phát hành trên thị trường vốn quốc tế theo quy định tại Nghị định 95/2018/NĐ-CP.(Theo khoản 5 Điều 3 Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ...
CÔNG CỤ NỢ CHUẨN
Là các mã trái phiếu chuẩn được chủ thể tổ chức phát hành lựa chọn và công bố để nhà tạo lập thị trường thực hiện nghĩa vụ chào giá ...
ĐẤU THẦU ĐA GIÁ
Là phương thức xác định kết quả đấu thầu mà mức lãi suất phát hành đối với mỗi thành viên trúng thầu đúng bằng mức lãi suất dự thầu của ...
ĐẤU THẦU ĐƠN GIÁ
 là phương thức xác định kết quả đấu thầu mà mức lãi suất phát hành là mức lãi suất trúng thầu cao nhất và được áp dụng chung cho các ...
NHÀ TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG
Là tổ chức được Bộ Tài chính lựa chọn để thực hiện quyền, nghĩa vụ trong việc phát hành, giao dịch công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường ...
DỰ ÁN LIÊN KẾT
Là dự án do doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và các bên tham gia hợp đồng liên kết cùng thỏa thuận, xây dựng và triển khai đầu tư liên ...
HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT GẮN SẢN XUẤT VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP (GỌI CHUNG LÀ HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT)
Là hợp đồng được ký giữa các bên tham gia liên kết trên nguyên tắc tự nguyện nhằm thực hiện các hình thức liên kết quy định tại Điều 4 ...
VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA TẬP TRUNG
Là vùng sản xuất tập trung một hay một nhóm sản phẩm nông nghiệp cùng loại có quy mô phù hợp với từng loại hình sản xuất và điều kiện ...
LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
quy định tại Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp là hình thức liên kết ...
HỢP TÁC, LIÊN KẾT GẮN SẢN XUẤT VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP (GỌI CHUNG LÀ LIÊN KẾT)
Là việc thỏa thuận, tự nguyện cùng đầu tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của các đối tượng tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 2 ...
MÃ SỐ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC
 Là dãy số có 08 chữ số dùng để quản lý chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức. Mỗi tổ chức tham gia hoạt động xây ...
MÃ SỐ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
Là dãy số có 08 chữ số dùng để quản lý chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân. Mỗi cá nhân tham gia hoạt động xây ...
CHỈ HUY TRƯỞNG
Là chức danh của cá nhân được tổ chức thi công xây dựng giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động thi công xây dựng đối với một dự ...
GIÁM SÁT TRƯỞNG
 là chức danh của cá nhân được tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động giám sát thi công ...
CHỦ NHIỆM
 là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ quản lý, điều phối thực hiện toàn bộ công việc chuyên môn thuộc một đồ án quy hoạch, ...
CHỦ TRÌ
 là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ thực hiện công việc chuyên môn thuộc một đồ án quy hoạch, dự án hoặc công trình cụ ...
GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN
Là chức danh của cá nhân được Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu ...
CHỈ DẪN KỸ THUẬT
Là cơ sở để thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng. Chỉ dẫn kỹ thuật do nhà thầu ...
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỘT DỰ ÁN
 là tổ chức trực thuộc chủ đầu tư, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại theo quy ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH