Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 331 đến 360 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG
Tổng hợp các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung và tài sản riêng.Chế độ tài sản của vợ chồng được quy định trong ...
CHẾ ĐỘ THỦ TRƯỞNG
Chế độ lãnh đạo, làm việc trong đó người đứng đầu cơ quan, tổ chức có toàn quyền tự quyết định và chịu trách nhiệm cá nhân về mọi vấn đề trong phạm vi thẩm ...
CHẾ ĐỘ TỔNG THỐNG
Hình thức chính thể tổ chức chính quyền, trong đó không chỉ nghị viện với tính cách là cơ quan đại biểu, cơ quan lập pháp cao nhất mà cả tổng thống với tính cách là ...
CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP
Tổng hợp các quy phạm pháp luật quy định cho người lao động và một số thành viên trong gia đình họ thực tế được hưởng một khoản tiền trong những trường hợp cần thiết, ...
CHẾ ĐỘ TƯ NHÂN PHỤC CỪU
Chế độ tư nhân tự trả thù người đã gây thiệt hại cho mình bằng cách lấy tài sản của người đó hoặc bắt người đó, hoặc bắt thân nhân của người đó về làm nô ...
CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT
Chế độ bảo hiểm xã hội bù đắp phần thu nhập của người lao động dùng để đảm bảo cuộc sống cho thân nhân họ hoặc các chi phí khác phát sinh do người lao ...
CHẾ TÀI
Một trong ba bộ phận cấu thành một quy phạm pháp luật.Chế tài là bộ phận xác định các hình thức trách nhiệm pháp lý khi có hành vi vi phạm với những quy tắc ...
CHẾ TÀI DÂN SỰ
Hậu quả pháp lý bất lợi ngoài mong muốn được áp dụng đối với người có hành vi vi phạm trong quan hệ dân sự khi họ không thực hiện, thực hiện không đúng các ...
CHẾ TÀI HÀNH CHÍNH
Bộ phận của quy phạm pháp luật hành chính (giả định, quy định, chế tài) xác định biện pháp xử lý của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật ...
CHẾ TÀI HÌNH SỰ
Chế tài được quy định trong quy phạm pháp luật hình sự và được áp dụng với người thực hiện hành vi phạm tội.Chế tài hình sự là bộ phận hợp thành của quy phạm ...
CHI NHÁNH
Đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.Pháp nhân có thể đặt chi nhánh ...
CHI PHÍ
Toàn bộ các hao phí lao động, hao phí công cụ lao động và hao phí vật chất tính thành tiền để thực hiện một công việc nhất định.Việc xác định chi phí là điều ...
CHI THƯỜNG XUYÊN
Chi ngân sách nhà nước cho các nhu cầu thiết yếu hàng năm của Nhà nước và của các tổ chức được Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động.Các khoản chi thường xuyên từ ...
CHI TIÊU NHÀ NƯỚC
Chi tiêu do nhà nước tiến hành để đảm bảo điều kiện vật chất trong việc thực hiện các chức năng của nhà nước.Chi tiêu nhà nước gắn liền với sự xuất hiện của nhà ...
CHỈ DẪN
Hoạt động có tính chất hướng dẫn, giúp một cách cụ thể cho các đối tượng biết cách tiến hành công việc.Chỉ dẫn thường do cơ quan và người có thẩm quyền ở cấp trên ...
CHỈ ĐẠO
Hướng dẫn cụ thể theo một đường lối, chủ trương rõ ràng thực hiện quyết định do cơ quan cấp trên ban hành.Cấp dưới phải tuân thủ nghiêm ngặt sự chỉ đạo của cấp trên đồng thời ...
CHỈ HUY
Điều khiển hoạt động của một lực lượng, một tập thể có tổ chức cùng làm một nhiệm vụ.Thẩm quyền chỉ huy thuộc về những người có chức vụ theo chế độ thủ trưởng, tức ...
CHỈ THỊ
Hình thức văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản cá biệt do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành cho cấp dưới tổ chức thực hiện.Chỉ thị dùng để truyền đạt ...
CHIA, TÁCH PHÁP NHÂN
Chuyển một pháp nhân thành nhiều pháp nhân độc lập khác nhau.Một pháp nhân có thể chia, tách thành nhiều pháp nhân theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quyết định của cơ quan ...
CHIA TÁCH VỤ ÁN HÌNH SỰ
Tách các tội phạm hoặc các bị can trong cùng một vụ án thành những vụ án riêng lẻ.Chia tách vụ án được quy định tại Điều 117 Bộ luật tố tụng hình sự năm ...
CHIẾM DỤNG
Chiếm hữu và sử dụng không hợp pháp tài sản.Thực chất, chiếm dụng chính là việc chiếm hữu bất hợp pháp tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác một cách không ngay tình với mục ...
CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
 (Hành vi) cố ý chuyển dịch một cách trái pháp luật tài sản đang thuộc sự quản lý của người khác vào phạm vi sở hữu của mình.Chiếm đoạt là quá trình vừa làm cho chủ tài ...
CHIÊM ĐÓNG QUÂN SỰ
Giữ quyền kiểm soát tạm thời bằng quân sự do quốc gia tham chiến thực hiện đối với lãnh thổ của quốc gia đối phương trong các cuộc xung đột vũ trang quốc tế.Theo quy ...
CHIẾM GIỮ TRÁI PHÉP TÀI SẢN
(Hành vi) không trả lại tài sản mình được giao nhầm hoặc không nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản mình tìm được, bắt được... mà tiếp tục chiếm hữu, sử dụng hoặc ...
CHIẾM HỮU
Nắm giữ, quản lý tài sản.Chiếm hữu là một trong những nội dung của quyền sở hữu. Người không phải là chủ sở hữu cũng có quyền chiếm hữu tài sản, nếu được chủ sở hữu chuyển ...
CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
Chiến tranh do các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc tiến hành nhằm giải phóng khỏi ách thống trị của nước ngoài.Pháp luật quốc tế thừa nhận quyền của các dân tộc thuộc địa và ...
CHIẾN TRƯỜNG
Nơi diễn ra cuộc xung đột vũ trang giữa các bên tham chiến.Chiến trường có thể ở trên bộ, trên biển, trên không, ở một khu vực hoặc nhiều khu vực của một hay nhiều ...
CHIẾT KHẤU
Mua giấy tờ có giá ngắn hạn thấp hơn mệnh giá và thanh toán theo mệnh giá khi đến hạn thanh toán.Chiết khấu, một loại nghiệp vụ ngân hàng mà một ngân hàng trả trước kỳ ...
CHIẾU
Văn bản có tính quy phạm được dùng rộng rãi trong nhà nước phong kiến do nhà vua ban bố cho các quan lại và dân chúng. Nội dung của chiếu là những quy định ...
CHÍNH HỘ
Đinh nam trong chế độ đăng ký hộ tịch ở các làng xã Việt Nam dưới thời phong kiến.Chính hộ còn gọi là trưởng tịch, còn dân ngụ cư gọi là khách hộ. Những thuật ngữ này ...