Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 391 đến 420 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

CHỦ TÀI KHOẢN
Người đứng tên mở tài khoản và là chủ sở hữu hay người đại diện chủ sở hữu thực hiện quyền sở hữu đối với tài khoản ở tổ chức quản lý tài khoản.Tổ chức, cơ quan, ...
CHỦ THỂ CHO THUÊ ĐẤT
Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định cá biệt xác lập quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất bằng hình thức cho thuê.Theo ...
CHỦ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG
Cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác được pháp luật dân sự quy định có năng lực hành vi dân sự thỏa thuận với nhau dưới hình thức hợp đồng dân sự về việc xác ...
CHỦ THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT
Cá nhân hay tổ chức có năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp luật, tham gia vào các quan hệ pháp luật, có quyền và nghĩa vụ pháp lý nhất định.Nói một ...
CHỦ THỂ CỦA TỘI PHẠM
Người thực hiện hành vi được luật hình sự quy định là tội phạm, có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.Chủ thể của tội phạm đòi ...
CHỦ THỂ CỦA VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.Theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm ...
CHỦ THỂ ĐƯỢC GIAO ĐẤT
Chủ thể có nhu cầu sử dụng đất được Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng quyết định hành chính.Chủ thể được giao đất để sử dụng chia thành hai loại: chủ thể được ...
CHỦ THỂ GIAO ĐẤT
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các quyết định cá biệt xác lập quyền sử dụng đất của các chủ thể được giao đất sử dụng.Theo quy định tại Điều 37 Luật ...
CHỦ THỂ KINH DOANH
Tổ chức, cá nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp ...
CHỦ THỂ MỞ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI
Tổ chức, cá nhân gửi tiền để thực hiện giao dịch tại tổ chức quản lý tài khoản theo quy định của pháp luật.Tổ chức mở tài khoản tiền gửi gồm nhiều loại như. doanh nghiệp, cơ ...
CHỦ THỂ PHÁP LUẬT
Cá nhân, tổ chức có khả năng có quyền và nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật.Chủ thể pháp luật khác với chủ thể quan hệ pháp luật. Để trở thành chủ ...
CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
Thực thể đang tham gia vào những quan hệ pháp luật quốc tế một cách độc lập, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ quốc tế và có khả năng gánh vác những trách nhiệm ...
CHỦ THỂ QUẢN LÝ
Cơ quan, tổ chức, cá nhân được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ủy quyền để nhân danh chủ thể ủy quyền sử dụng quyền lực được giao nhằm điều hành, chỉ đạo một hệ thống hay một ...
CHỦ THỂ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Các tổ chức trong nước, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất ...
CHỦ THỂ THUÊ ĐẤT
Người sử dụng đất được Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng các quyết định hành chính về thuê đất hoặc bằng hình thức hợp đồng thuê đất nếu chủ thể cho thuê là ...
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Người đứng đầu, lãnh đạo hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân, chủ tọa cát kỳ họp, phiên họp của Hội đồng nhân dân và thường trực Hội đồng nhân dân.Chủ tịch Hội đồng nhân dân ...
CHỦ TỊCH NƯỚC
Người đứng đầu nhà nước, thay mặt nhà nước trong quan hệ đối nội và đối ngoại.Chủ tịch nước còn được gọi là nguyên thủ quốc gia. Ở các nước tư bản, người đứng đầu ...
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Chủ tịch Quốc hội do Quốc hội bầu ra trong số các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp đầu tiên của mỗi khóa Quốc hội, có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Quốc hội (5 năm). Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ ...
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN
Người đứng đầu ủy ban nhân dân.Chủ tịch Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra trong số các đại biểu của Hội đồng nhân dân tại kỳ họp đầu tiên của mỗi khóa Hội đồng nhân dân ...
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
Thẩm phán trong Hội đồng xét xử điều khiển và giữ kỷ luật phiên tòa.Thuật ngữ “chủ tọa phiên tòa" đã được quy định trong các văn bản pháp luật trước đây. Theo sắc lệnh số 13 ngày 24.01.1946 về ...
CHỦ VĂN BẰNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Người có tên được ghi trên văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.Chế định chủ văn bằng sở hữu công nghiệp được quy định ...
CHUẨN BỊ PHẠM TỘI
  (Hành vi) tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra điều kiện cần thiết khác cho việc thực hiện tội phạm cụ thể được quy định trong Bộ luật hình sự nhưng ...
CHUNG SỐNG NHƯ VỢ CHỒNG
Việc nam nữ chung sống với nhau, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng sinh hoạt như một gia đình nhưng không đăng ký kết hôn.Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định: cấm người đang ...
CHUỘC LẠI TÀI SẢN
Dùng tiền, của để đổi, lấy lại những tài sản thuộc sở hữu của mình mà vì lý do nhất định, tài sản đó đang được người khác nắm giữ, chiếm giữ.Chuộc lại tài sản có thể ...
CHUYÊN VIÊN
1. Ngạch công chức hành chính xếp cho người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở bậc đại học với nhiệm vụ giúp lãnh đạo cơ quan, tổ chức của Nhà nước tổ chức quản ...
CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
  (Người sử dụng đất) chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho người khác sử dụng và nhận một diện tích đất nhất định được chuyển giao từ người đó. Trong quan hệ chuyển ...
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp, bí quyết, kiến thức kỹ thuật.Theo Bộ luật dân sự, đối tượng chuyển giao công nghệ gồm: 1) Các đối tượng sở hữu công ...
CHUYỂN GIAO LẠI
Việc chuyển giao đối tượng đã nhận từ bên chuyển giao cho người khác.Chuyển giao lại đối tượng nhận chuyển giao sẽ làm phát sinh quan hệ, quyền và nghĩa vụ giữa các bên chuyển ...
CHUYỂN KHOẢN
Chuyển số tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác bằng nghiệp vụ kế toán để thanh toán tiền mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa các cơ quan, xí nghiệp, tổ chức và cá ...
CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Người sử dụng đất) chuyển giao đất và quyền sử dụng đất đó cho người được chuyển nhượng (gọi là bên nhận quyền sử dụng đất) sử dụng.Bên chuyển giao đất và quyền sử dụng ...