Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 680 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

NƠI CƯ TRÚ CỦA LOÀI
Là diện tích nhỏ nhất cần cho sự tồn tại của quần thể loài nằm trong khu vực phân bố của loài đó.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 160/2013/NĐ-CP ...
MẪU VẬT CỦA LOÀI THUỘC DANH MỤC LOÀI NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ (SAU ĐÂY GỌI LÀ MẪU VẬT)
Là cá thể còn sống, đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận cơ thể, dịch thể hoặc các sản phẩm, dẫn xuất từ động vật, thực vật, vi sinh vật ...
MẪU VẬT CÓ NGUỒN GỐC HỢP PHÁP CỦA LOÀI THUỘC DANH MỤC LOÀI ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ
Là mẫu vật có giấy tờ xác nhận là mẫu vật khai thác, mua, bán, tặng cho, thuê, vận chuyển, nhập khẩu; giấy tờ xác nhận là tang vật tịch ...
KHU VỰC PHÂN BỐ CỦA LOÀI
Là diện tích được xác định bằng đường biên giới liên tục và ngắn nhất bao quanh tất cả các địa điểm đã biết, được dự đoán có mặt loài ...
KHAI THÁC LOÀI THUỘC DANH MỤC LOÀI ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ
Là hoạt động lấy mẫu vật của loài thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệ ra khỏi môi trường tự nhiên, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh ...
HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
Là hoạt động bảo vệ, phục hồi, phát triển nguồn gen, cá thể, quần thể của loài được ưu tiên bảo vệ.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 160/2013/NĐ-CP về ...
HỆ SỐ ĐA DẠNG NGUỒN GEN CỦA GIỐNG
Là hệ số được dùng để đánh giá mức độ phong phú về số lượng giống và mức độ đa dạng của các giống cây trồng được tính theo chỉ ...
THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
Là việc kiểm tra, đánh giá về sự phù hợp của việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với các quy định pháp lý, quy ...
GIÁ NIÊM YẾT
Là giá hàng hóa, dịch vụ đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) của hàng hóa, dịch vụ đó.(Theo Khoản 3 Điều 18 Nghị định ...
QUỸ BÌNH ỔN GIÁ
Là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước và chỉ được sử dụng cho mục đích bình ổn giá theo quy định của cơ quan ...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA
Là cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm tổ hợp các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn ...
BIỂU TƯỢNG CỦA HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
Là ký hiệu riêng để phân biệt với biểu tượng của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác đã đăng ký.(Theo Khoản  2 Điều 11 Nghị định ...
TÊN TRÙNG
Là tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã yêu cầu đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của hợp tác ...
DOANH NGHIỆP CHƯA ĐĂNG KÝ LẠI
Là doanh nghiệp quy định tại điều 2 nghị định 194/2013/NĐ-CP chưa thực hiện đăng ký lại theo quy định của luật doanh nghiệp và nghị định 194/2013/NĐ-CP.(Theo Khoản 6 ...
DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI
Là doanh nghiệp quy định tại điều 2 nghị định 194/2013/NĐ-CP đã được thay đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.(Theo Khoản 5 Điều 3 ...
DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ LẠI
Là doanh nghiệp quy định tại điều 2 nghị định 194/2013/NĐ-CP đã thực hiện việc đăng ký lại và đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư.(Theo Khoản 4 Điều ...
ĐỔI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ
Là việc các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện thủ tục đổi giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh đã được cấp trước ...
CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP
Là việc doanh nghiệp quy định tại điều 2 nghị định 194/2013/NĐ-CP thay đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị ...
ĐĂNG KÝ LẠI
Là việc doanh nghiệp quy định tại điều 2 Nghị định 194/2013/NĐ-CP đăng ký để hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN ĐỐI VỚI PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
Là cá nhân được chủ sở hữu ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu tại doanh nghiệp (sau đây gọi ...
NỢ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THANH TOÁN
Là các khoản nợ đến hạn và quá hạn mà doanh nghiệp không có khả năng trả cho chủ nợ theo đúng hợp đồng đã cam kết(Theo Khoản 5 Điều ...
NỢ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THU HỒI
Là các khoản nợ phải thu quá thời hạn thanh toán hoặc chưa đến thời hạn thanh toán thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Khách nợ là doanh ...
NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI
Là các khoản nợ phải thu đã quá thời hạn thanh toán trên 06 tháng (tính theo thời hạn trả nợ ban đầu, không kể thời gian gia hạn trả ...
NỢ TỒN ĐỌNG
Là các khoản nợ phải thu đã quá thời hạn thanh toán, doanh nghiệp đã áp dụng các biện pháp xử lý như đối chiếu xác nhận, đôn đốc thanh ...
HÀNH VI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ
Là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác ...
NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ
Là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân được cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm ...
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ XUẤT KHẨU
Là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan; hàng ...
THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ
Là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu ...
THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA
Là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.(Theo Khoản ...
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA HÀNH CHÍNH
Là thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ trưởng hoặc ...
THANH TRA CỤC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN
Là tổ chức tham mưu giúp Cục trưởng triển khai hoạt động thanh tra chuyên ngành và thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành khi được Cục trưởng giao ...
DOANH THU ĐỂ TÍNH THU NHẬP CHỊU THUẾ
Là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng, không phân biệt ...
SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN
Là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, ...
PHỤC HỒI DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ
Là quá trình khôi phục lại dữ liệu về thời điểm dữ liệu trước khi bị lỗi, hư hỏng hoặc điều chỉnh không đúng quy định.(Theo Khoản 2 Điều 12 ...
CHỈNH SỬA THÔNG TIN VỀ CÔNG DÂN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ
Là việc điều chỉnh thông tin của công dân khi có sự thay đổi hoặc có sự sai sót trong quá trình thu thập, cập nhật, quản lý thông tin ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ
Là một hệ cơ sở dữ liệu duy nhất được xây dựng tại Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an được kết nối ...
NGOẠI TỆ TỰ CÓ TRÊN TÀI KHOẢN
Là ngoại tệ tự có hợp pháp của nhà đầu tư, không phải ngoại tệ đi mua và vay từ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ...
CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH Ở NƯỚC NGOÀI
Là chương trình của tổ chức nước ngoài thưởng cổ phiếu cho người lao động làm việc trong các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.(Theo Khoản 14 Điều 3 ...
XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HẠN MỨC NHẬN ỦY THÁC
Là việc ngân hàng nhà nước Việt Nam xác nhận bằng văn bản về việc tổ chức nhận ủy thác đã thực hiện đăng ký hạn mức nhận ủy thác.(Theo ...
ĐĂNG KÝ HẠN MỨC NHẬN ỦY THÁC
Là việc tổ chức nhận ủy thác thực hiện đăng ký hạn mức nhận ủy thác với ngân hàng nhà nước Việt Nam.(Theo Khoản 12 Điều 3 Nghị định 135/2015/NĐ-CP ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH