Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 361 đến 390 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

CHÍNH PHỦ
Cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp tối cao của ...
CHÍNH QUYỀN
Bộ máy điều hành, quản lý công việc của nhà nước.Chính quyền được phân thành chính quyền trung ương và các cấp chính quyền địa phương.Chính quyền trung ương là tập hợp tất cả các cơ quan ...
CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ
Chính sách của Nhà nước đối với việc đấu tranh phòng, chống tội phạm bằng biện pháp pháp luật hình sự nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.Chính ...
CHÍNH THỂ
Cách thức tổ chức và trình tự để lập ra các cơ quan tối cao của nhà nước và xác lập những mối quan hệ cơ bản của các cơ quan đó.Chính thể là một ...
CHÍNH THỂ CỘNG HÒA
Hình thức nhà nước, trong đó nguyên thủ quốc gia được lập theo một chế độ bầu cử nhất định.Quyền lực tối cao của nhà nước theo chính thể cộng hòa không thuộc về một người mà ...
CHÍNH THỂ CỘNG HÒA DÂN CHỦ
Hình thức nhà nước, trong đó nguyên thủ quốc gia và cơ quan lập pháp do nhân dân bầu ra.Trong tất cả các kiểu nhà nước trong lịch sử đều có chính thể cộng hòa ...
CHÍNH THỂ CỘNG HÒA QUÝ TỘC
Hình thức nhà nước, trong đó nguyên thủ quốc gia và cơ quan lập pháp đều do những người trong tầng lớp quý tộc ứng cử và bầu cử thành lập ra.Trong nhà nước cộng hòa quý ...
CHÍNH THỂ QUÂN CHỦ
Hình thức nhà nước, trong đó người đứng đầu nhà nước (vua, quốc vương, hoàng đế) được thiết lập theo nguyên tắc kế truyền.Chính thể quân chủ là hình thức chính thể phổ biến của ...
CHÍNH THỂ QUÂN CHỦ CHUYÊN CHẾ
Hình thức nhà nước, trong đó người đứng đầu nhà nước được thiết lập theo nguyên tắc kế truyền với quyền lực vô hạn.Để thực thi quyền lực tối cao, người đứng đầu nhà nước ...
CHÍNH THỂ QUÂN CHỦ LẬP HIẾN
Hình thức nhà nước, trong đó người đứng đầu nhà nước được thiết lập theo nguyên tắc kế truyền với quyền lực chỉ có tính chất tượng trưng.Chính thể quân chủ lập hiến là một ...
CHÍNH TRỊ
Toàn bộ những hoạt động liên quan đến các mối quan hệ giữa các giai cấp, giữa các dân tộc, các tầng lớp xã hội mà cốt lõi của nó là vấn đề giành chính ...
CHÍNH TRỊ PHẠM
Người hoạt động chính trị, chống lại chế độ thống trị, bị bắt giam, tù đày. Ở Việt Nam, trong chế độ lao tù của thực dân phản động trước đây. Thuật ngữ chính trị ...
CHO MƯỢN TÀI SẢN
Chủ sở hữu tài sản hoặc người chiếm hữu hợp pháp của chủ sở hữu giao tài sản cho bên mượn tài sản sử dụng trong thời hạn do các bên thỏa thuận mà không phải trả ...
CHO THÔI VIỆC
Người sử dụng lao động cho người lao động nghỉ làm việc, chấm dứt quan hệ lao động giữa hai bên.Trên thực tế, cho thôi việc được hiểu dưới nhiều góc độ: để chỉ hình ...
CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Người có quyền sử dụng đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất và quyền sử dụng đất cho bên thuê sử dụng trong thời hạn nhất định.Bên thuê quyền sử dụng đất ...
CHO THUÊ TÀI CHÍNH
Cung ứng vốn thông qua hợp đồng cho thuê tài sản, theo đó, bên cho thuê (công ty cho thuê tài chính) cung cấp tài sản theo yêu cầu của bên thuê còn bên thuê có ...
CHO THUÊ TÀI SẢN
Chủ sở hữu tài sản hoặc người chiếm hữu hợp pháp của chủ sở hữu được sự đồng ý của chủ sở hữu giao tài sản cho bên thuê sử dụng trong thời hạn nhất ...
CHO VAY
Bên cho vay giao cho bên vay một khoản tiền hoặc vật cùng loại để làm sở hữu trong thời hạn mà các bên đã thỏa thuận.Cho vay có thể có lãi hoặc không có ...
CHỐNG ĐỐI
Hành vi có chủ đích nhằm cản trở việc thi hành pháp luật."Chống đối” là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như pháp luật, chính trị, quân sự... Trong lĩnh vực pháp luật, "chống ...
CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ
 (Hành vi) cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ của mình bằng thủ đoạndùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc là hành vi cưỡng ép người đó thực hiện ...
CHỦ BIÊN
Người chịu trách nhiệm chính trong việc sáng tạo một cuốn sách, một bộ sách (tác phẩm) trong một tập thể tác giả (có từ hai người trở lên) cùng tham gia, từ việc soạn thảo ...
CHỦ HỘ
Người đại diện của hộ gia đình trong các giao dịch dân sự vì lợi ích chung của hộ.Chủ hộ phải là thành viên của hộ gia đình và phải có năng lực hành vi ...
CHỦ NGHĨA HIẾN PHÁP
Tư tưởng đề cao, tôn sùng hiến pháp với tính cách là luật cơ bản có vai trò là trung tâm, "trái tim" của hệ thống chính trị, đời sống chính trị của một quốc gia.Những người ...
CHỦ NGHĨA HƯ VÔ VỀ PHÁP LUẬT
Chủ nghĩa hư vô về pháp luật là trường phái phản động tồn tại trong luật học tư sản, với chủ trương phủ nhận các đạo luật cũng như các quy định pháp luật khác.Hư - là ...
CHỦ NHIỆM HỢP TÁC XÃ
Người có quyền điều hành cao nhất của hợp tác xã, do đại hội xã viên bầu trực tiếp từ số xã viên của mình hoặc được ban quản trị bổ nhiệm hoặc ký hợp ...
CHỦ NỢ
Người cho một cá nhân, tổ chức khác vay một món nợ bằng tiền hay hiện vật.Khi đến kỳ hạn, chủ nợ có quyền đòi con nợ phải hoàn trả khoản tiền vay hoặc hiện vật vay, ...
CHỦ QUYỂN QUỐC GIA
Quyền làm chủ đối với quốc gia, là thuộc tính chính trị - pháp lý không thể tách rời của quốc gia.Chủ quyền quốc gia gồm nhiều nội dung, trong đó có các quyền cơ bản là ...
CHỦ SỞ HỮU
Chủ thể có các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với một tài sản, một khối tài sản được pháp luật thừa nhận.Mỗi một chủ thể với tư cách là chủ sở hữu ...
CHỦ SỞ HỮU ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Chủ sở hữu đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa... được xác lập theo văn bằng bảo hộ do cơ ...
CHỦ SỞ HỮU TÁC PHẨM
Chủ sở hữu đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, chủ sở hữu tác phẩm có thể là tác giả sáng tạo ...