Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 520 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG CÂY TRỒNG
Giống cây trồng được coi là có tính ổn định nếu các tính trạng liên quan của giống cây trồng đó vẫn giữ được các biểu hiện như mô tả ...
TÍNH ĐỒNG NHẤT CỦA GIỐNG CÂY TRỒNG
Giống cây trồng được coi là có tính đồng nhất nếu có sự biểu hiện như nhau về các tính trạng liên quan, trừ những sai lệch trong phạm vi ...
TÍNH KHÁC BIỆT CỦA GIỐNG CÂY TRỒNG
Giống cây trồng được coi là có tính khác biệt nếu có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại ...
TÍNH MỚI CỦA GIỐNG CÂY TRỒNG
Giống cây trồng được coi là có tính mới nếu vật liệu nhân giống hoặc sản phẩm thu hoạch của giống cây trồng đó chưa được người có quyền đăng ...
GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC BẢO HỘ
là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển, thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát ...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
là tổ chức, cá nhân chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng hoặc đầu tư cho công tác chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển ...
HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THỨ CẤP
là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó theo một hợp đồng khác.(Theo khoản ...
HỢP ĐỒNG KHÔNG ĐỘC QUYỀN
là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công ...
HỢP ĐỒNG ĐỘC QUYỀN
là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên ...
HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp gồm các dạng sau đây:1. Hợp đồng độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời ...
HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THỨ CẤP
là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó theo một hợp đồng khác.(Theo khoản ...
HỢP ĐỒNG KHÔNG ĐỘC QUYỀN
là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công ...
HỢP ĐỒNG ĐỘC QUYỀN
là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên ...
CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền ...
CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp ...
QUYỀN NHÂN THÂN CỦA TÁC GIẢ SÁNG CHẾ, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP, THIẾT KẾ BỐ TRÍ
Quyền nhân thân của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí gồm các quyền sau đây:a) Được ghi tên là tác giả trong Bằng độc ...
TÁC GIẢ SÁNG CHẾ, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP, THIẾT KẾ BỐ TRÍ
là người trực tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp; trong trường hợp có hai người trở lên cùng nhau trực tiếp sáng tạo ra đối tượng ...
CHỦ SỞ HỮU BÍ MẬT KINH DOANH
là tổ chức, cá nhân có được bí mật kinh doanh một cách hợp pháp và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó. Bí mật kinh doanh ...
CHỦ SỞ HỮU TÊN THƯƠNG MẠI
là tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên thương mại đó trong hoạt động kinh doanh.(Theo khoản 2 Điều 121 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)
CHỦ SỞ HỮU SÁNG CHẾ, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP, THIẾT KẾ BỐ TRÍ
là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp tương ứng.Chủ sở hữu nhãn hiệu là ...
CHỦ SỞ HỮU BÍ MẬT KINH DOANH
là tổ chức, cá nhân có được bí mật kinh doanh một cách hợp pháp và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó. Bí mật kinh doanh ...
CHỦ SỞ HỮU CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CỦA VIỆT NAM
là Nhà nước.Nhà nước trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân tiến hành việc sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại ...
CHỦ SỞ HỮU TÊN THƯƠNG MẠI
là tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên thương mại đó trong hoạt động kinh doanh.(Theo khoản 3 Điều 121 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)
CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU
là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hoặc có nhãn hiệu đã đăng ký quốc tế được cơ quan ...
CHỦ SỞ HỮU SÁNG CHẾ, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP, THIẾT KẾ BỐ TRÍ
là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp tương ứng.(Theo khoản 1 Điều 121 Luật ...
ĐƠN QUỐC TẾ
Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nộp theo các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên được gọi chung là ...
SỔ ĐĂNG KÝ QUỐC GIA VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
là tài liệu ghi nhận việc xác lập, thay đổi và chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, ...
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
là tổ chức phi lợi nhuận do các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan thỏa thuận thành lập, hoạt động theo quy ...
ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây gọi chung là đơn) cho ...
CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ
là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 .(Theo ...
TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT DÂN GIAN
là sáng tạo tập thể trên nền tảng truyền thống của một nhóm hoặc các cá nhân nhằm phản ánh khát vọng của cộng đồng, thể hiện tương xứng đặc ...
QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH, SƯU TẬP DỮ LIỆU
1. Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn ...
QUYỀN TÀI SẢN
Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:a) Làm tác phẩm phái sinh;b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;c) Sao chép tác phẩm;d) Phân phối, nhập khẩu bản ...
QUYỀN NHÂN THÂN
Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:1. Đặt tên cho tác phẩm;2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh ...
TRANH CHẤP TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
là tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch bằng phương tiện điện tử.(Theo Điều 51 Luật Giao dịch điện tử 2005 )
GIAO KẾT HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ
là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng.(Theo khoản Điều 36 Luật Giao ...
HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ
là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật Giao dịch điện tử 2005.(Theo Điều 33 Luật Giao dịch điện tử 2005 )
TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ
1. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử bao gồm tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử công cộng và ...
TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng. Hoạt động ...
TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ CHUYÊN DÙNG
là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động chuyên ngành hoặc lĩnh ...