Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 800 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

ĐƯỜNG CẤT, HẠ CÁNH
Là một khu vực được quy định trong sân bay hoặc trong dải cất, hạ cánh mặt nước dùng cho tàu bay cất cánh và hạ cánh.(Theo Khoản 6 Điều ...
TRẬN ĐỊA QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÙNG TRỜI
Là khu vực được xác định nhằm mục đích quản lý, phát hiện, giám sát hoạt động bay và bảo vệ vùng trời.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 32/2016/NĐ-CP ...
SÂN BAY CHUYÊN DÙNG
Là sân bay chỉ phục vụ mục đích khai thác hàng không chung hoặc mục đích vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi mà không phải vận ...
SÂN BAY DÙNG CHUNG
Là sân bay phục vụ cho mục đích quân sự và dân dụng(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 32/2016/NĐ-CP quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật ...
SÂN BAY QUÂN SỰ
Là sân bay phục vụ cho mục đích quân sự(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 32/2016/NĐ-CP quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và ...
SÂN BAY DÂN DỤNG
Là sân bay phục vụ cho mục đích dân dụng;(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 32/2016/NĐ-CP quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và ...
SÂN BAY
Là khu vực xác định được xây dựng để đảm bảo cho tàu bay cất cánh, hạ cánh và di chuyển, bao gồm:- sân bay đang sử dụng;- sân bay ...
QUẢN LÝ ĐỘ CAO CHƯỚNG NGẠI VẬT HÀNG KHÔNG
Là việc thực hiện các công việc: chấp thuận độ cao công trình, kiểm tra, giám sát, di dời các vật thể, công bố, thông báo độ cao các chướng ...
CHƯỚNG NGẠI VẬT HÀNG KHÔNG
Là những vật thể tự nhiên hoặc nhân tạo (cố định hoặc di động) nằm trên mặt đất, mặt nước hoặc công trình nhân tạo có thể ảnh hưởng đến ...
CỘNG TÁC VIÊN RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN
Là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và rà soát, hệ thống hóa văn bản phù hợp với lĩnh vực văn bản được rà soát, hệ thống ...
CỘNG TÁC VIÊN KIỂM TRA VĂN BẢN
Là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và kiểm tra văn bản phù hợp với lĩnh vực văn bản được kiểm tra, do người đứng đầu cơ ...
MỤC LỤC CÔNG BÁO
Là ấn phẩm được xuất bản vào cuối mỗi năm, tập hợp tên các văn bản đã đăng Công báo theo cơ quan ban hành và sắp xếp theo thứ ...
VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHIỀU VĂN BẢN
Là văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đồng thời các quy định của nhiều văn bản có liên quan.(Theo Khoản 1 Điều 80 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ...
TIỂU MỤC
Là bố cục lớn thứ tư được trình bày trong văn bản, việc phân chia các tiểu mục theo nội dung tương đối độc lập, có tính hệ thống và ...
MỤC
Là bố cục lớn thứ ba được trình bày trong văn bản, việc phân chia các mục theo nội dung tương đối độc lập, có tính hệ thống và lô ...
CHƯƠNG
Là bố cục lớn thứ hai được trình bày trong văn bản, các chương trong văn bản phải có nội dung tương đối độc lập và có tính hệ thống, ...
PHẦN
Là bố cục lớn nhất được trình bày trong văn bản, nội dung của các phần trong văn bản phải độc lập với nhau;(Theo Điểm a  Khoản 2 Điều 68 ...
CĂN CỨ BAN HÀNH VĂN BẢN
Là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực ...
TÊN LOẠI VĂN BẢN
Là tên của từng loại văn bản theo quy định của Luật(Theo Khoản 1 Điều 60 Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban ...
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
Là tên của cơ quan hoặc chức danh nhà nước của người có thẩm quyền ban hành văn bản căn cứ theo quy định của pháp luật(Theo Khoản 1 Điều 57 ...
TỔNG RÀ SOÁT HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Là việc xem xét, đánh giá toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do tất cả các cơ quan, người có thẩm quyền ban hành trong một ...
HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Là việc tập hợp, sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, xác định còn hiệu lực theo các tiêu chí quy định tại Nghị ...
RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Là việc xem xét, đối chiếu, đánh giá các quy định của văn bản được rà soát với văn bản là căn cứ để rà soát, tình hình phát triển ...
KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Là việc xem xét, đánh giá, kết luận về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật được kiểm tra và xử ...
CÔNG BÁO
Là ấn phẩm thông tin chính thức của Nhà nước, do Chính phủ thống nhất quản lý, đăng văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế đã có ...
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Là việc phân tích, dự báo tác động của chính sách đang được xây dựng đối với các nhóm đối tượng khác nhau nhằm lựa chọn giải pháp tối ưu ...
CHÍNH SÁCH
Là định hướng, giải pháp của Nhà nước để giải quyết vấn đề của thực tiễn nhằm đạt được mục tiêu nhất định.(Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ...
TỔNG RÀ SOÁT HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Là việc xem xét, đánh giá toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do tất cả các cơ quan, người có thẩm quyền ban hành trong một ...
HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Là việc tập hợp, sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, xác định còn hiệu lực theo các tiêu chí quy định tại Nghị ...
RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Là việc xem xét, đối chiếu, đánh giá các quy định của văn bản được rà soát với văn bản là căn cứ để rà soát, tình hình phát triển ...
KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Là việc xem xét, đánh giá, kết luận về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật được kiểm tra và xử ...
CÔNG BÁO
Là ấn phẩm thông tin chính thức của Nhà nước, do Chính phủ thống nhất quản lý, đăng văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế đã có ...
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Là việc phân tích, dự báo tác động của chính sách đang được xây dựng đối với các nhóm đối tượng khác nhau nhằm lựa chọn giải pháp tối ưu ...
CHÍNH SÁCH
Là định hướng, giải pháp của Nhà nước để giải quyết vấn đề của thực tiễn nhằm đạt được mục tiêu nhất định.(Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ...
VĂN BẢN CHẤP THUẬN MỞ, ĐÓNG SÂN BAY CHUYÊN DÙNG
Là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ sở hữu sân bay chuyên dùng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, ...
ĐƠN VỊ TƯ VẤN
Là đơn vị có đủ điều kiện năng lực phù hợp với việc thực hiện công tác thiết kế, kiểm định, thí nghiệm, quản lý dự án, giám sát thi ...
NGƯỜI KHAI THÁC SÂN BAY CHUYÊN DÙNG
Là tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra văn bản chấp thuận mở, đóng sân bay chuyên dùng, bãi cất, hạ cánh.(Theo Khoản 16 ...
CHỦ SỞ HỮU SÂN BAY CHUYÊN DÙNG
Là tổ chức, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng hoặc mua lại, hoặc được giao tài sản gắn liền với mặt đất, mặt nước, công trình nhân tạo ...
CỐT XÂY DỰNG
Là cao độ xây dựng tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ được chọn phù hợp với cao độ so với mực nước biển trung bình.(Theo Khoản 14 Điều 3 ...
MỨC CAO SÂN BAY CHUYÊN DÙNG, BÃI CẤT, HẠ CÁNH
Là cao độ của điểm cao nhất của đường cất, hạ cánh, bãi đỗ so với mực nước biển trung bình.(Theo Khoản 13 Điều 3 Nghị định 42/2016/NĐ-CP quy định ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH