Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 800 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN
Là tổ chức đã thực hiện đăng ký hoạt động chứng nhận (sau đây viết tắt là tổ chức chứng nhận đã đăng ký) quy định tại Nghị định số ...
PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ
Là phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra; phiếu không có dấu của Tổ bầu cử; phiếu để số người được bầu nhiều hơn số ...
PHIẾU BẦU HỢP LỆ
Là phiếu bầu đủ số lượng đại biểu hoặc bầu ít hơn số lượng đại biểu được bầu theo quy định; phiếu do Tổ bầu cử phát ra(Theo điểm a ...
ĐẠI DIỆN CỬ TRI
Là người cao tuổi, người có công với cách mạng và chức sắc tôn giáo trong khu vực (nếu có);(Theo điểm a Khoản 2 Điều 10 Thông tư 01/2021/TT-BNV)
KHU VỰC BÊN NGOÀI PHÒNG BỎ PHIẾU
Là nơi niêm yết danh sách cử tri; nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử; nơi tổ chức lễ khai mạc; nơi tiếp đón cử tri đến bỏ ...
ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là đất xây dựng phòng thí nghiệm, đất xây dựng cơ sở ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đất xây dựng cơ ...
SẢN PHẨM HÌNH THÀNH TỪ KẾT QUẢ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (BAO GỒM: CÔNG NGHỆ SAU ƯƠM TẠO, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ VÀ CÁC HÌNH THỨC KHÁC)
 là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ dựa trên việc áp dụng, ứng dụng hoặc phát triển kết quả khoa học và công nghệ.(Theo ...
THÀNH VIÊN LĨNH HỌ TRONG TỪNG KỲ MỞ HỌ
Là người đưa ra mức lãi cao nhất, trừ trường hợp có thoả thuận khác.(Theo Khoản 1 Điều 20 Nghị định 19/2019/NĐ-CP )
HỌ HƯỞNG HOA HỒNG
Là họ có lãi hoặc họ không có lãi mà thành viên được lĩnh họ phải trả một khoản hoa hồng cho chủ họ theo mức do những người tham ...
HỌ CÓ LÃI
Là họ mà thành viên được lĩnh họ nhận các phần họ khi đến kỳ mở họ và phải trả lãi cho các thành viên khác.(Theo Khoản 7 Điều 4 ...
HỌ KHÔNG CÓ LÃI
Là họ mà thành viên được lĩnh họ nhận các phần họ khi đến kỳ mở họ và không phải trả lãi cho các thành viên khác.(Theo Khoản 6 Điều ...
KỲ MỞ HỌ
Là thời điểm được xác định theo thoả thuận của những người tham gia dây họ mà tại thời điểm đó các thành viên góp phần họ và có thành ...
PHẦN HỌ
Là số tiền hoặc tài sản khác (sau đây gọi là tiền) được xác định theo thoả thuận mà mỗi thành viên phải góp tại mỗi kỳ mở họ.(Theo Khoản ...
CHỦ HỌ
Là người tổ chức, quản lý dây họ, thu các phần họ và giao các phần họ đó cho thành viên được lĩnh họ trong mỗi kỳ mở họ cho ...
THÀNH VIÊN
Là người tham gia dây họ, góp phần họ, được lĩnh họ và trả lãi (nếu có).(Theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 19/2019/NĐ-CP )
DÂY HỌ
Là một họ hình thành trên cơ sở thỏa thuận cụ thể của những người tham gia họ về thời gian, phần họ, thể thức góp họ, lĩnh họ, quyền, ...
GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ
Là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai ...
GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI ĐẤT
Là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai ...
GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
Là việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung tố cáo và xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo trong công an ...
NGƯỜI GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
Là cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong công an nhân dân.(Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định 22/2019/NĐ-CP)
NGƯỜI BỊ TỐ CÁO TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
Là cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ công an có hành vi bị tố cáo khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ; người không còn là cán bộ, ...
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN
Là việc cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật ...
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ
Là quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo chức năng của bộ công an.(Theo Khoản 3 Điều ...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÔNG AN
Là người giữ chức vụ cấp trưởng hoặc cấp phó được giao phụ trách cơ quan, đơn vị công an khi chưa bổ nhiệm cấp trưởng.(Theo Khoản 2 Điều 3 ...
CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN
Là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ; học viên các học viện, trường ...
HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢPTRONG TRIỂN LÃM
Là các hoạt động diễn ra trước và trong quá trình triển lãm, có nội dung bổ sung thông tin, tuyên truyền hoặc làm phong phú cho hoạt động triển ...
TRIỂN LÃM KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI
Là triển lãm không bao gồm hoạt động mua bán hoặc tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 23/2019/NĐ-CP)
TRIỂN LÃM
Là việc tổ chức trưng bày tác phẩm, hiện vật, tài liệu tập trung trong một thời gian, tại một không gian nhất định theo các hình thức khác nhau, ...
THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CÓ NGUY CƠ GÂY CHÁY NỔ
Là các thiết bị tồn trữ, vận chuyển, chế biến, xử lý khí, khí hóa lỏng, dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ tiềm ẩn nguy cơ gây cháy ...
KHOẢNG CÁCH AN TOÀN
Là khoảng cách tối thiểu trên hình chiếu bằng hoặc hình chiếu đứng, tính từ mép ngoài cùng của các thiết bị công nghệ có nguy cơ gây cháy nổ ...
MỨC RỦI RO CHẤP NHẬN ĐƯỢC
Là mức độ rủi ro cho phép đối với con người(Theo Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị định 25/2019/NĐ-CP)
MỨC RỦI RO
Là khả năng xảy ra tử vong cá nhân do rủi ro trong các hoạt động dầu khí hoặc công trình gây ra.(Theo Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị ...
NHẬP NỘI TỪ BIỂN LOÀI THỦY SẢN NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
Là đưa vào lãnh thổ Việt Nam mẫu vật các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm được khai thác từ vùng biển không thuộc quyền tài phán của bất ...
KIỂM NGƯ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CÓ BIỂN
Là tổ chức hành chính thuộc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.(Theo Khoản 2 ...
CỤC KIỂM NGƯ
Là cơ quan thuộc Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục Kiểm ngư có các phòng chuyên môn, các Chi cục Kiểm ...
TẶNG, CHO VIỆN TRỢ TÀU CÁ
Là việc Chính phủ, tổ chức, cá nhân nước ngoài tặng cho, viện trợ tàu cá cho Chính phủ hoặc tổ chức, cá nhân Việt Nam để sử dụng trong ...
CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỦY SẢN CẤP TỈNH
Là cơ quan tiếp nhận, thẩm định và cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.(Theo Khoản 1 Điều ...
QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN ỞTỈNH
Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tĩnh [tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương]” (sau đây gọi là Quỹ cấp tỉnh)(Theo Điểm b Khoản 1 ...
QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN ỞTRUNG ƯƠNG
Là Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản Việt Nam (sau đây gọi là Quỹ trung ương)(Theo Điểm a Khoản 1 Điều 17 Nghị định 26/2019/NĐ-CP)
KHAI THÁC THỦY SẢN KHÔNG THEO QUY ĐỊNH
Là hoạt động khai thác thủy sản được thực hiện trong khu vực hoạt động của một tổ chức quản lý nghề cá khu vực liên quan bởi các tàu ...