Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 720 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HẠN MỨC TỰ DOANH
Là việc ngân hàng nhà nước Việt Nam xác nhận bằng văn bản về việc tổ chức tự doanh đã thực hiện đăng ký hạn mức tự doanh.(Theo Khoản 11 ...
ĐĂNG KÝ HẠN MỨC TỰ DOANH
Là việc tổ chức tự doanh thực hiện đăng ký hạn mức tự doanh với ngân hàng nhà nước Việt Nam.(Theo Khoản 10 Điều 3 Nghị định 135/2015/NĐ-CP Quy định ...
HẠN MỨC NHẬN ỦY THÁC
Là số tiền bằng ngoại tệ tối đa hàng năm mà tổ chức nhận ủy thác được phép nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.(Theo Khoản 9 ...
HẠN MỨC TỰ DOANH
Là số tiền bằng ngoại tệ tối đa hàng năm mà tổ chức tự doanh được sử dụng để đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.(Theo Khoản 8 Điều 3 ...
TỔNG HẠN MỨC ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI HÀNG NĂM
Là tổng số ngoại tệ tối đa của nền kinh tế được sử dụng để đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định tại nghị định 135/2015/NĐ-CP.(Theo Khoản ...
TỶ LỆ ĐẦU TƯ AN TOÀN
Là tỷ lệ tối đa được phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của quy mô vốn, tài sản của tổ ...
HỢP ĐỒNG ỦY THÁC ĐẦU TƯ
Là thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức ủy thác và tổ chức nhận ủy thác về việc tổ chức ủy thác giao vốn bằng ngoại tệ cho tổ ...
ỦY THÁC ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI
Là việc tổ chức kinh tế (sau đây gọi là tổ chức ủy thác) giao vốn bằng ngoại tệ cho tổ chức được phép nhận ủy thác đầu tư ở ...
TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI
Là việc tổ chức được phép tự doanh thực hiện mua, bán chứng khoán và giấy tờ có giá khác ở nước ngoài hoặc đầu tư thông qua các quỹ ...
CÔNG CỤ ĐẦU TƯ
Là loại chứng khoán, giấy tờ có giá khác được phép đầu tư ở nước ngoài theo quy định của ngân hàng nhà nước Việt Nam.(Theo Khoản 2 Điều 3 ...
ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI
Là hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư ...
TRUNG TÂM THU PHÁT
Là vị trí các thiết bị phát thanh, truyền hình được thiết lập thành hệ thống để thu, xử lý tín hiệu băng cơ sở và cấp tín hiệu phát ...
ĐIỂM KẾT CUỐI DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
Là điểm đấu nối vật lý thuộc mạng viễn thông theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình để bảo đảm việc ...
THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN
Là thiết bị đầu cuối có tích hợp chức năng phù hợp với yêu cầu bảo vệ nội dung và quản lý thuê bao của đơn vị cung cấp dịch ...
THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI
Là thiết bị thu tín hiệu phát thanh, truyền hình tại điểm kết cuối của hạ tầng kỹ thuật truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình ở phía người ...
THUÊ BAO SỬ DỤNG DỊCH VỤ (GỌI TẮT LÀ THUÊ BAO)
Là người sử dụng dịch vụ có giao kết với đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền bằng hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận ...
NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Là tổ chức, cá nhân có thiết bị đầu cuối đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.(Theo Khoản 10 Điều 3 Nghị định 06/2016/NĐ-CP quy ...
HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN PHÁT SÓNG PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH L
Là mạng viễn thông đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định 06/2016/NĐ-CP quy định quản lý, cung cấp và ...
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam đủ điều kiện cung cấp dịch vụ.(Theo Khoản 8 Điều 3 Nghị định 06/2016/NĐ-CP quy định ...
ĐƠN VỊ CUNG CẤP NỘI DUNG
Là cơ quan báo chí có Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình tại Việt Nam sở hữu bản quyền hoặc có thỏa thuận bản quyền hợp pháp đối ...
HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
Là hoạt động hợp tác để thực hiện việc sản xuất chương trình, kênh chương trình trong nước giữa đơn vị có Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong ...
KÊNH CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI
Là kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình do các hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài sản xuất, có ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng nước ...
KÊNH CHƯƠNG TRÌNH PHỤC VỤ NHIỆM VỤ CHÍNHTRỊ, THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THIẾT YẾU
Là kênh chương trình trong nước do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền quy định phù hợp với yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông ...
KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRONG NƯỚC
Là kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình do các cơ quan báo chí có Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình (báo nói, báo hình) ...
DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
Là các dịch vụ làm tăng thêm tiện ích của dịch vụ phát thanh, truyền hình.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 06/2016/NĐ-CP quy định quản lý, cung cấp và ...
DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
Là dịch vụ ứng dụng viễn thông để cung cấp nguyên vẹn các kênh chương trình trong nước, kênh chương trình nước ngoài và dịch vụ giá trị gia tăng ...
TĂNG CƯỜNG VI CHẤT DINH DƯỠNG VÀO THỰC PHẨM
Là việc chủ động đưa thêm một hay nhiều vi chất dinh dưỡng vào một số thực phẩm với hàm lượng nhất định mà cơ thể cần để phòng ngừa, ...
VI CHẤT DINH DƯỠNG
Là các vitamin, chất khoáng hoặc chất vi lượng khác cần thiết cho sự tăng trưởng, phát triển và duy trì sự sống cho cơ thể con người.(Theo Khoản 1 ...
DỰ BÁO LUỒNG TIỀN
Là việc tổng hợp, xác định số dự kiến thu, dự kiến chi và chênh lệch số dự kiến thu, chi ngân quỹ nhà nước theo tháng, quý và năm.(Theo ...
TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẬP TRUNG CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Là hệ thống các tài khoản thanh toán, bao gồm: tài khoản thanh toán tập trung của kho bạc nhà nước tại ngân hàng nhà nước Việt Nam và tại ...
HẠN MỨC SỬ DỤNG NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC
Là mức sử dụng ngân quỹ nhà nước tối đa đối với từng lĩnh vực cụ thể do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định để đảm bảo ...
QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC
Là hoạt động nhận dạng các loại rủi ro, đánh giá rủi ro và áp dụng các phương pháp phòng ngừa đối với các rủi ro có thể xảy ra ...
NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC TẠM THỜI THIẾU HỤT
Là phần chênh lệch âm giữa dự báo thu và dự báo chi trong kỳ và phần chênh lệch giữa định mức tồn ngân quỹ nhà nước cuối kỳ và ...
NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC TẠM THỜI NHÀN RỖI
Là phần ngân quỹ chênh lệch dương giữa dự báo thu và dự báo chi trong kỳ và phần chênh lệch giữa định mức tồn ngân quỹ nhà nước đầu ...
AN TOÀN VỀ VIỆC SỬ DỤNG NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC TẠM THỜI NHÀN RỖI
Là việc các khoản ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi được sử dụng đúng mục đích theo quy định và có khả năng được thu hồi đầy đủ ...
AN TOÀN VỀ KHẢ NĂNG THANH KHOẢN
Là việc các khoản ngân quỹ nhà nước đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch với ...
CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC
Là các quy định về quản lý ngân quỹ nhà nước, bao gồm các quy định về nguyên tắc quản lý ngân quỹ nhà nước; các nghiệp vụ quản lý ...
GIÁ DỊCH VỤ HỎA TÁNG
Là toàn bộ các chi phí hỏa táng được tính đúng, tính đủ cho một ca hỏa táng và mức lợi nhuận hợp lý để thực hiện dịch vụ hỏa ...
GIÁ DỊCH VỤ NGHĨA TRANG
Là toàn bộ các chi phí được tính đúng, tính đủ cho phần mộ cá nhân và mức lợi nhuận hợp lý để thực hiện dịch vụ nghĩa trang.(Theo Khoản ...
NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGHĨA TRANG, HỎA TÁNG
Là người trực tiếp ký hợp đồng sử dụng dịch vụ nghĩa trang hoặc là người có quan hệ với người được táng đứng tên ký hợp đồng sử dụng ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH