Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 601 đến 630 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

DỊCH VỤ
Sản phẩm kinh tế gồm những công việc dưới dạng lao động thể lực, khả năng tổ chức, quản lý, kiến thức và kỹ năng chuyên môn nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh hay ...
DỊCH VỤ PHÁP LÝ
Loại hình dịch vụ do những tổ chức, cá nhân có hiểu biết, có kiến thức và chuyên môn pháp luật được Nhà nước tổ chức hoặc cho phép hành nghề thực hiện, nhằm đáp ...
DIỆN THỪA KẾ
Phạm vi những người có quyền được hưởng di sản của người chết theo quy định của pháp luật dân sự.Diện thừa kế được xác định dựa trên quan hệ huyết thống, quan hệ hôn ...
DIỆN TÍCH ĐẤT TÍNH THUẾ CHUYỂNQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Diện tích đất thực tế mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác phù hợp với các ...
DIỆT CHỦNG
Tiêu diệt toàn bộ hoặc một phần dân tộc, chủng tộc, sắc tộc hoặc nhóm tôn giáo.“Tiêu diệt” được hiểu là hành động giết, gây tổn hại nghiêm trọng về thể xác hoặc tinh thần...Theo quy ...
DOANH NGHIỆP
Tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản riêng và trụ sở giao dịch ổn định, được thành lập theo thủ tục pháp luật quy định, lấy kinh doanh làm nghề nghiệp chính ...
DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Doanh nghiệp do nhà đầu tư của một quốc gia đầu tư toàn bộ hoặc một phần vốn thành lập trên lãnh thổ của một quốc gia khác để tiến hành hoạt động kinh doanh ...
DOANH NGHIỆP CỦA CÁC TỔ CHỨC CHÍNHTRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Doanh nghiệp do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đầu tư vốn thành lập để thực hiện hoạt động kinh doanh hoặc thực hiện mục tiêu kinh tế - xã ...
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Tổ chức kinh tế thuộc sở hữu hoàn toàn hoặc một phần của Nhà nước, được tổ chức dưới hình thức pháp lý nhất định để tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc công ...
DOANH NGHIỆP TẬP THỂ
Tổ chức kinh tế tập thể do các xã viên có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức ...
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Cơ sở kinh doanh thuộc sở hữu của một cá nhân và cá nhân này phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình trước các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản ...
DỤ DỖ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM PHÁP
Lôi kéo người chưa thành niên thực hiện hoặc tham gia vào các hoạt động phạm pháp.Dụ dỗ người chưa thành niên phạm pháp là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật ...
DUNG SAI TRONG MUA BÁN HÀNG HÓAQUỐC TẾ
Sự chênh lệch giữa số lượng hoặc trọng lượng cụ thể đối với hàng hóa trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.Ví dụ: trong hợp đồng thương mại quốc tế, các bên thống nhất dung ...
DÙNG VŨ LỰC
Dùng sức mạnh thể chất (có hoặc không có công cụ, phương tiện) tác động đến thân thể người khác làm người này không thể hoặc không dám kháng cự chống lại ý muốn và ...
DỰ PHÒNG RỦI RO
Để phòng trước những rủi ro có thể xảy ra gây hậu quả có thể dự kiến được bằng biện pháp lập quỹ dự trữ vật chất để chi dùng khi có tổn thất thực ...
DỰ THẢO LUẬT
Bản thảo về một đạo luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền trình dự án luật mà mình soạn thảo, chuẩn bị theo các giai đoạn của quy trình ban hành văn ...
ĐÃI NGỘ QUỐC GIA
Đối xử giữa các quốc gia, theo đó, nước sở tại dành cho công dân, pháp nhân nước ngoài các quyền lợi như công dân, pháp nhân của mình.Chế độ đối xử quốc gia còn ...
ĐẠI BIỆN LÂM THỜI
Viên chức ngoại giao được cử tạm thời đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao khi người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao vắng mặt hoặc không thể thi hành nhiệm vụ ...
ĐẠI BIỂU DÂN CỬ
Cá nhân được các công dân khác bầu cử làm đại biểu trong các thiết chế hoặc tổ chức xã hội.Đại biểu dân cử có thể được sử dụng trong nhiều văn cảnh khác nhau, ...
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Thuật ngữ pháp lý dùng để chỉ một cá nhân công dân được bầu cử vào Hội đồng nhân dân (các cấp). Đại biểu Hội đồng nhân dân là đại diện cho nhân dân trong ...
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Người được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu của nhân dân tại Quốc hội thông qua cuộc tổng tuyển cử.Ở các nước tư sản, đại biểu Quốc hội được gọi là nghị sĩ ...
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHUYÊN TRÁCH
Đại biểu Quốc hội chỉ làm nhiệm vụ đại biểu của nhân dân và công việc Quốc hội giao.Đại biểu Quốc hội chuyên trách không giữ bất cứ chức vụ nào trong bộ máy quản ...
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÔNG CHUYÊN TRÁCH
Đại biểu Quốc hội vừa làm nhiệm vụ đại biểu của nhân dân vừa đảm nhiệm chức vụ khác trong các tổ chức Đảng, cơ quan quản lý hành chính nhà nước, cơ quan xét ...
ĐẠI DIỆN
Việc một người, một cơ quan, tổ chức nhân danh người, cơ quan, tổ chức khác xác lập, thực hiện hành vi pháp lý trong phạm vi thẩm quyền đại diện.Đại diện có đại diện ...
ĐẠI DIỆN TOÀN QUYỀN
Người đại diện duy nhất của Nhà nước ở nước ngoài có toàn quyền tiến hành các quan hệ với Chính phủ nước sở tại, điều hành và giám sát các hoạt động của các ...
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.Các cổ đông có quyền biểu quyết có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác ...
ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC
Cơ quan chính của Liên hợp quốc bao gồm tất cả các thành viên của Liên hợp quốc.Phái đoàn đại diện của mỗi quốc gia thành viên tại Đại hội đồng có nhiều nhất là ...
ĐẠI HỘI XÃ VIÊN
Cơ quan có quyền quyết định cao nhất của hợp tác xã với thành phần gồm toàn thể xã viên hợp tác xã.Hợp tác xã có đông xã viên có thể triệu tập Đại hội ...
ĐẠI LÝ
Quan hệ, trong đó, một bên (bên đại lý) bằng danh nghĩa của chính mình thực hiện một hoặc một số công việc theo sự ủy thác của bên kia (bên giao đại lý) để ...
ĐẠI SỨ
Cấp bậc ngoại giao cao nhất của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao.Đại sứ được bổ nhiệm làm đại diện cao nhất của một nhà nước hoặc tổ chức quốc tế trước ...